redkiwi
 • Tiếng Việt

Question List of W29

"Quite as nice" có nghĩa là gì? "Quite as nice" và "quite nice" khác nhau như thế nào?

"Hard-nose" có nghĩa là gì?

"Dinner" và "supper" khác nhau như thế nào?

"Holding up the line" và "holding the line" khác nhau như thế nào?

Có phải "what can I get you" có nghĩa tương tự "what can I help you" đúng không?

What does "put somebody on" mean?

"Entitled kids" có nghĩa là gì?

"Rough idea" có nghĩa là gì? Từ trái nghĩa của nó là gì?

"Tenant" có nghĩa là gì?

Could you explain more about the word "bug"?

"I have something to" có nghĩa là gì?

"Array of something" có nghĩa là gì? "Array" có nghĩa là gì?

What is "wonder by wonder"?

Có phải "step" trong câu này có nghĩa là "stage" hay "phase" không?

"Intel" có nghĩa là gì? Khi nào thì tôi có thể sử dụng được từ này?

"Despicable" có được dùng phổ biến không? Có phải nó được dùng để chỉ trẻ em không? Từ nào thì dùng cho người lớn?

Tại sao lại dùng "an" trước "M"?

Could you explain the expression, "get something down"?

Có phải "parsley, avocado and cucumber" là danh từ không đếm được đúng không?

"Crack down" có nghĩa là gì?

What does "river's" mean here? Is it possessive?

"Not to mention" có nghĩa là gì? Sử dụng cụm từ này như thế nào?

What is the nuance difference between "go on to become" and just "become"?

"First of all" có nghĩa là gì?

"You'n" có nghĩa là gì?

"Chump" và "stupid" khác nhau như thế nào?

Tôi không hiểu vai trò của "all" trong câu này.

"I've seen him beat the best" có nghĩa là gì?

"Yet" trong câu này có nghĩa là gì?

Tại sao anh ấy đột nhiên lại nói "breathe it in"? "It" chỉ cái gì?

Tại sao anh ấy lại dùng "pick up the pace" mà không dùng "hurry up"?

"Would not" trong câu này có nghĩa là gì?

"Soap" trong câu này có nghĩa là gì? Nó là một thanh xà phòng hay một vở diễn opera?

If I change "on" to "in", does the meaning get changed?

"Pro-democracy" có nghĩa là gì? Dùng "democracy" thôi có được không?

What does "or" refer to here?

What does "I wanna beat you when you can't blame it on" mean? Why she used negative sentence after "when"?

"Set back" có nghĩa là gì? Cụm từ này khác với "postpone" như thế nào?

Is it grammatically right to say "put your VR goggles on"?

"Got" trong câu này có nghĩa là gì?

"Happen to" có nghĩa là gì? Sử dụng như thế nào?

"Spy on" có nghĩa là gì, có thông dụng không? "Spy on" và "stakeout" khác nhau như thế nào?

Nói "which is more likely do you think" có được không?

The expression "a thing or two" seems to have a meaning of "information" and "knowledge," but can I translate the meaning literally as "a thing or two (things)" or "one or two"?

"Cram your tram" có nghĩa là gì?

"Take" trong câu này có nghĩa là gì? RedKiwi đưa thêm ví dụ giúp mình nhé.

Tương tự thì có thể thêm "s" trong "in the afternoons" không?

Is "to" necessary before "go home"? It seems to be okay without "to", because the clause is connected with "and."

"Airbnb" là gì?

"Close cases" có nghĩa là gì?

"Demi-god" có nghĩa là gì? Tôi có thể sử dụng tiền tố "demi-" với nữa khác không?

Tại sao từ "dumb" lại được sử dụng hai lần?

Is "rub" a noun here?

"Regular rent" có nghĩa là gì? Nó khác gì so với "short-term rental"?

"Honest to god" có nghĩa là gì?

Does "I came across" make reference to the past?

What does "eat away" mean, and how's difference from just "eat"?

Who does "him" refer to here?

"Speak out" có nghĩa là gì?

"For" trong câu này có nghĩa là gì?

What is different between "travel to" and "travel into"?

"A whole lot of something" có phải là một cụm từ không?

Sử dụng "believe" và "think" như thế nào?

What is "pet rock"? Is it a common word?

Có phải "management" chỉ một nhóm người đúng không?

What does "it" refer to here?

"Potential for" và "potential of" khác nhau như thế nào?

"Squeeze onto a train" và "get on the train" khác nhau như thế nào?

When can I use "rollout"? and how is it different from "release"?

"It's on" có nghĩa là gi? Khi nào thì tôi có thể sử dụng nó?

What does "defend" mean in "defend your rule"? Isn't "defend" used to attacking situation?

What's the subject for "can be"? Is it "I"? Is it okay to understand this sentence has two clauses (I deal, I can be) with one subject "I"?

Sử dụng "except that" như thế nào?

Can I say "we're gonna talk about" instead?

"Ring a bell" có thông dụng không?

"He gets lucky" và "he is lucky" khác nhau như thế nào?

Does "situation" mean problem?

Có vẻ như "seriously" và "really" có nghĩa giống nhau, nhưng khi nào thì sử dụng từ nào?

"Sequence" có nghĩa là gì? Nó có phải là thuật ngữ liên quan đến phim ảnh không?

"Way down" trong câu này có nghĩa là gì?

"Ones up above" có nghĩa là gì?

Can I replace "travel into" to "commute"?

"BIttersweet" có nghĩa là gì? Có vẻ như từ này được cấu tạo bởi hai từ trái nghĩa, còn từ nào cũng có cấu trúc tương tự không?

Can I say "to touch" instead? As far as I know "touch" can be also a noun.

How come "before" was used here? It seems to be okay without "before." Is "before" necessary?

Is "canine" refer to puppy rather than just dog?

Is "as" necessary here?

Is there any words which is skipped behind "same way"?

What's the difference between "evidence" and "proof"?

How come "investing" comes after "considering"? Is it okay to put two "-ing" in a row? and is it okay to say "to invest" instead of "investing"?

Can I replace "being missed" part with "not found"?

"Understood" trong câu này có nghĩa là gì? Tôi không hiểu cụm từ "before the damage is understood".

Có cụm từ nào diễn tả một con số lớn như "hundreds of millions of something" không?

Does "spittin' image of someone" means "look alike someone"? and is it general expression?

"Take your time" có nghĩa là gì?

"Break down" trong câu này có nghĩa là gì?

Tôi có thể dùng "from" thay cho "with" không? Tôi nghĩ "from" phù hợp hơn.

"Take any chances" có nghĩa giống "take no chances" không? Nó có nghĩa là gì?

"Shadow's" là viết tắt của "shadow has" hay "shadow is"?

"What's one cause that is dear to your heart?" có thông dụng không?

"Open letter" có nghĩa là gì? Khi nào thì ta viết "open letter" cho người khác?

Tôi có thể dùng "to do it" sau "moral obligation" không?

"Take on" trong câu này có nghĩa là gì?

"Pass up" có nghĩa là gì?

Có phải "well, for one" là thành ngữ đúng không?

Có phải "bod" là "body" không?

Có phải "us" là chủ ngữ trong câu này không?

What does "you better" mean?

Có phải "you buying" có nghĩa là "I believe in something"?

What’s the meaning of this word ”then” at the end of the sentence?

"Make money" và "earn money" khác nhau như thế nào?

"Secretary" trong câu này có nghĩa là gì?

Có phải "not so fast" có nghĩa là "don't go so fast" không?

Tôi nghĩ từ "distract" sắc thái tiêu cực, nhưng trong câu này nó có nghĩa tích cực là giúp người khác nghĩ sang chuyện khác?

What's the difference between "shareholder", "stakeholder", and "stockholder"?

"Making out" có nghĩa là gì?

What does "pad" mean if it's used as a verb?

How come "was" was used here, not "is"? Someone is standing and knocking door right now.

"I'm up" có nghĩa là gì?

"Doing skulking" có nghĩa là gì?

"It is really" và "It really is" khác nhau như thế nào?

Tôi có thể dùng từ "separate" thay thế cho "break" được không?

What does "own up to" mean?

"Despite", "although" và "even though" khác nhau như thế nào? Ba từ này có dùng thay thế cho nhau được không?

"Look" trong câu này có nghĩa là gì?

Is there any expressions which can replace with "virus to be transmitted"?

"A thunderstorm coming" và "a coming thunderstorm" có nghĩa giống nhau không?

"Project" trong câu này có nghĩa là gì?

"We youngsters" và "us youngsters", cụm từ nào thông dụng hơn? Nếu chỉ cá nhân thì dùng "me youngster" được không?

"Gut" và "intuition" khác nhau như thế nào?

"Sustain" trong câu này có nghĩa là gì?

I understand that "you've got" here has a nuance of "there are" as teacher explained in previous answer. Then, does the sentence still mean the same even if I remove "you've got"?

Có phải "on-again" và "off-again" được sử dụng để chỉ chuyện yêu đương?

Sao cô ấy biết ý định của người khác được? Nói "You don't want~" có phổ biến không?

"The plays" có nghĩa là gì?

“Be about to” có nghĩa là gì?

"Stretch someone's days" có nghĩa là gì?

Tại sao "crashing on" lại có nghĩa là "to lay down"?

Có phải "by" có nghĩa là "toward" không?

Có phải "yay" là từ cảm thán không? Tôi có nên bỏ qua "yay" khi dịch câu này không?

"Get one's back" có nghĩa là gì?

"Regurgitate" có nghĩa là gì?

"Get out of hand" có nghĩa là gì?

Từ "at" trong câu này có cần thiết không?

"One-bed room" là loại phòng gì? Còn loại phòng nào khác không?

"Price someone out" có nghĩa là gì?

What is "in a segment" here?

"Then" có nghĩa là gì? Tôi nghĩ nó không cần thiết trong câu này.

"Is that her heart?" và "That thing's her heart?" khác nhau như thế nào?

What does it mean by saying "pump your guts"? Is it general expression?

Nói "How couldn't she understand?" thì nghĩa của câu có thay đổi không?

Không phải dùng "love for" hay "love to" trong câu này phù hợp hơn "love of" sao?

Isn't it right to use "who" or "that" instead of "to" here? Like "A child who/that showers you with unconditional love".

"Perp" có nghĩa là gì? Tôi có thể sử dụng từ "suspect" thay cho từ "perp" được không?

"Can" trong câu này có nghĩa là gì?

Tôi có thể dùng "to" hay "for" thay cho "in" không? Tại sao lại dùng "in" ở đây?

"Zen" trong câu này có nghĩa là gì? Có phải "Zen Buddism" ở Nhật Bản không?

What does "bottom line" mean here?

Có vẻ như chương trình này sẽ diễn ra vào tương lai, tại sao anh ấy lại sử dụng thì hiện tại tiếp diễn "are playing"?

"Upside down" có nghĩa là gì?

Why is "mornings" a plural, while "night" is singular?

Cô ấy nói "in the door" là ở đâu của cửa?

Is there any rules about to abbreviate words?

Tôi có thể hiểu "get hooked on" có nghĩa là "get addicted to" được không? RedKiwi có thể viết lại câu này cho rõ hơn được không?

Does the meaning stay the same even though I take out "if" from the first sentence?

What's the difference between "pal" and "friend"?

"Show up" có nghĩa là gì? Từ nào đồng nghĩa với "show up" là từ nào?

"Everything practical" có nghĩa là gì?

Có phải từ "thing" sau từ "pyramid" được sử dụng để nhấn mạnh không?

"Negligence" có nghĩa là gì? Từ đồng nghĩa của nó là gì?

What does "it" refer to here? Is it necessary to put there?

Why is the preposition "from"? I don't get the meaning quite well.

Why do you say "this guy" instead of "a guy"? How different them?

"Have no stomach" có nghĩa là gì?

Why was the proposition "in" used before "morning" and "at" used before "night"?

"MP" là viết tắt của từ nào?

Tôi không nghe thấy âm "t" trong từ "aren't we". Cô ấy có phát âm "t" không?

Có từ này bị lược bỏ trong câu này không? Vì nghe có vẻ sai ngữ pháp. Có thể câu đúng là "The best is not to take any chances".

Is "chisel" used often in a spoken English?

Is "at" necessary from the phrase "chuff at her"?

"Coast" trong câu này có nghĩa là gì?

What does "as" mean here?

"Solid" trong câu này có nghĩa là gì? Tôi có thể sử dụng từ "solid" cho người được không?

"Pumpkin" có nghĩa là gì?

"Villain" và "bad guy" có nghĩa giống nhau không?

Tại sao lại sử dụng "onto" mà không dùng "into"?

"Listed" có nghĩa là gì? Từ nào có thể thay thế cho từ "listed" trong câu này?

"Perky" có nghĩa là gì?

"Down" trong câu này có nghĩa là gì?

What does "saying that" mean here?

Tôi có thể sử dụng "they" để chỉ "someone" không? Tôi tưởng "someone" là số ít chứ.

Why there is no "is" between "White House" and "now painted"?

"Coddling someone" có nghĩa là gì?

"So-called" có nghĩa là gì? Sử dụng cụm từ này như thế nào?

"Brought in" có nghĩa là gì?

Why is it "mattress store"? Is it because she says "lie down"?

"Shut the door on you" có nghĩa là gì?

What does "you’ve got" mean here?

"Fill one's sail" có nghĩa là gì?

"Your folks" có nghĩa là gì?

Có phải "were" chỉ giả thuyết, điều kiện không?

"Race somebody" có nghĩa là gì?

"Lair" có nghĩa là gì?

"Face to face with something" có nghĩa là gì?

Từ đồng nghĩa của "disruptive" là gì?

Không phải từ "unload" dùng cho hành lý sao? "Unload the property" có nghĩa là gì?

"Get someone through something" có nghĩa là gì?

Hiểu "cost" là "loss" có được không?

"Just like" được sử dụng khi nào? Lược bỏ "just like" thì nghĩa của câu có thay đổi không?

"Figure out" có nghĩa là gì?

"You can say that again" có nghĩa là gì?

Tại sao lại dùng "caring for" mà không dùng "caring about"?

"There you go" có nghĩa là gì?

"Ever" và "though" có nghĩa là gì?

"Science elective" là môn gì? Có phải môn hóa học không?

"All about something" có nghĩa là gì?

Có phải "shuffle off" có nghĩa là ai đó chết không? "Mortal coil" có nghĩa là gì?

RedKiwi Dạy tiếng Anh qua video trên YouTube

Sao bạn có thể nói tiếng Anh khi bạn không hiểu chứ? Đã đến lúc cải thiện kỹ năng nghe tiếng Anh của bạn rồi!

Sao bạn có thể nói tiếng Anh khi bạn không hiểu chứ?

Đã đến lúc cải thiện kỹ năng nghe tiếng Anh của bạn rồi!

googlePlay
appStore
logo
phone-background
screen

Video có nội dung thú vị Do đội ngũ RedKiwi chọn lọc Được đăng tải hàng ngày

Đánh giá chân thực từ người dùng trên toàn thế giới

Đánh giá chân thực từ người dùng trên toàn thế giới

Người sử dụng RedKiwi đã đưa ra đánh giá tuyệt vời về app.
Hãy là người tiếp theo trải nghiệm sự tuyệt vời này!

Rất nhiều người đã sử dụng RedKiwi. Hãy là người tiếp theo sử dụng RedKiwi.

 • person

  ずんん

  starstarstarstaremptyStar

  品質の良いアプリですね 聞き取りを楽しくできそうです 発音の方は特にAIチェックなどはないようです 子供に使わせたいから、レーティングコントロールと ひらがなでの訳表示があると良 ・・・

  2021-09-24

 • person

  에붸붸

  starstarstarstarstar

  살까말까 고민하다가 할인한다길래 1년으로 샀습니다. 일단 너무 좋은데.. 저만 그 발음 말하면 다음으로 안 넘어가네요.. 계속 로딩만 뜨고 안넘어 가요ㅜㅜ 아 근 ・・・

  2021-09-23

 • person

  VALENTIN MONERO SANTANA

  starstarstarstarstar

  Excelente aplicación para aprender Ingles.

  2021-09-23

 • person

  jj j

  starstarstarstaremptyStar

  컨텐츠는 너무좋은데요 유튜브 화면이 티비지지직거리는것처럼 안보이는 영상이 많아요 유료결제하려고하는데 저게 장벽이네요 왜그러는걸까요

  2021-09-22

 • person

  박상용

  starstarstarstarstar

  오우 계속 자동구간 반복 진짜 최고

  2021-09-21

 • person

  Sam Bird

  starstarstarstarstar

  15년 경력의 전직 영어 강사로서 말씀드리건대 가히 최고의 리스닝 앱입니다

  2021-09-21

 • person

  Kanta

  starstarstarstarstar

  手軽にディクテーションができるので非常に良いです。 料金も1年間で2600円とかだったので、かなりコスパがいいと思います。 まだ使い始めて3日とかですが、今のところとても楽しく勉強 ・・・

  2021-09-15

 • person

  HangeulTV

  starstarstarstarstar

  조금 빠르긴 하지만 그래서 더 여러 번 들으면서 문장을 만들어가서 좋습니다. 조금 느리게 듣는 기능이 추가되면 저같은 초보에게 많은 도움이 될 것 같습니다.

  2021-09-15

 • person

  悠々彼方S

  starstarstarstaremptyStar

  ネイティブの英語のヒアリングの勉強には最適です。英語の教科のように決して聞き取りやすくはないですが、むしろそれが自然の英語ですから。

  2021-09-14

 • person

  Gustavo Adolfo Flórez Motta

  starstarstarstarstar

  Muy buena.

  2021-09-13

 • person

  岩本なな

  starstarstarstarstar

  中学一年です。このアプリをやり始めて学校のネイティブ教師に褒められるようになりました。

  2021-09-13

 • person

  라내

  starstarstarstarstar

  그런데 혹시 1년치 구독이 된건가요? 결제된것이 이 어플로 추정되서 바로 구독취소 하긴 했는데 환불이 가능할까요? 구독 되고는 한번도 이용 안했습니더ㅠㅠ 확인 부 ・・・

  2021-09-13

 • person

  Sebastian Rodriguez Torres

  starstarstarstarstar

  lo mejor de lo mejor

  2021-09-08

 • person

  カルーアinKawasaki

  starstarstarstarstar

  ディクテーションとシャドーイングができるのが最高です!

  2021-09-05

 • person

  伊藤淳史

  starstarstarstaremptyStar

  短い時間でたくさん聞きたいので、倍速再生機能をつけて欲しいです。 もしすでに実装されていたら、使い方を教えてください

  2021-08-30

 • person

  Kike Hernández

  starstarstarstaremptyStar

  Existe otro método de pago? Porque no tengo cuenta bancaria 🚫

  2021-08-29

 • person

  Kaitoaki

  starstarstarstarstar

  初心者にもシャドーイングができる良いアプリ。Netflixなどを使ってシャドーイングにチャレンジしてきたが挫折。このアプリでは続けられている。 1点要望としては、画面の色が白色のた ・・・

  2021-08-28

 • person

  Janeth Rosas

  starstarstarstaremptyStar

  excelente aplicación, me encantó porque puedes aprender frases cortas. Practicas escuchar ・・・

  2021-08-27

 • person

  ngoc hoan nguyen

  starstarstarstarstar

  Rất thú vị và rất hay, cải thiện về nghe đáng kể 🤓

  2021-08-24

 • person

  청은

  starstarstarstarstar

  너무 좋아요! 혹시 저장된 표현 한글만 보고 떠올리는 기능도 있을까요? 그러면 확실하게 표현이 기억에 남을 것같아서요:)

  2021-08-23

 • person

  deyber Aguilar

  starstarstarstaremptyStar

  muy buena app

  2021-08-23

 • person

  권기욱

  starstarstarstarstar

  영어 회화 공부를 위해 레드키위 앱을 선택했는데 아주 재밌고 효과적으로 공부하고 있습니다. 좋은 앱을 만들어 주셔서 감사합니다.

  2021-08-15

 • person

  Great Hawk

  starstarstarstarstar

  リスニングを強化するのにとても良いアプリです! 映画、ニュースなどのカテゴリーごとに分かれていて発音もイギリス英語、アメリカ英語など選べます。 僕はイギリス英語が好きなのでまとめて ・・・

  2021-08-15

 • person

  Adalberto Quinteros

  starstarstarstarstar

  Excelente aplicacion

  2021-08-10

 • person

  宮田春彦

  starstarstarstaremptyStar

  良いリスニングの練習になります。

  2021-08-09

 • person

  月島けい

  starstarstarstaremptyStar

  BTSがあるのは、ファンとしてはとても嬉しかったです。他にもディズニーなどがあって、楽しみながらリスニングが出来ます。 ただ、(まだ使い始めて2日目ではありますが)昨日今日と動画を ・・・

  2021-08-06

 • person

  highteen girl

  starstarstarstarstar

  Có free không ạ?

  2021-08-04

 • person

  yuruゆーるー3

  starstarstarstaremptyStar

  勉強する!という感じの文法とかで出てくるわけではなく、映画のワンシーンとかなので、ちゃんとやったら自然な日常会話が身につくのでは?と始めました。単語を選んでいくのですが、下線の長さ ・・・

  2021-08-02

 • person

  RICARDO ESQUIVEL

  starstarstarstaremptyStar

  bastante buena, tiene tres velocidades para escuchar, te va marcando cuando te equivocas m ・・・

  2021-07-31

 • person

  Kazumichi SATO

  starstarstarstaremptyStar

  アプリは不具合も少なく快適。TOEIC受験者としてはスピーチ速度の合ったTEDのコンテンツもあるにはあるが少ないので、そこは、別アプリでカバーしています。あと、韓国製なのでBTSと ・・・

  2021-07-31