• Tiếng Việt

Question List of W29

"Quite as nice" có nghĩa là gì? "Quite as nice" và "quite nice" khác nhau như thế nào?

"Hard-nose" có nghĩa là gì?

"Holding up the line" và "holding the line" khác nhau như thế nào?

Có phải "what can I get you" có nghĩa tương tự "what can I help you" đúng không?

What does "put sombody on" mean?

"Entitled kids" có nghĩa là gì?

"Rough idea" có nghĩa là gì? Từ trái nghĩa của nó là gì?

"Tenant" có nghĩa là gì?

Could you explain more about the word "bug"?

"Array of something" có nghĩa là gì? "Array" có nghĩa là gì?

What is "wonder by wonder"?

Có phải "step" trong câu này có nghĩa là "stage" hay "phase" không?

"Intel" có nghĩa là gì? Khi nào thì tôi có thể sử dụng được từ này?

"Despicable" có được dùng phổ biến không? Có phải nó được dùng để chỉ trẻ em không? Từ nào thì dùng cho người lớn?

Tại sao lại dùng "an" trước "M"?

Could you explain the expression, "get something down"?

Có phải "parsley, avocado and cucumber" là danh từ không đếm được đúng không?

"Crack down" có nghĩa là gì?

What does "river's" mean here? Is it possessive?

"Not to mention" có nghĩa là gì? Sử dụng cụm từ này như thế nào?

What is the nuance difference between "go on to become" and just "become"?

"First of all" có nghĩa là gì?

"You'n" có nghĩa là gì?

"Chump" và "stupid" khác nhau như thế nào?

"I've seen him beat the best" có nghĩa là gì?

Tại sao anh ấy đột nhiên lại nói "breathe it in"? "It" chỉ cái gì?

Tại sao anh ấy lại dùng "pick up the pace" mà không dùng "hurry up"?

If I change "on" to "in", does the meaning get changed?

"Pro-democracy" có nghĩa là gì? Dùng "democracy" thôi có được không?

"Set back" có nghĩa là gì? Cụm từ này khác với "postpone" như thế nào?

Is it grammatically right to say "put your VR goggles on"?

"Happen to" có nghĩa là gì? Sử dụng như thế nào?

"Spy on" có nghĩa là gì, có thông dụng không? "Spy on" và "stakeout" khác nhau như thế nào?

The expression "a thing or two" seems to have a meaning of "information" and "knowledge," but can I translate the meaning literally as "a thing or two (things)" or "one or two"?

"Cram your tram" có nghĩa là gì?

"Take" trong câu này có nghĩa là gì? RedKiwi đưa thêm ví dụ giúp mình nhé.

Tương tự thì có thể thêm "s" trong "in the afternoons" không?

Is "to" necessary before "go home"? It seems to be okay without "to", because the clause is connected with "and."

"Airbnb" là gì?

"Close cases" có nghĩa là gì?

"Demi-god" có nghĩa là gì? Tôi có thể sử dụng tiền tố "demi-" với nữa khác không?

Tại sao từ "dumb" lại được sử dụng hai lần?

Is "rub" a noun here?

"Regular rent" có nghĩa là gì? Nó khác gì so với "short-term rental"?

"Honest to god" có nghĩa là gì?

Does "I came across" make reference to the past?

What does "eat away" mean, and how's difference from just "eat"?

Who does "him" refer to here?

"Speak out" có nghĩa là gì?

"For" trong câu này có nghĩa là gì?

What is different between "travel to" and "travel into"?

What is "pet rock"? Is it a common word?

Có phải "management" chỉ một nhóm người đúng không?

What does "it" refer to here?

"Squeeze onto a train" và "get on the train" khác nhau như thế nào?

When can I use "rollout"? and how is it different from "release"?

"It's on" có nghĩa là gi? Khi nào thì tôi có thể sử dụng nó?

What does "defend" mean in "defend your rule"? Isn't "defend" used to attacking situation?

What's the subject for "can be"? Is it "I"? Is it okay to understand this sentence has two clauses (I deal, I can be) with one subject "I"?

Sử dụng "except that" như thế nào?

Can I say "we're gonna talk about" instead?

"Ring a bell" có thông dụng không?

"He gets lucky" và "he is lucky" khác nhau như thế nào?

Does "situation" mean problem?

Có vẻ như "seriously" và "really" có nghĩa giống nhau, nhưng khi nào thì sử dụng từ nào?

"Sequence" có nghĩa là gì? Nó có phải là thuật ngữ liên quan đến phim ảnh không?

"Way down" trong câu này có nghĩa là gì?

Can I replace "travel into" to "commute"?

"BIttersweet" có nghĩa là gì? Có vẻ như từ này được cấu tạo bởi hai từ trái nghĩa, còn từ nào cũng có cấu trúc tương tự không?

Can I say "to touch" instead? As far as I know "touch" can be also a noun.

How come "before" was used here? It seems to be okay without "before." Is "before" necessary?

Is "canine" refer to puppy rather than just dog?

Is "as" necessary here?

Is there any words which is skipped behind "same way"?

How come "investing" comes after "considering"? Is it okay to put two "-ing" in a row? and is it okay to say "to invest" instead of "investing"?

Can I replace "being missed" part with "not found"?

"Understood" trong câu này có nghĩa là gì? Tôi không hiểu cụm từ "before the damage is understood".

Does "spittin' image of someone" means "look alike someone"? and is it general expression?

"Take your time" có nghĩa là gì?

"Break down" trong câu này có nghĩa là gì?

Tôi có thể dùng "from" thay cho "with" không? Tôi nghĩ "from" phù hợp hơn.

"Take any chances" có nghĩa giống "take no chances" không? Nó có nghĩa là gì?

"Shadow's" là viết tắt của "shadow has" hay "shadow is"?

"Open letter" có nghĩa là gì? Khi nào thì ta viết "open letter" cho người khác?

Tôi có thể dùng "to do it" sau "moral obligation" không?

"Take on" trong câu này có nghĩa là gì?

"Pass up" có nghĩa là gì?

Có phải "well, for one" là thành ngữ đúng không?

Có phải "bod" là "body" không?

Is "us" subject in this sentence?

What does "you better" mean?

Có phải "you buying" có nghĩa là "I believe in something"?

What’s the meaning of this word ”then” at the end of the sentence?

"Make money" và "earn money" khác nhau như thế nào?

"Secretary" trong câu này có nghĩa là gì?

Có phải "not so fast" có nghĩa là "don't go so fast" không?

What's the difference between "shareholder", "stakeholder", and "stockholder"?

"Making out" có nghĩa là gì?

What does "pad" mean if it's used as a verb?

How come "was" was used here, not "is"? Someone is standing and knocking door right now.

"I'm up" có nghĩa là gì?

"Doing skulking" có nghĩa là gì?

"It is really" và "It really is" khác nhau như thế nào?

Tôi có thể dùng từ "separate" thay thế cho "break" được không?

What does "own up to" mean?

What does "look" mean in this sentence?

"A thunderstorm coming" và "a coming thunderstorm" có nghĩa giống nhau không?

Which one is common, "we youngsters" and "us youngsters"? And if it is individual, can I say "me youngster"?

"Gut" và "intuition" khác nhau như thế nào?

"Sustain" trong câu này có nghĩa là gì?

I understand that "you've got" here has a nuance of "there are" as teacher explained in previous answer. Then, does the sentence still mean the same even if I remove "you've got"?

Có phải "on-again" và "off-again" được sử dụng để chỉ chuyện yêu đương?

Sao cô ấy biết ý định của người khác được? Nói "You don't want~" có phổ biến không?

"The plays" có nghĩa là gì?

“Be about to” có nghĩa là gì?

"Stretch someone's days" có nghĩa là gì?

Tại sao "crashing on" lại có nghĩa là "to lay down"?

Có phải "by" có nghĩa là "toward" không?

Có phải "yay" là từ cảm thán không? Tôi có nên bỏ qua "yay" khi dịch câu này không?

"Get out of hand" có nghĩa là gì?

Từ "at" trong câu này có cần thiết không?

"One-bed room" là loại phòng gì? Còn loại phòng nào khác không?

"Price someone out" có nghĩa là gì?

What is "in a segment" here?

What does it mean by saying "pump your guts"? Is it general expression?

Nói "How couldn't she understand?" thì nghĩa của câu có thay đổi không?

Isn't it right to use "who" or "that" instead of "to" here? Like "A child who/that showers you with unconditional love".

"Perp" có nghĩa là gì? Tôi có thể sử dụng từ "suspect" thay cho từ "perp" được không?

"Can" trong câu này có nghĩa là gì?

Tôi có thể dùng "to" hay "for" thay cho "in" không? Tại sao lại dùng "in" ở đây?

"Zen" trong câu này có nghĩa là gì? Có phải "Zen Buddism" ở Nhật Bản không?

What does "bottom line" mean here?

"Upside down" có nghĩa là gì?

Why is "mornings" a plural, while "night" is singular?

Cô ấy nói "in the door" là ở đâu của cửa?

Does the meaning stay the same even though I take out "if" from the first sentence?

What's the difference between "pal" and "friend"?

"Show up" có nghĩa là gì? Từ nào đồng nghĩa với "show up" là từ nào?

"Everything practical" có nghĩa là gì?

Có phải từ "thing" sau từ "pyramid" được sử dụng để nhấn mạnh không?

"Negligence" có nghĩa là gì? Từ đồng nghĩa của nó là gì?

Why is the preposition "from"? I don't get the meaning quite well.

Why do you say "this guy" instead of "a guy"? How different them?

"Have no stomach" có nghĩa là gì?

Why was the proposition "in" used before "morning" and "at" used before "night"?

"MP" là viết tắt của từ nào?

Tôi không nghe thấy âm "t" trong từ "aren't we". Cô ấy có phát âm "t" không?

Có từ này bị lược bỏ trong câu này không? Vì nghe có vẻ sai ngữ pháp. Có thể câu đúng là "The best is not to take any chances".

Is "chisel" used often in a spoken English?

Is "at" necessary from the phrase "chuff at her"?

"Coast" trong câu này có nghĩa là gì?

What does "as" mean here?

"Solid" trong câu này có nghĩa là gì? Tôi có thể sử dụng từ "solid" cho người được không?

"Pumpkin" có nghĩa là gì?

"Villain" và "bad guy" có nghĩa giống nhau không?

Tại sao lại sử dụng "onto" mà không dùng "into"?

"Listed" có nghĩa là gì? Từ nào có thể thay thế cho từ "listed" trong câu này?

"Perky" có nghĩa là gì?

"Down" trong câu này có nghĩa là gì?

What does "saying that" mean here?

Why there is no "is" between "White House" and "now painted"?

"Coddling someone" có nghĩa là gì?

"So-called" có nghĩa là gì? Sử dụng cụm từ này như thế nào?

"Brought in" có nghĩa là gì?

Why is it "mattress store"? Is it because she says "lie down"?

"Shut the door on you" có nghĩa là gì?

What does "you’ve got" mean here?

"Fill one's sail" có nghĩa là gì?

"Your folks" có nghĩa là gì?

Có phải "were" chỉ giả thuyết, điều kiện không?

"Race somebody" có nghĩa là gì?

"Lair" có nghĩa là gì?

"Face to face with something" có nghĩa là gì?

Từ đồng nghĩa của "disruptive" là gì?

Không phải từ "unload" dùng cho hành lý sao? "Unload the property" có nghĩa là gì?

Hiểu "cost" là "loss" có được không?

"You can say that again" có nghĩa là gì?

Tại sao lại dùng "caring for" mà không dùng "caring about"?

"There you go" có nghĩa là gì?

"Ever" và "though" có nghĩa là gì?

"Science elective" là môn gì? Có phải môn hóa học không?

"All about something" có nghĩa là gì?

Có phải "shuffle off" có nghĩa là ai đó chết không? "Mortal coil" có nghĩa là gì?

RedKiwi Dạy tiếng Anh qua video trên YouTube
Sao bạn có thể nói tiếng Anh khi bạn không hiểu chứ? Đã đến lúc cải thiện kỹ năng nghe tiếng Anh của bạn rồi!
Sao bạn có thể nói tiếng Anh khi bạn không hiểu chứ?

Đã đến lúc cải thiện kỹ năng nghe tiếng Anh của bạn rồi!
googlePlay
appStore
logo
phone-background
phone
screen
Video có nội dung thú vị
Video có nội dung thú vị Do đội ngũ RedKiwi chọn lọc Được đăng tải hàng ngày
Hỏi&Đáp với giáo viên bản ngữ
Cùng học với nhiều người khác qua chuyên mục Hỏi&Đáp Xem phần Hỏi&Đáp của bạn trong mục riêng
Đánh giá chân thực từ người dùng trên toàn thế giới
Đánh giá chân thực từ người dùng trên toàn thế giới
Người sử dụng RedKiwi đã đưa ra đánh giá tuyệt vời về app.
Hãy là người tiếp theo trải nghiệm sự tuyệt vời này!
Rất nhiều người đã sử dụng RedKiwi. Hãy là người tiếp theo sử dụng RedKiwi.
 • person
  Md Wazien Mohd
  starstarstarstarstar
  Auntie Talking Kota Kinabalu Pantai Jerudong Specialist Centre In Watch YouTube "Open hous ・・・
  2020-10-29
 • person
  きききっきききき
  starstarstarstarstar
  ドラマや映画で、楽しみながら勉強していく、欲しい機能が全て付いたアプリだと思います。 毎日少しずつやっていったら、リスニングの力がつくのではないかと思っています。何より楽しみながら ・・・
  2020-10-24
 • person
  Hyelim Chi
  starstarstarstaremptyStar
  좋아요! 무료로 이런 앱을 사용할 수 있어서 좋아요 나중에 1년 사용권도 구매해서 써보려구요
  2020-10-20
 • person
  Jiya Kim
  starstarstarstarstar
  가끔 녹음기능에서 오류가 뜨긴 하지만 좋아요~
  2020-10-20
 • person
  Isabel Souza
  starstarstarstarstar
  Muito bom amoooooooooo
  2020-10-20
 • person
  Great Hawk
  starstarstarstarstar
  I have been used this app for 1 years. I feel getting better my listning skills day by day ・・・
  2020-10-19
 • person
  刻み海苔
  starstarstarstarstar
  楽しくリスニングできるアプリです。
  2020-10-17
 • person
  오도남
  starstarstarstarstar
  굿굿굿 더 이상 더 좋은 영어공부앱은 없는 듯
  2020-10-15
 • person
  てゆ
  starstarstarstarstar
  素晴らしいアプリです。 ただ英会話を聞くだけでなくディクテーションができるのはこのアプリだけだと思います。様々なジャンルの動画があって普通にためになるしとても面白いです。 これから ・・・
  2020-10-13
 • person
  高津健
  starstarstarstaremptyStar
  英語が聞き取れるようになってきました
  2020-10-02
 • person
  하울랑이
  starstarstarstarstar
  레드키위어플로 매일1시간씩 듣고있는 군인입니다.. 매일1시간씩들으니 영상이 약간 부족하다는 생각이드네요 그외에는 가격면에서도 품질면에서도 다만족이에요 영상을 더많 ・・・
  2020-10-02
 • person
  송아가탯
  starstarstarstaremptyStar
  뭔가는 것은 유료니까 4변 평가 나타나는 것.
  2020-09-28
 • person
  Breno Freitas
  starstarstarstarstar
  The best way to learn languages
  2020-09-27
 • person
  kiyoshida kiyoshida
  starstarstarstarstar
  分節ごとに番組をみれるので練習しやすい。あとは続けれるか内面との戦い、結局は。
  2020-09-27
 • person
  김김현호
  starstarstarstarstar
  정말 좋습니다 만족하구요 다름이 아니라 제가 12개월 프리미엄 멤버쉽가입을 하려고 하는데 원래가격이 45만으로 적혀있고 현재는 59000원으로 되어있던데 이 할인 ・・・
  2020-09-26
 • person
  Seung Chul Lee
  starstarstarstarstar
  매일매일 감사히 잘 사용중입니다.
  2020-09-25
 • person
  김예지
  starstarstarstarstar
  이용한지 반년정도 되었습니다! 관심있는 카테고리의 영상들을 거의 다 해버려서 😂난이도 높은 영상들이 더 많아졌으면 좋겠어요. 업데이트도 자주 해주시고 불철주야 ・・・
  2020-09-24
 • person
  BROWN PINK
  starstarstarstaremptyStar
  일단 이런앱이있다는것 자체가 만족스럽구요 듀어링고와 케이크 사용했었는데 이둘을 합친듯한 기능이 너무 유용하고 컨텐츠도 케이크에 없는컨텐츠들 좀 더 유투브스러운 컨 ・・・
  2020-09-23
 • person
  래빔
  starstarstarstarstar
  생각보다 꽤 괜찮은 앱 인것 같아요
  2020-09-23
 • person
  starstarstarstarstar
  일단 재밌어요 공부하기에 좋아요. 광고에 떠서 호기심에 들어갔는데 재밌어서 결제까지 해버렸어요 게임처럼 영어공부 할수있어서 다른앱보다 꾸준히 할수 있는점에서 좋은 ・・・
  2020-09-22
 • person
  최주연
  starstarstarstarstar
  리스닝도움돼요 영상이 좋아요
  2020-09-21
 • person
  성이름
  starstarstarstaremptyStar
  반복 재생하면 가끔 이상하게 재생돼요 예를 들어 someone posted on their blog recently that they ~ 라는 대사를 반복 재생하 ・・・
  2020-09-19
 • person
  Lu Polarstars
  starstarstarstaremptyStar
  中国大陆不方面购买,能不能增加其他付款订阅方式? 比如在web上用wechat或alipay 支付?
  2020-09-19
 • person
  miki inaba
  starstarstarstarstar
  最高に楽しんでます。 特に超リアルな英語に触れられるトークショーやバラエティーなどのコンテンツが気に入ってます。 趣味で韓国語も勉強してるので、出来たら韓国版もあるとうれしいです。 ・・・
  2020-09-18
 • person
  stella park
  starstarstarstarstar
  잘 쓰고 있었는데... 얼마전부터 해설이 화면을 덮는 바람에 녹음기능을 사용할수가 없네요ㅠ
  2020-09-15
 • person
  SEYOUNG LEE
  starstarstarstarstar
  좋아요. 콘텐츠가 조금만 더 다양하면 좋겠어요.
  2020-09-14
 • person
  hans gunsche
  starstarstarstarstar
  Buena app para poder escuchar ingles y divertirse viendo videos
  2020-09-11
 • person
  beni t
  starstarstarstarstar
  個人的にベストなアプリ!単語帳みたいなのを作れれば最高!
  2020-09-10
 • person
  Juri Okano
  starstarstarstarstar
  素晴らしい!の一言に尽きる。
  2020-09-09
 • person
  復帰ミス煽るマン
  starstarstarstarstar
  英語が嫌いだったが興味を引かれる動画につられてついつい見てしまい、勉強できる。ひたすら綺麗な女優さんが話してる動画を一杯出してくれ。もしくはニュースが見る気にもなるし、勉強にも相応 ・・・
  2020-09-09