redkiwi
 • Tiếng Việt

Question List of W27

"Also" trong câu này có nghĩa là gì?

"All the time" có nghĩa là gì?

Would the meaning be the same if I skip "around" after "place?

"Take roll" có nghĩa là gì? Cụm từ này có thông dụng không?

"Spring something on somebody" có nghĩa là gì?

"That" trong cụm từ "it's that" có nghĩa là gì? Nói "I'm" thay cho "It's that guy" có được không?

"Dive right into something" có nghĩa là gì?

Từ "one" có cần thiết không?

"Oftentimes" có được sử dụng thường xuyên không? Tôi có thể dùng từ nào thay thế cho "oftentimes"?

What is "baby shower"?

"Burning liquor" có nghĩa là gì?

"Nerve-wracking" có nghĩa là gì?

Không dùng từ "to" trước từ "home" có được không?

"Have" trong câu này có nghĩa là gì?

"Walk out" có nghĩa là gì?

"My bottom dollar" có nghĩa là gì? "Bottom dollar" có thông dụng không?

Tôi có thể dùng "hell" thay cho "heck" không?

"On top" trong câu này có nghĩa là gì?

"Get on shoes" và "wear shoes" khác nhau như thế nào?

Isn't "hundred times" plural form? How come "a" came before it?

"Social" và "societal" khác nhau như thế nào?

What does "enemies" mean here? Is it "Anti follower"?

"Soak it in" có nghĩa là gì? "It" chỉ cái gì?

Khi nào thì tôi có thể sử dụng "no longer"?

"Pawn shop" là cửa hàng gì?

Tôi nghĩ dùng "which is" phù hợp hơn "what's"?

What does "strain" mean here? Could you suggest some other words that is similar to "strain"?

RedKiwi giải thích giúp mình cụm từ "nailed it" với.

Tôi có thể dung "someone's wife" thay cho "missus" không? Tôi không hiểu nghĩa của từ "missus".

"Merrily" có nghĩa là gì? Tra từ điển thì nó chỉ là tên của một cô gái.

What does "it couldn't hurt to look" mean?

What does “along with” mean?

"Defined" trong câu này có nghĩa là gì?

"Could you not" và "couldn't you" khác nhau như thế nào?

Nói "I think we can't turn anymore!" thì nghĩa của câu có thay đổi không?

Sử dụng "not if" như thế nào?

Does "essence" mean "sperm" and is it general to call sperm an essence? What's the difference between these two?

Is "only" used for emphasize?

Why "the" is not put between "on top"? How different "on top" and "on the top"?

Is "germs" same as "virus"?

"Go into college" khác với "go to college" như thế nào?

"Up" trong câu này có nghĩa là gì? "Call me" và "call me up" có nghĩa là gì?

"Put you on the spot" có nghĩa là gì?

"Reply" trong câu này có nghĩa là gì? Tôi nghĩ từ này chỉ dùng trong trả lời tin nhắn chứ.

Tôi có thể dùng "think about" hay "think on" để thay thế cho "think with" được không?

Tại sao lại dùng "renaming" ngay cả khi nói về sự kiện trong quá khứ?

"Learning" trong câu này có nghĩa là gì?

If I change "pet" to "stroke", does it sound too formal? Or do they have the same meaning?

Chủ ngữ của "means" là gì?

Không phải trước từ "desk-dwelling" cần có mạo từ sao?

What does "so bad" mean here?

"Moron" có nghĩa là gì?

What does "this close" mean?

What does "negotiating with" mean here?

"Here we go" trong câu này có nghĩa là gì? Tại sao anh ấy lại nói "we" mà không phải là "I"?

Tại sao cô ấy lại nói "he gets", tôi tưởng nói "you get" mới đúng chứ?

"Be littered with" có nghĩa là gì?

"Good to see ya" trong câu này có nghĩa là gì?

Không phải chữ "the" trước "top" là cần thiết sao?

Tại sao anh ấy nói đây là "racist song"?

RedKiwi có thể cho thêm ví dụ của cụm từ "I'm all about~" được không?

Nói "Whatever form that takes in" có được không?

Tại sao lại dùng "a" trước "second"?

Có phải "proximity" có nghĩa là "distance" không? Tại sao lại dùng "proximity" mà không phải là "distance'?

Tôi có thể dùng cụm từ "out of one's mind" với bạn bè không?

Tôi có thể dùng câu này để hỏi loại xe ai đó dùng không? Hay hỏi như vậy là bất lịch sự?

Cụm từ "cut the timeline" có thông dụng không?

Why "write" is original form in here? Can I use writing or to write?

Có thể dùng từ nào thay cho từ "got" trong câu này không?

Do you use "why would I do that" commonly? When do you use it?

Tôi có thể sử dụng "disposable" thay cho "single-use" không? Hai từ này khác nhau như thế nào?

"In labor" có nghĩa là gì?

When can I use the expression "no matter"?

"Sick" trong câu này có nghĩa là gì?

Tại sao cô ấy lại sử dụng "again" ở đây?

When, how can I use "the sooner"?

"Try out" có nghĩa là gì?

"Mean to" trong câu này có nghĩa là gì?

Could you tell me about the relative pronoun, please? When can I skip it? Can I say "I know him plays tennis there" instead of "I know him who plays tennis there"?

Không phải "strong" và "powerful" có nghĩa giống nhau sao?

"Cross someone" có nghĩa là gì? Cụm từ này có thông dụng không?

Tôi có thể dùng "thing" thay thế cho "stuff" không? "Stuff" và "thing" có nghĩa giống nhau không?

Tôi có thể sử dụng "interesting" thay cho "entertaining"?

What is "butting heads"? Is there any synonyms?

"Get stuck" có nghĩa là gì?

"Aboard my boat" và "take my boat" có nghĩa giống nhau không?

Does "you were both of aware" and "both of you were aware" mean the same here?

Tôi nghe thấy "I don't think that's true". "I don't think that's true" và "I think that's not true." khác nhau như thế nào?

"Quilt" có nghĩa là gì?

Who does "we" refer to?

What's the difference between "pet name" and "nickname"?

Tại sao "in" lại được đặt ở trước? "In" trong câu này có nghĩa là gì?

"Reach over" có nghĩa là gì?

Is he speaking in a certain dialect of the UK?

Cô ấy có nói "which" không? Nghe giống như "what" vậy?

What is the meaning of "lit up"? What can be expressed as "lit up"?

"Distinguished" trong câu này có nghĩa là gì? Từ đồng nghĩa của nó là gì?

"Start" có cần thiết trong câu này không?

Có phải "get to someone" có nghĩa là "know someone's weakness" không?

Is the phrase "if you like" used only at the end of the sentence?

Từ "much" trong câu này có nghĩa là gì?

"Turning against" có nghĩa là gì?

"Green card" là loại thẻ gì? Còn có loại thẻ nào khác không?

"Literally" đóng vai trò gì trong câu?

"Far along" và "so long" khác nhau như thế nào?

Khi nào thì tôi có thể nói "that's a plus"?

Tại sao lại dùng "somewhere" ở đây?

"Inner city" có nghĩa là gì? Cụm từ này khác với "city" như thế nào?

Tôi có thể nói "the folds of the boxes" thay cho "the box's folds" không? Cách nói nào tự nhiên hơn?

"Love" trong câu này có nghĩa là gì?

"How-to" có nghĩa là gì?

"Right after" có nghĩa là gì?

"It" trong câu này chỉ cái gì?

Is "patented" adjective here? Does "have patented" mean "take a patent"?

"Pull on someone's leg" có nghĩa là gì?

Tại sao "is" lại đứng sau "see"?

여기서 you set the term은 무슨 뜻인가요? 뭔가를 시작했다는 일반적인 표현인가요?

"Name" và "choose" trong câu này có nghĩa giống nhau không?

Is it common to put complete phrase after relative pronoun (who) common ?

Why is the object of Kick not crotch but guy? Is it common to use "in the" to express body part?

Khi nào thì tôi có thể sử dụng "ta-da"?

"Wrong" trong câu này có nghĩa là gì?

"Sell someone on something" có nghĩa là gì?

Why do they refer pushing something like doll as "texting"?

"Steady figure" có nghĩa là gì? Cụm từ này có thông dụng không?

Can I say "those words are stretching two city blocks" with present progressive tense? I thought present progressive tense is more right.

Would の用法は何ですか?

"Haul ass" có nghĩa là gì?

What does "did I not" mean? Could you explain about grammar of this please.

"Shake the bushes" có nghĩa là gì?

"Call" trong câu này có nghĩa là gì?

"Dilated" có nghĩa là gì?

"Important to" và "important for" khác nhau như thế nào?

"Make something up to somebody" có nghĩa là gì?

"The month of May" và "May" có khác nhau không?

Không phải ta nên dùng "in online" hay "on online" hay sao, tại sao lại chỉ nói "online"?

Tại sao lại có từ "the" ở trước từ "White House"?

Sử dụng "eliminate" cho người có phổ biến không?

"Being someone's right hand" có nghĩa là gì?

Tôi có thể dùng "must" và "have to" thay thế cho "oughta" không?

"Push this down" có nghĩa là gì?

Is the verb omitted here? Also, can I say "stretch" instead "stretching" here?

"Start the clock" có nghĩa là gì?

"Once" trong câu này có nghĩa là gì? Có phải nghĩa là "when" không?

"I've got planned" và "I've planned" khác nhau như thế nào?

"Letters" và "words" khác nhau như thế nào?

Is "not but" an idiom? What does "one" refer to here?

"Figs" có nghĩa là gì?

Có phải từ "gooey" chỉ sử dụng cho đồ ăn đúng không?

Từ "with" có cần thiết trong câu này không? Tôi nghĩ nói "I'd like to present you a gift" là được rồi.

"Before me" trong câu "like my daddy before me" có nghĩa là gì?

RedKiwi giải thích cụm từ "could use" giúp mình với. Có phải nó có nghĩa là "need" không?

"Conmen" có nghĩa là gì?

Vai trò của từ "in" trong cụm từ "expert in the idea" là gì?

"In my transit" có nghĩa là gì? Cụm từ này có thông dụng không?

Sắc thái của hai câu "You can't be serious" và "You are not serious" có khác nhau không?

"Dying out" có nghĩa là gì?

Có phải "in under" và "within" có nghĩa giống nhau không?

Tại sao giới từ "in" lại được đặt giữa "painted" và "the words". Giới từ "in" trong câu này có cần thiết không?

Nếu tôi thay từ "biggest" bằng từ "best" thì sắc thái của câu có thay đổi không?

"Getting" trong câu này có nghĩa là gì?

"Think with", "think about", và "think of" khác nhau như thế nào?

What does "something-borne" mean and how do you use this expression?

"Cash grab" có nghĩa là gì?

Nói "only wrong thing" có được không?

Không phải dùng "be allowed to" mới đúng sao?

What does "I was born yesterday" mean? Is that a metaphor?

Tôi có thể hiểu "the mayor renaming" là "the mayor renamed" không?

"Be timely to do something" có nghĩa là gì?

"Did you" is a grammatical inversion of "you did"? Could you explain why they are inverted?

"Take something away" có nghĩa là gì?

Từ "takeout" có thông dụng không? Nó có khác từ "to go" không?

Có phải câu đúng là "you like to" không phải là "you'd like to" đúng không?

Tại sao "make" lại theo sau "go"?

I don't quite understand why she used "how" here? Isn't it more right to say "that" instead of "how"?

Isn't the article necessary in front of the title of the "king" or the "president"?

Có phải "herb" là "cannabis" (cần sa) không? Còn từ lóng nào có nghĩa là "cannabis" nữa không?

Tại sao anh ấy lại sử dụng giới từ "after" mà không phải là "from"?

"Wind" và "gust" khác nhau như thế nào?

"Changes" trong câu này là danh từ hay động từ?

"Like" trong câu này có nghĩa là gì?

"Distinguish man" có nghĩa là gì? "Distinguish" có thể được sử dụng như một tính từ không?

"Come again" trong câu này có nghĩa là gì?

Dùng "to research something" thay cho "to do something research" có được không?

"Up" trong câu này có nghĩa là gì?

What is the "con position" here? Is it related to "pro position" at the next sentence?

Does "in times of something" mean "when"? How can I use this expression?

Cụm từ “get enough done” được sử dụng như thế nào vậy ạ?

Can I replace "Sire" with "Your highness" here?

Is it okay to use "is it someone" to person? Shouldn't I use "is she someone"?

What does "underdog" mean here?

Cách dùng tình từ + "-ton" có phổ biến không?

Tại sao anh ấy dùng "pals" dạng số nhiều?

Câu này có nghĩa là gì?

"Misstep" và "mistake" khác nhau như thế nào?

Does "distress" have any relation with "stress"? What does "distress" mean?

Sử dụng "wanders" trong các trường hợp khác như thế nào?

"Everything is by design" có nghĩa là gì? Có phải "by design" là thành ngữ đúng không?

Câu này có nghĩa là gì?

What does "I'm the biggest Baz Luhrmann" mean? How can she be other person?

What does "burn it right by" mean? Is it a common expression?

"Nice touch of something" có nghĩa là gì?

Tôi chỉ nói "only two friends" thôi được không? Tại sao cậu ấy lại nói "two friend groups"?

Có từ nào bị lược bỏ trước "No more" không?

"Fastened with" có nghĩa là gì?

What does "quirks" mean? Is it a common word?

"Boo" và "fly girl" có nghĩa là gì?

"Bring in the bread" có nghĩa là gì?

"In case" nghĩa là gì ạ ?

Tại sao Jake lại dừng lại một chút khi nói "quick" và "walk"?

"Collindin" có nghĩa là gì? Từ đồng nghĩa của từ này là gì?

"Save" trong câu này có nghĩa là gì? Có phải có nghĩa là "prevent something" không?

What does "well" mean here?

Tại sao lại dùng "a" trước tên người?

Tại sao lại dùng "a" trước "dinner"?

"Yes-man" là người như thế nào? Liệu có từ "no-man" không?

"Be high" có nghĩa là gì?

"Financial slaps" có thông dụng không?

"Puny" có nghĩa là gì? Từ đồng nghĩa của nó là gì?

"Rib cage" là gì? Không phải nó là lồng chim sao?

"Wicked air" có nghĩa là gì?

What's the difference between "clever" and "smart"?

How do you spend the day "Hanukkah"?

"That" trong câu này có nghĩa là gì? Nó có cần thiết không?

Có phải "only" là tính từ trong câu này đúng không?

How nuance will change if "like this chemical thing" replace to "like a chemical thing"?

What does "repressant" mean?

RedKiwi Dạy tiếng Anh qua video trên YouTube

Sao bạn có thể nói tiếng Anh khi bạn không hiểu chứ? Đã đến lúc cải thiện kỹ năng nghe tiếng Anh của bạn rồi!

Sao bạn có thể nói tiếng Anh khi bạn không hiểu chứ?

Đã đến lúc cải thiện kỹ năng nghe tiếng Anh của bạn rồi!

googlePlay
appStore
logo
phone-background
screen

Video có nội dung thú vị Do đội ngũ RedKiwi chọn lọc Được đăng tải hàng ngày

Đánh giá chân thực từ người dùng trên toàn thế giới

Đánh giá chân thực từ người dùng trên toàn thế giới

Người sử dụng RedKiwi đã đưa ra đánh giá tuyệt vời về app.
Hãy là người tiếp theo trải nghiệm sự tuyệt vời này!

Rất nhiều người đã sử dụng RedKiwi. Hãy là người tiếp theo sử dụng RedKiwi.

 • person

  Nobusada

  starstarstarstarstar

  It’s amazing. I will make use of this to learn English.

  2021-07-24

 • person

  かなり驚くガッチマン

  starstarstarstarstar

  非常に良いアプリです。僕らベアベアーズの動画の更新を楽しみにしています。

  2021-07-20

 • person

  Harmoni FM

  starstarstarstarstar

  Resipi Berkasih Nur Amira Oggy Jack Imoof Kota Kinabalu Pantai Jerudong Specialist Centre

  2021-07-13

 • person

  ushio starfish

  starstarstarstarstar

  素晴らしいです。発音と文字を一致させるのに最適です。リダクションなどの単語単体の発音から大きく逸脱する時の解説があるとより良いです。 また、スクロールが突然逆に進むバグがあります。 ・・・

  2021-07-09

 • person

  samane vafa

  starstarstarstarstar

  It is very good app for learning English .You can choose every video on YouTube and dictat ・・・

  2021-07-07

 • person

  Rami._

  starstarstarstarstar

  it is a good app

  2021-07-04

 • person

  清霊さくら

  starstarstarstarstar

  ディズニーやハリーポッターなどの誰もが知っている作品から、童話や著名人のインタビュー等幅広くあり、様々な人の声を聞きながら聞いたセリフを下にある語群から選んで並び替えるというような ・・・

  2021-07-04

 • person

  m³みかん

  starstarstarstaremptyStar

  とっても楽しく英語のリスニングが出来ます。YouTubeから引用しているので、YouTubeを見る時間を、こちらに当てれればとても時間を有効に使えて、夜にひとつ分だけ、と決めれば毎 ・・・

  2021-07-04

 • person

  Gabriel Rivera Lillo

  starstarstarstarstar

  😬😬😬...En general, bien.

  2021-07-03

 • person

  사막늑대

  starstarstarstarstar

  비슷한 앱들에 비해서 훨씬 저렴한데 비해서 앱 기능은 최고예요! 딱 필요한 기능들이 깔끔하게 들어있어서 마음에 들어서 유료결제해도 전혀 아깝지 않아요.

  2021-06-22

 • person

  황인태

  starstarstarstarstar

  쉐도잉 영어 최고봉입니다

  2021-06-22

 • person

  봄팡이

  starstarstarstaremptyStar

  다 좋아요... 다 좋은데... 유료인게 많이 아쉽네요 처음에는 무료로 할수있어서 "오! 이게 무료로 할수있는거라고?" 하고 놀랐는데 몇번 하니까 구매를 해야한다 ・・・

  2021-06-15

 • person

  Nori-O

  starstarstarstarstar

  It’s excellent I can practice listening and learn words of English.

  2021-06-14

 • person

  山下芳徳

  starstarstarstarstar

  リスニング力が鍛えられます。 逆に、聞き取れない単語を把握できることが、私にとって進歩です。

  2021-06-10

 • person

  しゅーぞー😊

  starstarstarstarstar

  本当に素晴らしいアプリです。TEDのディクテーション用教材として使っていますが、リスニング力の向上を実感できます。また、インターフェースもすごく便利でストレスを感じません。 ・・・

  2021-06-05

 • person

  José marte

  starstarstarstaremptyStar

  me encantó esta aplicación tiene tiene un diccionario para consulta palabras muy excelente ・・・

  2021-06-04

 • person

  Huyền Nguyễn

  starstarstarstarstar

  App rất hay. Nếu có thêm phần tự viết đáp án (bên cạnh việc chọn đáp án) và lưu từ vựng để ・・・

  2021-06-04

 • person

  Suguru Shimoma

  starstarstarstarstar

  ディクテーションの練習ができる

  2021-06-02

 • person

  심예슬

  starstarstarstarstar

  영어공부하는데 정말 최고예요

  2021-06-01

 • person

  하이예낭

  starstarstarstarstar

  오늘 처음 깔아봤는데 넘 좋더라구용!! 한 문장씩 들어주고 칸을 채워넣는것도 좋은뎅 한번에 영상을 볼 순 없는건가용..?

  2021-05-15

 • person

  イケヴァン攻略中のりな

  starstarstarstaremptyStar

  続ける事が苦手な性格なのですが一つ一つが短いので毎日続けられています🥰 辞書が引けたり外国の先生に質問できたりとこれ一つでリスニングの勉強が完結するので本当に有難いです。 アニ ・・・

  2021-05-08

 • person

  chirotyan

  starstarstarstarstar

  リスニング力を鍛えようにもシャドーイングをやる段階にすら達していないレベルだったのですが、こちらのアプリで子供向け番組を中心に初級から始めたらひと月もせずに自分の向上を自覚できてき ・・・

  2021-05-07

 • person

  ピコピコ最高!

  starstarstarstaremptyStar

  利用を始めて一年経ちました。とても良いアプリだと思うのですが、電池の減りが早いです。長時間したいけど電池なくなるのも困るし…スマホだけでなくPCやタブレットでも利用出来たら良いのに ・・・

  2021-05-04

 • person

  Sevil Sevda

  starstarstarstarstar

  süper ! 👍

  2021-04-30

 • person

  기타리스트 큐나인

  starstarstarstarstar

  결제해서 사용하고 있습니다. 틈틈히 시간날때 학습하기 정말좋고, 여러 편리한 기능들이 갖추어져있어 신경써서만든 티가 납니다. 앞으로도 더 많은 좋은 컨텐츠들 부탁 ・・・

  2021-04-17

 • person

  Masashi Iwata

  starstarstarstarstar

  楽しく、学べます。 学んだ表現を忘れないように、単語や熟語をメモしておく機能があるといいと思います。

  2021-04-17

 • person

  marugaeru

  starstarstarstarstar

  休憩時間が1分だけ余っている時でも、このアプリで1、2センテンスを勉強することができるので、とても便利で重宝してます。 私にとって一番の英語学習アプリです。 ありがとうございます。

  2021-04-12

 • person

  茜色の西の空

  starstarstarstarstar

  これはいい、本当にいい。メンバーシップに年会費を払って9ヶ月。サボる日もあるけど、平均週に5日、コンテンツは平均3つくらいやっている。今日、YouTubeで英語の講演を聞いてびっく ・・・

  2021-04-11

 • person

  조성훈

  starstarstarstarstar

  짧은 시간 지하철이나 버스 타고 가면서 들으면 아주 시간이 금방 갑니다~ 아직 까지는 너무 좋아요^^ 단어장 기능이 있으면 모르는 단어들 입력 후 다시 그 단어들 ・・・

  2021-04-04

 • person

  mo m

  starstarstarstaremptyStar

  動作が少し遅いですが、楽しく学習できます

  2021-03-26