• Tiếng Việt

Question List of W23

Có phải "take in" có nghĩa là "have fun" không?

"Hockey-teer" có nghĩa là gì?

What is the nuance of "come on" in this case?

"Having focus" và "getting focus" khác nhau như thế nào?

What does "fetch" mean in this case?

Anh ấy nói “throwing eggs at people” là có ý gì?

Từ "begin" có thường xuyên được sử dụng với nghĩa "start running a business" không?

Is "now and forevermore" an idiom? What does it mean and when do you use it?

What does "care about someone" mean?

"In the moment" có nghĩa là gì?

Does "shooters" mean alcohol here?

"Don't you read" và "don't you people read" khác nhau như thế nào?

"Be way out on a limb" có nghĩa là gì? Sử dụng cụm từ này khi nào?

Có phải "get" có nghĩa là "draw" không?

Tôi có thể dùng "time-limited" thay cho "limited-time" không?

Danh từ nào thường được dùng sau "a dash of"?

"A lot of" và "lots of" khác nhau như thế nào?

What does "lost" mean here? How does it become "out of someone's mind"?

"y’all" có nghĩa là gì?

"I can't thank you enough" có nghĩa là gì?

Có phải "nuts" trong câu này có hai nghĩa không?

Is "got to" exactly same as "have to"?

"Saying goes" có nghĩa là gì?

Danh từ nào thường đi với "a pinch of"?

What is the meaning of "as" here?

Tôi không thể nói "Why he is here?" sao?

Shouldn't it be "we were", not "we was"? Why was singular verb used here?

What's "fall behind"? Is it general expression?

Nếu tôi nói "I wouldn't be stressed about it" thì có sai không?

Tại sao anh ấy lại nhắc đến "Count Rushmore"?

Is it okay to use "that" here? And what does "how" mean here? How come "how" was used here?

Is "by" necessary from the sentence "Is by using gravity?"

Is there any difference in "pass up something" and "pass up on something"? The expression used here is "pass up something", but the example in the Q&A is using "pass up on something", so I was curious.

What does "Be in charge of " mean?

Trong câu này, tôi chỉ nói "day-to-day", bỏ "basis" được không?

"Dove in slow motion" có nghĩa là gì?

Có phải từ "it" trong câu "Here it is" bị đọc lướt không?

Có phải "going" ở giữa "am" và "there" bị lược bỏ rồi không?

Why does it have "a" in front of "second time"? I thought "second time" is plural.

Trong trường hợp nào thì tôi có thể sử dụng "pause for effect"?

Khi nào thì tôi có thể sử dụng cấu trúc "used to + verb"?

"Don't embarrass" có nghĩa là gì?

What is the difference between "often" and "oftentimes"?

"From now on" có nghĩa là gì?

What kind of dog is Pitbull?

Is it okay to use "overworked" instead of "was overworking"? Is there any difference?

What does "in good shape" mean?

Can I say "work at" instead of "work for"? What's the difference?

"Spoil the broth" có nghĩa là gì?

"Creep" là gì?

Why does she say "when will my life begin", not "when my life will begin"?

Tại sao anh ấy lại dùng "you was" mà không phải là "you were"?

Có phải "flatter" là cảm xúc tích cực còn "creep out" là cảm giác tiêu cực đúng không?

"Commercial" trong câu này có nghĩa là gì?

"Make of them" có nghĩa là gì? "Make" có nghĩa là gì?

Can I use "bad memory" when I talk about the unpleasant memory? I'm confused the meaning of "bad memory" because "memory" seems to be used as a ability to memorize something.

Có phải "Insights" có nghĩa là "report" không?

"A lot to take" có nghĩa là gì?

"Eating me alive" có nghĩa là gì?

Có phải "plus" là giới từ trong câu không?

Is it okay you use "pet name" to human in general?

"Daybreak" có nghĩa là gì?

“That’s how I roll” có nghĩa là gì?

Tại sao lại dùng "now" sau "for a while"?

Khi nào thì tôi có thể sử dụng được câu "I'm screwed"?

Dùng "more of~" như thế nào?

What is "fudge"?

"Drink service" có nghĩa là gì? Có phải là dịch vụ phục vụ nước và nước cam ép không?

Khi nào thì tôi có thể sử dụng cấu trúc "used to + verb"?

Tại sao lại dùng "yourself" mà không dùng "him or herself"?

RedKiwi hướng dẫn mình cách dùng "live up" trong các câu khác nhau với.

"Sort of" có nghĩa là gì?

Từ "around" trong câu này có cần thiết không? Tôi chỉ nói "to get here" có được không?

"When it comes to" có nghĩa là gì?

Khi nào thì tôi có thể sử dụng được cụm từ "the heart of something"?

Có phải từ "they" trước từ "would" đã bị lược bỏ đúng không? Việc lược bỏ từ khi nói có xảy ra thường xuyên không?

When do you use "there you go"?

"All it takes" có nghĩa là gì?

What does "stick up one’s ass" mean? and what are the synonyms?

What does "pop it" mean?

What does "safe and sound" mean? And what's the part of speech of "safe and sound"?

"Windbag" có nghĩa là gì?

"Station" và "place" khác nhau như thế nào?

Liệu cả hai từ "by" và "near" có cần thiết trong câu này?

"That" trong câu này có nghĩa là gì? Có thể dùng "that" ở đầu câu không?

Có phải "real thing" có nghĩa là "real love" không?

What is the full form of "RV"?

Can I say "by yourself" instead of "on your own"?

Is it same to use "try to use" instead of "try using"?

"Do logistics" có nghĩa là gì?

Danh từ nào thường được dùng với cụm từ "a scoop of"?

Why did she use "she will be waiting" instead of "she is waiting"? Because bear looks already waiting for the seal.

What does "package" mean here?

What does "more of something" mean?

Có phải "yak something down" có nghĩa là "vomit something"?

"Nuts" và "crazy" khác nhau như thế nào?

"People skill" có nghĩa là gì? Cụm từ này có thông dụng không?

Có phải "the hair" ở đây có nghĩa là kiểu tóc kỳ lạ không?

Tôi có nên trả lời câu hỏi "What do you say?" bằng câu "I say" không? Tôi chỉ nói "I am there!" có được không?

Có phải "chemical thing" có nghĩa là "something obvious" (điều hiển nhiên)?

"For unto you" và "David a savior" có nghĩa là gì?

Có phải "if not for" là viết tắt của "if there were not for" đúng không? Nó có nghĩa là gì?

What is the difference between "calm" and "quiet"?

"So" và "very" khác nhau như thế nào?

Từ trái nghĩa của "private company" là gì?

Có phải "a good shake" có nghĩa là lắc một lần không? Khi muốn nói lắc nhiều lần thì mình nói là "good shakes" đúng không?

Tại sao "a lot" lại đứng trước "to make"? Tôi nghĩ cấu trúc đúng là "of + noun" sau "a lot" chứ?

"Version" trong câu này có nghĩa là gì? Đó có phải là một vai diễn trong phim không?

Khi nào tôi có thể sử dụng "I'll ever be"?

Tôi nghĩ là "forever" đã có nghĩa là mãi mãi rồi, liệu "forevermore" có nghĩa mạnh hơn không?

"Just about" có nghĩa là gì?

What does "rebound rate" mean? Can I use it in other situation?

Tại sao cô ấy lại nói "instead" nữa sau khi nói "instead of" ở đầu câu rồi?

Is using the word "arrest" like this general?

Có phải "what do you say?" được dùng để hỏi ý kiến của người khác không?

Có phải mạo từ "the" được dùng để nhấn mạnh danh từ "baby" không?

"hit with" có nghĩa là gì?

"Merrymaking" nghĩa là gì ạ?

Does "drive around" mean to take a car and drive around? Does it have negative meaning?

What is the meaning of "go" in this sentence?

I know the word "shit" is bad one, but why is it used here? And when can I use this word in other situation?

Đọc năm như thế nào? Tôi có thể đọc năm 2003 là "twenty three" như "nineteen ninety (1990)" không?

RedKiwi giải thích thêm giúp mình cụm từ "meant to be" với ạ.

"Sleep-deprived" có thông dụng không?

Không phải là cần có từ "a" hay "the" đứng trước "time" sao?

"Under the covers" có nghĩa là gì??

Does "go, self" mean "hang in there, myself"? Is this expression used a lot?

"Pull something off" có nghĩa là gì?

Is "how you doin' " same as "how are you doing"?

What does 'brush with death' mean?

Can I replace "I don't want you getting lost" with "I don't want you to get lost"? (I only knew the latter one with to infinitive.) If both can work in this situation, how should I decide which one to use?

What's the meaning of "No" in this sentence? Is it conjunction?

Does "something of a lifetime" mean "the best something through out the life"?

Có phải "the only ladies" trong câu này chỉ hai người con gái không? Từ "only" có thể có nghĩa là hai không?

Bud nghĩa là gì vậy?

What does "write up the entire class" mean?

Shouldn't it be "Tell me. What did I do wrong?" with period?

Cụm từ "ring a bell" có thông dụng không?

What does "pretend" mean here?

Tại sao "11 hours" và "16-hour" lại viết khác nhau?

Tại sao lại dùng "release on"? Tôi nghĩ "release from" mới đúng chứ.

Có phải "acquire" và "get" có nghĩa giống nhau không?

Why does it say "there lived a girl"? Isn't "a girl" subject"?

Tại sao trong câu trước lại sử dụng từ "run" (động từ thì hiện tại), nhưng câu này lại dùng "left" (động từ thì quá khứ)?

What does “unwitting human” mean? Can I use it in daily conversation?

Có phải anh ấy đang nói mỉa mai không?

Khi tôi nói "it's time", có phải tôi chỉ nên dùng giới từ "for" sau "time" đúng không?

Why did Ice bear say like this? I quite don't get even after reading the meaning of "settle out of court".

"It's not bad" và "It's not that bad" khác nhau như thế nào?

Có phải "har, har" là "ha, ha" không?

Có vẻ như "Capital R, capital T" có nghĩa là "real thing", nhưng "Capital_" có thông dụng không? Khi nào thì có thể sử dụng nó?

"aka" là gì?

When can I say "I mean"? What does it mean?

Tôi có thể nói "get back TO the right lane" không? "Into" và "to khác nhau như thế nào?

What does "stem from" mean?

"It" chỉ cái gì? Nếu "it" chỉ "creativity", "focus" hay "memory", tại sao anh ấy không dùng "them" thay cho "it"?

Why did he use "fellow"? Can I use "guy" or "man" instead?

Có phải "that" được dùng để nhấn mạnh điều gì đó đúng không?

What does "it" refer to here?

"Initiation" có nghĩa là gì?

Khi nào thì sử dụng "run out"?

Tôi có thể dùng "when we talk about time" thay thế cho "when talking about time" không?

What is the meaning of "take off"?

"Chemistry" có nghĩa là gì?

Can I say "everyone here" instead"?

Tôi có thể nói "incarnation of jealousy" chỉ người rất hay ghen tuông, đố kỵ không?

What does "take it" mean here? and what does "it" refer to? I don't understand the whole phrase starting with "as."

What does the nuance get changed if I put "a" in front of the proper noun like Sullivan?

"Drive" trong câu này có nghĩa là gì?

Regarding the part "drive the innovation", is there any other word that can replace "drive"? Do you always use "drive" for these cases?

"Little" trong "a little method" có nghĩa là "simple" sao?

"Farewell" có nghĩa là gì? Có phải có nghĩa là "good-bye" không?

Trong câu này "by the way" có nghĩa là "however"?

Nói "later" sau "40 minutes" có được không?

"You know what" có nghĩa là gì?

Can I assume "get five balls in the basket" is skipped after "to"? Like "First person to get five balls in the basket".

"Betcha" có nghĩa là gì?

Tại sao lại nói "check this out" mà không phải là "check this"?

Can I understand this sentence as "I'm ready as I'll ever be ready"? I don't quite understand this sentence!

“Knees apart“ có nghĩa là gì?

"Spiked" trong câu này có nghĩa là gì? Tôi nghĩ đến "spiked shoes", nhưng có vẻ nó có nghĩa khác.

"Some folks" nghĩa là gì vậy?

Có phải "qualifying" có nghĩa là vòng loại không? Tôi vẫn không hiểu tại sao anh ấy lại dùng "itself"?

Why is "in" necessary here? Is "in existence" an expression?

"Do something for one's life" có nghĩa là gì?

"There you go" có nghĩa là gì? Khi nào thì có thể sử dụng cụm từ này?

What is the meaning of "I have had it with you"?

RedKiwi Dạy tiếng Anh qua video trên YouTube
Sao bạn có thể nói tiếng Anh khi bạn không hiểu chứ? Đã đến lúc cải thiện kỹ năng nghe tiếng Anh của bạn rồi!
Sao bạn có thể nói tiếng Anh khi bạn không hiểu chứ?

Đã đến lúc cải thiện kỹ năng nghe tiếng Anh của bạn rồi!
googlePlay
appStore
logo
phone-background
phone
screen
Video có nội dung thú vị
Video có nội dung thú vị Do đội ngũ RedKiwi chọn lọc Được đăng tải hàng ngày
Hỏi&Đáp với giáo viên bản ngữ
Cùng học với nhiều người khác qua chuyên mục Hỏi&Đáp Xem phần Hỏi&Đáp của bạn trong mục riêng
Đánh giá chân thực từ người dùng trên toàn thế giới
Đánh giá chân thực từ người dùng trên toàn thế giới
Người sử dụng RedKiwi đã đưa ra đánh giá tuyệt vời về app.
Hãy là người tiếp theo trải nghiệm sự tuyệt vời này!
Rất nhiều người đã sử dụng RedKiwi. Hãy là người tiếp theo sử dụng RedKiwi.
 • person
  きききっきききき
  starstarstarstarstar
  ドラマや映画で、楽しみながら勉強していく、欲しい機能が全て付いたアプリだと思います。 毎日少しずつやっていったら、リスニングの力がつくのではないかと思っています。何より楽しみながら ・・・
  2020-10-24
 • person
  Hyelim Chi
  starstarstarstaremptyStar
  좋아요! 무료로 이런 앱을 사용할 수 있어서 좋아요 나중에 1년 사용권도 구매해서 써보려구요
  2020-10-20
 • person
  Jiya Kim
  starstarstarstarstar
  가끔 녹음기능에서 오류가 뜨긴 하지만 좋아요~
  2020-10-20
 • person
  Isabel Souza
  starstarstarstarstar
  Muito bom amoooooooooo
  2020-10-20
 • person
  Great Hawk
  starstarstarstarstar
  I have been used this app for 1 years. I feel getting better my listning skills day by day ・・・
  2020-10-19
 • person
  刻み海苔
  starstarstarstarstar
  楽しくリスニングできるアプリです。
  2020-10-17
 • person
  오도남
  starstarstarstarstar
  굿굿굿 더 이상 더 좋은 영어공부앱은 없는 듯
  2020-10-15
 • person
  てゆ
  starstarstarstarstar
  素晴らしいアプリです。 ただ英会話を聞くだけでなくディクテーションができるのはこのアプリだけだと思います。様々なジャンルの動画があって普通にためになるしとても面白いです。 これから ・・・
  2020-10-13
 • person
  高津健
  starstarstarstaremptyStar
  英語が聞き取れるようになってきました
  2020-10-02
 • person
  하울랑이
  starstarstarstarstar
  레드키위어플로 매일1시간씩 듣고있는 군인입니다.. 매일1시간씩들으니 영상이 약간 부족하다는 생각이드네요 그외에는 가격면에서도 품질면에서도 다만족이에요 영상을 더많 ・・・
  2020-10-02
 • person
  송아가탯
  starstarstarstaremptyStar
  뭔가는 것은 유료니까 4변 평가 나타나는 것.
  2020-09-28
 • person
  Breno Freitas
  starstarstarstarstar
  The best way to learn languages
  2020-09-27
 • person
  kiyoshida kiyoshida
  starstarstarstarstar
  分節ごとに番組をみれるので練習しやすい。あとは続けれるか内面との戦い、結局は。
  2020-09-27
 • person
  김김현호
  starstarstarstarstar
  정말 좋습니다 만족하구요 다름이 아니라 제가 12개월 프리미엄 멤버쉽가입을 하려고 하는데 원래가격이 45만으로 적혀있고 현재는 59000원으로 되어있던데 이 할인 ・・・
  2020-09-26
 • person
  Seung Chul Lee
  starstarstarstarstar
  매일매일 감사히 잘 사용중입니다.
  2020-09-25
 • person
  김예지
  starstarstarstarstar
  이용한지 반년정도 되었습니다! 관심있는 카테고리의 영상들을 거의 다 해버려서 😂난이도 높은 영상들이 더 많아졌으면 좋겠어요. 업데이트도 자주 해주시고 불철주야 ・・・
  2020-09-24
 • person
  BROWN PINK
  starstarstarstaremptyStar
  일단 이런앱이있다는것 자체가 만족스럽구요 듀어링고와 케이크 사용했었는데 이둘을 합친듯한 기능이 너무 유용하고 컨텐츠도 케이크에 없는컨텐츠들 좀 더 유투브스러운 컨 ・・・
  2020-09-23
 • person
  래빔
  starstarstarstarstar
  생각보다 꽤 괜찮은 앱 인것 같아요
  2020-09-23
 • person
  starstarstarstarstar
  일단 재밌어요 공부하기에 좋아요. 광고에 떠서 호기심에 들어갔는데 재밌어서 결제까지 해버렸어요 게임처럼 영어공부 할수있어서 다른앱보다 꾸준히 할수 있는점에서 좋은 ・・・
  2020-09-22
 • person
  최주연
  starstarstarstarstar
  리스닝도움돼요 영상이 좋아요
  2020-09-21
 • person
  성이름
  starstarstarstaremptyStar
  반복 재생하면 가끔 이상하게 재생돼요 예를 들어 someone posted on their blog recently that they ~ 라는 대사를 반복 재생하 ・・・
  2020-09-19
 • person
  Lu Polarstars
  starstarstarstaremptyStar
  中国大陆不方面购买,能不能增加其他付款订阅方式? 比如在web上用wechat或alipay 支付?
  2020-09-19
 • person
  miki inaba
  starstarstarstarstar
  最高に楽しんでます。 特に超リアルな英語に触れられるトークショーやバラエティーなどのコンテンツが気に入ってます。 趣味で韓国語も勉強してるので、出来たら韓国版もあるとうれしいです。 ・・・
  2020-09-18
 • person
  stella park
  starstarstarstarstar
  잘 쓰고 있었는데... 얼마전부터 해설이 화면을 덮는 바람에 녹음기능을 사용할수가 없네요ㅠ
  2020-09-15
 • person
  SEYOUNG LEE
  starstarstarstarstar
  좋아요. 콘텐츠가 조금만 더 다양하면 좋겠어요.
  2020-09-14
 • person
  hans gunsche
  starstarstarstarstar
  Buena app para poder escuchar ingles y divertirse viendo videos
  2020-09-11
 • person
  beni t
  starstarstarstarstar
  個人的にベストなアプリ!単語帳みたいなのを作れれば最高!
  2020-09-10
 • person
  Juri Okano
  starstarstarstarstar
  素晴らしい!の一言に尽きる。
  2020-09-09
 • person
  復帰ミス煽るマン
  starstarstarstarstar
  英語が嫌いだったが興味を引かれる動画につられてついつい見てしまい、勉強できる。ひたすら綺麗な女優さんが話してる動画を一杯出してくれ。もしくはニュースが見る気にもなるし、勉強にも相応 ・・・
  2020-09-09
 • person
  Masashi Iwata
  starstarstarstarstar
  少しお金がかかりますが、質問できるのはうれしいです。
  2020-09-07