RedKiwi: Luyện nghe tiếng Anh
Làm bài quiz để luyện nghe, nói tiếng Anh
NHẬN
redkiwi
 • Tiếng Việt

Question List of W23

Có phải "take in" có nghĩa là "have fun" không?

"Hockey-teer" có nghĩa là gì?

What is the nuance of "come on" in this case?

Tôi có thể dùng "up there" thay cho "up here" không?

"Having focus" và "getting focus" khác nhau như thế nào?

What does "fetch" mean in this case?

Anh ấy nói “throwing eggs at people” là có ý gì?

Từ "begin" có thường xuyên được sử dụng với nghĩa "start running a business" không?

Is "now and forevermore" an idiom? What does it mean and when do you use it?

Từ nào khác có thể thay thế cho "whole" để nhấn mạnh "a lot of"?

What does "care about someone" mean?

"In the moment" có nghĩa là gì?

Does "shooters" mean alcohol here?

"Don't you read" và "don't you people read" khác nhau như thế nào?

"Be way out on a limb" có nghĩa là gì? Sử dụng cụm từ này khi nào?

Có phải "get" có nghĩa là "draw" không?

Tôi có thể dùng "time-limited" thay cho "limited-time" không?

"Bit" và "a little bit" khác nhau như thế nào?

Danh từ nào thường được dùng sau "a dash of"?

"A lot of" và "lots of" khác nhau như thế nào?

What does "lost" mean here? How does it become "out of someone's mind"?

"y’all" có nghĩa là gì?

"I can't thank you enough" có nghĩa là gì?

Có phải "nuts" trong câu này có hai nghĩa không?

Is "got to" exactly same as "have to"?

"Saying goes" có nghĩa là gì?

Danh từ nào thường đi với "a pinch of"?

What is the meaning of "as" here?

Tôi không thể nói "Why he is here?" sao?

Shouldn't it be "we were", not "we was"? Why was singular verb used here?

What's "fall behind"? Is it general expression?

Nếu tôi nói "I wouldn't be stressed about it" thì có sai không?

Tại sao anh ấy lại nhắc đến "Count Rushmore"?

Is it okay to use "that" here? And what does "how" mean here? How come "how" was used here?

Is "by" necessary from the sentence "Is by using gravity?"

Is there any difference in "pass up something" and "pass up on something"? The expression used here is "pass up something", but the example in the Q&A is using "pass up on something", so I was curious.

What does "Be in charge of " mean?

Trong câu này, tôi chỉ nói "day-to-day", bỏ "basis" được không?

"Dove in slow motion" có nghĩa là gì?

Có phải từ "it" trong câu "Here it is" bị đọc lướt không?

Có phải "going" ở giữa "am" và "there" bị lược bỏ rồi không?

Why does it have "a" in front of "second time"? I thought "second time" is plural.

Trong trường hợp nào thì tôi có thể sử dụng "pause for effect"?

Khi nào thì tôi có thể sử dụng cấu trúc "used to + verb"?

"Don't embarrass" có nghĩa là gì?

What is the difference between "often" and "oftentimes"?

"From now on" có nghĩa là gì?

What kind of dog is Pitbull?

Is it okay to use "overworked" instead of "was overworking"? Is there any difference?

What does "in good shape" mean?

Can I say "work at" instead of "work for"? What's the difference?

"Spoil the broth" có nghĩa là gì?

"Creep" là gì?

Why does she say "when will my life begin", not "when my life will begin"?

Tại sao anh ấy lại dùng "you was" mà không phải là "you were"?

Có phải "flatter" là cảm xúc tích cực còn "creep out" là cảm giác tiêu cực đúng không?

"Commercial" trong câu này có nghĩa là gì?

"Make of them" có nghĩa là gì? "Make" có nghĩa là gì?

Can I use "bad memory" when I talk about the unpleasant memory? I'm confused the meaning of "bad memory" because "memory" seems to be used as a ability to memorize something.

Có phải "Insights" có nghĩa là "report" không?

"A lot to take" có nghĩa là gì?

"Eating me alive" có nghĩa là gì?

Có phải "plus" là giới từ trong câu không?

Is it okay you use "pet name" to human in general?

"Daybreak" có nghĩa là gì?

“That’s how I roll” có nghĩa là gì?

Tại sao lại dùng "now" sau "for a while"?

Khi nào thì tôi có thể sử dụng được câu "I'm screwed"?

Cụm từ nào có nghĩa tương tự "For god’s sakes/ crying out loud..."?

Tôi không hiểu câu này, RedKiwi giải thích giúp mình với.

Dùng "more of~" như thế nào?

What is "fudge"?

"Drink service" có nghĩa là gì? Có phải là dịch vụ phục vụ nước và nước cam ép không?

Sử dụng từ "privacy" trong giao tiếp như thế nào?

Khi nào thì tôi có thể sử dụng cấu trúc "used to + verb"?

Tại sao lại dùng "yourself" mà không dùng "him or herself"?

RedKiwi hướng dẫn mình cách dùng "live up" trong các câu khác nhau với.

"Sort of" có nghĩa là gì?

Từ "around" trong câu này có cần thiết không? Tôi chỉ nói "to get here" có được không?

"When it comes to" có nghĩa là gì?

Khi nào thì tôi có thể sử dụng được cụm từ "the heart of something"?

Có phải từ "they" trước từ "would" đã bị lược bỏ đúng không? Việc lược bỏ từ khi nói có xảy ra thường xuyên không?

When do you use "there you go"?

"All it takes" có nghĩa là gì?

What does "stick up one’s ass" mean? and what are the synonyms?

What does "pop it" mean?

What does "safe and sound" mean? And what's the part of speech of "safe and sound"?

"Windbag" có nghĩa là gì?

"Station" và "place" khác nhau như thế nào?

Liệu cả hai từ "by" và "near" có cần thiết trong câu này?

"That" trong câu này có nghĩa là gì? Có thể dùng "that" ở đầu câu không?

Có phải "real thing" có nghĩa là "real love" không?

What is the full form of "RV"?

Can I say "by yourself" instead of "on your own"?

Is it same to use "try to use" instead of "try using"?

"Do logistics" có nghĩa là gì?

Danh từ nào thường được dùng với cụm từ "a scoop of"?

Why did she use "she will be waiting" instead of "she is waiting"? Because bear looks already waiting for the seal.

What does "package" mean here?

What does "more of something" mean?

Có phải "yak something down" có nghĩa là "vomit something"?

"Nuts" và "crazy" khác nhau như thế nào?

"People skill" có nghĩa là gì? Cụm từ này có thông dụng không?

Có phải "the hair" ở đây có nghĩa là kiểu tóc kỳ lạ không?

Tôi có nên trả lời câu hỏi "What do you say?" bằng câu "I say" không? Tôi chỉ nói "I am there!" có được không?

Có phải "chemical thing" có nghĩa là "something obvious" (điều hiển nhiên)?

"For unto you" và "David a savior" có nghĩa là gì?

Tôi có thể dùng "crushing" và "making" sau "what we need to do is" được không?

Có phải "if not for" là viết tắt của "if there were not for" đúng không? Nó có nghĩa là gì?

What is the difference between "calm" and "quiet"?

"So" và "very" khác nhau như thế nào?

Từ trái nghĩa của "private company" là gì?

Có phải "a good shake" có nghĩa là lắc một lần không? Khi muốn nói lắc nhiều lần thì mình nói là "good shakes" đúng không?

Tại sao "a lot" lại đứng trước "to make"? Tôi nghĩ cấu trúc đúng là "of + noun" sau "a lot" chứ?

"All this time" có nghĩa là gì? Nó có khác nghĩa với "everytime" không?

"Version" trong câu này có nghĩa là gì? Đó có phải là một vai diễn trong phim không?

Khi nào tôi có thể sử dụng "I'll ever be"?

Tôi nghĩ là "forever" đã có nghĩa là mãi mãi rồi, liệu "forevermore" có nghĩa mạnh hơn không?

"Just about" có nghĩa là gì?

What does "rebound rate" mean? Can I use it in other situation?

Tại sao cô ấy lại nói "instead" nữa sau khi nói "instead of" ở đầu câu rồi?

Is using the word "arrest" like this general?

Có phải "what do you say?" được dùng để hỏi ý kiến của người khác không?

Có phải mạo từ "the" được dùng để nhấn mạnh danh từ "baby" không?

"hit with" có nghĩa là gì?

"Merrymaking" nghĩa là gì ạ?

Does "drive around" mean to take a car and drive around? Does it have negative meaning?

What is the meaning of "go" in this sentence?

I know the word "shit" is bad one, but why is it used here? And when can I use this word in other situation?

Đọc năm như thế nào? Tôi có thể đọc năm 2003 là "twenty three" như "nineteen ninety (1990)" không?

RedKiwi giải thích thêm giúp mình cụm từ "meant to be" với ạ.

"Sleep-deprived" có thông dụng không?

Không phải là cần có từ "a" hay "the" đứng trước "time" sao?

"Under the covers" có nghĩa là gì??

Does "go, self" mean "hang in there, myself"? Is this expression used a lot?

"Pull something off" có nghĩa là gì?

Is "how you doin' " same as "how are you doing"?

Tôi nghĩ dùng "I was once again" hợp lý hơn "I am once again". Nhưng câu nào nghe tự nhiên hơn?

What does 'brush with death' mean?

Can I replace "I don't want you getting lost" with "I don't want you to get lost"? (I only knew the latter one with to infinitive.) If both can work in this situation, how should I decide which one to use?

What's the meaning of "No" in this sentence? Is it conjunction?

Does "something of a lifetime" mean "the best something through out the life"?

Có phải "the only ladies" trong câu này chỉ hai người con gái không? Từ "only" có thể có nghĩa là hai không?

Bud nghĩa là gì vậy?

What does "write up the entire class" mean?

Không phải câu đúng cần có dấu chấm ở giữa như “Tell me. What did I do wrong?” sao?

Cụm từ "ring a bell" có thông dụng không?

What does "pretend" mean here?

Tại sao "11 hours" và "16-hour" lại viết khác nhau?

Tại sao lại dùng "release on"? Tôi nghĩ "release from" mới đúng chứ.

Có phải "acquire" và "get" có nghĩa giống nhau không?

Why does it say "there lived a girl"? Isn't "a girl" subject"?

Tại sao trong câu trước lại sử dụng từ "run" (động từ thì hiện tại), nhưng câu này lại dùng "left" (động từ thì quá khứ)?

What does “unwitting human” mean? Can I use it in daily conversation?

Có phải anh ấy đang nói mỉa mai không?

Khi tôi nói "it's time", có phải tôi chỉ nên dùng giới từ "for" sau "time" đúng không?

Why did Ice bear say like this? I quite don't get even after reading the meaning of "settle out of court".

"It's not bad" và "It's not that bad" khác nhau như thế nào?

Có phải "har, har" là "ha, ha" không?

Có vẻ như "Capital R, capital T" có nghĩa là "real thing", nhưng "Capital_" có thông dụng không? Khi nào thì có thể sử dụng nó?

"aka" là gì?

When can I say "I mean"? What does it mean?

Tôi có thể nói "get back TO the right lane" không? "Into" và "to khác nhau như thế nào?

What does "stem from" mean?

"It" chỉ cái gì? Nếu "it" chỉ "creativity", "focus" hay "memory", tại sao anh ấy không dùng "them" thay cho "it"?

Why did he use "fellow"? Can I use "guy" or "man" instead?

Có phải "that" được dùng để nhấn mạnh điều gì đó đúng không?

What does "it" refer to here?

"Initiation" có nghĩa là gì?

Nếu tôi nói "such as you" thì sắc thái của câu có thay đổi không?

Dùng "around" và "about" cùng lúc có phổ biến không? Tôi tưởng chúng có nghĩa tương tự nhau.

Khi nào thì sử dụng "run out"?

Tôi có thể dùng "when we talk about time" thay thế cho "when talking about time" không?

What is the meaning of "take off"?

"Chemistry" có nghĩa là gì?

Can I say "everyone here" instead"?

Tôi có thể nói "incarnation of jealousy" chỉ người rất hay ghen tuông, đố kỵ không?

What does "take it" mean here? and what does "it" refer to? I don't understand the whole phrase starting with "as."

What does the nuance get changed if I put "a" in front of the proper noun like Sullivan?

"Drive" trong câu này có nghĩa là gì?

Regarding the part "drive the innovation", is there any other word that can replace "drive"? Do you always use "drive" for these cases?

"Little" trong "a little method" có nghĩa là "simple" sao?

"Farewell" có nghĩa là gì? Có phải có nghĩa là "good-bye" không?

Trong câu này "by the way" có nghĩa là "however"?

Nói "later" sau "40 minutes" có được không?

"You know what" có nghĩa là gì?

Can I assume "get five balls in the basket" is skipped after "to"? Like "First person to get five balls in the basket".

"Betcha" có nghĩa là gì?

Tại sao lại nói "check this out" mà không phải là "check this"?

Can I understand this sentence as "I'm ready as I'll ever be ready"? I don't quite understand this sentence!

“Knees apart“ có nghĩa là gì?

"On end" có nghĩa là gì? "On end" và "till the end" có nghĩa là gì?

"Spiked" trong câu này có nghĩa là gì? Tôi nghĩ đến "spiked shoes", nhưng có vẻ nó có nghĩa khác.

"Some folks" nghĩa là gì vậy?

Có phải "qualifying" có nghĩa là vòng loại không? Tôi vẫn không hiểu tại sao anh ấy lại dùng "itself"?

Why is "in" necessary here? Is "in existence" an expression?

"Do something for one's life" có nghĩa là gì?

"There you go" có nghĩa là gì? Khi nào thì có thể sử dụng cụm từ này?

"Of" đằng sau "host" có nghĩa là gì?

What is the meaning of "I have had it with you"?

together-vertical-banner
RedKiwi Dạy tiếng Anh qua video trên YouTube
Sao bạn có thể nói tiếng Anh khi bạn không hiểu chứ? Đã đến lúc cải thiện kỹ năng nghe tiếng Anh của bạn rồi!
Sao bạn có thể nói tiếng Anh khi bạn không hiểu chứ?

Đã đến lúc cải thiện kỹ năng nghe tiếng Anh của bạn rồi!
googlePlay
appStore
logo
phone-background
screen
Video có nội dung thú vị Do đội ngũ RedKiwi chọn lọc Được đăng tải hàng ngày
Đánh giá chân thực từ người dùng trên toàn thế giới
Đánh giá chân thực từ người dùng trên toàn thế giới
Người sử dụng RedKiwi đã đưa ra đánh giá tuyệt vời về app.
Hãy là người tiếp theo trải nghiệm sự tuyệt vời này!
Rất nhiều người đã sử dụng RedKiwi. Hãy là người tiếp theo sử dụng RedKiwi.
 • person
  기타리스트 큐나인
  starstarstarstarstar
  결제해서 사용하고 있습니다. 틈틈히 시간날때 학습하기 정말좋고, 여러 편리한 기능들이 갖추어져있어 신경써서만든 티가 납니다. 앞으로도 더 많은 좋은 컨텐츠들 부탁 ・・・
  2021-04-17
 • person
  Masashi Iwata
  starstarstarstarstar
  楽しく、学べます。 学んだ表現を忘れないように、単語や熟語をメモしておく機能があるといいと思います。
  2021-04-17
 • person
  marugaeru
  starstarstarstarstar
  休憩時間が1分だけ余っている時でも、このアプリで1、2センテンスを勉強することができるので、とても便利で重宝してます。 私にとって一番の英語学習アプリです。 ありがとうございます。
  2021-04-12
 • person
  茜色の西の空
  starstarstarstarstar
  これはいい、本当にいい。メンバーシップに年会費を払って9ヶ月。サボる日もあるけど、平均週に5日、コンテンツは平均3つくらいやっている。今日、YouTubeで英語の講演を聞いてびっく ・・・
  2021-04-11
 • person
  조성훈
  starstarstarstarstar
  짧은 시간 지하철이나 버스 타고 가면서 들으면 아주 시간이 금방 갑니다~ 아직 까지는 너무 좋아요^^ 단어장 기능이 있으면 모르는 단어들 입력 후 다시 그 단어들 ・・・
  2021-04-04
 • person
  mo m
  starstarstarstaremptyStar
  動作が少し遅いですが、楽しく学習できます
  2021-03-26
 • person
  Laie Yee
  starstarstarstarstar
  This is a good app. It has many video and I can practise listening while I am watching my ・・・
  2021-03-20
 • person
  インスタとかー
  starstarstarstarstar
  楽しいです。 英単語の辞書が前の方が好みでしたが、基本的にはそんな問題ないです。毎日少しずつやってます。 ここで学んで、初めてエドシーランとアリアナが歌えるようになり、それからは ・・・
  2021-03-20
 • person
  k endo
  starstarstarstarstar
  有料プランに入っていないので1回につき10分のリスニングしか出来ませんが、1日に2,3回このアプリで英語を聞くということを毎日続けると確実にリスニング力が上がると思います。 内容も ・・・
  2021-03-16
 • person
  JT Lee
  starstarstarstarstar
  원어민 해설을 누른 후 하단에 다음 버튼을 누르면 페이지는 그대로인데 다음버튼은 disabled 되고 복습버튼만 활성화돼서 더이상 진행이 안되는 경우가 있네요
  2021-03-14
 • person
  hans gunsche
  starstarstarstarstar
  Me gustaría que tuviera un glosario para guardar palabras u oraciones difíciles que hayamo ・・・
  2021-02-23
 • person
  magechi
  starstarstarstarstar
  音声の速度変更が出来て、題材も飽きない。 価格も安い、このアプリが最上だと思う。
  2021-02-23
 • person
  Md Liton Ali Molla
  starstarstarstarstar
  Super amazing app.
  2021-02-20
 • person
  haruharuharu0301
  starstarstarstarstar
  リスニングが苦手なわたしですが、 何度でも聞きたくなります。 オススメです☆
  2021-02-20
 • person
  Jessica Ch
  starstarstarstarstar
  컨텐츠 좋고 사용이나 구성도 좋아요
  2021-02-17
 • person
  윤병필
  starstarstarstaremptyStar
  열심히 공부하고 있습니다.... 추가로 한글 번역을 먼저 보고 말하는 방식으로 공부 하려고 하는데.... 한글 번역을 먼저 볼수 있도록 부탁드립니다.
  2021-02-17
 • person
  仏教徒ルター
  starstarstarstarstar
  ジャニスのあの"Oh, my God!"は「ヤダー、マジー、ウソー」で訳してほしいです。
  2021-02-10
 • person
  ajgtpmg
  starstarstarstarstar
  本当に素晴らしいあふです! 自分で今まで紙の上でやっていたディステーションを、より便利に効率的にやることができて本当にありがたいです…! 課金もサービスに比べたら大した額では無いと ・・・
  2021-02-10
 • person
  Great Hawk
  starstarstarstarstar
  I have been using this app for a long time. The app is getting better and better, by now. ・・・
  2021-02-06
 • person
  english song
  starstarstarstarstar
  Good 👍job
  2021-02-04
 • person
  サッカー^_^'!
  starstarstarstarstar
  これってお金かかるの?
  2021-02-01
 • person
  英語初心
  starstarstarstarstar
  私のようなリスニング初心者には最高の教材! 動画の大体が映画のトレイラーや、テレビ番組の一部を切り取ったものです。個人的にはもう少しユーチューバーのカジュアルな英語を勉強できるよ ・・・
  2021-01-29
 • person
  박경미
  starstarstarstarstar
  듣기에 많이 도움되요
  2021-01-25
 • person
  Jiya Kim
  starstarstarstarstar
  진짜좋아요 지인들에게 추천도많이했어요 내용 업데이트잘되구 계속 좋아지는 앱입니다
  2021-01-25
 • person
  toru hirano
  starstarstarstaremptyStar
  もう1年以上練習が続いています。72才です。アメリカ映画を字幕無しで聞き取れることを目標にして頑張っています。継続できているのは、シャドーイングしやすいから。文節ごと、速度コントロ ・・・
  2021-01-25
 • person
  센티멘티
  starstarstarstarstar
  So great app for my English improvement. The app provides satisfactory customer experience ・・・
  2021-01-25
 • person
  のほほん太郎
  starstarstarstarstar
  早口英語を全単語表記してくれるのが良い。
  2021-01-23
 • person
  吉元由美子
  starstarstarstarstar
  ヒアリングが苦手なので楽しみながら苦手意識が少しづつ克服出来たらと継続するようになりました。色々なカテゴリーがあるので自分のその日の気持ちに合わせて選んでいます。質問にも丁寧に答え ・・・
  2021-01-18
 • person
  yeehyung
  starstarstarstaremptyStar
  Phone은 갤럭시로 깔아서 잘 사용하고 있어요. 아주 영어 듣기공부에 좋습니다. 근데 간혹 아이패드를 사용할 때는 전용버전이 없어서 좀 불편해요. 아이패드 버전 ・・・
  2021-01-16
 • person
  吉名聖子
  starstarstarstarstar
  Interesting and amazing! I like this app very much.
  2021-01-08
Đăng ký nhận bản tin từ RedKiwi
Đăng ký nhận bản tin từ RedKiwi
Chúng tôi không chỉ gửi cho bạn mã giảm giá đặc biệt, chúng tôi còn gửi những tin mới nhất về bài học tiếng Anh và về RedKiwi.
Chúng tôi không chỉ gửi cho bạn mã giảm giá đặc biệt, chúng tôi còn gửi những tin mới nhất về bài học tiếng Anh và về RedKiwi.