redkiwi
 • Tiếng Việt

Question List of W23

Có phải "take in" có nghĩa là "have fun" không?

"Hockey-teer" có nghĩa là gì?

What is the nuance of "come on" in this case?

Tôi có thể dùng "up there" thay cho "up here" không?

"Having focus" và "getting focus" khác nhau như thế nào?

What does "fetch" mean in this case?

Anh ấy nói “throwing eggs at people” là có ý gì?

Từ "begin" có thường xuyên được sử dụng với nghĩa "start running a business" không?

Is "now and forevermore" an idiom? What does it mean and when do you use it?

Từ nào khác có thể thay thế cho "whole" để nhấn mạnh "a lot of"?

What does "care about someone" mean?

"In the moment" có nghĩa là gì?

Does "shooters" mean alcohol here?

"Don't you read" và "don't you people read" khác nhau như thế nào?

"Be way out on a limb" có nghĩa là gì? Sử dụng cụm từ này khi nào?

Có phải "get" có nghĩa là "draw" không?

Tôi có thể dùng "time-limited" thay cho "limited-time" không?

"Bit" và "a little bit" khác nhau như thế nào?

Danh từ nào thường được dùng sau "a dash of"?

"A lot of" và "lots of" khác nhau như thế nào?

What does "lost" mean here? How does it become "out of someone's mind"?

"y’all" có nghĩa là gì?

"I can't thank you enough" có nghĩa là gì?

Có phải "nuts" trong câu này có hai nghĩa không?

Is "got to" exactly same as "have to"?

"Saying goes" có nghĩa là gì?

Danh từ nào thường đi với "a pinch of"?

What is the meaning of "as" here?

Tôi không thể nói "Why he is here?" sao?

Shouldn't it be "we were", not "we was"? Why was singular verb used here?

What's "fall behind"? Is it general expression?

Nếu tôi nói "I wouldn't be stressed about it" thì có sai không?

Tại sao anh ấy lại nhắc đến "Count Rushmore"?

"Merrymaking" có được sử dụng trong giao tiếp hàng ngày không?

Is it okay to use "that" here? And what does "how" mean here? How come "how" was used here?

Is "by" necessary from the sentence "Is by using gravity?"

Is there any difference in "pass up something" and "pass up on something"? The expression used here is "pass up something", but the example in the Q&A is using "pass up on something", so I was curious.

What does "Be in charge of " mean?

Trong câu này, tôi chỉ nói "day-to-day", bỏ "basis" được không?

"Dove in slow motion" có nghĩa là gì?

Có phải từ "it" trong câu "Here it is" bị đọc lướt không?

Có phải "going" ở giữa "am" và "there" bị lược bỏ rồi không?

Why does it have "a" in front of "second time"? I thought "second time" is plural.

Trong trường hợp nào thì tôi có thể sử dụng "pause for effect"?

Khi nào thì tôi có thể sử dụng cấu trúc "used to + verb"?

"Don't embarrass" có nghĩa là gì?

I've seen so many times that native speakers using "already" at the bottom part of the sentence. What does it mean? I wish to know how to use this expression 🤓

What is the difference between "often" and "oftentimes"?

"From now on" có nghĩa là gì?

"Uncover" và "discover" có nghĩa giống nhau không?

What kind of dog is Pitbull?

Is it okay to use "overworked" instead of "was overworking"? Is there any difference?

What does "in good shape" mean?

Can I say "work at" instead of "work for"? What's the difference?

"Spoil the broth" có nghĩa là gì?

"Creep" là gì?

Why does she say "when will my life begin", not "when my life will begin"?

Tại sao anh ấy lại dùng "you was" mà không phải là "you were"?

Có phải "flatter" là cảm xúc tích cực còn "creep out" là cảm giác tiêu cực đúng không?

"Commercial" trong câu này có nghĩa là gì?

"Make of them" có nghĩa là gì? "Make" có nghĩa là gì?

Can I use "bad memory" when I talk about the unpleasant memory? I'm confused the meaning of "bad memory" because "memory" seems to be used as a ability to memorize something.

Có phải "Insights" có nghĩa là "report" không?

"A lot to take" có nghĩa là gì?

"Eating me alive" có nghĩa là gì?

Có phải "plus" là giới từ trong câu không?

Is it okay you use "pet name" to human in general?

"Daybreak" có nghĩa là gì?

“That’s how I roll” có nghĩa là gì?

Tại sao lại dùng "now" sau "for a while"?

Khi nào thì tôi có thể sử dụng được câu "I'm screwed"?

Cụm từ nào có nghĩa tương tự "For god’s sakes/ crying out loud..."?

Tôi không hiểu câu này, RedKiwi giải thích giúp mình với.

Dùng "more of~" như thế nào?

What is "fudge"?

"Drink service" có nghĩa là gì? Có phải là dịch vụ phục vụ nước và nước cam ép không?

Sử dụng từ "privacy" trong giao tiếp như thế nào?

Khi nào thì tôi có thể sử dụng cấu trúc "used to + verb"?

Tại sao lại dùng "yourself" mà không dùng "him or herself"?

RedKiwi hướng dẫn mình cách dùng "live up" trong các câu khác nhau với.

"Sort of" có nghĩa là gì?

Từ "around" trong câu này có cần thiết không? Tôi chỉ nói "to get here" có được không?

"When it comes to" có nghĩa là gì?

Khi nào thì tôi có thể sử dụng được cụm từ "the heart of something"?

Có phải từ "they" trước từ "would" đã bị lược bỏ đúng không? Việc lược bỏ từ khi nói có xảy ra thường xuyên không?

When do you use "there you go"?

"All it takes" có nghĩa là gì?

What does "stick up one’s ass" mean? and what are the synonyms?

What does "pop it" mean?

What does "safe and sound" mean? And what's the part of speech of "safe and sound"?

"Windbag" có nghĩa là gì?

"Station" và "place" khác nhau như thế nào?

Liệu cả hai từ "by" và "near" có cần thiết trong câu này?

"That" trong câu này có nghĩa là gì? Có thể dùng "that" ở đầu câu không?

Có phải "real thing" có nghĩa là "real love" không?

What is the full form of "RV"?

Can I say "by yourself" instead of "on your own"?

Is it same to use "try to use" instead of "try using"?

"Do logistics" có nghĩa là gì?

Danh từ nào thường được dùng với cụm từ "a scoop of"?

Why did she use "she will be waiting" instead of "she is waiting"? Because bear looks already waiting for the seal.

What does "package" mean here?

What does "more of something" mean?

Có phải "yak something down" có nghĩa là "vomit something"?

"Nuts" và "crazy" khác nhau như thế nào?

"People skill" có nghĩa là gì? Cụm từ này có thông dụng không?

Có phải "the hair" ở đây có nghĩa là kiểu tóc kỳ lạ không?

Tôi có nên trả lời câu hỏi "What do you say?" bằng câu "I say" không? Tôi chỉ nói "I am there!" có được không?

Có phải "chemical thing" có nghĩa là "something obvious" (điều hiển nhiên)?

"For unto you" và "David a savior" có nghĩa là gì?

Tôi có thể dùng "crushing" và "making" sau "what we need to do is" được không?

Có phải "if not for" là viết tắt của "if there were not for" đúng không? Nó có nghĩa là gì?

What is the difference between "calm" and "quiet"?

"So" và "very" khác nhau như thế nào?

Từ trái nghĩa của "private company" là gì?

Có phải "a good shake" có nghĩa là lắc một lần không? Khi muốn nói lắc nhiều lần thì mình nói là "good shakes" đúng không?

Tại sao "a lot" lại đứng trước "to make"? Tôi nghĩ cấu trúc đúng là "of + noun" sau "a lot" chứ?

"All this time" có nghĩa là gì? Nó có khác nghĩa với "everytime" không?

"Version" trong câu này có nghĩa là gì? Đó có phải là một vai diễn trong phim không?

Khi nào tôi có thể sử dụng "I'll ever be"?

Tôi nghĩ là "forever" đã có nghĩa là mãi mãi rồi, liệu "forevermore" có nghĩa mạnh hơn không?

"Just about" có nghĩa là gì?

What does "rebound rate" mean? Can I use it in other situation?

Tại sao cô ấy lại nói "instead" nữa sau khi nói "instead of" ở đầu câu rồi?

Is using the word "arrest" like this general?

Có phải "what do you say?" được dùng để hỏi ý kiến của người khác không?

Có phải mạo từ "the" được dùng để nhấn mạnh danh từ "baby" không?

"hit with" có nghĩa là gì?

"Merrymaking" nghĩa là gì ạ?

Does "drive around" mean to take a car and drive around? Does it have negative meaning?

What is the meaning of "go" in this sentence?

I know the word "shit" is bad one, but why is it used here? And when can I use this word in other situation?

Đọc năm như thế nào? Tôi có thể đọc năm 2003 là "twenty three" như "nineteen ninety (1990)" không?

RedKiwi giải thích thêm giúp mình cụm từ "meant to be" với ạ.

"Sleep-deprived" có thông dụng không?

Không phải là cần có từ "a" hay "the" đứng trước "time" sao?

"Under the covers" có nghĩa là gì??

Does "go, self" mean "hang in there, myself"? Is this expression used a lot?

"Pull something off" có nghĩa là gì?

Is "how you doin' " same as "how are you doing"?

Tôi nghĩ dùng "I was once again" hợp lý hơn "I am once again". Nhưng câu nào nghe tự nhiên hơn?

What does 'brush with death' mean?

Can I replace "I don't want you getting lost" with "I don't want you to get lost"? (I only knew the latter one with to infinitive.) If both can work in this situation, how should I decide which one to use?

What's the meaning of "No" in this sentence? Is it conjunction?

Does "something of a lifetime" mean "the best something through out the life"?

Có phải "the only ladies" trong câu này chỉ hai người con gái không? Từ "only" có thể có nghĩa là hai không?

Bud nghĩa là gì vậy?

What does "write up the entire class" mean?

Không phải câu đúng cần có dấu chấm ở giữa như “Tell me. What did I do wrong?” sao?

Cụm từ "ring a bell" có thông dụng không?

What does "pretend" mean here?

Tại sao "11 hours" và "16-hour" lại viết khác nhau?

Tại sao lại dùng "release on"? Tôi nghĩ "release from" mới đúng chứ.

Có phải "acquire" và "get" có nghĩa giống nhau không?

Why does it say "there lived a girl"? Isn't "a girl" subject"?

Tại sao trong câu trước lại sử dụng từ "run" (động từ thì hiện tại), nhưng câu này lại dùng "left" (động từ thì quá khứ)?

What does “unwitting human” mean? Can I use it in daily conversation?

Có phải anh ấy đang nói mỉa mai không?

Khi tôi nói "it's time", có phải tôi chỉ nên dùng giới từ "for" sau "time" đúng không?

Why did Ice bear say like this? I quite don't get even after reading the meaning of "settle out of court".

"It's not bad" và "It's not that bad" khác nhau như thế nào?

Có phải "har, har" là "ha, ha" không?

Có vẻ như "Capital R, capital T" có nghĩa là "real thing", nhưng "Capital_" có thông dụng không? Khi nào thì có thể sử dụng nó?

"aka" là gì?

When can I say "I mean"? What does it mean?

Tôi có thể nói "get back TO the right lane" không? "Into" và "to khác nhau như thế nào?

"Before sunrise" và "by sunrise" khác nhau như thế nào?

What does "stem from" mean?

"It" chỉ cái gì? Nếu "it" chỉ "creativity", "focus" hay "memory", tại sao anh ấy không dùng "them" thay cho "it"?

Why did he use "fellow"? Can I use "guy" or "man" instead?

Có phải "that" được dùng để nhấn mạnh điều gì đó đúng không?

What does "it" refer to here?

"Initiation" có nghĩa là gì?

Nếu tôi nói "such as you" thì sắc thái của câu có thay đổi không?

Dùng "around" và "about" cùng lúc có phổ biến không? Tôi tưởng chúng có nghĩa tương tự nhau.

Khi nào thì sử dụng "run out"?

Tôi có thể dùng "when we talk about time" thay thế cho "when talking about time" không?

What is the meaning of "take off"?

"Chemistry" có nghĩa là gì?

Can I say "everyone here" instead"?

Tôi có thể nói "incarnation of jealousy" chỉ người rất hay ghen tuông, đố kỵ không?

What does "take it" mean here? and what does "it" refer to? I don't understand the whole phrase starting with "as."

What does the nuance get changed if I put "a" in front of the proper noun like Sullivan?

"Drive" trong câu này có nghĩa là gì?

Regarding the part "drive the innovation", is there any other word that can replace "drive"? Do you always use "drive" for these cases?

Không phải câu này là thì hiện tại đơn sao? Có phải "are" đã bị lược bỏ không?

"Little" trong "a little method" có nghĩa là "simple" sao?

"Farewell" có nghĩa là gì? Có phải có nghĩa là "good-bye" không?

Trong câu này "by the way" có nghĩa là "however"?

Nói "later" sau "40 minutes" có được không?

"You know what" có nghĩa là gì?

Can I assume "get five balls in the basket" is skipped after "to"? Like "First person to get five balls in the basket".

"Betcha" có nghĩa là gì?

Tại sao lại nói "check this out" mà không phải là "check this"?

Can I understand this sentence as "I'm ready as I'll ever be ready"? I don't quite understand this sentence!

“Knees apart“ có nghĩa là gì?

"On end" có nghĩa là gì? "On end" và "till the end" có nghĩa là gì?

"Spiked" trong câu này có nghĩa là gì? Tôi nghĩ đến "spiked shoes", nhưng có vẻ nó có nghĩa khác.

"Some folks" nghĩa là gì vậy?

Có phải "qualifying" có nghĩa là vòng loại không? Tôi vẫn không hiểu tại sao anh ấy lại dùng "itself"?

Why is "in" necessary here? Is "in existence" an expression?

"Do something for one's life" có nghĩa là gì?

"There you go" có nghĩa là gì? Khi nào thì có thể sử dụng cụm từ này?

"Of" đằng sau "host" có nghĩa là gì?

"I have had it with you" có nghĩa là gì?

RedKiwi Dạy tiếng Anh qua video trên YouTube

Sao bạn có thể nói tiếng Anh khi bạn không hiểu chứ? Đã đến lúc cải thiện kỹ năng nghe tiếng Anh của bạn rồi!

Sao bạn có thể nói tiếng Anh khi bạn không hiểu chứ?

Đã đến lúc cải thiện kỹ năng nghe tiếng Anh của bạn rồi!

googlePlay
appStore
logo
phone-background
screen

Video có nội dung thú vị Do đội ngũ RedKiwi chọn lọc Được đăng tải hàng ngày

Đánh giá chân thực từ người dùng trên toàn thế giới

Đánh giá chân thực từ người dùng trên toàn thế giới

Người sử dụng RedKiwi đã đưa ra đánh giá tuyệt vời về app.
Hãy là người tiếp theo trải nghiệm sự tuyệt vời này!

Rất nhiều người đã sử dụng RedKiwi. Hãy là người tiếp theo sử dụng RedKiwi.

 • person

  Nobusada

  starstarstarstarstar

  It’s amazing. I will make use of this to learn English.

  2021-07-24

 • person

  かなり驚くガッチマン

  starstarstarstarstar

  非常に良いアプリです。僕らベアベアーズの動画の更新を楽しみにしています。

  2021-07-20

 • person

  Harmoni FM

  starstarstarstarstar

  Resipi Berkasih Nur Amira Oggy Jack Imoof Kota Kinabalu Pantai Jerudong Specialist Centre

  2021-07-13

 • person

  ushio starfish

  starstarstarstarstar

  素晴らしいです。発音と文字を一致させるのに最適です。リダクションなどの単語単体の発音から大きく逸脱する時の解説があるとより良いです。 また、スクロールが突然逆に進むバグがあります。 ・・・

  2021-07-09

 • person

  samane vafa

  starstarstarstarstar

  It is very good app for learning English .You can choose every video on YouTube and dictat ・・・

  2021-07-07

 • person

  Rami._

  starstarstarstarstar

  it is a good app

  2021-07-04

 • person

  清霊さくら

  starstarstarstarstar

  ディズニーやハリーポッターなどの誰もが知っている作品から、童話や著名人のインタビュー等幅広くあり、様々な人の声を聞きながら聞いたセリフを下にある語群から選んで並び替えるというような ・・・

  2021-07-04

 • person

  m³みかん

  starstarstarstaremptyStar

  とっても楽しく英語のリスニングが出来ます。YouTubeから引用しているので、YouTubeを見る時間を、こちらに当てれればとても時間を有効に使えて、夜にひとつ分だけ、と決めれば毎 ・・・

  2021-07-04

 • person

  Gabriel Rivera Lillo

  starstarstarstarstar

  😬😬😬...En general, bien.

  2021-07-03

 • person

  사막늑대

  starstarstarstarstar

  비슷한 앱들에 비해서 훨씬 저렴한데 비해서 앱 기능은 최고예요! 딱 필요한 기능들이 깔끔하게 들어있어서 마음에 들어서 유료결제해도 전혀 아깝지 않아요.

  2021-06-22

 • person

  황인태

  starstarstarstarstar

  쉐도잉 영어 최고봉입니다

  2021-06-22

 • person

  봄팡이

  starstarstarstaremptyStar

  다 좋아요... 다 좋은데... 유료인게 많이 아쉽네요 처음에는 무료로 할수있어서 "오! 이게 무료로 할수있는거라고?" 하고 놀랐는데 몇번 하니까 구매를 해야한다 ・・・

  2021-06-15

 • person

  Nori-O

  starstarstarstarstar

  It’s excellent I can practice listening and learn words of English.

  2021-06-14

 • person

  山下芳徳

  starstarstarstarstar

  リスニング力が鍛えられます。 逆に、聞き取れない単語を把握できることが、私にとって進歩です。

  2021-06-10

 • person

  しゅーぞー😊

  starstarstarstarstar

  本当に素晴らしいアプリです。TEDのディクテーション用教材として使っていますが、リスニング力の向上を実感できます。また、インターフェースもすごく便利でストレスを感じません。 ・・・

  2021-06-05

 • person

  José marte

  starstarstarstaremptyStar

  me encantó esta aplicación tiene tiene un diccionario para consulta palabras muy excelente ・・・

  2021-06-04

 • person

  Huyền Nguyễn

  starstarstarstarstar

  App rất hay. Nếu có thêm phần tự viết đáp án (bên cạnh việc chọn đáp án) và lưu từ vựng để ・・・

  2021-06-04

 • person

  Suguru Shimoma

  starstarstarstarstar

  ディクテーションの練習ができる

  2021-06-02

 • person

  심예슬

  starstarstarstarstar

  영어공부하는데 정말 최고예요

  2021-06-01

 • person

  하이예낭

  starstarstarstarstar

  오늘 처음 깔아봤는데 넘 좋더라구용!! 한 문장씩 들어주고 칸을 채워넣는것도 좋은뎅 한번에 영상을 볼 순 없는건가용..?

  2021-05-15

 • person

  イケヴァン攻略中のりな

  starstarstarstaremptyStar

  続ける事が苦手な性格なのですが一つ一つが短いので毎日続けられています🥰 辞書が引けたり外国の先生に質問できたりとこれ一つでリスニングの勉強が完結するので本当に有難いです。 アニ ・・・

  2021-05-08

 • person

  chirotyan

  starstarstarstarstar

  リスニング力を鍛えようにもシャドーイングをやる段階にすら達していないレベルだったのですが、こちらのアプリで子供向け番組を中心に初級から始めたらひと月もせずに自分の向上を自覚できてき ・・・

  2021-05-07

 • person

  ピコピコ最高!

  starstarstarstaremptyStar

  利用を始めて一年経ちました。とても良いアプリだと思うのですが、電池の減りが早いです。長時間したいけど電池なくなるのも困るし…スマホだけでなくPCやタブレットでも利用出来たら良いのに ・・・

  2021-05-04

 • person

  Sevil Sevda

  starstarstarstarstar

  süper ! 👍

  2021-04-30

 • person

  기타리스트 큐나인

  starstarstarstarstar

  결제해서 사용하고 있습니다. 틈틈히 시간날때 학습하기 정말좋고, 여러 편리한 기능들이 갖추어져있어 신경써서만든 티가 납니다. 앞으로도 더 많은 좋은 컨텐츠들 부탁 ・・・

  2021-04-17

 • person

  Masashi Iwata

  starstarstarstarstar

  楽しく、学べます。 学んだ表現を忘れないように、単語や熟語をメモしておく機能があるといいと思います。

  2021-04-17

 • person

  marugaeru

  starstarstarstarstar

  休憩時間が1分だけ余っている時でも、このアプリで1、2センテンスを勉強することができるので、とても便利で重宝してます。 私にとって一番の英語学習アプリです。 ありがとうございます。

  2021-04-12

 • person

  茜色の西の空

  starstarstarstarstar

  これはいい、本当にいい。メンバーシップに年会費を払って9ヶ月。サボる日もあるけど、平均週に5日、コンテンツは平均3つくらいやっている。今日、YouTubeで英語の講演を聞いてびっく ・・・

  2021-04-11

 • person

  조성훈

  starstarstarstarstar

  짧은 시간 지하철이나 버스 타고 가면서 들으면 아주 시간이 금방 갑니다~ 아직 까지는 너무 좋아요^^ 단어장 기능이 있으면 모르는 단어들 입력 후 다시 그 단어들 ・・・

  2021-04-04

 • person

  mo m

  starstarstarstaremptyStar

  動作が少し遅いですが、楽しく学習できます

  2021-03-26