• Tiếng Việt

Question List of W17

"Reach someone" có nghĩa là gì?

What does "even" mean here?

“Something of value” có nghĩa là gì? Có phải có nghĩa là “something valuable” không?

"At the height of" có nghĩa là gì? Cụm từ này có thông dụng không?

Có phải sau "I had to" có từ đã bị lược bỏ hay chưa?

“Go viral” có nghĩa là gì?

“A deal is a deal“ có nghĩa là gì?

"Let somebody in" có nghĩa là gì?

Dùng từ "won't" thay cho "wouldn't" có được không?

"Of + ing" có nghĩa là gì?

"Right" trong câu này có nghĩa là gì?

Có phải "in under" có nghĩa là "within" đúng không?

Trong câu này, có phải nhịp trống khiến trái tim đập không? "Echo" trong câu này có nghĩa là gì?

Why did he say "get to the coconut", not "get the coconut"?

"Cooler" trong câu này có nghĩa là gì?

"All" trong câu này có nghĩa là gì? RedKiwi có thể đưa thêm ví dụ được không?

"Pluck" trong câu này có nghĩa là gì? Có phải nó là một phép ẩn dụ không?

"Dating his own butt" có nghĩa là gì?

RedKiwi có thể đưa thêm ví dụ sử dụng từ "observe" được không?

"Puppet" và "doll" khác nhau như thế nào?

"Fast forward" có nghĩa là gì?

"Buzz" có nghĩa là gì? RedKiwi có thể đưa thêm ví dụ được không?

"I always carry a scarf" và "I'm always carrying a scarf" có khác nhau về nghĩa không?

"Get to" trong câu này có nghĩa là gì?

"Step up" có nghĩa là gì?

"With" trong câu này có nghĩa là gì?

"Go" và "go down" khác nhau như thế nào?

Có phải "a bunch of" trang trọng hơn "a lot of" không?

"y'all's" có nghĩa là gì?

"At the same time" có nghĩa là gì?

Có phải "affinity" luôn là danh từ đếm được đúng không?

"Aerial ladder" là gì?

Có phải "fuzz" có nghĩa là "police" (cảnh sát) không?

Sự khác nhau giữa "make" và "maketh"?

Tôi có thể sử dụng "take a photo" thay cho "get a pitcture of sth" được không?

Sử dụng câu hỏi "why not?" như thế nào? Cách sử dụng này có phổ biến không?

Sử dụng "on top of that" như thế nào?

"Won't" là viết tắt của từ nào?

"Drive" trong câu này có nghĩa là gì?

Tôi có thể nói "facing burglary charges" sau "he" được không? Câu sẽ là "as he facing burglary charges appeared before her."

Trong trường hợp cụ thể nào thì tôi có thể sử dụng "affirmative"?

Tại sao anh ấy nói "blonde" là điều không tốt?

"Mo" là gì? Có phải là người không?

"Around" trong câu này có nghĩa là gì?

"Kind of" trong câu có nghĩa là gì?

Có phải "like as" là thành ngữ đúng không?

Có phải "comfy" là viết tắt của "comfortable" không? Cách diễn đạt này có phổ biến không?

Có phải "sing at the top of both our lungs" là thành ngữ không?

Does "situation" mean problem?

Tại sao cậu ấy lại nói "you" để chỉ chính cậu ấy?

"Head" trong câu này có nghĩa là gì?

"That's how it's gonna be" có nghĩa là gì? RedKiwi có thể giải thích cho tôi được không?

"Spelling tips" có nghĩa là gì?

RedKiwi đưa thêm ví dụ sử dụng từ “deceivingly” để tôi hiểu từ này hơn với nhé.

Phân biệt phát âm "he's" và "his" như thế nào?

"Containment" có nghĩa là gì?

Gọi người khác là "shorty" có thông dụng không?

Tôi có thể sử dụng "be not good with" với từ khác không?

Từ "admit" có thể đứng sau từ "do" không?

Tại sao cậu ấy lại nói "hot dog"? Có phải là phép ẩn dụ gì không?

RedKiwi có thể giải thích thêm giúp mình về cụm từ "whole other bag" được không?

Có phải "Lords" có nghĩa là Lãnh chúa không?

"Crushing it" có nghĩa là gì?

"Thank you" và "that's sweet" có khác nhau không?

Có phải "bar mitzvah" là tên lễ kỷ niệm tuổi trưởng thành ở Judaism không?

"Hard-core" trong câu này có nghĩa là gì?

"Pack light" có nghĩa là gì?

Who does "you" refer to here? What kind of expression is it?

“Catch a break” có nghĩa là gì?

Tôi có thể dùng “don’t make mistake” thay cho “make no mistake” không?

"like" nghĩa là gì?

"Exhibit" có nghĩa là gì?

Nếu nói "It's like a bird" thì nghĩa có khác không?

"Vogue" là gì?

What is the meaning of "Great" here?

Tại sao lại sử dụng "you" mà không phải là "I"?

"Set sail" có nghĩa là gì"? "Set sail up" có phải là một cụm từ không?

Tôi có thể sử dụng "hand in" thay cho "pitch in" không?

Không phải dùng "him" trong câu này mới đúng sao?

Tại sao Phoebe lại nói câu này?

Cấu trúc ngữ pháp của cụm từ "dig me a hole" là như thế nào?

"The bag lady" có nghĩa là gì?

Có vẻ từ "gut" có nhiều nghĩa khác nhau. Trong câu này nó có nghĩa là gì?

"Be thankful for" có nghĩa là gì?

"Take off" trong câu này có nghĩa là gì?

"Something looks wicked" có nghĩa là gì?

"Pocanos" và "Flipper" là gì?

"Break" trong câu này có nghĩa là gì? Có phải là "a chance" (cơ hội) không? Nghĩa này có thông dụng không?

What does "we’re getting it right" mean? and what does "it" refer to?

"Dead" trong câu này có nghĩa là gì?

"Saving grace" có nghĩa là gì? Nó có thông dụng không?

RedKiwi viết lại câu này giúp mình với? Câu của mình là “Do you have any other thing to appeal?"

"Fella" có nghĩa là gì?

"Good at directions" và "good with directions" khác nhau như thế nào?

"Doing" trong câu này có nghĩa là gì?

"Go into cold" có nghĩa là gì? Khi nào thì tôi có thể sử dụng nó?

Câu "Every rule I had you breakin'" có đúng ngữ pháp không?

"Get over with" có nghĩa là gì? Tại sao lại đặt "this thing" ở giữa câu?

What is the difference between "flock" and "dress"?

"Lay something on you" có nghĩa là gì?

Có phải "sister" có nghĩa là chị hoặc em gái ruột không? Phân biệt như thế nào? Tại sao ở đây lại dịch là chị gái?

"Write a lot" và "write prolifically" có nghĩa giống nhau không ạ?

Từ "ass" trong câu này có nghĩa là gì? Cách sử dụng này của nó có thông dụng không?

Từ "nigh" trong câu này có nghĩa là gì? Nó là tính từ hay trạng từ? Và từ "on" có vẻ như không cần thiết không câu này phải không?

Có phải từ "is" được bỏ đi sau "Ice Bear" không? Không phải như vậy là sai ngữ pháp sao?

Khi nào thì tôi có thể sử dụng cấu trúc "used to + verb"?

"Ever" trong câu này có nghĩa là gì?

"Time share" có nghĩa là gì?

"Seen and heard" có thông dụng không?

"In labor" có nghĩa là gì?

"Freezing cold" có nghĩa là gì?

"Major" trong câu này có nghĩa là gì?

"None other than" có nghĩa là gì?

"Void" có nghĩa là gì?

"Fit right in" có nghĩa là gì? Chỉ nói "fit in" có được không?

"Get" trong câu này có nghĩa là gì?

“Far along” có nghĩa là gì? Trong trường hợp nào thì tôi có thể sử dụng cụm từ này?

Khi nào thì tôi có thể dùng “don’t get me wrong”?

So "get through" means "peel" something. Is this a general expression?

"Strand" trong câu này có nghĩa là gì?

“To make one's point" có nghĩa là gì?

Từ "dude" trong câu này có nghĩa là gì? Tôi có thể sử dụng từ này cho người lớn tuổi hơn không?

"Halo" có nghĩa là gì?

Dạ cho hỏi fuss about nothing , e chưa hiểu câu này cho lắm

Có phải "break" cũng có nghĩa là "chance"?

“Trust” và “believe” có giống nhau không?

"Cozy" có nghĩa là gì?

"break down" có nghĩa là gì?

What does “word on sth” mean?

What does "Just represent" mean here?

"Give this to her" và "give her this" khác nhau như thế nào?

Why is it "this" not "he" even though she is talking about the person?

"So far" trong câu này có nghĩa là gì?

"In this light" trong câu này có nghĩa là gì? Có phải là "in this moment" không?

What does "taffy" mean? Is it a common word?

What does "ma'am" mean?

"'em" là chữ viết tắt của chữ gì?

"Wet himself" có nghĩa là gì?

Is "not only does it have" used because of the emphasis?

Câu này có nghĩa là gì?

"Be super chill" có nghĩa là gì?

"Pretty old" và "very old" khác nhau như thế nào? Tại sao cô ấy lại dùng "pretty" mà không dùng "very"?

"File down something" có nghĩa là gì?

"Appointment" và "reservation" khác nhau như thế nào?

"Step up" trong câu này có nghĩa là gì?

"Feel" trong câu này có nghĩa là gì?

"Play around with" có nghĩa là gì?

"Day off" và "vacation" khác nhau như thế nào?

"Roll" trong câu này có nghĩa là gì? Khi nào thì tôi sử dụng từ này được?

Tại sao chỉ sử dụng "in case" mà không sử dụng "in case of"?

Tại sao cô ấy lại dùng "stuffed animal" mà không phải là "doll"? Cách diễn đạt này có thông dụng không?

Tại sao anh ấy lại dùng "find" mà không dùng "see"?

Tại sao từ "punch" lại được sử dụng trong câu này?

"Put-in" có nghĩa là gì?

"Homey" có thông dụng không?

"Dime" trong câu này có nghĩa là gì?

"Closed set" trong câu này có nghĩa là gì?

"Crack open" có nghĩa là gì?

"Roll with something" nghĩa là gì ạ?

"Make yourself a brand" có nghĩa là gì?

"I dare you" có nghĩa là gì? Khi nào tôi có thể sử dụng nó?

RedKiwi đưa thêm ví dụ về cụm "off the deep end" giúp mình với nhé. Và nó có nghĩa là gì?

Từ đồng nghĩa của "pack light" là gì?

“Time for your idea” ở đây có nghĩa là gì vậy ạ?

What does "as to" mean?

"Right" trong câu này có nghĩa là gì?

"The shallow" có nghĩa là gì?

"Run" và "run around" khác nhau như thế nào?

Có phải "You know what" có nghĩa là "that's enough" không?

"Might" và "may" khác nhau như thế nào?

"Good place" trong câu này có nghĩa là gì?

"Boy" trong câu này có nghĩa là gì?

Cấu trúc "keep + V-ing" có nghĩa là gì?

"Mad", "annoy" và "angry" khác nhau như thế nào?

RedKiwi có thể giải thích thêm về câu này được không?

"Yet" trong câu này có nghĩa là gì?

"Homey" có nghĩa là gì? Có phải "cozy" và "comfortable" có nghĩa giống nhau không?

Tại sao trong câu này lại có hai động từ? Có phải là hai câu khác nhau không?

What does "I'm part Jewish" mean? Is it different from "I'm Jewish"?

Why does Dobby use "he" when he's talking about his own thing?

"On the scene" có nghĩa là gì?

"Frontin' " trong câu này có nghĩa là gì?

Tại sao cô ấy lại nói "where" khi đang nói về một địa điểm cụ thể? Có vẻ như "when" nghe hợp lý hơn.

Từ đồng nghĩa của "breed into" là từ nào?

"Chock full" có nghĩa là gì?

Sử dụng "up to" như thế nào?

Tôi có thể dùng "rip out" thay cho "get through" không?

"Wait around for nothing" có nghĩa là gì? "For nothing" có được sử dụng phổ biến không?

Folding có nghĩa là gì?

"ya" có nghĩa là gì?

"Ain't" có nghĩa là gì?

Tại sao anh ấy lại nói "a pair of"? Tôi nói "you can make yourself a paste pant" có được không?

Từ trái nghĩa của "freezing cold" là từ nào?

"and stuff" có nghĩa là gì?

RedKiwi Dạy tiếng Anh qua video trên YouTube
Sao bạn có thể nói tiếng Anh khi bạn không hiểu chứ? Đã đến lúc cải thiện kỹ năng nghe tiếng Anh của bạn rồi!
Sao bạn có thể nói tiếng Anh khi bạn không hiểu chứ?

Đã đến lúc cải thiện kỹ năng nghe tiếng Anh của bạn rồi!
googlePlay
appStore
logo
phone-background
phone
screen
Video có nội dung thú vị
Video có nội dung thú vị Do đội ngũ RedKiwi chọn lọc Được đăng tải hàng ngày
Hỏi&Đáp với giáo viên bản ngữ
Cùng học với nhiều người khác qua chuyên mục Hỏi&Đáp Xem phần Hỏi&Đáp của bạn trong mục riêng
Đánh giá chân thực từ người dùng trên toàn thế giới
Đánh giá chân thực từ người dùng trên toàn thế giới
Người sử dụng RedKiwi đã đưa ra đánh giá tuyệt vời về app.
Hãy là người tiếp theo trải nghiệm sự tuyệt vời này!
Rất nhiều người đã sử dụng RedKiwi. Hãy là người tiếp theo sử dụng RedKiwi.
 • person
  きききっきききき
  starstarstarstarstar
  ドラマや映画で、楽しみながら勉強していく、欲しい機能が全て付いたアプリだと思います。 毎日少しずつやっていったら、リスニングの力がつくのではないかと思っています。何より楽しみながら ・・・
  2020-10-24
 • person
  Hyelim Chi
  starstarstarstaremptyStar
  좋아요! 무료로 이런 앱을 사용할 수 있어서 좋아요 나중에 1년 사용권도 구매해서 써보려구요
  2020-10-20
 • person
  Jiya Kim
  starstarstarstarstar
  가끔 녹음기능에서 오류가 뜨긴 하지만 좋아요~
  2020-10-20
 • person
  Isabel Souza
  starstarstarstarstar
  Muito bom amoooooooooo
  2020-10-20
 • person
  Great Hawk
  starstarstarstarstar
  I have been used this app for 1 years. I feel getting better my listning skills day by day ・・・
  2020-10-19
 • person
  刻み海苔
  starstarstarstarstar
  楽しくリスニングできるアプリです。
  2020-10-17
 • person
  오도남
  starstarstarstarstar
  굿굿굿 더 이상 더 좋은 영어공부앱은 없는 듯
  2020-10-15
 • person
  てゆ
  starstarstarstarstar
  素晴らしいアプリです。 ただ英会話を聞くだけでなくディクテーションができるのはこのアプリだけだと思います。様々なジャンルの動画があって普通にためになるしとても面白いです。 これから ・・・
  2020-10-13
 • person
  高津健
  starstarstarstaremptyStar
  英語が聞き取れるようになってきました
  2020-10-02
 • person
  하울랑이
  starstarstarstarstar
  레드키위어플로 매일1시간씩 듣고있는 군인입니다.. 매일1시간씩들으니 영상이 약간 부족하다는 생각이드네요 그외에는 가격면에서도 품질면에서도 다만족이에요 영상을 더많 ・・・
  2020-10-02
 • person
  송아가탯
  starstarstarstaremptyStar
  뭔가는 것은 유료니까 4변 평가 나타나는 것.
  2020-09-28
 • person
  Breno Freitas
  starstarstarstarstar
  The best way to learn languages
  2020-09-27
 • person
  kiyoshida kiyoshida
  starstarstarstarstar
  分節ごとに番組をみれるので練習しやすい。あとは続けれるか内面との戦い、結局は。
  2020-09-27
 • person
  김김현호
  starstarstarstarstar
  정말 좋습니다 만족하구요 다름이 아니라 제가 12개월 프리미엄 멤버쉽가입을 하려고 하는데 원래가격이 45만으로 적혀있고 현재는 59000원으로 되어있던데 이 할인 ・・・
  2020-09-26
 • person
  Seung Chul Lee
  starstarstarstarstar
  매일매일 감사히 잘 사용중입니다.
  2020-09-25
 • person
  김예지
  starstarstarstarstar
  이용한지 반년정도 되었습니다! 관심있는 카테고리의 영상들을 거의 다 해버려서 😂난이도 높은 영상들이 더 많아졌으면 좋겠어요. 업데이트도 자주 해주시고 불철주야 ・・・
  2020-09-24
 • person
  BROWN PINK
  starstarstarstaremptyStar
  일단 이런앱이있다는것 자체가 만족스럽구요 듀어링고와 케이크 사용했었는데 이둘을 합친듯한 기능이 너무 유용하고 컨텐츠도 케이크에 없는컨텐츠들 좀 더 유투브스러운 컨 ・・・
  2020-09-23
 • person
  래빔
  starstarstarstarstar
  생각보다 꽤 괜찮은 앱 인것 같아요
  2020-09-23
 • person
  starstarstarstarstar
  일단 재밌어요 공부하기에 좋아요. 광고에 떠서 호기심에 들어갔는데 재밌어서 결제까지 해버렸어요 게임처럼 영어공부 할수있어서 다른앱보다 꾸준히 할수 있는점에서 좋은 ・・・
  2020-09-22
 • person
  최주연
  starstarstarstarstar
  리스닝도움돼요 영상이 좋아요
  2020-09-21
 • person
  성이름
  starstarstarstaremptyStar
  반복 재생하면 가끔 이상하게 재생돼요 예를 들어 someone posted on their blog recently that they ~ 라는 대사를 반복 재생하 ・・・
  2020-09-19
 • person
  Lu Polarstars
  starstarstarstaremptyStar
  中国大陆不方面购买,能不能增加其他付款订阅方式? 比如在web上用wechat或alipay 支付?
  2020-09-19
 • person
  miki inaba
  starstarstarstarstar
  最高に楽しんでます。 特に超リアルな英語に触れられるトークショーやバラエティーなどのコンテンツが気に入ってます。 趣味で韓国語も勉強してるので、出来たら韓国版もあるとうれしいです。 ・・・
  2020-09-18
 • person
  stella park
  starstarstarstarstar
  잘 쓰고 있었는데... 얼마전부터 해설이 화면을 덮는 바람에 녹음기능을 사용할수가 없네요ㅠ
  2020-09-15
 • person
  SEYOUNG LEE
  starstarstarstarstar
  좋아요. 콘텐츠가 조금만 더 다양하면 좋겠어요.
  2020-09-14
 • person
  hans gunsche
  starstarstarstarstar
  Buena app para poder escuchar ingles y divertirse viendo videos
  2020-09-11
 • person
  beni t
  starstarstarstarstar
  個人的にベストなアプリ!単語帳みたいなのを作れれば最高!
  2020-09-10
 • person
  Juri Okano
  starstarstarstarstar
  素晴らしい!の一言に尽きる。
  2020-09-09
 • person
  復帰ミス煽るマン
  starstarstarstarstar
  英語が嫌いだったが興味を引かれる動画につられてついつい見てしまい、勉強できる。ひたすら綺麗な女優さんが話してる動画を一杯出してくれ。もしくはニュースが見る気にもなるし、勉強にも相応 ・・・
  2020-09-09
 • person
  Masashi Iwata
  starstarstarstarstar
  少しお金がかかりますが、質問できるのはうれしいです。
  2020-09-07