• Tiếng Việt

Question List of W23

Có phải "take in" có nghĩa là "have fun" không?

"Hockey-teer" có nghĩa là gì?

What is the nuance of "come on" in this case?

Tôi có thể dùng "up there" thay cho "up here" không?

"Having focus" và "getting focus" khác nhau như thế nào?

What does "fetch" mean in this case?

Anh ấy nói “throwing eggs at people” là có ý gì?

Từ "begin" có thường xuyên được sử dụng với nghĩa "start running a business" không?

Is "now and forevermore" an idiom? What does it mean and when do you use it?

Từ nào khác có thể thay thế cho "whole" để nhấn mạnh "a lot of"?

What does "care about someone" mean?

"In the moment" có nghĩa là gì?

Does "shooters" mean alcohol here?

"Don't you read" và "don't you people read" khác nhau như thế nào?

"Be way out on a limb" có nghĩa là gì? Sử dụng cụm từ này khi nào?

Có phải "get" có nghĩa là "draw" không?

Tôi có thể dùng "time-limited" thay cho "limited-time" không?

"Bit" và "a little bit" khác nhau như thế nào?

Danh từ nào thường được dùng sau "a dash of"?

"A lot of" và "lots of" khác nhau như thế nào?

What does "lost" mean here? How does it become "out of someone's mind"?

"y’all" có nghĩa là gì?

"I can't thank you enough" có nghĩa là gì?

Có phải "nuts" trong câu này có hai nghĩa không?

Is "got to" exactly same as "have to"?

"Saying goes" có nghĩa là gì?

Danh từ nào thường đi với "a pinch of"?

What is the meaning of "as" here?

Tôi không thể nói "Why he is here?" sao?

Shouldn't it be "we were", not "we was"? Why was singular verb used here?

What's "fall behind"? Is it general expression?

Nếu tôi nói "I wouldn't be stressed about it" thì có sai không?

Tại sao anh ấy lại nhắc đến "Count Rushmore"?

Is it okay to use "that" here? And what does "how" mean here? How come "how" was used here?

Is "by" necessary from the sentence "Is by using gravity?"

Is there any difference in "pass up something" and "pass up on something"? The expression used here is "pass up something", but the example in the Q&A is using "pass up on something", so I was curious.

What does "Be in charge of " mean?

Trong câu này, tôi chỉ nói "day-to-day", bỏ "basis" được không?

"Dove in slow motion" có nghĩa là gì?

Có phải từ "it" trong câu "Here it is" bị đọc lướt không?

Có phải "going" ở giữa "am" và "there" bị lược bỏ rồi không?

Why does it have "a" in front of "second time"? I thought "second time" is plural.

Trong trường hợp nào thì tôi có thể sử dụng "pause for effect"?

Khi nào thì tôi có thể sử dụng cấu trúc "used to + verb"?

"Don't embarrass" có nghĩa là gì?

What is the difference between "often" and "oftentimes"?

"From now on" có nghĩa là gì?

What kind of dog is Pitbull?

Is it okay to use "overworked" instead of "was overworking"? Is there any difference?

What does "in good shape" mean?

Can I say "work at" instead of "work for"? What's the difference?

"Spoil the broth" có nghĩa là gì?

"Creep" là gì?

Why does she say "when will my life begin", not "when my life will begin"?

Tại sao anh ấy lại dùng "you was" mà không phải là "you were"?

Có phải "flatter" là cảm xúc tích cực còn "creep out" là cảm giác tiêu cực đúng không?

"Commercial" trong câu này có nghĩa là gì?

"Make of them" có nghĩa là gì? "Make" có nghĩa là gì?

Can I use "bad memory" when I talk about the unpleasant memory? I'm confused the meaning of "bad memory" because "memory" seems to be used as a ability to memorize something.

Có phải "Insights" có nghĩa là "report" không?

"A lot to take" có nghĩa là gì?

"Eating me alive" có nghĩa là gì?

Có phải "plus" là giới từ trong câu không?

Is it okay you use "pet name" to human in general?

"Daybreak" có nghĩa là gì?

“That’s how I roll” có nghĩa là gì?

Tại sao lại dùng "now" sau "for a while"?

Khi nào thì tôi có thể sử dụng được câu "I'm screwed"?

Cụm từ nào có nghĩa tương tự "For god’s sakes/ crying out loud..."?

Tôi không hiểu câu này, RedKiwi giải thích giúp mình với.

Dùng "more of~" như thế nào?

What is "fudge"?

"Drink service" có nghĩa là gì? Có phải là dịch vụ phục vụ nước và nước cam ép không?

Khi nào thì tôi có thể sử dụng cấu trúc "used to + verb"?

Tại sao lại dùng "yourself" mà không dùng "him or herself"?

RedKiwi hướng dẫn mình cách dùng "live up" trong các câu khác nhau với.

"Sort of" có nghĩa là gì?

Từ "around" trong câu này có cần thiết không? Tôi chỉ nói "to get here" có được không?

"When it comes to" có nghĩa là gì?

Khi nào thì tôi có thể sử dụng được cụm từ "the heart of something"?

Có phải từ "they" trước từ "would" đã bị lược bỏ đúng không? Việc lược bỏ từ khi nói có xảy ra thường xuyên không?

When do you use "there you go"?

"All it takes" có nghĩa là gì?

What does "stick up one’s ass" mean? and what are the synonyms?

What does "pop it" mean?

What does "safe and sound" mean? And what's the part of speech of "safe and sound"?

"Windbag" có nghĩa là gì?

"Station" và "place" khác nhau như thế nào?

Liệu cả hai từ "by" và "near" có cần thiết trong câu này?

"That" trong câu này có nghĩa là gì? Có thể dùng "that" ở đầu câu không?

Có phải "real thing" có nghĩa là "real love" không?

What is the full form of "RV"?

Can I say "by yourself" instead of "on your own"?

Is it same to use "try to use" instead of "try using"?

"Do logistics" có nghĩa là gì?

Danh từ nào thường được dùng với cụm từ "a scoop of"?

Why did she use "she will be waiting" instead of "she is waiting"? Because bear looks already waiting for the seal.

What does "package" mean here?

What does "more of something" mean?

Có phải "yak something down" có nghĩa là "vomit something"?

"Nuts" và "crazy" khác nhau như thế nào?

"People skill" có nghĩa là gì? Cụm từ này có thông dụng không?

Có phải "the hair" ở đây có nghĩa là kiểu tóc kỳ lạ không?

Tôi có nên trả lời câu hỏi "What do you say?" bằng câu "I say" không? Tôi chỉ nói "I am there!" có được không?

Có phải "chemical thing" có nghĩa là "something obvious" (điều hiển nhiên)?

"For unto you" và "David a savior" có nghĩa là gì?

Tôi có thể dùng "crushing" và "making" sau "what we need to do is" được không?

Có phải "if not for" là viết tắt của "if there were not for" đúng không? Nó có nghĩa là gì?

What is the difference between "calm" and "quiet"?

"So" và "very" khác nhau như thế nào?

Từ trái nghĩa của "private company" là gì?

Có phải "a good shake" có nghĩa là lắc một lần không? Khi muốn nói lắc nhiều lần thì mình nói là "good shakes" đúng không?

Tại sao "a lot" lại đứng trước "to make"? Tôi nghĩ cấu trúc đúng là "of + noun" sau "a lot" chứ?

"All this time" có nghĩa là gì? Nó có khác nghĩa với "everytime" không?

"Version" trong câu này có nghĩa là gì? Đó có phải là một vai diễn trong phim không?

Khi nào tôi có thể sử dụng "I'll ever be"?

Tôi nghĩ là "forever" đã có nghĩa là mãi mãi rồi, liệu "forevermore" có nghĩa mạnh hơn không?

"Just about" có nghĩa là gì?

What does "rebound rate" mean? Can I use it in other situation?

Tại sao cô ấy lại nói "instead" nữa sau khi nói "instead of" ở đầu câu rồi?

Is using the word "arrest" like this general?

Có phải "what do you say?" được dùng để hỏi ý kiến của người khác không?

Có phải mạo từ "the" được dùng để nhấn mạnh danh từ "baby" không?

"hit with" có nghĩa là gì?

"Merrymaking" nghĩa là gì ạ?

Does "drive around" mean to take a car and drive around? Does it have negative meaning?

What is the meaning of "go" in this sentence?

I know the word "shit" is bad one, but why is it used here? And when can I use this word in other situation?

Đọc năm như thế nào? Tôi có thể đọc năm 2003 là "twenty three" như "nineteen ninety (1990)" không?

RedKiwi giải thích thêm giúp mình cụm từ "meant to be" với ạ.

"Sleep-deprived" có thông dụng không?

Không phải là cần có từ "a" hay "the" đứng trước "time" sao?

"Under the covers" có nghĩa là gì??

Does "go, self" mean "hang in there, myself"? Is this expression used a lot?

"Pull something off" có nghĩa là gì?

Is "how you doin' " same as "how are you doing"?

What does 'brush with death' mean?

Can I replace "I don't want you getting lost" with "I don't want you to get lost"? (I only knew the latter one with to infinitive.) If both can work in this situation, how should I decide which one to use?

What's the meaning of "No" in this sentence? Is it conjunction?

Does "something of a lifetime" mean "the best something through out the life"?

Có phải "the only ladies" trong câu này chỉ hai người con gái không? Từ "only" có thể có nghĩa là hai không?

Bud nghĩa là gì vậy?

What does "write up the entire class" mean?

Shouldn't it be "Tell me. What did I do wrong?" with period?

Cụm từ "ring a bell" có thông dụng không?

What does "pretend" mean here?

Tại sao "11 hours" và "16-hour" lại viết khác nhau?

Tại sao lại dùng "release on"? Tôi nghĩ "release from" mới đúng chứ.

Có phải "acquire" và "get" có nghĩa giống nhau không?

Why does it say "there lived a girl"? Isn't "a girl" subject"?

Tại sao trong câu trước lại sử dụng từ "run" (động từ thì hiện tại), nhưng câu này lại dùng "left" (động từ thì quá khứ)?

What does “unwitting human” mean? Can I use it in daily conversation?

Có phải anh ấy đang nói mỉa mai không?

Khi tôi nói "it's time", có phải tôi chỉ nên dùng giới từ "for" sau "time" đúng không?

Why did Ice bear say like this? I quite don't get even after reading the meaning of "settle out of court".

"It's not bad" và "It's not that bad" khác nhau như thế nào?

Có phải "har, har" là "ha, ha" không?

Có vẻ như "Capital R, capital T" có nghĩa là "real thing", nhưng "Capital_" có thông dụng không? Khi nào thì có thể sử dụng nó?

"aka" là gì?

When can I say "I mean"? What does it mean?

Tôi có thể nói "get back TO the right lane" không? "Into" và "to khác nhau như thế nào?

What does "stem from" mean?

"It" chỉ cái gì? Nếu "it" chỉ "creativity", "focus" hay "memory", tại sao anh ấy không dùng "them" thay cho "it"?

Why did he use "fellow"? Can I use "guy" or "man" instead?

Có phải "that" được dùng để nhấn mạnh điều gì đó đúng không?

What does "it" refer to here?

"Initiation" có nghĩa là gì?

Nếu tôi nói "such as you" thì sắc thái của câu có thay đổi không?

Khi nào thì sử dụng "run out"?

Tôi có thể dùng "when we talk about time" thay thế cho "when talking about time" không?

What is the meaning of "take off"?

"Chemistry" có nghĩa là gì?

Can I say "everyone here" instead"?

Tôi có thể nói "incarnation of jealousy" chỉ người rất hay ghen tuông, đố kỵ không?

What does "take it" mean here? and what does "it" refer to? I don't understand the whole phrase starting with "as."

What does the nuance get changed if I put "a" in front of the proper noun like Sullivan?

"Drive" trong câu này có nghĩa là gì?

Regarding the part "drive the innovation", is there any other word that can replace "drive"? Do you always use "drive" for these cases?

"Little" trong "a little method" có nghĩa là "simple" sao?

"Farewell" có nghĩa là gì? Có phải có nghĩa là "good-bye" không?

Trong câu này "by the way" có nghĩa là "however"?

Nói "later" sau "40 minutes" có được không?

"You know what" có nghĩa là gì?

Can I assume "get five balls in the basket" is skipped after "to"? Like "First person to get five balls in the basket".

"Betcha" có nghĩa là gì?

Tại sao lại nói "check this out" mà không phải là "check this"?

Can I understand this sentence as "I'm ready as I'll ever be ready"? I don't quite understand this sentence!

“Knees apart“ có nghĩa là gì?

"On end" có nghĩa là gì? "On end" và "till the end" có nghĩa là gì?

"Spiked" trong câu này có nghĩa là gì? Tôi nghĩ đến "spiked shoes", nhưng có vẻ nó có nghĩa khác.

"Some folks" nghĩa là gì vậy?

Có phải "qualifying" có nghĩa là vòng loại không? Tôi vẫn không hiểu tại sao anh ấy lại dùng "itself"?

Why is "in" necessary here? Is "in existence" an expression?

"Do something for one's life" có nghĩa là gì?

"There you go" có nghĩa là gì? Khi nào thì có thể sử dụng cụm từ này?

"Of" đằng sau "host" có nghĩa là gì?

What is the meaning of "I have had it with you"?

together-vertical-banner
RedKiwi Dạy tiếng Anh qua video trên YouTube
Sao bạn có thể nói tiếng Anh khi bạn không hiểu chứ? Đã đến lúc cải thiện kỹ năng nghe tiếng Anh của bạn rồi!
Sao bạn có thể nói tiếng Anh khi bạn không hiểu chứ?

Đã đến lúc cải thiện kỹ năng nghe tiếng Anh của bạn rồi!
googlePlay
appStore
logo
phone-background
phone
screen
Video có nội dung thú vị
Video có nội dung thú vị Do đội ngũ RedKiwi chọn lọc Được đăng tải hàng ngày
Đánh giá chân thực từ người dùng trên toàn thế giới
Đánh giá chân thực từ người dùng trên toàn thế giới
Người sử dụng RedKiwi đã đưa ra đánh giá tuyệt vời về app.
Hãy là người tiếp theo trải nghiệm sự tuyệt vời này!
Rất nhiều người đã sử dụng RedKiwi. Hãy là người tiếp theo sử dụng RedKiwi.
 • person
  吉元由美子
  starstarstarstarstar
  ヒアリングが苦手なので楽しみながら苦手意識が少しづつ克服出来たらと継続するようになりました。色々なカテゴリーがあるので自分のその日の気持ちに合わせて選んでいます。質問にも丁寧に答え ・・・
  2021-01-18
 • person
  yeehyung
  starstarstarstaremptyStar
  Phone은 갤럭시로 깔아서 잘 사용하고 있어요. 아주 영어 듣기공부에 좋습니다. 근데 간혹 아이패드를 사용할 때는 전용버전이 없어서 좀 불편해요. 아이패드 버전 ・・・
  2021-01-16
 • person
  吉名聖子
  starstarstarstarstar
  Interesting and amazing! I like this app very much.
  2021-01-08
 • person
  고봉수
  starstarstarstarstar
  대체로 만족 다만 학습한 영상을 무한반복 할수 있는 기능이 있다면 더 좋을듯 합니다. 운전중에 들을수 있게요. 가능하면 추가 부탁드립니다.
  2020-12-31
 • person
  ch oi
  starstarstarstarstar
  여러 영어어플 설치와 삭제를 반복하며 살아남았습니다. 좋아하는 영상도 가득이고 저같이 집중력 없는 사람들을 위해(?) 영상의 길이도 짧은 것이 참 좋습니다. 좋은 ・・・
  2020-12-29
 • person
  BqztjqdcQmeGatklo
  starstarstarstarstar
  service, daily installs can reach 3000+. Please contact me at Skype/WhatsApp: +86159822071 ・・・
  2020-12-29
 • person
  Yota Kawamoto
  starstarstarstarstar
  とても使いやすくて、初めてリスニングの練習が継続できています。
  2020-12-20
 • person
  Александър Александров
  starstarstarstaremptyStar
  Супер перфект
  2020-12-17
 • person
  서동삼
  starstarstarstarstar
  정기 구독 기간이 남은 상태에서, 할인된 금액으로 추가 1년 구독을 신청했는데, 기존 남은 구독 기간이 사라졌습니다. 추가 구독을 취소해 주시거나, 기존 구독 기 ・・・
  2020-12-14
 • person
  Ariel Ivy
  starstarstarstarstar
  Really good but sad u have to pay
  2020-12-13
 • person
  sora park
  starstarstarstarstar
  재밌게 공부할 수 있어요~~^^
  2020-12-12
 • person
  秋江眞人
  starstarstarstaremptyStar
  イラつく時があるが、こういうもんかと思う。
  2020-12-07
 • person
  Amaury Castro De La Rosa
  starstarstarstarstar
  So good so far
  2020-12-01
 • person
  stella park
  starstarstarstarstar
  정말 최고의 듣기앱입니다!!!바로 정기결제
  2020-11-29
 • person
  Banker
  starstarstarstarstar
  Made in Korea, It's good. Hello, Do you have a website????????
  2020-11-25
 • person
  CHIHARU YASHIMA
  starstarstarstarstar
  ゲーム感覚で勉強できて、とても楽しいです。
  2020-11-23
 • person
  Junghwa Min
  starstarstarstarstar
  나이스 앱이라고 생각함
  2020-11-23
 • person
  융댕
  starstarstarstarstar
  정말 무슨일이에요... 업뎃 되고나서 '분류'도 생기고....😍😍 제가 인터뷰영상 많이 올려달라고 했는데 분류에 아예 '인터뷰'라는 항목까지 생겼네요 ..사랑 ・・・
  2020-11-14
 • person
  mm
  starstarstarstarstar
  短い文章ごとにできるリスニングがとても良い。興味のあるコンテンツやレベルで選べるので飽きない
  2020-11-13
 • person
  Hwami Kim
  starstarstarstaremptyStar
  ゲームのように楽しみながら、リスニングがアップ
  2020-11-09
 • person
  エサにかみつく魚
  starstarstarstarstar
  良いアプリだと思う。
  2020-11-08
 • person
  홍성창
  starstarstarstarstar
  애니메이션은 단편적으로 소개해서 이해하기 어려움
  2020-10-30
 • person
  Md Wazien Mohd
  starstarstarstarstar
  Auntie Talking Kota Kinabalu Pantai Jerudong Specialist Centre In Watch YouTube "Open hous ・・・
  2020-10-29
 • person
  fangzhen xiang
  starstarstarstarstar
  I love this app. It helps me a lot. I'll keep learning English with this app! Thanks the p ・・・
  2020-10-29
 • person
  きききっきききき
  starstarstarstarstar
  ドラマや映画で、楽しみながら勉強していく、欲しい機能が全て付いたアプリだと思います。 毎日少しずつやっていったら、リスニングの力がつくのではないかと思っています。何より楽しみながら ・・・
  2020-10-24
 • person
  Hyelim Chi
  starstarstarstaremptyStar
  좋아요! 무료로 이런 앱을 사용할 수 있어서 좋아요 나중에 1년 사용권도 구매해서 써보려구요
  2020-10-20
 • person
  Jiya Kim
  starstarstarstarstar
  가끔 녹음기능에서 오류가 뜨긴 하지만 좋아요~
  2020-10-20
 • person
  Isabel Souza
  starstarstarstarstar
  Muito bom amoooooooooo
  2020-10-20
 • person
  Great Hawk
  starstarstarstarstar
  I have been used this app for 1 years. I feel getting better my listning skills day by day ・・・
  2020-10-19
 • person
  刻み海苔
  starstarstarstarstar
  楽しくリスニングできるアプリです。
  2020-10-17