RedKiwi: Luyện nghe tiếng Anh
Làm bài quiz để luyện nghe, nói tiếng Anh
NHẬN
redkiwi
 • Tiếng Việt

Question List of W17

"Reach someone" có nghĩa là gì?

What does "even" mean here?

“Something of value” có nghĩa là gì? Có phải có nghĩa là “something valuable” không?

"At the height of" có nghĩa là gì? Cụm từ này có thông dụng không?

Có phải sau "I had to" có từ đã bị lược bỏ hay chưa?

“Go viral” có nghĩa là gì?

“A deal is a deal“ có nghĩa là gì?

"Let somebody in" có nghĩa là gì?

Dùng từ "won't" thay cho "wouldn't" có được không?

"Of + ing" có nghĩa là gì?

"Right" trong câu này có nghĩa là gì?

Có phải "in under" có nghĩa là "within" đúng không?

Trong câu này, có phải nhịp trống khiến trái tim đập không? "Echo" trong câu này có nghĩa là gì?

Why did he say "get to the coconut", not "get the coconut"?

"Cooler" trong câu này có nghĩa là gì?

"All" trong câu này có nghĩa là gì? RedKiwi có thể đưa thêm ví dụ được không?

"Pluck" trong câu này có nghĩa là gì? Có phải nó là một phép ẩn dụ không?

"Dating his own butt" có nghĩa là gì?

RedKiwi có thể đưa thêm ví dụ sử dụng từ "observe" được không?

"Puppet" và "doll" khác nhau như thế nào?

"Fast forward" có nghĩa là gì?

"Buzz" có nghĩa là gì? RedKiwi có thể đưa thêm ví dụ được không?

"I always carry a scarf" và "I'm always carrying a scarf" có khác nhau về nghĩa không?

"Get to" trong câu này có nghĩa là gì?

"Step up" có nghĩa là gì?

"With" trong câu này có nghĩa là gì?

"Go" và "go down" khác nhau như thế nào?

Có phải "a bunch of" trang trọng hơn "a lot of" không?

"y'all's" có nghĩa là gì?

"At the same time" có nghĩa là gì?

Có phải "affinity" luôn là danh từ đếm được đúng không?

"Aerial ladder" là gì?

Có phải "fuzz" có nghĩa là "police" (cảnh sát) không?

Sự khác nhau giữa "make" và "maketh"?

Tôi có thể sử dụng "take a photo" thay cho "get a pitcture of sth" được không?

Sử dụng câu hỏi "why not?" như thế nào? Cách sử dụng này có phổ biến không?

Sử dụng "on top of that" như thế nào?

"Won't" là viết tắt của từ nào?

"Drive" trong câu này có nghĩa là gì?

Tôi có thể nói "facing burglary charges" sau "he" được không? Câu sẽ là "as he facing burglary charges appeared before her."

Trong trường hợp cụ thể nào thì tôi có thể sử dụng "affirmative"?

Tại sao anh ấy nói "blonde" là điều không tốt?

"Mo" là gì? Có phải là người không?

"Around" trong câu này có nghĩa là gì?

"Kind of" trong câu có nghĩa là gì?

Có phải "like as" là thành ngữ đúng không?

Có phải "comfy" là viết tắt của "comfortable" không? Cách diễn đạt này có phổ biến không?

Có phải "sing at the top of both our lungs" là thành ngữ không?

Does "situation" mean problem?

Tại sao cậu ấy lại nói "you" để chỉ chính cậu ấy?

"Head" trong câu này có nghĩa là gì?

"That's how it's gonna be" có nghĩa là gì? RedKiwi có thể giải thích cho tôi được không?

"Spelling tips" có nghĩa là gì?

RedKiwi đưa thêm ví dụ sử dụng từ “deceivingly” để tôi hiểu từ này hơn với nhé.

Phân biệt phát âm "he's" và "his" như thế nào?

"Containment" có nghĩa là gì?

Gọi người khác là "shorty" có thông dụng không?

Tôi có thể sử dụng "be not good with" với từ khác không?

Có phải "stomach" trong câu này có nghĩa là "gut" không?

Từ "admit" có thể đứng sau từ "do" không?

Tại sao cậu ấy lại nói "hot dog"? Có phải là phép ẩn dụ gì không?

RedKiwi có thể giải thích thêm giúp mình về cụm từ "whole other bag" được không?

Có phải "Lords" có nghĩa là Lãnh chúa không?

"Crushing it" có nghĩa là gì?

"Thank you" và "that's sweet" có khác nhau không?

Có phải "bar mitzvah" là tên lễ kỷ niệm tuổi trưởng thành ở Judaism không?

"Hard-core" trong câu này có nghĩa là gì?

"Pack light" có nghĩa là gì?

Who does "you" refer to here? What kind of expression is it?

“Catch a break” có nghĩa là gì?

Tôi có thể dùng “don’t make mistake” thay cho “make no mistake” không?

"like" nghĩa là gì?

"Exhibit" có nghĩa là gì?

Nếu nói "It's like a bird" thì nghĩa có khác không?

"Vogue" là gì?

What is the meaning of "Great" here?

Tại sao lại sử dụng "you" mà không phải là "I"?

"Set sail" có nghĩa là gì"? "Set sail up" có phải là một cụm từ không?

Tôi có thể sử dụng "hand in" thay cho "pitch in" không?

Không phải dùng "him" trong câu này mới đúng sao?

Tại sao Phoebe lại nói câu này?

Cấu trúc ngữ pháp của cụm từ "dig me a hole" là như thế nào?

"The bag lady" có nghĩa là gì?

Có vẻ từ "gut" có nhiều nghĩa khác nhau. Trong câu này nó có nghĩa là gì?

"Be thankful for" có nghĩa là gì?

"Take off" trong câu này có nghĩa là gì?

"Something looks wicked" có nghĩa là gì?

"Pocanos" và "Flipper" là gì?

"Break" trong câu này có nghĩa là gì? Có phải là "a chance" (cơ hội) không? Nghĩa này có thông dụng không?

What does "we’re getting it right" mean? and what does "it" refer to?

"Dead" trong câu này có nghĩa là gì?

"Saving grace" có nghĩa là gì? Nó có thông dụng không?

RedKiwi viết lại câu này giúp mình với? Câu của mình là “Do you have any other thing to appeal?"

"Fella" có nghĩa là gì?

"Good at directions" và "good with directions" khác nhau như thế nào?

Why is "sucked" past tense? Is it because the verb is in the subjunctive?

"Doing" trong câu này có nghĩa là gì?

"Go into cold" có nghĩa là gì? Khi nào thì tôi có thể sử dụng nó?

Câu "Every rule I had you breakin'" có đúng ngữ pháp không?

"Get over with" có nghĩa là gì? Tại sao lại đặt "this thing" ở giữa câu?

What is the difference between "flock" and "dress"?

"Lay something on you" có nghĩa là gì?

Có phải "sister" có nghĩa là chị hoặc em gái ruột không? Phân biệt như thế nào? Tại sao ở đây lại dịch là chị gái?

"Write a lot" và "write prolifically" có nghĩa giống nhau không ạ?

Từ "ass" trong câu này có nghĩa là gì? Cách sử dụng này của nó có thông dụng không?

Từ "nigh" trong câu này có nghĩa là gì? Nó là tính từ hay trạng từ? Và từ "on" có vẻ như không cần thiết không câu này phải không?

Có phải từ "is" được bỏ đi sau "Ice Bear" không? Không phải như vậy là sai ngữ pháp sao?

Khi nào thì tôi có thể sử dụng cấu trúc "used to + verb"?

"Ever" trong câu này có nghĩa là gì?

"Time share" có nghĩa là gì?

"Seen and heard" có thông dụng không?

"In labor" có nghĩa là gì?

"Freezing cold" có nghĩa là gì?

"Major" trong câu này có nghĩa là gì?

"None other than" có nghĩa là gì?

"Void" có nghĩa là gì?

"Fit right in" có nghĩa là gì? Chỉ nói "fit in" có được không?

"Get" trong câu này có nghĩa là gì?

“Far along” có nghĩa là gì? Trong trường hợp nào thì tôi có thể sử dụng cụm từ này?

Khi nào thì tôi có thể dùng “don’t get me wrong”?

So "get through" means "peel" something. Is this a general expression?

"Strand" trong câu này có nghĩa là gì?

“To make one's point" có nghĩa là gì?

Từ "dude" trong câu này có nghĩa là gì? Tôi có thể sử dụng từ này cho người lớn tuổi hơn không?

"Halo" có nghĩa là gì?

Dạ cho hỏi fuss about nothing , e chưa hiểu câu này cho lắm

Có phải "break" cũng có nghĩa là "chance"?

“Trust” và “believe” có giống nhau không?

"Cozy" có nghĩa là gì?

"break down" có nghĩa là gì?

What does “word on sth” mean?

What does "Just represent" mean here?

"Give this to her" và "give her this" khác nhau như thế nào?

Why is it "this" not "he" even though she is talking about the person?

"So far" trong câu này có nghĩa là gì?

"In this light" trong câu này có nghĩa là gì? Có phải là "in this moment" không?

What does "taffy" mean? Is it a common word?

What does "ma'am" mean?

"'em" là chữ viết tắt của chữ gì?

"Wet himself" có nghĩa là gì?

Is "not only does it have" used because of the emphasis?

Câu này có nghĩa là gì?

"Be super chill" có nghĩa là gì?

"Pretty old" và "very old" khác nhau như thế nào? Tại sao cô ấy lại dùng "pretty" mà không dùng "very"?

"File down something" có nghĩa là gì?

"Appointment" và "reservation" khác nhau như thế nào?

"Step up" trong câu này có nghĩa là gì?

"Feel" trong câu này có nghĩa là gì?

"Play around with" có nghĩa là gì?

"Day off" và "vacation" khác nhau như thế nào?

"Roll" trong câu này có nghĩa là gì? Khi nào thì tôi sử dụng từ này được?

Tại sao chỉ sử dụng "in case" mà không sử dụng "in case of"?

Tại sao cô ấy lại dùng "stuffed animal" mà không phải là "doll"? Cách diễn đạt này có thông dụng không?

Tại sao anh ấy lại dùng "find" mà không dùng "see"?

Tại sao từ "punch" lại được sử dụng trong câu này?

"Put-in" có nghĩa là gì?

"Homey" có thông dụng không?

"Dime" trong câu này có nghĩa là gì?

"Closed set" trong câu này có nghĩa là gì?

"Crack open" có nghĩa là gì?

"Roll with something" nghĩa là gì ạ?

"Make yourself a brand" có nghĩa là gì?

"I dare you" có nghĩa là gì? Khi nào tôi có thể sử dụng nó?

RedKiwi đưa thêm ví dụ về cụm "off the deep end" giúp mình với nhé. Và nó có nghĩa là gì?

Từ đồng nghĩa của "pack light" là gì?

“Time for your idea” ở đây có nghĩa là gì vậy ạ?

What does "as to" mean?

"Right" trong câu này có nghĩa là gì?

"The shallow" có nghĩa là gì?

"Run" và "run around" khác nhau như thế nào?

Có phải "You know what" có nghĩa là "that's enough" không?

"Might" và "may" khác nhau như thế nào?

"Good place" trong câu này có nghĩa là gì?

"Boy" trong câu này có nghĩa là gì?

Cấu trúc "keep + V-ing" có nghĩa là gì?

"Mad", "annoy" và "angry" khác nhau như thế nào?

RedKiwi có thể giải thích thêm về câu này được không?

"Yet" trong câu này có nghĩa là gì?

"Homey" có nghĩa là gì? Có phải "cozy" và "comfortable" có nghĩa giống nhau không?

Tại sao trong câu này lại có hai động từ? Có phải là hai câu khác nhau không?

What does "I'm part Jewish" mean? Is it different from "I'm Jewish"?

Why does Dobby use "he" when he's talking about his own thing?

"On the scene" có nghĩa là gì?

"Frontin' " trong câu này có nghĩa là gì?

Tại sao cô ấy lại nói "where" khi đang nói về một địa điểm cụ thể? Có vẻ như "when" nghe hợp lý hơn.

Từ đồng nghĩa của "breed into" là từ nào?

"Chock full" có nghĩa là gì?

Sử dụng "up to" như thế nào?

Tôi có thể dùng "rip out" thay cho "get through" không?

"Wait around for nothing" có nghĩa là gì? "For nothing" có được sử dụng phổ biến không?

Folding có nghĩa là gì?

"ya" có nghĩa là gì?

"Ain't" có nghĩa là gì?

Tại sao anh ấy lại nói "a pair of"? Tôi nói "you can make yourself a paste pant" có được không?

Từ trái nghĩa của "freezing cold" là từ nào?

"and stuff" có nghĩa là gì?

together-vertical-banner
RedKiwi Dạy tiếng Anh qua video trên YouTube
Sao bạn có thể nói tiếng Anh khi bạn không hiểu chứ? Đã đến lúc cải thiện kỹ năng nghe tiếng Anh của bạn rồi!
Sao bạn có thể nói tiếng Anh khi bạn không hiểu chứ?

Đã đến lúc cải thiện kỹ năng nghe tiếng Anh của bạn rồi!
googlePlay
appStore
logo
phone-background
screen
Video có nội dung thú vị Do đội ngũ RedKiwi chọn lọc Được đăng tải hàng ngày
Đánh giá chân thực từ người dùng trên toàn thế giới
Đánh giá chân thực từ người dùng trên toàn thế giới
Người sử dụng RedKiwi đã đưa ra đánh giá tuyệt vời về app.
Hãy là người tiếp theo trải nghiệm sự tuyệt vời này!
Rất nhiều người đã sử dụng RedKiwi. Hãy là người tiếp theo sử dụng RedKiwi.
 • person
  기타리스트 큐나인
  starstarstarstarstar
  결제해서 사용하고 있습니다. 틈틈히 시간날때 학습하기 정말좋고, 여러 편리한 기능들이 갖추어져있어 신경써서만든 티가 납니다. 앞으로도 더 많은 좋은 컨텐츠들 부탁 ・・・
  2021-04-17
 • person
  Masashi Iwata
  starstarstarstarstar
  楽しく、学べます。 学んだ表現を忘れないように、単語や熟語をメモしておく機能があるといいと思います。
  2021-04-17
 • person
  marugaeru
  starstarstarstarstar
  休憩時間が1分だけ余っている時でも、このアプリで1、2センテンスを勉強することができるので、とても便利で重宝してます。 私にとって一番の英語学習アプリです。 ありがとうございます。
  2021-04-12
 • person
  茜色の西の空
  starstarstarstarstar
  これはいい、本当にいい。メンバーシップに年会費を払って9ヶ月。サボる日もあるけど、平均週に5日、コンテンツは平均3つくらいやっている。今日、YouTubeで英語の講演を聞いてびっく ・・・
  2021-04-11
 • person
  조성훈
  starstarstarstarstar
  짧은 시간 지하철이나 버스 타고 가면서 들으면 아주 시간이 금방 갑니다~ 아직 까지는 너무 좋아요^^ 단어장 기능이 있으면 모르는 단어들 입력 후 다시 그 단어들 ・・・
  2021-04-04
 • person
  mo m
  starstarstarstaremptyStar
  動作が少し遅いですが、楽しく学習できます
  2021-03-26
 • person
  Laie Yee
  starstarstarstarstar
  This is a good app. It has many video and I can practise listening while I am watching my ・・・
  2021-03-20
 • person
  インスタとかー
  starstarstarstarstar
  楽しいです。 英単語の辞書が前の方が好みでしたが、基本的にはそんな問題ないです。毎日少しずつやってます。 ここで学んで、初めてエドシーランとアリアナが歌えるようになり、それからは ・・・
  2021-03-20
 • person
  k endo
  starstarstarstarstar
  有料プランに入っていないので1回につき10分のリスニングしか出来ませんが、1日に2,3回このアプリで英語を聞くということを毎日続けると確実にリスニング力が上がると思います。 内容も ・・・
  2021-03-16
 • person
  JT Lee
  starstarstarstarstar
  원어민 해설을 누른 후 하단에 다음 버튼을 누르면 페이지는 그대로인데 다음버튼은 disabled 되고 복습버튼만 활성화돼서 더이상 진행이 안되는 경우가 있네요
  2021-03-14
 • person
  hans gunsche
  starstarstarstarstar
  Me gustaría que tuviera un glosario para guardar palabras u oraciones difíciles que hayamo ・・・
  2021-02-23
 • person
  magechi
  starstarstarstarstar
  音声の速度変更が出来て、題材も飽きない。 価格も安い、このアプリが最上だと思う。
  2021-02-23
 • person
  Md Liton Ali Molla
  starstarstarstarstar
  Super amazing app.
  2021-02-20
 • person
  haruharuharu0301
  starstarstarstarstar
  リスニングが苦手なわたしですが、 何度でも聞きたくなります。 オススメです☆
  2021-02-20
 • person
  Jessica Ch
  starstarstarstarstar
  컨텐츠 좋고 사용이나 구성도 좋아요
  2021-02-17
 • person
  윤병필
  starstarstarstaremptyStar
  열심히 공부하고 있습니다.... 추가로 한글 번역을 먼저 보고 말하는 방식으로 공부 하려고 하는데.... 한글 번역을 먼저 볼수 있도록 부탁드립니다.
  2021-02-17
 • person
  仏教徒ルター
  starstarstarstarstar
  ジャニスのあの"Oh, my God!"は「ヤダー、マジー、ウソー」で訳してほしいです。
  2021-02-10
 • person
  ajgtpmg
  starstarstarstarstar
  本当に素晴らしいあふです! 自分で今まで紙の上でやっていたディステーションを、より便利に効率的にやることができて本当にありがたいです…! 課金もサービスに比べたら大した額では無いと ・・・
  2021-02-10
 • person
  Great Hawk
  starstarstarstarstar
  I have been using this app for a long time. The app is getting better and better, by now. ・・・
  2021-02-06
 • person
  english song
  starstarstarstarstar
  Good 👍job
  2021-02-04
 • person
  サッカー^_^'!
  starstarstarstarstar
  これってお金かかるの?
  2021-02-01
 • person
  英語初心
  starstarstarstarstar
  私のようなリスニング初心者には最高の教材! 動画の大体が映画のトレイラーや、テレビ番組の一部を切り取ったものです。個人的にはもう少しユーチューバーのカジュアルな英語を勉強できるよ ・・・
  2021-01-29
 • person
  박경미
  starstarstarstarstar
  듣기에 많이 도움되요
  2021-01-25
 • person
  Jiya Kim
  starstarstarstarstar
  진짜좋아요 지인들에게 추천도많이했어요 내용 업데이트잘되구 계속 좋아지는 앱입니다
  2021-01-25
 • person
  toru hirano
  starstarstarstaremptyStar
  もう1年以上練習が続いています。72才です。アメリカ映画を字幕無しで聞き取れることを目標にして頑張っています。継続できているのは、シャドーイングしやすいから。文節ごと、速度コントロ ・・・
  2021-01-25
 • person
  센티멘티
  starstarstarstarstar
  So great app for my English improvement. The app provides satisfactory customer experience ・・・
  2021-01-25
 • person
  のほほん太郎
  starstarstarstarstar
  早口英語を全単語表記してくれるのが良い。
  2021-01-23
 • person
  吉元由美子
  starstarstarstarstar
  ヒアリングが苦手なので楽しみながら苦手意識が少しづつ克服出来たらと継続するようになりました。色々なカテゴリーがあるので自分のその日の気持ちに合わせて選んでいます。質問にも丁寧に答え ・・・
  2021-01-18
 • person
  yeehyung
  starstarstarstaremptyStar
  Phone은 갤럭시로 깔아서 잘 사용하고 있어요. 아주 영어 듣기공부에 좋습니다. 근데 간혹 아이패드를 사용할 때는 전용버전이 없어서 좀 불편해요. 아이패드 버전 ・・・
  2021-01-16
 • person
  吉名聖子
  starstarstarstarstar
  Interesting and amazing! I like this app very much.
  2021-01-08
Đăng ký nhận bản tin từ RedKiwi
Đăng ký nhận bản tin từ RedKiwi
Chúng tôi không chỉ gửi cho bạn mã giảm giá đặc biệt, chúng tôi còn gửi những tin mới nhất về bài học tiếng Anh và về RedKiwi.
Chúng tôi không chỉ gửi cho bạn mã giảm giá đặc biệt, chúng tôi còn gửi những tin mới nhất về bài học tiếng Anh và về RedKiwi.