• Tiếng Việt

Question List of W27

"All the time" có nghĩa là gì?

Would the meaning be the same if I skip "around" after "place?

"Take roll" có nghĩa là gì? Cụm từ này có thông dụng không?

"Spring something on somebody" có nghĩa là gì?

"That" trong cụm từ "it's that" có nghĩa là gì? Nói "I'm" thay cho "It's that guy" có được không?

"Dive right into something" có nghĩa là gì?

Từ "one" có cần thiết không?

"Oftentimes" có được sử dụng thường xuyên không? Tôi có thể dùng từ nào thay thế cho "oftentimes"?

What is "baby shower"?

"Burning liquor" có nghĩa là gì?

"Nerve-wracking" có nghĩa là gì?

Không dùng từ "to" trước từ "home" có được không?

"Have" trong câu này có nghĩa là gì?

"Walk out" có nghĩa là gì?

"My bottom dollar" có nghĩa là gì? "Bottom dollar" có thông dụng không?

Tôi có thể dùng "hell" thay cho "heck" không?

"On top" trong câu này có nghĩa là gì?

"Get on shoes" và "wear shoes" khác nhau như thế nào?

Isn't "hundred times" plural form? How come "a" came before it?

"Social" và "societal" khác nhau như thế nào?

What does "enemies" mean here? Is it "Anti follower"?

"Soak it in" có nghĩa là gì? "It" chỉ cái gì?

Khi nào thì tôi có thể sử dụng "no longer"?

"Pawn shop" là cửa hàng gì?

Tôi nghĩ dùng "which is" phù hợp hơn "what's"?

What does "strain" mean here? Could you suggest some other words that is similar to "strain"?

RedKiwi giải thích giúp mình cụm từ "nailed it" với.

Tôi có thể dung "someone's wife" thay cho "missus" không? Tôi không hiểu nghĩa của từ "missus".

"Merrily" có nghĩa là gì? Tra từ điển thì nó chỉ là tên của một cô gái.

What does "it couldn't hurt to look" mean?

What does “along with” mean?

"Defined" trong câu này có nghĩa là gì?

"Could you not" và "couldn't you" khác nhau như thế nào?

Nói "I think we can't turn anymore!" thì nghĩa của câu có thay đổi không?

Sử dụng "not if" như thế nào?

Does "essence" mean "sperm" and is it general to call sperm an essence? What's the difference between these two?

Is "only" used for emphasize?

Why "the" is not put between "on top"? How different "on top" and "on the top"?

Is "germs" same as "virus"?

"Go into college" khác với "go to college" như thế nào?

"Up" trong câu này có nghĩa là gì? "Call me" và "call me up" có nghĩa là gì?

"Put you on the spot" có nghĩa là gì?

"Reply" trong câu này có nghĩa là gì? Tôi nghĩ từ này chỉ dùng trong trả lời tin nhắn chứ.

Tôi có thể dùng "think about" hay "think on" để thay thế cho "think with" được không?

Tại sao lại dùng "renaming" ngay cả khi nói về sự kiện trong quá khứ?

"Learning" trong câu này có nghĩa là gì?

If I change "pet" to "stroke", does it sound too formal? Or do they have the same meaning?

Chủ ngữ của "means" là gì?

Không phải trước từ "desk-dwelling" cần có mạo từ sao?

What does "so bad" mean here?

"Moron" có nghĩa là gì?

What does "this close" mean?

What does "negotiating with" mean here?

"Here we go" trong câu này có nghĩa là gì? Tại sao anh ấy lại nói "we" mà không phải là "I"?

Tại sao cô ấy lại nói "he gets", tôi tưởng nói "you get" mới đúng chứ?

"Be littered with" có nghĩa là gì?

"Good to see ya" trong câu này có nghĩa là gì?

Không phải chữ "the" trước "top" là cần thiết sao?

Tại sao anh ấy nói đây là "racist song"?

RedKiwi có thể cho thêm ví dụ của cụm từ "I'm all about~" được không?

Nói "Whatever form that takes in" có được không?

Tại sao lại dùng "a" trước "second"?

Có phải "proximity" có nghĩa là "distance" không? Tại sao lại dùng "proximity" mà không phải là "distance'?

Tôi có thể dùng cụm từ "out of one's mind" với bạn bè không?

Tôi có thể dùng câu này để hỏi loại xe ai đó dùng không? Hay hỏi như vậy là bất lịch sự?

Cụm từ "cut the timeline" có thông dụng không?

Why "write" is original form in here? Can I use writing or to write?

Có thể dùng từ nào thay cho từ "got" trong câu này không?

Do you use "why would I do that" commonly? When do you use it?

Tôi có thể sử dụng "disposable" thay cho "single-use" không? Hai từ này khác nhau như thế nào?

"In labor" có nghĩa là gì?

When can I use the expression "no matter"?

"Sick" trong câu này có nghĩa là gì?

Tại sao cô ấy lại sử dụng "again" ở đây?

When, how can I use "the sooner"?

"Try out" có nghĩa là gì?

"Mean to" trong câu này có nghĩa là gì?

Could you tell me about the relative pronoun, please? When can I skip it? Can I say "I know him plays tennis there" instead of "I know him who plays tennis there"?

Không phải "strong" và "powerful" có nghĩa giống nhau sao?

"Cross someone" có nghĩa là gì? Cụm từ này có thông dụng không?

Tôi có thể dùng "thing" thay thế cho "stuff" không? "Stuff" và "thing" có nghĩa giống nhau không?

Tôi có thể sử dụng "interesting" thay cho "entertaining"?

What is "butting heads"? Is there any synonyms?

"Get stuck" có nghĩa là gì?

"Aboard my boat" và "take my boat" có nghĩa giống nhau không?

Does "you were both of aware" and "both of you were aware" mean the same here?

Tôi nghe thấy "I don't think that's true". "I don't think that's true" và "I think that's not true." khác nhau như thế nào?

"Quilt" có nghĩa là gì?

Who does "we" refer to?

What's the difference between "pet name" and "nickname"?

Tại sao "in" lại được đặt ở trước? "In" trong câu này có nghĩa là gì?

"Reach over" có nghĩa là gì?

Is he speaking in a certain dialect of the UK?

Cô ấy có nói "which" không? Nghe giống như "what" vậy?

What is the meaning of "lit up"? What can be expressed as "lit up"?

"Distinguished" trong câu này có nghĩa là gì? Từ đồng nghĩa của nó là gì?

"Start" có cần thiết trong câu này không?

Có phải "get to someone" có nghĩa là "know someone's weakness" không?

Is the phrase "if you like" used only at the end of the sentence?

Từ "much" trong câu này có nghĩa là gì?

"Turning against" có nghĩa là gì?

"Green card" là loại thẻ gì? Còn có loại thẻ nào khác không?

"Literally" đóng vai trò gì trong câu?

"Far along" và "so long" khác nhau như thế nào?

Khi nào thì tôi có thể nói "that's a plus"?

Tại sao lại dùng "somewhere" ở đây?

"Inner city" có nghĩa là gì? Cụm từ này khác với "city" như thế nào?

Tôi có thể nói "the folds of the boxes" thay cho "the box's folds" không? Cách nói nào tự nhiên hơn?

"Love" trong câu này có nghĩa là gì?

"How-to" có nghĩa là gì?

"Right after" có nghĩa là gì?

"It" trong câu này chỉ cái gì?

Is "patented" adjective here? Does "have patented" mean "take a patent"?

"Pull on someone's leg" có nghĩa là gì?

Tại sao "is" lại đứng sau "see"?

여기서 you set the term은 무슨 뜻인가요? 뭔가를 시작했다는 일반적인 표현인가요?

"Name" và "choose" trong câu này có nghĩa giống nhau không?

Is it common to put complete phrase after relative pronoun (who) common ?

Why is the object of Kick not crotch but guy? Is it common to use "in the" to express body part?

Khi nào thì tôi có thể sử dụng "ta-da"?

"Wrong" trong câu này có nghĩa là gì?

"Sell someone on something" có nghĩa là gì?

Why do they refer pushing something like doll as "texting"?

"Steady figure" có nghĩa là gì? Cụm từ này có thông dụng không?

Can I say "those words are stretching two city blocks" with present progressive tense? I thought present progressive tense is more right.

Would の用法は何ですか?

"Haul ass" có nghĩa là gì?

What does "did I not" mean? Could you explain about grammar of this please.

"Shake the bushes" có nghĩa là gì?

"Call" trong câu này có nghĩa là gì?

"Dilated" có nghĩa là gì?

"Important to" và "important for" khác nhau như thế nào?

"Make something up to somebody" có nghĩa là gì?

"The month of May" và "May" có khác nhau không?

Không phải ta nên dùng "in online" hay "on online" hay sao, tại sao lại chỉ nói "online"?

Tại sao lại có từ "the" ở trước từ "White House"?

Sử dụng "eliminate" cho người có phổ biến không?

"Being someone's right hand" có nghĩa là gì?

Tôi có thể dùng "must" và "have to" thay thế cho "oughta" không?

"Push this down" có nghĩa là gì?

Is the verb omitted here? Also, can I say "stretch" instead "stretching" here?

"Start the clock" có nghĩa là gì?

"Once" trong câu này có nghĩa là gì? Có phải nghĩa là "when" không?

"I've got planned" và "I've planned" khác nhau như thế nào?

"Letters" và "words" khác nhau như thế nào?

Is "not but" an idiom? What does "one" refer to here?

"Figs" có nghĩa là gì?

Có phải từ "gooey" chỉ sử dụng cho đồ ăn đúng không?

Từ "with" có cần thiết trong câu này không? Tôi nghĩ nói "I'd like to present you a gift" là được rồi.

"Before me" trong câu "like my daddy before me" có nghĩa là gì?

RedKiwi giải thích cụm từ "could use" giúp mình với. Có phải nó có nghĩa là "need" không?

"Conmen" có nghĩa là gì?

Vai trò của từ "in" trong cụm từ "expert in the idea" là gì?

"In my transit" có nghĩa là gì? Cụm từ này có thông dụng không?

Sắc thái của hai câu "You can't be serious" và "You are not serious" có khác nhau không?

"Dying out" có nghĩa là gì?

Có phải "in under" và "within" có nghĩa giống nhau không?

Tại sao giới từ "in" lại được đặt giữa "painted" và "the words". Giới từ "in" trong câu này có cần thiết không?

Nếu tôi thay từ "biggest" bằng từ "best" thì sắc thái của câu có thay đổi không?

"Getting" trong câu này có nghĩa là gì?

"Think with", "think about", và "think of" khác nhau như thế nào?

What does "something-borne" mean and how do you use this expression?

Nói "only wrong thing" có được không?

Không phải dùng "be allowed to" mới đúng sao?

What does "I was born yesterday" mean? Is that a metaphor?

Tôi có thể hiểu "the mayor renaming" là "the mayor renamed" không?

"Be timely to do something" có nghĩa là gì?

"Did you" is a grammatical inversion of "you did"? Could you explain why they are inverted?

"Take something away" có nghĩa là gì?

Từ "takeout" có thông dụng không? Nó có khác từ "to go" không?

Có phải câu đúng là "you like to" không phải là "you'd like to" đúng không?

Tại sao "make" lại theo sau "go"?

I don't quite understand why she used "how" here? Isn't it more right to say "that" instead of "how"?

Isn't the article necessary in front of the title of the "king" or the "president"?

Có phải "herb" là "cannabis" (cần sa) không? Còn từ lóng nào có nghĩa là "cannabis" nữa không?

Tại sao anh ấy lại sử dụng giới từ "after" mà không phải là "from"?

"Wind" và "gust" khác nhau như thế nào?

"Changes" trong câu này là danh từ hay động từ?

"Like" trong câu này có nghĩa là gì?

"Distinguish man" có nghĩa là gì? "Distinguish" có thể được sử dụng như một tính từ không?

"Come again" trong câu này có nghĩa là gì?

Dùng "to research something" thay cho "to do something research" có được không?

"Up" trong câu này có nghĩa là gì?

What is the "con position" here? Is it related to "pro position" at the next sentence?

Does "in times of something" mean "when"? How can I use this expression?

Cụm từ “get enough done” được sử dụng như thế nào vậy ạ?

Can I replace "Sire" with "Your highness" here?

Is it okay to use "is it someone" to person? Shouldn't I use "is she someone"?

What does "underdog" mean here?

Cách dùng tình từ + "-ton" có phổ biến không?

Tại sao anh ấy dùng "pals" dạng số nhiều?

Câu này có nghĩa là gì?

"Misstep" và "mistake" khác nhau như thế nào?

Does "distress" have any relation with "stress"? What does "distress" mean?

Sử dụng "wanders" trong các trường hợp khác như thế nào?

What does "everything is by design" mean? Is "by design" an idiom?

Câu này có nghĩa là gì?

What does "I'm the biggest Baz Luhrmann" mean? How can she be other person?

What does "burn it right by" mean? Is it a common expression?

"Nice touch of something" có nghĩa là gì?

Tôi chỉ nói "only two friends" thôi được không? Tại sao cậu ấy lại nói "two friend groups"?

Có từ nào bị lược bỏ trước "No more" không?

"Fastened with" có nghĩa là gì?

What does "quirks" mean? Is it a common word?

"Boo" và "fly girl" có nghĩa là gì?

"Bring in the bread" có nghĩa là gì?

"In case" nghĩa là gì ạ ?

Tại sao Jake lại dừng lại một chút khi nói "quick" và "walk"?

"Collindin" có nghĩa là gì? Từ đồng nghĩa của từ này là gì?

"Save" trong câu này có nghĩa là gì? Có phải có nghĩa là "prevent something" không?

What does "well" mean here?

Tại sao lại dùng "a" trước tên người?

Tại sao lại dùng "a" trước "dinner"?

"Yes-man" là người như thế nào? Liệu có từ "no-man" không?

"Be high" có nghĩa là gì?

"Financial slaps" có thông dụng không?

"Puny" có nghĩa là gì? Từ đồng nghĩa của nó là gì?

"Rib cage" là gì? Không phải nó là lồng chim sao?

"Wicked air" có nghĩa là gì?

How do you spend the day "Hanukkah"?

"That" trong câu này có nghĩa là gì? Nó có cần thiết không?

Có phải "only" là tính từ trong câu này đúng không?

How nuance will change if "like this chemical thing" replace to "like a chemical thing"?

What does "repressant" mean?

together-vertical-banner
RedKiwi Dạy tiếng Anh qua video trên YouTube
Sao bạn có thể nói tiếng Anh khi bạn không hiểu chứ? Đã đến lúc cải thiện kỹ năng nghe tiếng Anh của bạn rồi!
Sao bạn có thể nói tiếng Anh khi bạn không hiểu chứ?

Đã đến lúc cải thiện kỹ năng nghe tiếng Anh của bạn rồi!
googlePlay
appStore
logo
phone-background
phone
screen
Video có nội dung thú vị
Video có nội dung thú vị Do đội ngũ RedKiwi chọn lọc Được đăng tải hàng ngày
Đánh giá chân thực từ người dùng trên toàn thế giới
Đánh giá chân thực từ người dùng trên toàn thế giới
Người sử dụng RedKiwi đã đưa ra đánh giá tuyệt vời về app.
Hãy là người tiếp theo trải nghiệm sự tuyệt vời này!
Rất nhiều người đã sử dụng RedKiwi. Hãy là người tiếp theo sử dụng RedKiwi.
 • person
  吉元由美子
  starstarstarstarstar
  ヒアリングが苦手なので楽しみながら苦手意識が少しづつ克服出来たらと継続するようになりました。色々なカテゴリーがあるので自分のその日の気持ちに合わせて選んでいます。質問にも丁寧に答え ・・・
  2021-01-18
 • person
  yeehyung
  starstarstarstaremptyStar
  Phone은 갤럭시로 깔아서 잘 사용하고 있어요. 아주 영어 듣기공부에 좋습니다. 근데 간혹 아이패드를 사용할 때는 전용버전이 없어서 좀 불편해요. 아이패드 버전 ・・・
  2021-01-16
 • person
  吉名聖子
  starstarstarstarstar
  Interesting and amazing! I like this app very much.
  2021-01-08
 • person
  고봉수
  starstarstarstarstar
  대체로 만족 다만 학습한 영상을 무한반복 할수 있는 기능이 있다면 더 좋을듯 합니다. 운전중에 들을수 있게요. 가능하면 추가 부탁드립니다.
  2020-12-31
 • person
  ch oi
  starstarstarstarstar
  여러 영어어플 설치와 삭제를 반복하며 살아남았습니다. 좋아하는 영상도 가득이고 저같이 집중력 없는 사람들을 위해(?) 영상의 길이도 짧은 것이 참 좋습니다. 좋은 ・・・
  2020-12-29
 • person
  BqztjqdcQmeGatklo
  starstarstarstarstar
  service, daily installs can reach 3000+. Please contact me at Skype/WhatsApp: +86159822071 ・・・
  2020-12-29
 • person
  Yota Kawamoto
  starstarstarstarstar
  とても使いやすくて、初めてリスニングの練習が継続できています。
  2020-12-20
 • person
  Александър Александров
  starstarstarstaremptyStar
  Супер перфект
  2020-12-17
 • person
  서동삼
  starstarstarstarstar
  정기 구독 기간이 남은 상태에서, 할인된 금액으로 추가 1년 구독을 신청했는데, 기존 남은 구독 기간이 사라졌습니다. 추가 구독을 취소해 주시거나, 기존 구독 기 ・・・
  2020-12-14
 • person
  Ariel Ivy
  starstarstarstarstar
  Really good but sad u have to pay
  2020-12-13
 • person
  sora park
  starstarstarstarstar
  재밌게 공부할 수 있어요~~^^
  2020-12-12
 • person
  秋江眞人
  starstarstarstaremptyStar
  イラつく時があるが、こういうもんかと思う。
  2020-12-07
 • person
  Amaury Castro De La Rosa
  starstarstarstarstar
  So good so far
  2020-12-01
 • person
  stella park
  starstarstarstarstar
  정말 최고의 듣기앱입니다!!!바로 정기결제
  2020-11-29
 • person
  Banker
  starstarstarstarstar
  Made in Korea, It's good. Hello, Do you have a website????????
  2020-11-25
 • person
  CHIHARU YASHIMA
  starstarstarstarstar
  ゲーム感覚で勉強できて、とても楽しいです。
  2020-11-23
 • person
  Junghwa Min
  starstarstarstarstar
  나이스 앱이라고 생각함
  2020-11-23
 • person
  융댕
  starstarstarstarstar
  정말 무슨일이에요... 업뎃 되고나서 '분류'도 생기고....😍😍 제가 인터뷰영상 많이 올려달라고 했는데 분류에 아예 '인터뷰'라는 항목까지 생겼네요 ..사랑 ・・・
  2020-11-14
 • person
  mm
  starstarstarstarstar
  短い文章ごとにできるリスニングがとても良い。興味のあるコンテンツやレベルで選べるので飽きない
  2020-11-13
 • person
  Hwami Kim
  starstarstarstaremptyStar
  ゲームのように楽しみながら、リスニングがアップ
  2020-11-09
 • person
  エサにかみつく魚
  starstarstarstarstar
  良いアプリだと思う。
  2020-11-08
 • person
  홍성창
  starstarstarstarstar
  애니메이션은 단편적으로 소개해서 이해하기 어려움
  2020-10-30
 • person
  Md Wazien Mohd
  starstarstarstarstar
  Auntie Talking Kota Kinabalu Pantai Jerudong Specialist Centre In Watch YouTube "Open hous ・・・
  2020-10-29
 • person
  fangzhen xiang
  starstarstarstarstar
  I love this app. It helps me a lot. I'll keep learning English with this app! Thanks the p ・・・
  2020-10-29
 • person
  きききっきききき
  starstarstarstarstar
  ドラマや映画で、楽しみながら勉強していく、欲しい機能が全て付いたアプリだと思います。 毎日少しずつやっていったら、リスニングの力がつくのではないかと思っています。何より楽しみながら ・・・
  2020-10-24
 • person
  Hyelim Chi
  starstarstarstaremptyStar
  좋아요! 무료로 이런 앱을 사용할 수 있어서 좋아요 나중에 1년 사용권도 구매해서 써보려구요
  2020-10-20
 • person
  Jiya Kim
  starstarstarstarstar
  가끔 녹음기능에서 오류가 뜨긴 하지만 좋아요~
  2020-10-20
 • person
  Isabel Souza
  starstarstarstarstar
  Muito bom amoooooooooo
  2020-10-20
 • person
  Great Hawk
  starstarstarstarstar
  I have been used this app for 1 years. I feel getting better my listning skills day by day ・・・
  2020-10-19
 • person
  刻み海苔
  starstarstarstarstar
  楽しくリスニングできるアプリです。
  2020-10-17