• Tiếng Việt

Question List of W29

"Quite as nice" có nghĩa là gì? "Quite as nice" và "quite nice" khác nhau như thế nào?

"Hard-nose" có nghĩa là gì?

"Holding up the line" và "holding the line" khác nhau như thế nào?

Có phải "what can I get you" có nghĩa tương tự "what can I help you" đúng không?

What does "put sombody on" mean?

"Entitled kids" có nghĩa là gì?

"Rough idea" có nghĩa là gì? Từ trái nghĩa của nó là gì?

"Tenant" có nghĩa là gì?

Could you explain more about the word "bug"?

"I have something to" có nghĩa là gì?

"Array of something" có nghĩa là gì? "Array" có nghĩa là gì?

What is "wonder by wonder"?

Có phải "step" trong câu này có nghĩa là "stage" hay "phase" không?

"Intel" có nghĩa là gì? Khi nào thì tôi có thể sử dụng được từ này?

"Despicable" có được dùng phổ biến không? Có phải nó được dùng để chỉ trẻ em không? Từ nào thì dùng cho người lớn?

Tại sao lại dùng "an" trước "M"?

Could you explain the expression, "get something down"?

Có phải "parsley, avocado and cucumber" là danh từ không đếm được đúng không?

"Crack down" có nghĩa là gì?

What does "river's" mean here? Is it possessive?

"Not to mention" có nghĩa là gì? Sử dụng cụm từ này như thế nào?

What is the nuance difference between "go on to become" and just "become"?

"First of all" có nghĩa là gì?

"You'n" có nghĩa là gì?

"Chump" và "stupid" khác nhau như thế nào?

Tôi không hiểu vai trò của "all" trong câu này.

"I've seen him beat the best" có nghĩa là gì?

"Yet" trong câu này có nghĩa là gì?

Tại sao anh ấy đột nhiên lại nói "breathe it in"? "It" chỉ cái gì?

Tại sao anh ấy lại dùng "pick up the pace" mà không dùng "hurry up"?

"Would not" trong câu này có nghĩa là gì?

If I change "on" to "in", does the meaning get changed?

"Pro-democracy" có nghĩa là gì? Dùng "democracy" thôi có được không?

What does "or" refer to here?

What does "I wanna beat you when you can't blame it on" mean? Why she used negative sentence after "when"?

"Set back" có nghĩa là gì? Cụm từ này khác với "postpone" như thế nào?

Is it grammatically right to say "put your VR goggles on"?

"Got" trong câu này có nghĩa là gì?

"Happen to" có nghĩa là gì? Sử dụng như thế nào?

"Spy on" có nghĩa là gì, có thông dụng không? "Spy on" và "stakeout" khác nhau như thế nào?

Nói "which is more likely do you think" có được không?

The expression "a thing or two" seems to have a meaning of "information" and "knowledge," but can I translate the meaning literally as "a thing or two (things)" or "one or two"?

"Cram your tram" có nghĩa là gì?

"Take" trong câu này có nghĩa là gì? RedKiwi đưa thêm ví dụ giúp mình nhé.

Tương tự thì có thể thêm "s" trong "in the afternoons" không?

Is "to" necessary before "go home"? It seems to be okay without "to", because the clause is connected with "and."

"Airbnb" là gì?

"Close cases" có nghĩa là gì?

"Demi-god" có nghĩa là gì? Tôi có thể sử dụng tiền tố "demi-" với nữa khác không?

Tại sao từ "dumb" lại được sử dụng hai lần?

Is "rub" a noun here?

"Regular rent" có nghĩa là gì? Nó khác gì so với "short-term rental"?

"Honest to god" có nghĩa là gì?

Does "I came across" make reference to the past?

What does "eat away" mean, and how's difference from just "eat"?

Who does "him" refer to here?

"Speak out" có nghĩa là gì?

"For" trong câu này có nghĩa là gì?

What is different between "travel to" and "travel into"?

"A whole lot of something" có phải là một cụm từ không?

Sử dụng "believe" và "think" như thế nào?

What is "pet rock"? Is it a common word?

Có phải "management" chỉ một nhóm người đúng không?

What does "it" refer to here?

"Potential for" và "potential of" khác nhau như thế nào?

"Squeeze onto a train" và "get on the train" khác nhau như thế nào?

When can I use "rollout"? and how is it different from "release"?

"It's on" có nghĩa là gi? Khi nào thì tôi có thể sử dụng nó?

What does "defend" mean in "defend your rule"? Isn't "defend" used to attacking situation?

What's the subject for "can be"? Is it "I"? Is it okay to understand this sentence has two clauses (I deal, I can be) with one subject "I"?

Sử dụng "except that" như thế nào?

Can I say "we're gonna talk about" instead?

"Ring a bell" có thông dụng không?

"He gets lucky" và "he is lucky" khác nhau như thế nào?

Does "situation" mean problem?

Có vẻ như "seriously" và "really" có nghĩa giống nhau, nhưng khi nào thì sử dụng từ nào?

"Sequence" có nghĩa là gì? Nó có phải là thuật ngữ liên quan đến phim ảnh không?

"Way down" trong câu này có nghĩa là gì?

"Ones up above" có nghĩa là gì?

Can I replace "travel into" to "commute"?

"BIttersweet" có nghĩa là gì? Có vẻ như từ này được cấu tạo bởi hai từ trái nghĩa, còn từ nào cũng có cấu trúc tương tự không?

Can I say "to touch" instead? As far as I know "touch" can be also a noun.

How come "before" was used here? It seems to be okay without "before." Is "before" necessary?

Is "canine" refer to puppy rather than just dog?

Is "as" necessary here?

Is there any words which is skipped behind "same way"?

How come "investing" comes after "considering"? Is it okay to put two "-ing" in a row? and is it okay to say "to invest" instead of "investing"?

Can I replace "being missed" part with "not found"?

"Understood" trong câu này có nghĩa là gì? Tôi không hiểu cụm từ "before the damage is understood".

Có cụm từ nào diễn tả một con số lớn như "hundreds of millions of something" không?

Does "spittin' image of someone" means "look alike someone"? and is it general expression?

"Take your time" có nghĩa là gì?

"Break down" trong câu này có nghĩa là gì?

Tôi có thể dùng "from" thay cho "with" không? Tôi nghĩ "from" phù hợp hơn.

"Take any chances" có nghĩa giống "take no chances" không? Nó có nghĩa là gì?

"Shadow's" là viết tắt của "shadow has" hay "shadow is"?

"What's one cause that is dear to your heart?" có thông dụng không?

"Open letter" có nghĩa là gì? Khi nào thì ta viết "open letter" cho người khác?

Tôi có thể dùng "to do it" sau "moral obligation" không?

"Take on" trong câu này có nghĩa là gì?

"Pass up" có nghĩa là gì?

Có phải "well, for one" là thành ngữ đúng không?

Có phải "bod" là "body" không?

Is "us" subject in this sentence?

What does "you better" mean?

Có phải "you buying" có nghĩa là "I believe in something"?

What’s the meaning of this word ”then” at the end of the sentence?

"Make money" và "earn money" khác nhau như thế nào?

"Secretary" trong câu này có nghĩa là gì?

Có phải "not so fast" có nghĩa là "don't go so fast" không?

Tôi nghĩ từ "distract" sắc thái tiêu cực, nhưng trong câu này nó có nghĩa tích cực là giúp người khác nghĩ sang chuyện khác?

What's the difference between "shareholder", "stakeholder", and "stockholder"?

"Making out" có nghĩa là gì?

What does "pad" mean if it's used as a verb?

How come "was" was used here, not "is"? Someone is standing and knocking door right now.

"I'm up" có nghĩa là gì?

"Doing skulking" có nghĩa là gì?

"It is really" và "It really is" khác nhau như thế nào?

Tôi có thể dùng từ "separate" thay thế cho "break" được không?

What does "own up to" mean?

What does "look" mean in this sentence?

Is there any expressions which can replace with "virus to be transmitted"?

"A thunderstorm coming" và "a coming thunderstorm" có nghĩa giống nhau không?

Which one is common, "we youngsters" and "us youngsters"? And if it is individual, can I say "me youngster"?

"Gut" và "intuition" khác nhau như thế nào?

"Sustain" trong câu này có nghĩa là gì?

I understand that "you've got" here has a nuance of "there are" as teacher explained in previous answer. Then, does the sentence still mean the same even if I remove "you've got"?

Có phải "on-again" và "off-again" được sử dụng để chỉ chuyện yêu đương?

Sao cô ấy biết ý định của người khác được? Nói "You don't want~" có phổ biến không?

"The plays" có nghĩa là gì?

“Be about to” có nghĩa là gì?

"Stretch someone's days" có nghĩa là gì?

Tại sao "crashing on" lại có nghĩa là "to lay down"?

Có phải "by" có nghĩa là "toward" không?

Có phải "yay" là từ cảm thán không? Tôi có nên bỏ qua "yay" khi dịch câu này không?

"Get out of hand" có nghĩa là gì?

Từ "at" trong câu này có cần thiết không?

"One-bed room" là loại phòng gì? Còn loại phòng nào khác không?

"Price someone out" có nghĩa là gì?

What is "in a segment" here?

"Then" có nghĩa là gì? Tôi nghĩ nó không cần thiết trong câu này.

"Is that her heart?" và "That thing's her heart?" khác nhau như thế nào?

What does it mean by saying "pump your guts"? Is it general expression?

Nói "How couldn't she understand?" thì nghĩa của câu có thay đổi không?

Không phải dùng "love for" hay "love to" trong câu này phù hợp hơn "love of" sao?

Isn't it right to use "who" or "that" instead of "to" here? Like "A child who/that showers you with unconditional love".

"Perp" có nghĩa là gì? Tôi có thể sử dụng từ "suspect" thay cho từ "perp" được không?

"Can" trong câu này có nghĩa là gì?

Tôi có thể dùng "to" hay "for" thay cho "in" không? Tại sao lại dùng "in" ở đây?

"Zen" trong câu này có nghĩa là gì? Có phải "Zen Buddism" ở Nhật Bản không?

What does "bottom line" mean here?

Có vẻ như chương trình này sẽ diễn ra vào tương lai, tại sao anh ấy lại sử dụng thì hiện tại tiếp diễn "are playing"?

"Upside down" có nghĩa là gì?

Why is "mornings" a plural, while "night" is singular?

Cô ấy nói "in the door" là ở đâu của cửa?

Is there any rules about to abbreviate words?

Does the meaning stay the same even though I take out "if" from the first sentence?

What's the difference between "pal" and "friend"?

"Show up" có nghĩa là gì? Từ nào đồng nghĩa với "show up" là từ nào?

"Everything practical" có nghĩa là gì?

Có phải từ "thing" sau từ "pyramid" được sử dụng để nhấn mạnh không?

"Negligence" có nghĩa là gì? Từ đồng nghĩa của nó là gì?

What does "it" refer to here? Is it necessary to put there?

Why is the preposition "from"? I don't get the meaning quite well.

Why do you say "this guy" instead of "a guy"? How different them?

"Have no stomach" có nghĩa là gì?

Why was the proposition "in" used before "morning" and "at" used before "night"?

"MP" là viết tắt của từ nào?

Tôi không nghe thấy âm "t" trong từ "aren't we". Cô ấy có phát âm "t" không?

Có từ này bị lược bỏ trong câu này không? Vì nghe có vẻ sai ngữ pháp. Có thể câu đúng là "The best is not to take any chances".

Is "chisel" used often in a spoken English?

Is "at" necessary from the phrase "chuff at her"?

"Coast" trong câu này có nghĩa là gì?

What does "as" mean here?

"Solid" trong câu này có nghĩa là gì? Tôi có thể sử dụng từ "solid" cho người được không?

"Pumpkin" có nghĩa là gì?

"Villain" và "bad guy" có nghĩa giống nhau không?

Tại sao lại sử dụng "onto" mà không dùng "into"?

"Listed" có nghĩa là gì? Từ nào có thể thay thế cho từ "listed" trong câu này?

"Perky" có nghĩa là gì?

"Down" trong câu này có nghĩa là gì?

What does "saying that" mean here?

Tôi có thể sử dụng "they" để chỉ "someone" không? Tôi tưởng "someone" là số ít chứ.

Why there is no "is" between "White House" and "now painted"?

"Coddling someone" có nghĩa là gì?

"So-called" có nghĩa là gì? Sử dụng cụm từ này như thế nào?

"Brought in" có nghĩa là gì?

Why is it "mattress store"? Is it because she says "lie down"?

"Shut the door on you" có nghĩa là gì?

What does "you’ve got" mean here?

"Fill one's sail" có nghĩa là gì?

"Your folks" có nghĩa là gì?

Có phải "were" chỉ giả thuyết, điều kiện không?

"Race somebody" có nghĩa là gì?

"Lair" có nghĩa là gì?

"Face to face with something" có nghĩa là gì?

Từ đồng nghĩa của "disruptive" là gì?

Không phải từ "unload" dùng cho hành lý sao? "Unload the property" có nghĩa là gì?

Hiểu "cost" là "loss" có được không?

"Just like" được sử dụng khi nào? Lược bỏ "just like" thì nghĩa của câu có thay đổi không?

"You can say that again" có nghĩa là gì?

Tại sao lại dùng "caring for" mà không dùng "caring about"?

"There you go" có nghĩa là gì?

"Ever" và "though" có nghĩa là gì?

"Science elective" là môn gì? Có phải môn hóa học không?

"All about something" có nghĩa là gì?

Có phải "shuffle off" có nghĩa là ai đó chết không? "Mortal coil" có nghĩa là gì?

together-vertical-banner
RedKiwi Dạy tiếng Anh qua video trên YouTube
Sao bạn có thể nói tiếng Anh khi bạn không hiểu chứ? Đã đến lúc cải thiện kỹ năng nghe tiếng Anh của bạn rồi!
Sao bạn có thể nói tiếng Anh khi bạn không hiểu chứ?

Đã đến lúc cải thiện kỹ năng nghe tiếng Anh của bạn rồi!
googlePlay
appStore
logo
phone-background
phone
screen
Video có nội dung thú vị
Video có nội dung thú vị Do đội ngũ RedKiwi chọn lọc Được đăng tải hàng ngày
Đánh giá chân thực từ người dùng trên toàn thế giới
Đánh giá chân thực từ người dùng trên toàn thế giới
Người sử dụng RedKiwi đã đưa ra đánh giá tuyệt vời về app.
Hãy là người tiếp theo trải nghiệm sự tuyệt vời này!
Rất nhiều người đã sử dụng RedKiwi. Hãy là người tiếp theo sử dụng RedKiwi.
 • person
  吉元由美子
  starstarstarstarstar
  ヒアリングが苦手なので楽しみながら苦手意識が少しづつ克服出来たらと継続するようになりました。色々なカテゴリーがあるので自分のその日の気持ちに合わせて選んでいます。質問にも丁寧に答え ・・・
  2021-01-18
 • person
  yeehyung
  starstarstarstaremptyStar
  Phone은 갤럭시로 깔아서 잘 사용하고 있어요. 아주 영어 듣기공부에 좋습니다. 근데 간혹 아이패드를 사용할 때는 전용버전이 없어서 좀 불편해요. 아이패드 버전 ・・・
  2021-01-16
 • person
  吉名聖子
  starstarstarstarstar
  Interesting and amazing! I like this app very much.
  2021-01-08
 • person
  고봉수
  starstarstarstarstar
  대체로 만족 다만 학습한 영상을 무한반복 할수 있는 기능이 있다면 더 좋을듯 합니다. 운전중에 들을수 있게요. 가능하면 추가 부탁드립니다.
  2020-12-31
 • person
  ch oi
  starstarstarstarstar
  여러 영어어플 설치와 삭제를 반복하며 살아남았습니다. 좋아하는 영상도 가득이고 저같이 집중력 없는 사람들을 위해(?) 영상의 길이도 짧은 것이 참 좋습니다. 좋은 ・・・
  2020-12-29
 • person
  BqztjqdcQmeGatklo
  starstarstarstarstar
  service, daily installs can reach 3000+. Please contact me at Skype/WhatsApp: +86159822071 ・・・
  2020-12-29
 • person
  Yota Kawamoto
  starstarstarstarstar
  とても使いやすくて、初めてリスニングの練習が継続できています。
  2020-12-20
 • person
  Александър Александров
  starstarstarstaremptyStar
  Супер перфект
  2020-12-17
 • person
  서동삼
  starstarstarstarstar
  정기 구독 기간이 남은 상태에서, 할인된 금액으로 추가 1년 구독을 신청했는데, 기존 남은 구독 기간이 사라졌습니다. 추가 구독을 취소해 주시거나, 기존 구독 기 ・・・
  2020-12-14
 • person
  Ariel Ivy
  starstarstarstarstar
  Really good but sad u have to pay
  2020-12-13
 • person
  sora park
  starstarstarstarstar
  재밌게 공부할 수 있어요~~^^
  2020-12-12
 • person
  秋江眞人
  starstarstarstaremptyStar
  イラつく時があるが、こういうもんかと思う。
  2020-12-07
 • person
  Amaury Castro De La Rosa
  starstarstarstarstar
  So good so far
  2020-12-01
 • person
  stella park
  starstarstarstarstar
  정말 최고의 듣기앱입니다!!!바로 정기결제
  2020-11-29
 • person
  Banker
  starstarstarstarstar
  Made in Korea, It's good. Hello, Do you have a website????????
  2020-11-25
 • person
  CHIHARU YASHIMA
  starstarstarstarstar
  ゲーム感覚で勉強できて、とても楽しいです。
  2020-11-23
 • person
  Junghwa Min
  starstarstarstarstar
  나이스 앱이라고 생각함
  2020-11-23
 • person
  융댕
  starstarstarstarstar
  정말 무슨일이에요... 업뎃 되고나서 '분류'도 생기고....😍😍 제가 인터뷰영상 많이 올려달라고 했는데 분류에 아예 '인터뷰'라는 항목까지 생겼네요 ..사랑 ・・・
  2020-11-14
 • person
  mm
  starstarstarstarstar
  短い文章ごとにできるリスニングがとても良い。興味のあるコンテンツやレベルで選べるので飽きない
  2020-11-13
 • person
  Hwami Kim
  starstarstarstaremptyStar
  ゲームのように楽しみながら、リスニングがアップ
  2020-11-09
 • person
  エサにかみつく魚
  starstarstarstarstar
  良いアプリだと思う。
  2020-11-08
 • person
  홍성창
  starstarstarstarstar
  애니메이션은 단편적으로 소개해서 이해하기 어려움
  2020-10-30
 • person
  Md Wazien Mohd
  starstarstarstarstar
  Auntie Talking Kota Kinabalu Pantai Jerudong Specialist Centre In Watch YouTube "Open hous ・・・
  2020-10-29
 • person
  fangzhen xiang
  starstarstarstarstar
  I love this app. It helps me a lot. I'll keep learning English with this app! Thanks the p ・・・
  2020-10-29
 • person
  きききっきききき
  starstarstarstarstar
  ドラマや映画で、楽しみながら勉強していく、欲しい機能が全て付いたアプリだと思います。 毎日少しずつやっていったら、リスニングの力がつくのではないかと思っています。何より楽しみながら ・・・
  2020-10-24
 • person
  Hyelim Chi
  starstarstarstaremptyStar
  좋아요! 무료로 이런 앱을 사용할 수 있어서 좋아요 나중에 1년 사용권도 구매해서 써보려구요
  2020-10-20
 • person
  Jiya Kim
  starstarstarstarstar
  가끔 녹음기능에서 오류가 뜨긴 하지만 좋아요~
  2020-10-20
 • person
  Isabel Souza
  starstarstarstarstar
  Muito bom amoooooooooo
  2020-10-20
 • person
  Great Hawk
  starstarstarstarstar
  I have been used this app for 1 years. I feel getting better my listning skills day by day ・・・
  2020-10-19
 • person
  刻み海苔
  starstarstarstarstar
  楽しくリスニングできるアプリです。
  2020-10-17