• Tiếng Việt

Question List of W19

What does "every single of" mean?

"Case closed" có nghĩa là gì?

"Truck in" có nghĩa là gì?

"I could sure use" có nghĩa là gì?

"Go for" có nghĩa là gì? Sử dụng nó như thế nào?

"Just more" có nghĩa là gì? 🙇🏻‍♀️

"Same with" và "same as" khác nhau như thế nào?

"See the upside" có nghĩa là gì?

"Much of" trong câu này có nghĩa là gì?

"Sweet" và "cute" khác nhau như thế nào? 🤔

Why does the speaker say "faster" not "fast"?

Sao "blue" và "yellow" lại ở dạng số nhiều?

"You made the team" có nghĩa là gì?

"A wrist lock" có nghĩa là gì? Tôi có thể sử dụng từ "lock" cho bộ phận khác của cơ thể được không?

When do you use "off to"?

It seems that "where" here is referring to a quote from the previous sentence. But why did she use "where"? Do native speakers think a 'quote' as an abstract place?

"Boundless" có nghĩa là gì? Nghĩa của nó có giống "endless" hay "infinite" không?

"From time to time" có nghĩa là gì?

"Disproportionately" có nghĩa là gì? Tôi có thể dùng "more likely" để thay thế cho "disproportionately" không?

"Bring in" có nghĩa là gì?

Tôi có thể dùng "80-hour weeks" thay thế cho "80 hours a week" không?

"Fondly" có nghĩa là gì? Từ đồng nghĩa của nó trong câu này là gì?

Tại sao lại dùng "some" sau "fresh air"?

Có phải "pack heavy" trái nghĩa với "pack light"?

What are "friendish", "friendoid"?

Khi nào thì tôi có thể sử dụng "yap"?

Tôi không biết khi nào thì sử dụng "Britain", "England", và "United Kingdom".

"Centuries-old" có nghĩa là gì?

"Don't you dare" có nghĩa là gì?

"In public" có nghĩa là gì?

"Fine with" có nghĩa là gì? Tôi có thể dùng "okay" để thay thế cho "fine" được không?

Có phải "cams" là viết tắt của "camera" không?

Khi nào thì sử dụng từ "boom"?

"Roll out" có nghĩa là gi?

"Right there" trong câu này có nghĩa là gì?

Why did she say "lights out" not "lights off"?

What does "stop by" mean?

"Ain't" có nghĩa là gì?

Are "I'm gonna be gone" and "I'm gonna go" mean the same thing?

Câu "She’s a quite girl" có cùng ý nghĩa với câu gốc không?

What does "so that" mean?

"Decide" trong câu này có nghĩa là gì?

"Turn" trong câu này có nghĩa là gì?

Có thể đếm "Mississippi" được không?

"Just" trong câu này có nghĩa là gì?

Tôi có thể sử dụng "field" thay cho "patch" không?

"Saving" trong câu này có nghĩa là gì?

Tôi có thể đặt "into" đằng sau "good men" không? Lược bỏ "into" trong câu này thì có sao không?

Tôi có thể nói "let's go" thay cho "let's roll" không?

"Copy that" có nghĩa là gì? Tôi có thể sử dụng cụm từ này trong giao tiếp hàng ngày không?

"Do" trong câu này có nghĩa là gì, tại sao nó lại đứng trước "you"?

"Your best" có nghĩa là gì?

"Trip" trong câu này có nghĩa là gì?

What kind of school is a boarding school?

"Baby Corp" có nghĩa là gì?

"Catch up" có nghĩa là gì?

"Later" và "later on" khác nhau như thế nào?

"Form" trong câu này có nghĩa là gì? Tôi chỉ nói "wasterful food" có được không?

Tại sao trong câu này lại có hai từ "sound"?

What is the meaning and usage of "get this right"?

Why did you shorten the word "something" to "somethin' " in the script? Is there any difference?

Có phải trước "love to stop and catch up" còn có từ nào nữa đúng không?

Có phải "Geez" có nghĩa là "my god" không?

Why does it need “a” before natural? Isn't "natural" adjective?

What does "beeped" mean here? Does it refer to the beeping sound? How can I use this expression?

"Rack focus to me" và "focus to me" và "tighten on me" khác nhau như thế nào?

"You made it" có nghĩa là gì? Sử dụng cụm từ này như thế nào?

What is the difference between "pass" and "hand"?

Câu này có hai từ "us", tôi có thể lược bỏ một từ được không thành "see or hear us"?

"Pretty" trong câu này có nghĩa là gì? Tôi có thể đặt từ "pretty" ở vị trí nào trong câu?

What is the difference between "inmate" and "prisoner"?

"Went into" có nghĩa là gì? Tôi có thể dùng "went through" để thay thế không?

"Stress" trong câu này có nghĩa là gì?

Tại sao một vật lại có thể "suggest" được?

RedKiwi giải thích thêm giúp mình cụm từ "meant to be" với ạ.

Người lớn cũng sử dụng "dude" được không?

What does "here comes something" mean? Can I say "An airplane comes here" or "here airplane comes" instead?

"When it comes to ~" có nghĩa là gì?

Is "hurray" a word used by children? What does it mean?

I don't understand well about "one hell of a woo". Please let me know the meaning and nuance of it.

Tại sao Gru lại nói "go to bed" trong khi các cô gái đã ở trên giường rồi. Không phải nói "go to sleep" thì tự nhiên hơn sao?

"Slug" có nghĩa là gì? "Slug", "punch" và "hit" khác nhau như thế nào?

Tôi tò mò không biết từ "kids" trong câu này có nghĩa là gì?

Tôi có thể nói là "I won't ask twice" không? Hay "I won't ask a second time" nghe trang trọng hơn?

What does "at" from "at the heart of" mean? Can I say omitting "at" in this case?

"Web someone up" có nghĩa là gì? Cụm từ này có thông dụng không?

What's the difference between "surrogate" and "someone-in-the-law"?

"Play along" có nghĩa là gì?

Có phải chủ ngữ "I" bị lược bỏ không? Việc này có hay xảy ra không hay chỉ vì đây là lời bài hát?

"Killjoys" có nghĩa là gì?

Is there any difference between "his friend" and "a friend of his"?

"Whereabouts" là gì?

Có phải "D-day" là viết tắt của từ nào không?

Tại sao lại nói là "I'm not done" mà không phải là "I haven't done"?

Từ "arousal" có thông dụng không?

Tại sao lại dùng từ "surpass" mà không phải là các từ đồng nghĩa khác như "over", "go beyond", vv?

Tại sao "others" và "something of value" lại đi cùng nhau?

Could you teach me how "go out" became to mean "date someone"?

What does "as" do here?

Tại sao người nói lại dùng từ "hit" mà không phải từ "push" hay "press"?

"Speak at the tone" có nghĩa là gì?

"Hold the horses" nghĩa là gì ạ?

Tôi không hiểu cụm từ "just as much my friend". Có phải trong câu còn thiếu từ "as" sau "as much" không?

Tại sao lại dùng "could" trong câu này? Tôi có thể dùng "would" hay trợ động từ khác không?

"at the end of the day" có nghĩa là gì?

"Spry" có nghĩa là gì? Từ này có thông dụng không?

Tại sao "going to be sick" lại có nghĩa là "going to puke"?

"In terms of" có nghĩa là gì?

"Would" trong câu này có nghĩa là gì? Tại sao lại dùng "would"?

"Aye" có nghĩa là gì?

Tại sao lại dùng là "is to be married" mà không phải là "is going to marry"?

Tại sao họ lại không nhìn thấy cậu nhóc?

"Freaking" có nghĩa là gì?

"Nada" nghĩa là gì ạ?

Isn't it right to say "didn't you" not "did we" considering the meaning? I'm curious why he used positive which is "did" and "we" (but it seems like asking to Ron alone).

What does "someone's in a family way" mean? Shouldn't it be "in the family" here?

Tại sao không dùng "week" mà lại dùng "weeks"?

What's the meaning of "defiance"?

Tôi nghĩ là "forever" đã có nghĩa là mãi mãi rồi, liệu "forevermore" có nghĩa mạnh hơn không?

Trong trường hợp nào thì "itself" được dùng ngay sau chủ ngữ?

How do you use “ go through a phase”?

What does "winky" mean here?

"Set someone up" có nghĩa là gì?

"Tell" và "say" khác nhau như thế nào?

What does "stuff" mean here? Can I take this sentence as "there's something you don't know"?

"Speed round" có nghĩa là gì?

Tôi không hiểu cấu trúc câu này, RedKiwi giải thích thêm giúp mình với? 😥

Khi nào tôi có thể sử dụng "it's a shame"?

"Chillaxing" có nghĩa là gì?

What does "Long as" mean here?

Tôi có thể sử dụng "nickname" cho vật được không?

Có phải "staple" có nghĩa tương tự "product" không?

When do you often use the term turbo-huge?

Tôi nghĩ "Lots of other skills" là tân ngữ, nhưng sao nó lại được đặt ở đầu câu?

Tôi có thể sử dụng "make" thay cho "send" không?

Không phải "anti-" có nghĩa là "opposed to something" sao? Tại sao "anti + trust" lại là "anti + monopoly"?

I thought "get open" mean "to open something", but what does it mean here?

What does "mid-stir" mean? Can I replace "mid-" with "half-"?

"It sure is" có nghĩa là gì? Không phải câu đúng là "it is sure" sao?

"Cabbage patch" có nghĩa là gì?

What does 'come out' phrase refer to?

"Overwork something" có nghĩa là gì?

Có phải "will not" nghe nhẹ nhàng hơn "must not" không?

Sử dụng từ "deserve" như thế nào?

"Though" trong câu có nghĩa là gì?

"Gentleman" trong câu này có nghĩa là gì? Tôi nghĩ là từ này chỉ được sử dụng trong tình huống trang trọng thôi.

Tại sao lại sử dụng từ "the" trước "rain"?

What does "big ole" mean?

"Totes" trong câu này có nghĩa là gì?

"Trait" và "characteristic" khác nhau như thế nào?

I think there should be one more "as" phrase to make it comparative, so I think "as it comes now" is omitted somehow. Is the phrase "as it comes now" omitted somewhere?

Tôi có thể dùng "have in common" cho vật được không?

What's the nuance of "the idea" here? Would "I've always loved summer and Sun" without "the idea" make the same sentence?

What is the difference between "assignment" and "homework"?

"Winnebago" là gì?

"Freak" và "strange" khác nhau như thế nào?

Tôi có thể dùng "choose" thay thế cho "pick" không?

Tại sao lại có "the" ở trước "move"? Khi tôi nói câu tương tự, tôi có nên luôn luoonn dùng "move" không?

"Live up" có nghĩa là gì? Từ đồng nghĩa của nó là gì?

"Be-ith" có nghĩa là gì?

"Roll over" có nghĩa là gì?

Tôi có thể sử dụng "attractive" thay cho "alluring" không? Hai từ này khác nhau như thế nào?

Tại sao "all" lại được đặt ở đó?

"Out" trong cụm từ "test out" có cần thiết không? "Test" và "test out" khác nhau như thế nào?

Trong tình huống nào thì tôi có thể dùng câu "get the green light"?

"Dabble in something" có nghĩa là gì?

"Going to be spending" và "going to spend" khác nhau như thế nào?

Why did she use "homey" instead of "home"? Can I use "home" instead?

"Take it out of someone" có nghĩa là gì?

"Pet peeves" có nghĩa là gì?

"Get a gimmick" có nghĩa là gì?

"Even" trong câu này có nghĩa là gì?

Từ "one" trong câu này có nghĩa là gì?

Is "full-screen" used as a verb here? I thought only the verb can come after "let's".

Cụm từ "dig in" có khác "eat in" không?

"Something" trong câu này có nghĩa là gì? Và sử dụng nó như thế nào?

Tôi không hiểu tại sao Hiddlestoners trở thành Hiddlestoners lại buồn cười?

Tôi có thể dùng "sometime" thay cho "time to time" không?

"Deal" trong câu này có nghĩa là gì?

Is "so" commonly used to emphasis things? What's the other expression of "so" in this case?

Có phải Gru nói "never get older" là vì sự ngây thơ của Agnes phải không?

"Render" có nghĩa là gì? Sử dụng từ này trong tình huống khác như thế nào?

Tôi có thể dùng "to be honest" thay cho "if I'm being honest" không? Cách dùng nào thông dụng hơn?

"Pre-vetted place" có nghĩa là gì?

When do you use "here we go"?

Tôi có thể dùng "and" thay cho "or" không?

Tại sao lại dùng "then" ở cuối câu? "Then" có nghĩa là gì?

What does "you want a piece" mean here? Does it mean to fight?

"Than" trong cụm từ "other than that" có nghĩa là gì?

Tại sao cô ấy lại nói vậy? RedKiwi giải thích thêm cho mình được không?

What does "be down to party" mean?

"Buddy" và "buddy boys" có khác nhau về sắc thái hay ý nghĩa không?

What does "part Jewish" mean? Is it different from "I'm Jewish"?

What is the difference between "varies from A to A" and "varies by A"?

Tại sao lại dùng "the" trước "tomatoes"? Tại sao không dùng "the" trước "lettuce" và "cucumber"?

Sử dụng dấu hai chấm ":" như thế nào?

Tooii có thể dùng từ "cheap" thay thế từ "cheesy" không? Nghĩa của câu có bị thay đổi không?

What does "cover Connecticut" mean here?

RedKiwi Dạy tiếng Anh qua video trên YouTube
Sao bạn có thể nói tiếng Anh khi bạn không hiểu chứ? Đã đến lúc cải thiện kỹ năng nghe tiếng Anh của bạn rồi!
Sao bạn có thể nói tiếng Anh khi bạn không hiểu chứ?

Đã đến lúc cải thiện kỹ năng nghe tiếng Anh của bạn rồi!
googlePlay
appStore
logo
phone-background
phone
screen
Video có nội dung thú vị
Video có nội dung thú vị Do đội ngũ RedKiwi chọn lọc Được đăng tải hàng ngày
Hỏi&Đáp với giáo viên bản ngữ
Cùng học với nhiều người khác qua chuyên mục Hỏi&Đáp Xem phần Hỏi&Đáp của bạn trong mục riêng
Đánh giá chân thực từ người dùng trên toàn thế giới
Đánh giá chân thực từ người dùng trên toàn thế giới
Người sử dụng RedKiwi đã đưa ra đánh giá tuyệt vời về app.
Hãy là người tiếp theo trải nghiệm sự tuyệt vời này!
Rất nhiều người đã sử dụng RedKiwi. Hãy là người tiếp theo sử dụng RedKiwi.
 • person
  Hyelim Chi
  starstarstarstaremptyStar
  좋아요! 무료로 이런 앱을 사용할 수 있어서 좋아요 나중에 1년 사용권도 구매해서 써보려구요
  2020-10-20
 • person
  Jiya Kim
  starstarstarstarstar
  가끔 녹음기능에서 오류가 뜨긴 하지만 좋아요~
  2020-10-20
 • person
  Isabel Souza
  starstarstarstarstar
  Muito bom amoooooooooo
  2020-10-20
 • person
  Great Hawk
  starstarstarstarstar
  I have been used this app for 1 years. I feel getting better my listning skills day by day ・・・
  2020-10-19
 • person
  刻み海苔
  starstarstarstarstar
  楽しくリスニングできるアプリです。
  2020-10-17
 • person
  오도남
  starstarstarstarstar
  굿굿굿 더 이상 더 좋은 영어공부앱은 없는 듯
  2020-10-15
 • person
  てゆ
  starstarstarstarstar
  素晴らしいアプリです。 ただ英会話を聞くだけでなくディクテーションができるのはこのアプリだけだと思います。様々なジャンルの動画があって普通にためになるしとても面白いです。 これから ・・・
  2020-10-13
 • person
  高津健
  starstarstarstaremptyStar
  英語が聞き取れるようになってきました
  2020-10-02
 • person
  하울랑이
  starstarstarstarstar
  레드키위어플로 매일1시간씩 듣고있는 군인입니다.. 매일1시간씩들으니 영상이 약간 부족하다는 생각이드네요 그외에는 가격면에서도 품질면에서도 다만족이에요 영상을 더많 ・・・
  2020-10-02
 • person
  송아가탯
  starstarstarstaremptyStar
  뭔가는 것은 유료니까 4변 평가 나타나는 것.
  2020-09-28
 • person
  Breno Freitas
  starstarstarstarstar
  The best way to learn languages
  2020-09-27
 • person
  kiyoshida kiyoshida
  starstarstarstarstar
  分節ごとに番組をみれるので練習しやすい。あとは続けれるか内面との戦い、結局は。
  2020-09-27
 • person
  김김현호
  starstarstarstarstar
  정말 좋습니다 만족하구요 다름이 아니라 제가 12개월 프리미엄 멤버쉽가입을 하려고 하는데 원래가격이 45만으로 적혀있고 현재는 59000원으로 되어있던데 이 할인 ・・・
  2020-09-26
 • person
  Seung Chul Lee
  starstarstarstarstar
  매일매일 감사히 잘 사용중입니다.
  2020-09-25
 • person
  김예지
  starstarstarstarstar
  이용한지 반년정도 되었습니다! 관심있는 카테고리의 영상들을 거의 다 해버려서 😂난이도 높은 영상들이 더 많아졌으면 좋겠어요. 업데이트도 자주 해주시고 불철주야 ・・・
  2020-09-24
 • person
  BROWN PINK
  starstarstarstaremptyStar
  일단 이런앱이있다는것 자체가 만족스럽구요 듀어링고와 케이크 사용했었는데 이둘을 합친듯한 기능이 너무 유용하고 컨텐츠도 케이크에 없는컨텐츠들 좀 더 유투브스러운 컨 ・・・
  2020-09-23
 • person
  래빔
  starstarstarstarstar
  생각보다 꽤 괜찮은 앱 인것 같아요
  2020-09-23
 • person
  starstarstarstarstar
  일단 재밌어요 공부하기에 좋아요. 광고에 떠서 호기심에 들어갔는데 재밌어서 결제까지 해버렸어요 게임처럼 영어공부 할수있어서 다른앱보다 꾸준히 할수 있는점에서 좋은 ・・・
  2020-09-22
 • person
  최주연
  starstarstarstarstar
  리스닝도움돼요 영상이 좋아요
  2020-09-21
 • person
  성이름
  starstarstarstaremptyStar
  반복 재생하면 가끔 이상하게 재생돼요 예를 들어 someone posted on their blog recently that they ~ 라는 대사를 반복 재생하 ・・・
  2020-09-19
 • person
  Lu Polarstars
  starstarstarstaremptyStar
  中国大陆不方面购买,能不能增加其他付款订阅方式? 比如在web上用wechat或alipay 支付?
  2020-09-19
 • person
  miki inaba
  starstarstarstarstar
  最高に楽しんでます。 特に超リアルな英語に触れられるトークショーやバラエティーなどのコンテンツが気に入ってます。 趣味で韓国語も勉強してるので、出来たら韓国版もあるとうれしいです。 ・・・
  2020-09-18
 • person
  stella park
  starstarstarstarstar
  잘 쓰고 있었는데... 얼마전부터 해설이 화면을 덮는 바람에 녹음기능을 사용할수가 없네요ㅠ
  2020-09-15
 • person
  SEYOUNG LEE
  starstarstarstarstar
  좋아요. 콘텐츠가 조금만 더 다양하면 좋겠어요.
  2020-09-14
 • person
  hans gunsche
  starstarstarstarstar
  Buena app para poder escuchar ingles y divertirse viendo videos
  2020-09-11
 • person
  beni t
  starstarstarstarstar
  個人的にベストなアプリ!単語帳みたいなのを作れれば最高!
  2020-09-10
 • person
  Juri Okano
  starstarstarstarstar
  素晴らしい!の一言に尽きる。
  2020-09-09
 • person
  復帰ミス煽るマン
  starstarstarstarstar
  英語が嫌いだったが興味を引かれる動画につられてついつい見てしまい、勉強できる。ひたすら綺麗な女優さんが話してる動画を一杯出してくれ。もしくはニュースが見る気にもなるし、勉強にも相応 ・・・
  2020-09-09
 • person
  Masashi Iwata
  starstarstarstarstar
  少しお金がかかりますが、質問できるのはうれしいです。
  2020-09-07
 • person
  おちょぼ口武雄
  starstarstarstarstar
  ディクテーション用アプリでこれほど優れたものは他にないと思う。 フリー登録でも1時間ごとに10分は利用できるので、一本聞き取りを行うのにちょうどいい。 上級者はシャドウイング用にも ・・・
  2020-09-04