• Tiếng Việt

Question List of W19

What does "every single of" mean?

"Case closed" có nghĩa là gì?

"Truck in" có nghĩa là gì?

"I could sure use" có nghĩa là gì?

"Go for" có nghĩa là gì? Sử dụng nó như thế nào?

"Just more" có nghĩa là gì? 🙇🏻‍♀️

"Same with" và "same as" khác nhau như thế nào?

"See the upside" có nghĩa là gì?

"Much of" trong câu này có nghĩa là gì?

"Sweet" và "cute" khác nhau như thế nào? 🤔

Why does the speaker say "faster" not "fast"?

Sao "blue" và "yellow" lại ở dạng số nhiều?

"You made the team" có nghĩa là gì?

"A wrist lock" có nghĩa là gì? Tôi có thể sử dụng từ "lock" cho bộ phận khác của cơ thể được không?

When do you use "off to"?

It seems that "where" here is referring to a quote from the previous sentence. But why did she use "where"? Do native speakers think a 'quote' as an abstract place?

"Boundless" có nghĩa là gì? Nghĩa của nó có giống "endless" hay "infinite" không?

"From time to time" có nghĩa là gì?

"Disproportionately" có nghĩa là gì? Tôi có thể dùng "more likely" để thay thế cho "disproportionately" không?

Khi nào thì tôi có thể sử dụng "it didn't sound right to me either"?

"Bring in" có nghĩa là gì?

Tôi có thể dùng "80-hour weeks" thay thế cho "80 hours a week" không?

"Fondly" có nghĩa là gì? Từ đồng nghĩa của nó trong câu này là gì?

Tại sao lại dùng "some" sau "fresh air"?

Có phải "pack heavy" trái nghĩa với "pack light"?

What are "friendish", "friendoid"?

"Mix up" có nghĩa là gì? Sử dụng cụm từ này như thế nào?

"Dear" trong câu này có nghĩa là gì?

Khi nào thì tôi có thể sử dụng "yap"?

Tôi không biết khi nào thì sử dụng "Britain", "England", và "United Kingdom".

"Centuries-old" có nghĩa là gì?

"Don't you dare" có nghĩa là gì?

"In public" có nghĩa là gì?

"Fine with" có nghĩa là gì? Tôi có thể dùng "okay" để thay thế cho "fine" được không?

Có phải "cams" là viết tắt của "camera" không?

Khi nào thì sử dụng từ "boom"?

"Roll out" có nghĩa là gi?

"Right there" trong câu này có nghĩa là gì?

Why did she say "lights out" not "lights off"?

What does "stop by" mean?

"Ain't" có nghĩa là gì?

Are "I'm gonna be gone" and "I'm gonna go" mean the same thing?

Câu "She’s a quite girl" có cùng ý nghĩa với câu gốc không?

What does "so that" mean?

"Decide" trong câu này có nghĩa là gì?

"Turn" trong câu này có nghĩa là gì?

Có thể đếm "Mississippi" được không?

"Just" trong câu này có nghĩa là gì?

Tôi có thể sử dụng "field" thay cho "patch" không?

"Saving" trong câu này có nghĩa là gì?

Tôi có thể đặt "into" đằng sau "good men" không? Lược bỏ "into" trong câu này thì có sao không?

Tôi có thể nói "let's go" thay cho "let's roll" không?

"Copy that" có nghĩa là gì? Tôi có thể sử dụng cụm từ này trong giao tiếp hàng ngày không?

"Do" trong câu này có nghĩa là gì, tại sao nó lại đứng trước "you"?

"Your best" có nghĩa là gì?

"Trip" trong câu này có nghĩa là gì?

What kind of school is a boarding school?

"Baby Corp" có nghĩa là gì?

"Catch up" có nghĩa là gì?

"Later" và "later on" khác nhau như thế nào?

"Form" trong câu này có nghĩa là gì? Tôi chỉ nói "wasterful food" có được không?

Tại sao trong câu này lại có hai từ "sound"?

What is the meaning and usage of "get this right"?

Why did you shorten the word "something" to "somethin' " in the script? Is there any difference?

Có phải trước "love to stop and catch up" còn có từ nào nữa đúng không?

Có phải "Geez" có nghĩa là "my god" không?

Why does it need “a” before natural? Isn't "natural" adjective?

What does "beeped" mean here? Does it refer to the beeping sound? How can I use this expression?

"Rack focus to me" và "focus to me" và "tighten on me" khác nhau như thế nào?

"You made it" có nghĩa là gì? Sử dụng cụm từ này như thế nào?

What is the difference between "pass" and "hand"?

Câu này có hai từ "us", tôi có thể lược bỏ một từ được không thành "see or hear us"?

"Pretty" trong câu này có nghĩa là gì? Tôi có thể đặt từ "pretty" ở vị trí nào trong câu?

What is the difference between "inmate" and "prisoner"?

"Went into" có nghĩa là gì? Tôi có thể dùng "went through" để thay thế không?

"Stress" trong câu này có nghĩa là gì?

Tại sao một vật lại có thể "suggest" được?

RedKiwi giải thích thêm giúp mình cụm từ "meant to be" với ạ.

Người lớn cũng sử dụng "dude" được không?

What does "here comes something" mean? Can I say "An airplane comes here" or "here airplane comes" instead?

"When it comes to ~" có nghĩa là gì?

Is "hurray" a word used by children? What does it mean?

I don't understand well about "one hell of a woo". Please let me know the meaning and nuance of it.

Tại sao Gru lại nói "go to bed" trong khi các cô gái đã ở trên giường rồi. Không phải nói "go to sleep" thì tự nhiên hơn sao?

"Slug" có nghĩa là gì? "Slug", "punch" và "hit" khác nhau như thế nào?

Tôi tò mò không biết từ "kids" trong câu này có nghĩa là gì?

Tôi có thể nói là "I won't ask twice" không? Hay "I won't ask a second time" nghe trang trọng hơn?

What does "at" from "at the heart of" mean? Can I say omitting "at" in this case?

"Web someone up" có nghĩa là gì? Cụm từ này có thông dụng không?

What's the difference between "surrogate" and "someone-in-the-law"?

"Play along" có nghĩa là gì?

Có phải chủ ngữ "I" bị lược bỏ không? Việc này có hay xảy ra không hay chỉ vì đây là lời bài hát?

"Killjoys" có nghĩa là gì?

Is there any difference between "his friend" and "a friend of his"?

"Whereabouts" là gì?

"Party guy" có nghĩa là gì?

Có phải "D-day" là viết tắt của từ nào không?

Tại sao lại nói là "I'm not done" mà không phải là "I haven't done"?

Nói "balanced more than" có đúng không?

Từ "arousal" có thông dụng không?

Tại sao lại dùng từ "surpass" mà không phải là các từ đồng nghĩa khác như "over", "go beyond", vv?

Tại sao "others" và "something of value" lại đi cùng nhau?

Could you teach me how "go out" became to mean "date someone"?

What does "as" do here?

Tại sao người nói lại dùng từ "hit" mà không phải từ "push" hay "press"?

"Speak at the tone" có nghĩa là gì?

"Hold the horses" nghĩa là gì ạ?

Tôi không hiểu cụm từ "just as much my friend". Có phải trong câu còn thiếu từ "as" sau "as much" không?

Tại sao lại dùng "could" trong câu này? Tôi có thể dùng "would" hay trợ động từ khác không?

"at the end of the day" có nghĩa là gì?

"Spry" có nghĩa là gì? Từ này có thông dụng không?

Tại sao "going to be sick" lại có nghĩa là "going to puke"?

"In terms of" có nghĩa là gì?

"Would" trong câu này có nghĩa là gì? Tại sao lại dùng "would"?

"Aye" có nghĩa là gì?

Tại sao lại dùng là "is to be married" mà không phải là "is going to marry"?

Tại sao họ lại không nhìn thấy cậu nhóc?

"Freaking" có nghĩa là gì?

"Nada" nghĩa là gì ạ?

Isn't it right to say "didn't you" not "did we" considering the meaning? I'm curious why he used positive which is "did" and "we" (but it seems like asking to Ron alone).

What does "someone's in a family way" mean? Shouldn't it be "in the family" here?

"Pollen" là gì?

Tại sao không dùng "week" mà lại dùng "weeks"?

What's the meaning of "defiance"?

Tôi nghĩ là "forever" đã có nghĩa là mãi mãi rồi, liệu "forevermore" có nghĩa mạnh hơn không?

Trong trường hợp nào thì "itself" được dùng ngay sau chủ ngữ?

How do you use “ go through a phase”?

What does "winky" mean here?

"Set someone up" có nghĩa là gì?

"Tell" và "say" khác nhau như thế nào?

What does "stuff" mean here? Can I take this sentence as "there's something you don't know"?

"Speed round" có nghĩa là gì?

Tôi không hiểu cấu trúc câu này, RedKiwi giải thích thêm giúp mình với? 😥

Khi nào tôi có thể sử dụng "it's a shame"?

"Chillaxing" có nghĩa là gì?

What does "Long as" mean here?

Tôi có thể sử dụng "nickname" cho vật được không?

"Grazed" có nghĩa là gì? Từ đồng nghĩa với "graze" là gì?

Có phải "staple" có nghĩa tương tự "product" không?

When do you often use the term turbo-huge?

Tôi nghĩ "Lots of other skills" là tân ngữ, nhưng sao nó lại được đặt ở đầu câu?

Tôi có thể sử dụng "make" thay cho "send" không?

Không phải "anti-" có nghĩa là "opposed to something" sao? Tại sao "anti + trust" lại là "anti + monopoly"?

I thought "get open" mean "to open something", but what does it mean here?

What does "mid-stir" mean? Can I replace "mid-" with "half-"?

"It sure is" có nghĩa là gì? Không phải câu đúng là "it is sure" sao?

"Cabbage patch" có nghĩa là gì?

What does 'come out' phrase refer to?

"Overwork something" có nghĩa là gì?

Có phải "will not" nghe nhẹ nhàng hơn "must not" không?

Sử dụng từ "deserve" như thế nào?

"Though" trong câu có nghĩa là gì?

"Gentleman" trong câu này có nghĩa là gì? Tôi nghĩ là từ này chỉ được sử dụng trong tình huống trang trọng thôi.

Tại sao lại sử dụng từ "the" trước "rain"?

What does "big ole" mean?

"Totes" trong câu này có nghĩa là gì?

"Trait" và "characteristic" khác nhau như thế nào?

I think there should be one more "as" phrase to make it comparative, so I think "as it comes now" is omitted somehow. Is the phrase "as it comes now" omitted somewhere?

Tôi có thể dùng "have in common" cho vật được không?

What's the nuance of "the idea" here? Would "I've always loved summer and Sun" without "the idea" make the same sentence?

What is the difference between "assignment" and "homework"?

"Winnebago" là gì?

"Freak" và "strange" khác nhau như thế nào?

Tôi có thể dùng "choose" thay thế cho "pick" không?

Tại sao lại có "the" ở trước "move"? Khi tôi nói câu tương tự, tôi có nên luôn luoonn dùng "move" không?

"Live up" có nghĩa là gì? Từ đồng nghĩa của nó là gì?

"Be-ith" có nghĩa là gì?

"Roll over" có nghĩa là gì?

Tôi có thể sử dụng "attractive" thay cho "alluring" không? Hai từ này khác nhau như thế nào?

Tại sao "all" lại được đặt ở đó?

"Out" trong cụm từ "test out" có cần thiết không? "Test" và "test out" khác nhau như thế nào?

Trong tình huống nào thì tôi có thể dùng câu "get the green light"?

"Dabble in something" có nghĩa là gì?

"Going to be spending" và "going to spend" khác nhau như thế nào?

Why did she use "homey" instead of "home"? Can I use "home" instead?

"Take it out of someone" có nghĩa là gì?

"Pet peeves" có nghĩa là gì?

"Get a gimmick" có nghĩa là gì?

"Even" trong câu này có nghĩa là gì?

Từ "one" trong câu này có nghĩa là gì?

Is "full-screen" used as a verb here? I thought only the verb can come after "let's".

Cụm từ "dig in" có khác "eat in" không?

"Something" trong câu này có nghĩa là gì? Và sử dụng nó như thế nào?

Tôi không hiểu tại sao Hiddlestoners trở thành Hiddlestoners lại buồn cười?

Tôi có thể dùng "sometime" thay cho "time to time" không?

"Deal" trong câu này có nghĩa là gì?

Is "so" commonly used to emphasis things? What's the other expression of "so" in this case?

Có phải Gru nói "never get older" là vì sự ngây thơ của Agnes phải không?

"Render" có nghĩa là gì? Sử dụng từ này trong tình huống khác như thế nào?

Tôi có thể dùng "to be honest" thay cho "if I'm being honest" không? Cách dùng nào thông dụng hơn?

"Pre-vetted place" có nghĩa là gì?

When do you use "here we go"?

Tôi có thể dùng "and" thay cho "or" không?

Tại sao lại dùng "then" ở cuối câu? "Then" có nghĩa là gì?

What does "you want a piece" mean here? Does it mean to fight?

"Than" trong cụm từ "other than that" có nghĩa là gì?

Tại sao cô ấy lại nói vậy? RedKiwi giải thích thêm cho mình được không?

What does "be down to party" mean?

"Buddy" và "buddy boys" có khác nhau về sắc thái hay ý nghĩa không?

What does "part Jewish" mean? Is it different from "I'm Jewish"?

What is the difference between "varies from A to A" and "varies by A"?

Tại sao lại dùng "the" trước "tomatoes"? Tại sao không dùng "the" trước "lettuce" và "cucumber"?

Sử dụng dấu hai chấm ":" như thế nào?

Tooii có thể dùng từ "cheap" thay thế từ "cheesy" không? Nghĩa của câu có bị thay đổi không?

What does "cover Connecticut" mean here?

together-vertical-banner
RedKiwi Dạy tiếng Anh qua video trên YouTube
Sao bạn có thể nói tiếng Anh khi bạn không hiểu chứ? Đã đến lúc cải thiện kỹ năng nghe tiếng Anh của bạn rồi!
Sao bạn có thể nói tiếng Anh khi bạn không hiểu chứ?

Đã đến lúc cải thiện kỹ năng nghe tiếng Anh của bạn rồi!
googlePlay
appStore
logo
phone-background
phone
screen
Video có nội dung thú vị
Video có nội dung thú vị Do đội ngũ RedKiwi chọn lọc Được đăng tải hàng ngày
Đánh giá chân thực từ người dùng trên toàn thế giới
Đánh giá chân thực từ người dùng trên toàn thế giới
Người sử dụng RedKiwi đã đưa ra đánh giá tuyệt vời về app.
Hãy là người tiếp theo trải nghiệm sự tuyệt vời này!
Rất nhiều người đã sử dụng RedKiwi. Hãy là người tiếp theo sử dụng RedKiwi.
 • person
  吉元由美子
  starstarstarstarstar
  ヒアリングが苦手なので楽しみながら苦手意識が少しづつ克服出来たらと継続するようになりました。色々なカテゴリーがあるので自分のその日の気持ちに合わせて選んでいます。質問にも丁寧に答え ・・・
  2021-01-18
 • person
  yeehyung
  starstarstarstaremptyStar
  Phone은 갤럭시로 깔아서 잘 사용하고 있어요. 아주 영어 듣기공부에 좋습니다. 근데 간혹 아이패드를 사용할 때는 전용버전이 없어서 좀 불편해요. 아이패드 버전 ・・・
  2021-01-16
 • person
  吉名聖子
  starstarstarstarstar
  Interesting and amazing! I like this app very much.
  2021-01-08
 • person
  고봉수
  starstarstarstarstar
  대체로 만족 다만 학습한 영상을 무한반복 할수 있는 기능이 있다면 더 좋을듯 합니다. 운전중에 들을수 있게요. 가능하면 추가 부탁드립니다.
  2020-12-31
 • person
  ch oi
  starstarstarstarstar
  여러 영어어플 설치와 삭제를 반복하며 살아남았습니다. 좋아하는 영상도 가득이고 저같이 집중력 없는 사람들을 위해(?) 영상의 길이도 짧은 것이 참 좋습니다. 좋은 ・・・
  2020-12-29
 • person
  BqztjqdcQmeGatklo
  starstarstarstarstar
  service, daily installs can reach 3000+. Please contact me at Skype/WhatsApp: +86159822071 ・・・
  2020-12-29
 • person
  Yota Kawamoto
  starstarstarstarstar
  とても使いやすくて、初めてリスニングの練習が継続できています。
  2020-12-20
 • person
  Александър Александров
  starstarstarstaremptyStar
  Супер перфект
  2020-12-17
 • person
  서동삼
  starstarstarstarstar
  정기 구독 기간이 남은 상태에서, 할인된 금액으로 추가 1년 구독을 신청했는데, 기존 남은 구독 기간이 사라졌습니다. 추가 구독을 취소해 주시거나, 기존 구독 기 ・・・
  2020-12-14
 • person
  Ariel Ivy
  starstarstarstarstar
  Really good but sad u have to pay
  2020-12-13
 • person
  sora park
  starstarstarstarstar
  재밌게 공부할 수 있어요~~^^
  2020-12-12
 • person
  秋江眞人
  starstarstarstaremptyStar
  イラつく時があるが、こういうもんかと思う。
  2020-12-07
 • person
  Amaury Castro De La Rosa
  starstarstarstarstar
  So good so far
  2020-12-01
 • person
  stella park
  starstarstarstarstar
  정말 최고의 듣기앱입니다!!!바로 정기결제
  2020-11-29
 • person
  Banker
  starstarstarstarstar
  Made in Korea, It's good. Hello, Do you have a website????????
  2020-11-25
 • person
  CHIHARU YASHIMA
  starstarstarstarstar
  ゲーム感覚で勉強できて、とても楽しいです。
  2020-11-23
 • person
  Junghwa Min
  starstarstarstarstar
  나이스 앱이라고 생각함
  2020-11-23
 • person
  융댕
  starstarstarstarstar
  정말 무슨일이에요... 업뎃 되고나서 '분류'도 생기고....😍😍 제가 인터뷰영상 많이 올려달라고 했는데 분류에 아예 '인터뷰'라는 항목까지 생겼네요 ..사랑 ・・・
  2020-11-14
 • person
  mm
  starstarstarstarstar
  短い文章ごとにできるリスニングがとても良い。興味のあるコンテンツやレベルで選べるので飽きない
  2020-11-13
 • person
  Hwami Kim
  starstarstarstaremptyStar
  ゲームのように楽しみながら、リスニングがアップ
  2020-11-09
 • person
  エサにかみつく魚
  starstarstarstarstar
  良いアプリだと思う。
  2020-11-08
 • person
  홍성창
  starstarstarstarstar
  애니메이션은 단편적으로 소개해서 이해하기 어려움
  2020-10-30
 • person
  Md Wazien Mohd
  starstarstarstarstar
  Auntie Talking Kota Kinabalu Pantai Jerudong Specialist Centre In Watch YouTube "Open hous ・・・
  2020-10-29
 • person
  fangzhen xiang
  starstarstarstarstar
  I love this app. It helps me a lot. I'll keep learning English with this app! Thanks the p ・・・
  2020-10-29
 • person
  きききっきききき
  starstarstarstarstar
  ドラマや映画で、楽しみながら勉強していく、欲しい機能が全て付いたアプリだと思います。 毎日少しずつやっていったら、リスニングの力がつくのではないかと思っています。何より楽しみながら ・・・
  2020-10-24
 • person
  Hyelim Chi
  starstarstarstaremptyStar
  좋아요! 무료로 이런 앱을 사용할 수 있어서 좋아요 나중에 1년 사용권도 구매해서 써보려구요
  2020-10-20
 • person
  Jiya Kim
  starstarstarstarstar
  가끔 녹음기능에서 오류가 뜨긴 하지만 좋아요~
  2020-10-20
 • person
  Isabel Souza
  starstarstarstarstar
  Muito bom amoooooooooo
  2020-10-20
 • person
  Great Hawk
  starstarstarstarstar
  I have been used this app for 1 years. I feel getting better my listning skills day by day ・・・
  2020-10-19
 • person
  刻み海苔
  starstarstarstarstar
  楽しくリスニングできるアプリです。
  2020-10-17