RedKiwi: Luyện nghe tiếng Anh
Làm bài quiz để luyện nghe, nói tiếng Anh
NHẬN
redkiwi
 • Tiếng Việt

Question List of W29

"Quite as nice" có nghĩa là gì? "Quite as nice" và "quite nice" khác nhau như thế nào?

"Hard-nose" có nghĩa là gì?

"Holding up the line" và "holding the line" khác nhau như thế nào?

Có phải "what can I get you" có nghĩa tương tự "what can I help you" đúng không?

What does "put somebody on" mean?

"Entitled kids" có nghĩa là gì?

"Rough idea" có nghĩa là gì? Từ trái nghĩa của nó là gì?

"Tenant" có nghĩa là gì?

Could you explain more about the word "bug"?

"I have something to" có nghĩa là gì?

"Array of something" có nghĩa là gì? "Array" có nghĩa là gì?

What is "wonder by wonder"?

Có phải "step" trong câu này có nghĩa là "stage" hay "phase" không?

"Intel" có nghĩa là gì? Khi nào thì tôi có thể sử dụng được từ này?

"Despicable" có được dùng phổ biến không? Có phải nó được dùng để chỉ trẻ em không? Từ nào thì dùng cho người lớn?

Tại sao lại dùng "an" trước "M"?

Could you explain the expression, "get something down"?

Có phải "parsley, avocado and cucumber" là danh từ không đếm được đúng không?

"Crack down" có nghĩa là gì?

What does "river's" mean here? Is it possessive?

"Not to mention" có nghĩa là gì? Sử dụng cụm từ này như thế nào?

What is the nuance difference between "go on to become" and just "become"?

"First of all" có nghĩa là gì?

"You'n" có nghĩa là gì?

"Chump" và "stupid" khác nhau như thế nào?

Tôi không hiểu vai trò của "all" trong câu này.

"I've seen him beat the best" có nghĩa là gì?

"Yet" trong câu này có nghĩa là gì?

Tại sao anh ấy đột nhiên lại nói "breathe it in"? "It" chỉ cái gì?

Tại sao anh ấy lại dùng "pick up the pace" mà không dùng "hurry up"?

"Would not" trong câu này có nghĩa là gì?

If I change "on" to "in", does the meaning get changed?

"Pro-democracy" có nghĩa là gì? Dùng "democracy" thôi có được không?

What does "or" refer to here?

What does "I wanna beat you when you can't blame it on" mean? Why she used negative sentence after "when"?

"Set back" có nghĩa là gì? Cụm từ này khác với "postpone" như thế nào?

Is it grammatically right to say "put your VR goggles on"?

"Got" trong câu này có nghĩa là gì?

"Happen to" có nghĩa là gì? Sử dụng như thế nào?

"Spy on" có nghĩa là gì, có thông dụng không? "Spy on" và "stakeout" khác nhau như thế nào?

Nói "which is more likely do you think" có được không?

The expression "a thing or two" seems to have a meaning of "information" and "knowledge," but can I translate the meaning literally as "a thing or two (things)" or "one or two"?

"Cram your tram" có nghĩa là gì?

"Take" trong câu này có nghĩa là gì? RedKiwi đưa thêm ví dụ giúp mình nhé.

Tương tự thì có thể thêm "s" trong "in the afternoons" không?

Is "to" necessary before "go home"? It seems to be okay without "to", because the clause is connected with "and."

"Airbnb" là gì?

"Close cases" có nghĩa là gì?

"Demi-god" có nghĩa là gì? Tôi có thể sử dụng tiền tố "demi-" với nữa khác không?

Tại sao từ "dumb" lại được sử dụng hai lần?

Is "rub" a noun here?

"Regular rent" có nghĩa là gì? Nó khác gì so với "short-term rental"?

"Honest to god" có nghĩa là gì?

Does "I came across" make reference to the past?

What does "eat away" mean, and how's difference from just "eat"?

Who does "him" refer to here?

"Speak out" có nghĩa là gì?

"For" trong câu này có nghĩa là gì?

What is different between "travel to" and "travel into"?

"A whole lot of something" có phải là một cụm từ không?

Sử dụng "believe" và "think" như thế nào?

What is "pet rock"? Is it a common word?

Có phải "management" chỉ một nhóm người đúng không?

What does "it" refer to here?

"Potential for" và "potential of" khác nhau như thế nào?

"Squeeze onto a train" và "get on the train" khác nhau như thế nào?

When can I use "rollout"? and how is it different from "release"?

"It's on" có nghĩa là gi? Khi nào thì tôi có thể sử dụng nó?

What does "defend" mean in "defend your rule"? Isn't "defend" used to attacking situation?

What's the subject for "can be"? Is it "I"? Is it okay to understand this sentence has two clauses (I deal, I can be) with one subject "I"?

Sử dụng "except that" như thế nào?

Can I say "we're gonna talk about" instead?

"Ring a bell" có thông dụng không?

"He gets lucky" và "he is lucky" khác nhau như thế nào?

Does "situation" mean problem?

Có vẻ như "seriously" và "really" có nghĩa giống nhau, nhưng khi nào thì sử dụng từ nào?

"Sequence" có nghĩa là gì? Nó có phải là thuật ngữ liên quan đến phim ảnh không?

"Way down" trong câu này có nghĩa là gì?

"Ones up above" có nghĩa là gì?

Can I replace "travel into" to "commute"?

"BIttersweet" có nghĩa là gì? Có vẻ như từ này được cấu tạo bởi hai từ trái nghĩa, còn từ nào cũng có cấu trúc tương tự không?

Can I say "to touch" instead? As far as I know "touch" can be also a noun.

How come "before" was used here? It seems to be okay without "before." Is "before" necessary?

Is "canine" refer to puppy rather than just dog?

Is "as" necessary here?

Is there any words which is skipped behind "same way"?

How come "investing" comes after "considering"? Is it okay to put two "-ing" in a row? and is it okay to say "to invest" instead of "investing"?

Can I replace "being missed" part with "not found"?

"Understood" trong câu này có nghĩa là gì? Tôi không hiểu cụm từ "before the damage is understood".

Có cụm từ nào diễn tả một con số lớn như "hundreds of millions of something" không?

Does "spittin' image of someone" means "look alike someone"? and is it general expression?

"Take your time" có nghĩa là gì?

"Break down" trong câu này có nghĩa là gì?

Tôi có thể dùng "from" thay cho "with" không? Tôi nghĩ "from" phù hợp hơn.

"Take any chances" có nghĩa giống "take no chances" không? Nó có nghĩa là gì?

"Shadow's" là viết tắt của "shadow has" hay "shadow is"?

"What's one cause that is dear to your heart?" có thông dụng không?

"Open letter" có nghĩa là gì? Khi nào thì ta viết "open letter" cho người khác?

Tôi có thể dùng "to do it" sau "moral obligation" không?

"Take on" trong câu này có nghĩa là gì?

"Pass up" có nghĩa là gì?

Có phải "well, for one" là thành ngữ đúng không?

Có phải "bod" là "body" không?

Có phải "us" là chủ ngữ trong câu này không?

What does "you better" mean?

Có phải "you buying" có nghĩa là "I believe in something"?

What’s the meaning of this word ”then” at the end of the sentence?

"Make money" và "earn money" khác nhau như thế nào?

"Secretary" trong câu này có nghĩa là gì?

Có phải "not so fast" có nghĩa là "don't go so fast" không?

Tôi nghĩ từ "distract" sắc thái tiêu cực, nhưng trong câu này nó có nghĩa tích cực là giúp người khác nghĩ sang chuyện khác?

What's the difference between "shareholder", "stakeholder", and "stockholder"?

"Making out" có nghĩa là gì?

What does "pad" mean if it's used as a verb?

How come "was" was used here, not "is"? Someone is standing and knocking door right now.

"I'm up" có nghĩa là gì?

"Doing skulking" có nghĩa là gì?

"It is really" và "It really is" khác nhau như thế nào?

Tôi có thể dùng từ "separate" thay thế cho "break" được không?

What does "own up to" mean?

"Look" trong câu này có nghĩa là gì?

Is there any expressions which can replace with "virus to be transmitted"?

"A thunderstorm coming" và "a coming thunderstorm" có nghĩa giống nhau không?

"We youngsters" và "us youngsters", cụm từ nào thông dụng hơn? Nếu chỉ cá nhân thì dùng "me youngster" được không?

"Gut" và "intuition" khác nhau như thế nào?

"Sustain" trong câu này có nghĩa là gì?

I understand that "you've got" here has a nuance of "there are" as teacher explained in previous answer. Then, does the sentence still mean the same even if I remove "you've got"?

Có phải "on-again" và "off-again" được sử dụng để chỉ chuyện yêu đương?

Sao cô ấy biết ý định của người khác được? Nói "You don't want~" có phổ biến không?

"The plays" có nghĩa là gì?

“Be about to” có nghĩa là gì?

"Stretch someone's days" có nghĩa là gì?

Tại sao "crashing on" lại có nghĩa là "to lay down"?

Có phải "by" có nghĩa là "toward" không?

Có phải "yay" là từ cảm thán không? Tôi có nên bỏ qua "yay" khi dịch câu này không?

"Get out of hand" có nghĩa là gì?

Từ "at" trong câu này có cần thiết không?

"One-bed room" là loại phòng gì? Còn loại phòng nào khác không?

"Price someone out" có nghĩa là gì?

What is "in a segment" here?

"Then" có nghĩa là gì? Tôi nghĩ nó không cần thiết trong câu này.

"Is that her heart?" và "That thing's her heart?" khác nhau như thế nào?

What does it mean by saying "pump your guts"? Is it general expression?

Nói "How couldn't she understand?" thì nghĩa của câu có thay đổi không?

Không phải dùng "love for" hay "love to" trong câu này phù hợp hơn "love of" sao?

Isn't it right to use "who" or "that" instead of "to" here? Like "A child who/that showers you with unconditional love".

"Perp" có nghĩa là gì? Tôi có thể sử dụng từ "suspect" thay cho từ "perp" được không?

"Can" trong câu này có nghĩa là gì?

Tôi có thể dùng "to" hay "for" thay cho "in" không? Tại sao lại dùng "in" ở đây?

"Zen" trong câu này có nghĩa là gì? Có phải "Zen Buddism" ở Nhật Bản không?

What does "bottom line" mean here?

Có vẻ như chương trình này sẽ diễn ra vào tương lai, tại sao anh ấy lại sử dụng thì hiện tại tiếp diễn "are playing"?

"Upside down" có nghĩa là gì?

Why is "mornings" a plural, while "night" is singular?

Cô ấy nói "in the door" là ở đâu của cửa?

Is there any rules about to abbreviate words?

Does the meaning stay the same even though I take out "if" from the first sentence?

What's the difference between "pal" and "friend"?

"Show up" có nghĩa là gì? Từ nào đồng nghĩa với "show up" là từ nào?

"Everything practical" có nghĩa là gì?

Có phải từ "thing" sau từ "pyramid" được sử dụng để nhấn mạnh không?

"Negligence" có nghĩa là gì? Từ đồng nghĩa của nó là gì?

What does "it" refer to here? Is it necessary to put there?

Why is the preposition "from"? I don't get the meaning quite well.

Why do you say "this guy" instead of "a guy"? How different them?

"Have no stomach" có nghĩa là gì?

Why was the proposition "in" used before "morning" and "at" used before "night"?

"MP" là viết tắt của từ nào?

Tôi không nghe thấy âm "t" trong từ "aren't we". Cô ấy có phát âm "t" không?

Có từ này bị lược bỏ trong câu này không? Vì nghe có vẻ sai ngữ pháp. Có thể câu đúng là "The best is not to take any chances".

Is "chisel" used often in a spoken English?

Is "at" necessary from the phrase "chuff at her"?

"Coast" trong câu này có nghĩa là gì?

What does "as" mean here?

"Solid" trong câu này có nghĩa là gì? Tôi có thể sử dụng từ "solid" cho người được không?

"Pumpkin" có nghĩa là gì?

"Villain" và "bad guy" có nghĩa giống nhau không?

Tại sao lại sử dụng "onto" mà không dùng "into"?

"Listed" có nghĩa là gì? Từ nào có thể thay thế cho từ "listed" trong câu này?

"Perky" có nghĩa là gì?

"Down" trong câu này có nghĩa là gì?

What does "saying that" mean here?

Tôi có thể sử dụng "they" để chỉ "someone" không? Tôi tưởng "someone" là số ít chứ.

Why there is no "is" between "White House" and "now painted"?

"Coddling someone" có nghĩa là gì?

"So-called" có nghĩa là gì? Sử dụng cụm từ này như thế nào?

"Brought in" có nghĩa là gì?

Why is it "mattress store"? Is it because she says "lie down"?

"Shut the door on you" có nghĩa là gì?

What does "you’ve got" mean here?

"Fill one's sail" có nghĩa là gì?

"Your folks" có nghĩa là gì?

Có phải "were" chỉ giả thuyết, điều kiện không?

"Race somebody" có nghĩa là gì?

"Lair" có nghĩa là gì?

"Face to face with something" có nghĩa là gì?

Từ đồng nghĩa của "disruptive" là gì?

Không phải từ "unload" dùng cho hành lý sao? "Unload the property" có nghĩa là gì?

Hiểu "cost" là "loss" có được không?

"Just like" được sử dụng khi nào? Lược bỏ "just like" thì nghĩa của câu có thay đổi không?

"You can say that again" có nghĩa là gì?

Tại sao lại dùng "caring for" mà không dùng "caring about"?

"There you go" có nghĩa là gì?

"Ever" và "though" có nghĩa là gì?

"Science elective" là môn gì? Có phải môn hóa học không?

"All about something" có nghĩa là gì?

Có phải "shuffle off" có nghĩa là ai đó chết không? "Mortal coil" có nghĩa là gì?

together-vertical-banner
RedKiwi Dạy tiếng Anh qua video trên YouTube
Sao bạn có thể nói tiếng Anh khi bạn không hiểu chứ? Đã đến lúc cải thiện kỹ năng nghe tiếng Anh của bạn rồi!
Sao bạn có thể nói tiếng Anh khi bạn không hiểu chứ?

Đã đến lúc cải thiện kỹ năng nghe tiếng Anh của bạn rồi!
googlePlay
appStore
logo
phone-background
screen
Video có nội dung thú vị Do đội ngũ RedKiwi chọn lọc Được đăng tải hàng ngày
Đánh giá chân thực từ người dùng trên toàn thế giới
Đánh giá chân thực từ người dùng trên toàn thế giới
Người sử dụng RedKiwi đã đưa ra đánh giá tuyệt vời về app.
Hãy là người tiếp theo trải nghiệm sự tuyệt vời này!
Rất nhiều người đã sử dụng RedKiwi. Hãy là người tiếp theo sử dụng RedKiwi.
 • person
  기타리스트 큐나인
  starstarstarstarstar
  결제해서 사용하고 있습니다. 틈틈히 시간날때 학습하기 정말좋고, 여러 편리한 기능들이 갖추어져있어 신경써서만든 티가 납니다. 앞으로도 더 많은 좋은 컨텐츠들 부탁 ・・・
  2021-04-17
 • person
  Masashi Iwata
  starstarstarstarstar
  楽しく、学べます。 学んだ表現を忘れないように、単語や熟語をメモしておく機能があるといいと思います。
  2021-04-17
 • person
  marugaeru
  starstarstarstarstar
  休憩時間が1分だけ余っている時でも、このアプリで1、2センテンスを勉強することができるので、とても便利で重宝してます。 私にとって一番の英語学習アプリです。 ありがとうございます。
  2021-04-12
 • person
  茜色の西の空
  starstarstarstarstar
  これはいい、本当にいい。メンバーシップに年会費を払って9ヶ月。サボる日もあるけど、平均週に5日、コンテンツは平均3つくらいやっている。今日、YouTubeで英語の講演を聞いてびっく ・・・
  2021-04-11
 • person
  조성훈
  starstarstarstarstar
  짧은 시간 지하철이나 버스 타고 가면서 들으면 아주 시간이 금방 갑니다~ 아직 까지는 너무 좋아요^^ 단어장 기능이 있으면 모르는 단어들 입력 후 다시 그 단어들 ・・・
  2021-04-04
 • person
  mo m
  starstarstarstaremptyStar
  動作が少し遅いですが、楽しく学習できます
  2021-03-26
 • person
  Laie Yee
  starstarstarstarstar
  This is a good app. It has many video and I can practise listening while I am watching my ・・・
  2021-03-20
 • person
  インスタとかー
  starstarstarstarstar
  楽しいです。 英単語の辞書が前の方が好みでしたが、基本的にはそんな問題ないです。毎日少しずつやってます。 ここで学んで、初めてエドシーランとアリアナが歌えるようになり、それからは ・・・
  2021-03-20
 • person
  k endo
  starstarstarstarstar
  有料プランに入っていないので1回につき10分のリスニングしか出来ませんが、1日に2,3回このアプリで英語を聞くということを毎日続けると確実にリスニング力が上がると思います。 内容も ・・・
  2021-03-16
 • person
  JT Lee
  starstarstarstarstar
  원어민 해설을 누른 후 하단에 다음 버튼을 누르면 페이지는 그대로인데 다음버튼은 disabled 되고 복습버튼만 활성화돼서 더이상 진행이 안되는 경우가 있네요
  2021-03-14
 • person
  hans gunsche
  starstarstarstarstar
  Me gustaría que tuviera un glosario para guardar palabras u oraciones difíciles que hayamo ・・・
  2021-02-23
 • person
  magechi
  starstarstarstarstar
  音声の速度変更が出来て、題材も飽きない。 価格も安い、このアプリが最上だと思う。
  2021-02-23
 • person
  Md Liton Ali Molla
  starstarstarstarstar
  Super amazing app.
  2021-02-20
 • person
  haruharuharu0301
  starstarstarstarstar
  リスニングが苦手なわたしですが、 何度でも聞きたくなります。 オススメです☆
  2021-02-20
 • person
  Jessica Ch
  starstarstarstarstar
  컨텐츠 좋고 사용이나 구성도 좋아요
  2021-02-17
 • person
  윤병필
  starstarstarstaremptyStar
  열심히 공부하고 있습니다.... 추가로 한글 번역을 먼저 보고 말하는 방식으로 공부 하려고 하는데.... 한글 번역을 먼저 볼수 있도록 부탁드립니다.
  2021-02-17
 • person
  仏教徒ルター
  starstarstarstarstar
  ジャニスのあの"Oh, my God!"は「ヤダー、マジー、ウソー」で訳してほしいです。
  2021-02-10
 • person
  ajgtpmg
  starstarstarstarstar
  本当に素晴らしいあふです! 自分で今まで紙の上でやっていたディステーションを、より便利に効率的にやることができて本当にありがたいです…! 課金もサービスに比べたら大した額では無いと ・・・
  2021-02-10
 • person
  Great Hawk
  starstarstarstarstar
  I have been using this app for a long time. The app is getting better and better, by now. ・・・
  2021-02-06
 • person
  english song
  starstarstarstarstar
  Good 👍job
  2021-02-04
 • person
  サッカー^_^'!
  starstarstarstarstar
  これってお金かかるの?
  2021-02-01
 • person
  英語初心
  starstarstarstarstar
  私のようなリスニング初心者には最高の教材! 動画の大体が映画のトレイラーや、テレビ番組の一部を切り取ったものです。個人的にはもう少しユーチューバーのカジュアルな英語を勉強できるよ ・・・
  2021-01-29
 • person
  박경미
  starstarstarstarstar
  듣기에 많이 도움되요
  2021-01-25
 • person
  Jiya Kim
  starstarstarstarstar
  진짜좋아요 지인들에게 추천도많이했어요 내용 업데이트잘되구 계속 좋아지는 앱입니다
  2021-01-25
 • person
  toru hirano
  starstarstarstaremptyStar
  もう1年以上練習が続いています。72才です。アメリカ映画を字幕無しで聞き取れることを目標にして頑張っています。継続できているのは、シャドーイングしやすいから。文節ごと、速度コントロ ・・・
  2021-01-25
 • person
  센티멘티
  starstarstarstarstar
  So great app for my English improvement. The app provides satisfactory customer experience ・・・
  2021-01-25
 • person
  のほほん太郎
  starstarstarstarstar
  早口英語を全単語表記してくれるのが良い。
  2021-01-23
 • person
  吉元由美子
  starstarstarstarstar
  ヒアリングが苦手なので楽しみながら苦手意識が少しづつ克服出来たらと継続するようになりました。色々なカテゴリーがあるので自分のその日の気持ちに合わせて選んでいます。質問にも丁寧に答え ・・・
  2021-01-18
 • person
  yeehyung
  starstarstarstaremptyStar
  Phone은 갤럭시로 깔아서 잘 사용하고 있어요. 아주 영어 듣기공부에 좋습니다. 근데 간혹 아이패드를 사용할 때는 전용버전이 없어서 좀 불편해요. 아이패드 버전 ・・・
  2021-01-16
 • person
  吉名聖子
  starstarstarstarstar
  Interesting and amazing! I like this app very much.
  2021-01-08
Đăng ký nhận bản tin từ RedKiwi
Đăng ký nhận bản tin từ RedKiwi
Chúng tôi không chỉ gửi cho bạn mã giảm giá đặc biệt, chúng tôi còn gửi những tin mới nhất về bài học tiếng Anh và về RedKiwi.
Chúng tôi không chỉ gửi cho bạn mã giảm giá đặc biệt, chúng tôi còn gửi những tin mới nhất về bài học tiếng Anh và về RedKiwi.