• Tiếng Việt

Question List of W17

"Reach someone" có nghĩa là gì?

What does "even" mean here?

“Something of value” có nghĩa là gì? Có phải có nghĩa là “something valuable” không?

"At the height of" có nghĩa là gì? Cụm từ này có thông dụng không?

Có phải sau "I had to" có từ đã bị lược bỏ hay chưa?

“Go viral” có nghĩa là gì?

“A deal is a deal“ có nghĩa là gì?

"Let somebody in" có nghĩa là gì?

Dùng từ "won't" thay cho "wouldn't" có được không?

"Of + ing" có nghĩa là gì?

"Right" trong câu này có nghĩa là gì?

Có phải "in under" có nghĩa là "within" đúng không?

Trong câu này, có phải nhịp trống khiến trái tim đập không? "Echo" trong câu này có nghĩa là gì?

Why did he say "get to the coconut", not "get the coconut"?

"Cooler" trong câu này có nghĩa là gì?

"All" trong câu này có nghĩa là gì? RedKiwi có thể đưa thêm ví dụ được không?

"Pluck" trong câu này có nghĩa là gì? Có phải nó là một phép ẩn dụ không?

"Dating his own butt" có nghĩa là gì?

RedKiwi có thể đưa thêm ví dụ sử dụng từ "observe" được không?

"Puppet" và "doll" khác nhau như thế nào?

"Fast forward" có nghĩa là gì?

"Buzz" có nghĩa là gì? RedKiwi có thể đưa thêm ví dụ được không?

"I always carry a scarf" và "I'm always carrying a scarf" có khác nhau về nghĩa không?

"Get to" trong câu này có nghĩa là gì?

"Step up" có nghĩa là gì?

"With" trong câu này có nghĩa là gì?

"Go" và "go down" khác nhau như thế nào?

Có phải "a bunch of" trang trọng hơn "a lot of" không?

"y'all's" có nghĩa là gì?

"At the same time" có nghĩa là gì?

Có phải "affinity" luôn là danh từ đếm được đúng không?

"Aerial ladder" là gì?

Có phải "fuzz" có nghĩa là "police" (cảnh sát) không?

Sự khác nhau giữa "make" và "maketh"?

Tôi có thể sử dụng "take a photo" thay cho "get a pitcture of sth" được không?

Sử dụng câu hỏi "why not?" như thế nào? Cách sử dụng này có phổ biến không?

Sử dụng "on top of that" như thế nào?

"Won't" là viết tắt của từ nào?

"Drive" trong câu này có nghĩa là gì?

Tôi có thể nói "facing burglary charges" sau "he" được không? Câu sẽ là "as he facing burglary charges appeared before her."

Trong trường hợp cụ thể nào thì tôi có thể sử dụng "affirmative"?

Tại sao anh ấy nói "blonde" là điều không tốt?

"Mo" là gì? Có phải là người không?

"Around" trong câu này có nghĩa là gì?

"Kind of" trong câu có nghĩa là gì?

Có phải "like as" là thành ngữ đúng không?

Có phải "comfy" là viết tắt của "comfortable" không? Cách diễn đạt này có phổ biến không?

Có phải "sing at the top of both our lungs" là thành ngữ không?

Does "situation" mean problem?

Tại sao cậu ấy lại nói "you" để chỉ chính cậu ấy?

"Head" trong câu này có nghĩa là gì?

"That's how it's gonna be" có nghĩa là gì? RedKiwi có thể giải thích cho tôi được không?

"Spelling tips" có nghĩa là gì?

RedKiwi đưa thêm ví dụ sử dụng từ “deceivingly” để tôi hiểu từ này hơn với nhé.

Phân biệt phát âm "he's" và "his" như thế nào?

"Containment" có nghĩa là gì?

Gọi người khác là "shorty" có thông dụng không?

Tôi có thể sử dụng "be not good with" với từ khác không?

Có phải "stomach" trong câu này có nghĩa là "gut" không?

Từ "admit" có thể đứng sau từ "do" không?

Tại sao cậu ấy lại nói "hot dog"? Có phải là phép ẩn dụ gì không?

RedKiwi có thể giải thích thêm giúp mình về cụm từ "whole other bag" được không?

Có phải "Lords" có nghĩa là Lãnh chúa không?

"Crushing it" có nghĩa là gì?

"Thank you" và "that's sweet" có khác nhau không?

Có phải "bar mitzvah" là tên lễ kỷ niệm tuổi trưởng thành ở Judaism không?

"Hard-core" trong câu này có nghĩa là gì?

"Pack light" có nghĩa là gì?

Who does "you" refer to here? What kind of expression is it?

“Catch a break” có nghĩa là gì?

Tôi có thể dùng “don’t make mistake” thay cho “make no mistake” không?

"like" nghĩa là gì?

"Exhibit" có nghĩa là gì?

Nếu nói "It's like a bird" thì nghĩa có khác không?

"Vogue" là gì?

What is the meaning of "Great" here?

Tại sao lại sử dụng "you" mà không phải là "I"?

"Set sail" có nghĩa là gì"? "Set sail up" có phải là một cụm từ không?

Tôi có thể sử dụng "hand in" thay cho "pitch in" không?

Không phải dùng "him" trong câu này mới đúng sao?

Tại sao Phoebe lại nói câu này?

Cấu trúc ngữ pháp của cụm từ "dig me a hole" là như thế nào?

"The bag lady" có nghĩa là gì?

Có vẻ từ "gut" có nhiều nghĩa khác nhau. Trong câu này nó có nghĩa là gì?

"Be thankful for" có nghĩa là gì?

"Take off" trong câu này có nghĩa là gì?

"Something looks wicked" có nghĩa là gì?

"Pocanos" và "Flipper" là gì?

"Break" trong câu này có nghĩa là gì? Có phải là "a chance" (cơ hội) không? Nghĩa này có thông dụng không?

What does "we’re getting it right" mean? and what does "it" refer to?

"Dead" trong câu này có nghĩa là gì?

"Saving grace" có nghĩa là gì? Nó có thông dụng không?

RedKiwi viết lại câu này giúp mình với? Câu của mình là “Do you have any other thing to appeal?"

"Fella" có nghĩa là gì?

"Good at directions" và "good with directions" khác nhau như thế nào?

Why is "sucked" past tense? Is it because the verb is in the subjunctive?

"Doing" trong câu này có nghĩa là gì?

"Go into cold" có nghĩa là gì? Khi nào thì tôi có thể sử dụng nó?

Câu "Every rule I had you breakin'" có đúng ngữ pháp không?

"Get over with" có nghĩa là gì? Tại sao lại đặt "this thing" ở giữa câu?

What is the difference between "flock" and "dress"?

"Lay something on you" có nghĩa là gì?

Có phải "sister" có nghĩa là chị hoặc em gái ruột không? Phân biệt như thế nào? Tại sao ở đây lại dịch là chị gái?

"Write a lot" và "write prolifically" có nghĩa giống nhau không ạ?

Từ "ass" trong câu này có nghĩa là gì? Cách sử dụng này của nó có thông dụng không?

Từ "nigh" trong câu này có nghĩa là gì? Nó là tính từ hay trạng từ? Và từ "on" có vẻ như không cần thiết không câu này phải không?

Có phải từ "is" được bỏ đi sau "Ice Bear" không? Không phải như vậy là sai ngữ pháp sao?

Khi nào thì tôi có thể sử dụng cấu trúc "used to + verb"?

"Ever" trong câu này có nghĩa là gì?

"Time share" có nghĩa là gì?

"Seen and heard" có thông dụng không?

"In labor" có nghĩa là gì?

"Freezing cold" có nghĩa là gì?

"Major" trong câu này có nghĩa là gì?

"None other than" có nghĩa là gì?

"Void" có nghĩa là gì?

"Fit right in" có nghĩa là gì? Chỉ nói "fit in" có được không?

"Get" trong câu này có nghĩa là gì?

“Far along” có nghĩa là gì? Trong trường hợp nào thì tôi có thể sử dụng cụm từ này?

Khi nào thì tôi có thể dùng “don’t get me wrong”?

So "get through" means "peel" something. Is this a general expression?

"Strand" trong câu này có nghĩa là gì?

“To make one's point" có nghĩa là gì?

Từ "dude" trong câu này có nghĩa là gì? Tôi có thể sử dụng từ này cho người lớn tuổi hơn không?

"Halo" có nghĩa là gì?

Dạ cho hỏi fuss about nothing , e chưa hiểu câu này cho lắm

Có phải "break" cũng có nghĩa là "chance"?

“Trust” và “believe” có giống nhau không?

"Cozy" có nghĩa là gì?

"break down" có nghĩa là gì?

What does “word on sth” mean?

What does "Just represent" mean here?

"Give this to her" và "give her this" khác nhau như thế nào?

Why is it "this" not "he" even though she is talking about the person?

"So far" trong câu này có nghĩa là gì?

"In this light" trong câu này có nghĩa là gì? Có phải là "in this moment" không?

What does "taffy" mean? Is it a common word?

What does "ma'am" mean?

"'em" là chữ viết tắt của chữ gì?

"Wet himself" có nghĩa là gì?

Is "not only does it have" used because of the emphasis?

Câu này có nghĩa là gì?

"Be super chill" có nghĩa là gì?

"Pretty old" và "very old" khác nhau như thế nào? Tại sao cô ấy lại dùng "pretty" mà không dùng "very"?

"File down something" có nghĩa là gì?

"Appointment" và "reservation" khác nhau như thế nào?

"Step up" trong câu này có nghĩa là gì?

"Feel" trong câu này có nghĩa là gì?

"Play around with" có nghĩa là gì?

"Day off" và "vacation" khác nhau như thế nào?

"Roll" trong câu này có nghĩa là gì? Khi nào thì tôi sử dụng từ này được?

Tại sao chỉ sử dụng "in case" mà không sử dụng "in case of"?

Tại sao cô ấy lại dùng "stuffed animal" mà không phải là "doll"? Cách diễn đạt này có thông dụng không?

Tại sao anh ấy lại dùng "find" mà không dùng "see"?

Tại sao từ "punch" lại được sử dụng trong câu này?

"Put-in" có nghĩa là gì?

"Homey" có thông dụng không?

"Dime" trong câu này có nghĩa là gì?

"Closed set" trong câu này có nghĩa là gì?

"Crack open" có nghĩa là gì?

"Roll with something" nghĩa là gì ạ?

"Make yourself a brand" có nghĩa là gì?

"I dare you" có nghĩa là gì? Khi nào tôi có thể sử dụng nó?

RedKiwi đưa thêm ví dụ về cụm "off the deep end" giúp mình với nhé. Và nó có nghĩa là gì?

Từ đồng nghĩa của "pack light" là gì?

“Time for your idea” ở đây có nghĩa là gì vậy ạ?

What does "as to" mean?

"Right" trong câu này có nghĩa là gì?

"The shallow" có nghĩa là gì?

"Run" và "run around" khác nhau như thế nào?

Có phải "You know what" có nghĩa là "that's enough" không?

"Might" và "may" khác nhau như thế nào?

"Good place" trong câu này có nghĩa là gì?

"Boy" trong câu này có nghĩa là gì?

Cấu trúc "keep + V-ing" có nghĩa là gì?

"Mad", "annoy" và "angry" khác nhau như thế nào?

RedKiwi có thể giải thích thêm về câu này được không?

"Yet" trong câu này có nghĩa là gì?

"Homey" có nghĩa là gì? Có phải "cozy" và "comfortable" có nghĩa giống nhau không?

Tại sao trong câu này lại có hai động từ? Có phải là hai câu khác nhau không?

What does "I'm part Jewish" mean? Is it different from "I'm Jewish"?

Why does Dobby use "he" when he's talking about his own thing?

"On the scene" có nghĩa là gì?

"Frontin' " trong câu này có nghĩa là gì?

Tại sao cô ấy lại nói "where" khi đang nói về một địa điểm cụ thể? Có vẻ như "when" nghe hợp lý hơn.

Từ đồng nghĩa của "breed into" là từ nào?

"Chock full" có nghĩa là gì?

Sử dụng "up to" như thế nào?

Tôi có thể dùng "rip out" thay cho "get through" không?

"Wait around for nothing" có nghĩa là gì? "For nothing" có được sử dụng phổ biến không?

Folding có nghĩa là gì?

"ya" có nghĩa là gì?

"Ain't" có nghĩa là gì?

Tại sao anh ấy lại nói "a pair of"? Tôi nói "you can make yourself a paste pant" có được không?

Từ trái nghĩa của "freezing cold" là từ nào?

"and stuff" có nghĩa là gì?

together-vertical-banner
RedKiwi Dạy tiếng Anh qua video trên YouTube
Sao bạn có thể nói tiếng Anh khi bạn không hiểu chứ? Đã đến lúc cải thiện kỹ năng nghe tiếng Anh của bạn rồi!
Sao bạn có thể nói tiếng Anh khi bạn không hiểu chứ?

Đã đến lúc cải thiện kỹ năng nghe tiếng Anh của bạn rồi!
googlePlay
appStore
logo
phone-background
phone
screen
Video có nội dung thú vị
Video có nội dung thú vị Do đội ngũ RedKiwi chọn lọc Được đăng tải hàng ngày
Đánh giá chân thực từ người dùng trên toàn thế giới
Đánh giá chân thực từ người dùng trên toàn thế giới
Người sử dụng RedKiwi đã đưa ra đánh giá tuyệt vời về app.
Hãy là người tiếp theo trải nghiệm sự tuyệt vời này!
Rất nhiều người đã sử dụng RedKiwi. Hãy là người tiếp theo sử dụng RedKiwi.
 • person
  yeehyung
  starstarstarstaremptyStar
  Phone은 갤럭시로 깔아서 잘 사용하고 있어요. 아주 영어 듣기공부에 좋습니다. 근데 간혹 아이패드를 사용할 때는 전용버전이 없어서 좀 불편해요. 아이패드 버전 ・・・
  2021-01-16
 • person
  吉名聖子
  starstarstarstarstar
  Interesting and amazing! I like this app very much.
  2021-01-08
 • person
  고봉수
  starstarstarstarstar
  대체로 만족 다만 학습한 영상을 무한반복 할수 있는 기능이 있다면 더 좋을듯 합니다. 운전중에 들을수 있게요. 가능하면 추가 부탁드립니다.
  2020-12-31
 • person
  ch oi
  starstarstarstarstar
  여러 영어어플 설치와 삭제를 반복하며 살아남았습니다. 좋아하는 영상도 가득이고 저같이 집중력 없는 사람들을 위해(?) 영상의 길이도 짧은 것이 참 좋습니다. 좋은 ・・・
  2020-12-29
 • person
  BqztjqdcQmeGatklo
  starstarstarstarstar
  service, daily installs can reach 3000+. Please contact me at Skype/WhatsApp: +86159822071 ・・・
  2020-12-29
 • person
  Yota Kawamoto
  starstarstarstarstar
  とても使いやすくて、初めてリスニングの練習が継続できています。
  2020-12-20
 • person
  Александър Александров
  starstarstarstaremptyStar
  Супер перфект
  2020-12-17
 • person
  서동삼
  starstarstarstarstar
  정기 구독 기간이 남은 상태에서, 할인된 금액으로 추가 1년 구독을 신청했는데, 기존 남은 구독 기간이 사라졌습니다. 추가 구독을 취소해 주시거나, 기존 구독 기 ・・・
  2020-12-14
 • person
  Ariel Ivy
  starstarstarstarstar
  Really good but sad u have to pay
  2020-12-13
 • person
  sora park
  starstarstarstarstar
  재밌게 공부할 수 있어요~~^^
  2020-12-12
 • person
  秋江眞人
  starstarstarstaremptyStar
  イラつく時があるが、こういうもんかと思う。
  2020-12-07
 • person
  Amaury Castro De La Rosa
  starstarstarstarstar
  So good so far
  2020-12-01
 • person
  stella park
  starstarstarstarstar
  정말 최고의 듣기앱입니다!!!바로 정기결제
  2020-11-29
 • person
  Banker
  starstarstarstarstar
  Made in Korea, It's good. Hello, Do you have a website????????
  2020-11-25
 • person
  CHIHARU YASHIMA
  starstarstarstarstar
  ゲーム感覚で勉強できて、とても楽しいです。
  2020-11-23
 • person
  Junghwa Min
  starstarstarstarstar
  나이스 앱이라고 생각함
  2020-11-23
 • person
  융댕
  starstarstarstarstar
  정말 무슨일이에요... 업뎃 되고나서 '분류'도 생기고....😍😍 제가 인터뷰영상 많이 올려달라고 했는데 분류에 아예 '인터뷰'라는 항목까지 생겼네요 ..사랑 ・・・
  2020-11-14
 • person
  mm
  starstarstarstarstar
  短い文章ごとにできるリスニングがとても良い。興味のあるコンテンツやレベルで選べるので飽きない
  2020-11-13
 • person
  Hwami Kim
  starstarstarstaremptyStar
  ゲームのように楽しみながら、リスニングがアップ
  2020-11-09
 • person
  エサにかみつく魚
  starstarstarstarstar
  良いアプリだと思う。
  2020-11-08
 • person
  홍성창
  starstarstarstarstar
  애니메이션은 단편적으로 소개해서 이해하기 어려움
  2020-10-30
 • person
  Md Wazien Mohd
  starstarstarstarstar
  Auntie Talking Kota Kinabalu Pantai Jerudong Specialist Centre In Watch YouTube "Open hous ・・・
  2020-10-29
 • person
  fangzhen xiang
  starstarstarstarstar
  I love this app. It helps me a lot. I'll keep learning English with this app! Thanks the p ・・・
  2020-10-29
 • person
  きききっきききき
  starstarstarstarstar
  ドラマや映画で、楽しみながら勉強していく、欲しい機能が全て付いたアプリだと思います。 毎日少しずつやっていったら、リスニングの力がつくのではないかと思っています。何より楽しみながら ・・・
  2020-10-24
 • person
  Hyelim Chi
  starstarstarstaremptyStar
  좋아요! 무료로 이런 앱을 사용할 수 있어서 좋아요 나중에 1년 사용권도 구매해서 써보려구요
  2020-10-20
 • person
  Jiya Kim
  starstarstarstarstar
  가끔 녹음기능에서 오류가 뜨긴 하지만 좋아요~
  2020-10-20
 • person
  Isabel Souza
  starstarstarstarstar
  Muito bom amoooooooooo
  2020-10-20
 • person
  Great Hawk
  starstarstarstarstar
  I have been used this app for 1 years. I feel getting better my listning skills day by day ・・・
  2020-10-19
 • person
  刻み海苔
  starstarstarstarstar
  楽しくリスニングできるアプリです。
  2020-10-17
 • person
  오도남
  starstarstarstarstar
  굿굿굿 더 이상 더 좋은 영어공부앱은 없는 듯
  2020-10-15