RedKiwi: Luyện nghe tiếng Anh
Làm bài quiz để luyện nghe, nói tiếng Anh
NHẬN
redkiwi
 • Tiếng Việt

Question List of W3

Sao cô ấy lại sử dụng từ "healthy" ở đây?

Are there any other words to describe "short film"?

"Fair" trong câu này có nghĩa là gì?

“Go wrong” có nghĩa là gì? Tôi có thể dùng “go right” được không?

Tại sao cô ấy lại dùng "supposed to"? Cô ấy không thể chỉ nói "What is that mean?" sao?

"Free ride" thường có nghĩa là gì và trong câu này nó có nghĩa là gì?

Không dùng giới từ trước "part" có được không?

"King" có nghĩa là gì?

Can I replace "elect" with "choose" in this sentence?

"Wallow in something" có nghĩa là gì?

What does "norms" mean here?

Tôi nghĩ là không có động từ trong câu này. Nếu bổ sung thêm động từ, tôi nên đặt động từ "were" sau "owners", đúng không?

What does "kind" means in here?

"Kick it up into high gear" có nghĩa là gì? Có phải "kick it up into something" là thành ngữ đúng không?

"Boop" có nghĩa là gì?

Sử dụng "go about my day" như thế nào?

Tôi có thể chỉ nói “I love summer” không? Vai trò của thì Hiện tại hoàn thành và “the idea of” trong câu này là gì?

Could you tell me the meaning of "lost" here?

“I’m bored” và “I’m boring” khác nhau như thế nào?

"Into" có thường xuyên được sử dụng sau "insight" không? Hay có từ nào khác có thể dùng sau "insight" không?

Please explain about the expression, "who am I to~".

Tôi nói "outside something" thay cho "outside of something" có được không?

Tôi thấy từ "some" trong câu nhưng tại sao lại để "research" ở dạng số ít?

Is "covered in" here interchangeable with "covered with"?

Có phải "mid-yarn" có nghĩa là "yarning" (đang ngáp) không? Tôi có thể sử dụng cấu trúc "mid-V" với các động từ khác không?

Tôi nói “do not give that dream up” được không?

"BCE" là gì? "BCE" và "BC" khác nhau như thế nào?

Tôi có thể nói "there were shepherds in the same country" không? Câu "there were the same country shepherds" và "there were shepherds in the same country" khác nhau như thế nào?

Does "construct" have meaning "thought" or "idea"?

"Asphyxiate" và "suffocate" khác nhau như thế nào?

Would the meaning of sentence change if I replace "as" with "than"?

"Acting bananas" có nghĩa là gì?

Do people use "Bazinga" these days?

"Dance to something" có nghĩa là gì? Chỗ "something" tôi nên bổ sung thông tin gì, điệu nhảy hay tên bài hát để nhảy?

"Fed up" có nghĩa là gì?

"Deep down" có nghĩa là gì?

Có định kiến gì về cái tên "Kyle" sao? Tôi không hiểu tại sao họ lại cười.

Giúp tôi giải thích nghĩa của cụm "Koala face" nhé.

Sử dụng "believe" và "think" như thế nào?

Can you tell me the difference between "entitled", "allowed", "forgave" and "permitted"?

What does "like" here refer to?

Can I say "street cat" instead of "alley cat"? Which one is common?

"Set it up" có nghĩa la gì?

"It's all relative" có nghĩa là gì?

Khi ai đó nói "Every once in a while", thường chu kỳ này là bao lâu?

"Fairy godmother" là gì?

Có phải "herself" là chỉ Chúa không? Vậy Chúa có giới tính nữ?

Có từ nào khác dùng thay cụm "all-you-can-gorge" không?

"Get you settled" có nghĩa là gì?

Tại sao người nói lại dùng thì hiện tại đơn để nói về sự việc xảy ra trong quá khứ (năm 1963)?

"Can't work 'em" có nghĩa là gì?

"Hair get flat" có nghĩa là gì? Có phải là tóc bết hay tóc bóng dầu không?

'em là viết tắt của từ nào?

Từ "combined" có phải để nhấn mạnh không?

Refer to the Q&A, can I use a "cookie-cutter" as the meaning of "copycat"?

What kind of company does "extermination company" describe?

"Động từ tobe + about to" có nghĩa là gì?

"There we go" trong câu này có nghĩa là gì? Tại sao anh ấy lại nói "we" mà không phải là "I"?

Tôi không thể nghe được từ "and". Em ấy phát âm như thế nào vậy?

What does "in a crisis" mean?

Would it sound weird if I omit "in" or "at" here and say "fit in this party" or "fit at this party"? Why are "at" and "in" used together in the sentence?

What is "daddy issue"?

Khi nào thì sử dụng "run out"?

Why is "the" being omitted before "earth"? Can I say "on the earth" instead of "on earth" here?

Tại sao không có mạo từ trước "dinner"?

"But what" có nghĩa là gì?

"It" trong câu này chỉ cái gì? "Hit" trong cụm từ "hit me yet" có nghĩa là gì?

"Longs to go" có nghĩa là gì?

“Other”, “the other” và “another” khác nhau như thế nào?

What does "edge" mean here?

"Keep something bottled in" có nghĩa là gì?

Does "going to" have meaning "survive"?

"I’m meant to be" có nghĩa là gì?

"Chip in with" có nghĩa là gì?

Tôi có thể sử dụng "scarcely" thay cho "hardly" trong câu này không?

Is "are" being omitted before "little"? Is there any difference between "you little sneak" and "you are a little sneak"?

Can I replace "towards" with "to" in this sentence?

In what situation do you use the word "dear"? Are there any other meanings of "dear"?

Có phải "report" có nghĩa là "get together" không?

RedKiwi cho mình biết từ đồng nghĩa là “shut st out” với? Cụm từ này có nghĩa là gì?

Is it okay to use "can’t" instead of "won’t"?

Tại sao tự nhiên anh ấy lại nói đến "elves" - yêu tinh?

"Lay" có nghĩa là gì?

Từ đồng nghĩa với từ "be reckoned with" là gì?

"Go about" có nghĩa là gì?

Isn't "on board" more appropriate here? What is the difference between "onboard" and "on board"?

"Pull off" có nghĩa là gì?

What does "lines" mean here?

What does "one" from "one lasagna for every year old you are" mean? Can you give me some example sentences using "one" like this?

"Ecstatic" có nghĩa là gì? RedKiwi đưa thêm từ đồng nghĩa của từ này giúp mình với nhé.

“Spoken for” có nghĩa là gì?

"Eligible" có nghĩa là gì?

Are there any other expressions that I can use instead of “of course”?

"Unflinching" có nghĩa là gì? RedKiwi đưa thêm từ đồng nghĩa của "unflinching" giúp mình với nhé.

Cụm "Got any other question?" có được sử dụng nhiều không?

"Ahead of me" có nghĩa là gì?

Why isn't there any article "an" or "the" before "exit"?

Can you give me some example sentences using the word "anchor"?

"Rule out" có nghĩa là gì?

Why is "down" being used after "nothing"? Is it ok to replace "down" with "in"?

"Typical" có nghĩa là gì?

"Dig" có nghĩa là gì?

"Ever" có nghĩa là gì?

"Measure" trong câu này có nghĩa là gì?

"By far" có nghĩa là gì? Sử dụng cụm từ này như thế nào? 🤔

Is there any verb omitted in this sentence? What is the verb for "headlines"?

Tôi có thể nói “make magic” không?

"In and out of the sack" có nghĩa là gì?

"Bored" có nghĩa là gì?

"Tons of" có nghĩa là gì?

“Let off steam” có nghĩa là gì? Từ đồng nghĩa của nó là gì?

"To be with" có nghĩa là gì?

Tại sao "they go" lại được dịch là "they say" (họ nói)?

"Off" trong câu có nghĩa là gì?

"Thee" có nghĩa là gì?

Từ "on" trong cụm từ "head on out" có cần thiết không?

Câu này có được sử dụng trong cuộc sống hàng ngày không? Trong trường hợp nào tôi có thể sử dụng nó?

What does "come at someone" mean?

Từ "reckon" có phải là Anh-Anh không? Anh-Mỹ có sử dụng từ "reckon" nhiều không? Hãy giải thích thêm về sự khác biệt của từ "reckon".

What's "EMT"?

Có lý do gì khi sử dụng "take a" trước từ "look at" không? Sao không phải là "look at" thôi?

"Complement of" trong câu có nghĩa là gì?

Is " 's" after "He" an ommision for "is"?

If I remove "to" from this sentence, does it become grammatically wrong?

RedKiwi nói cách sử dụng cụm từ "be raking in" giúp mình với nhé.

Sử dụng "thing" như trong câu này như thế nào?

"If the shoe fits" có nghĩa là gì?

Có phải "working meal" có nghĩa là "prepare the meal" không? Tại sao lại nói "meal to meal"?

Tại sao Bubbles lại tự gọi mình là "mom"?

Từ đồng nghĩa của “hang on” là gì?

"She'd" là gì?

'a có nghĩa là gì? Sử dụng như thế nào?

How's the weather mostly like in London?

Tôi có thể sử dụng số nhiều “personalities” không? Tại sao người nói chỉ sử dụng “personality”?

How do you use the phrase "head on out"? Can you give some example sentences?

"Misadventure" và "adventure" khác nhau như thế nào?

"Strange" và "weird" có khác nhau không?

Tại sao lại là "two"? Sao không phải là "too"?

"A force to be reckoned with" có nghĩa là gì?

“Must” và “have to” khác nhau như thế nào?

"Stay true to something" có nghĩa là gì?

Trong trường hợp nào thì tôi có thể sử dụng "boom"?

"Strong juice" là gì?

"s" trong từ "What's" có phải là viết tắt của "does" không? Có thể viết tắt như thế không?

"Take into account" có nghĩa là gì?

RedKiwi có thể giải thích thêm về câu này được không? Dùng thì hiện tại tiếp diễn nhưng nghe như ra lệnh vậy.

"Swarm" và "herd" khác nhau như thế nào?

Can I use the expression "the pleasure's all mine" in general conversation?

"Book" và "reserve" khác nhau như thế nào?

What does "right back" mean here?

Why are the verb "is" and "use" being used together? Is the phrase "is using/to use motors" the correct form of "is use motors"?

Có phải "some" là chủ ngữ không? Nó thay thế cho từ nào vậy?

What does "rotten alley cat" mean?

"In a nod" có nghĩa là gì?

"Go have a ball" có nghĩa là gì?

Tôi nói "get married" được không? Tại sao anh ấy nói "be married" mà không nói "get married"?

Có phải "Did you find the house okay" trong trường hợp này có nghĩa là "Did you find the house without any problems/difficulties" không?

Từ "scooter" có thường được sử dụng với vai trò động từ không?

"Widen your horizons" ám chỉ điều gì?

Tôi có thể nói “come back to sleep” được không? RedKiwi có thể nói cho mình biết sự khác nhau giữa "come" và "go" được không?

What does "mate" mean? When can I use it?

"Shush" có nghĩa là gì?

Từ đồng nghĩa với "make peace with" là gì?

"Run up to" có nghĩa là gì?

RedKiwi giải thích cách sử dụng "legend has it" giúp mình với nhé.

Are "all right" and "alright" the same? Which one is more common?

Tại sao lại dùng dạng bị động "be prepared"? Nó có khác với "prepare" không?

"Tongue-tied" có nghĩa là gì?

"Line" trong "laugh line" có nghĩa là gì?

Tại sao cô ấy lại nói "saint" ở đây?

together-vertical-banner
RedKiwi Dạy tiếng Anh qua video trên YouTube
Sao bạn có thể nói tiếng Anh khi bạn không hiểu chứ? Đã đến lúc cải thiện kỹ năng nghe tiếng Anh của bạn rồi!
Sao bạn có thể nói tiếng Anh khi bạn không hiểu chứ?

Đã đến lúc cải thiện kỹ năng nghe tiếng Anh của bạn rồi!
googlePlay
appStore
logo
phone-background
screen
Video có nội dung thú vị Do đội ngũ RedKiwi chọn lọc Được đăng tải hàng ngày
Đánh giá chân thực từ người dùng trên toàn thế giới
Đánh giá chân thực từ người dùng trên toàn thế giới
Người sử dụng RedKiwi đã đưa ra đánh giá tuyệt vời về app.
Hãy là người tiếp theo trải nghiệm sự tuyệt vời này!
Rất nhiều người đã sử dụng RedKiwi. Hãy là người tiếp theo sử dụng RedKiwi.
 • person
  기타리스트 큐나인
  starstarstarstarstar
  결제해서 사용하고 있습니다. 틈틈히 시간날때 학습하기 정말좋고, 여러 편리한 기능들이 갖추어져있어 신경써서만든 티가 납니다. 앞으로도 더 많은 좋은 컨텐츠들 부탁 ・・・
  2021-04-17
 • person
  Masashi Iwata
  starstarstarstarstar
  楽しく、学べます。 学んだ表現を忘れないように、単語や熟語をメモしておく機能があるといいと思います。
  2021-04-17
 • person
  marugaeru
  starstarstarstarstar
  休憩時間が1分だけ余っている時でも、このアプリで1、2センテンスを勉強することができるので、とても便利で重宝してます。 私にとって一番の英語学習アプリです。 ありがとうございます。
  2021-04-12
 • person
  茜色の西の空
  starstarstarstarstar
  これはいい、本当にいい。メンバーシップに年会費を払って9ヶ月。サボる日もあるけど、平均週に5日、コンテンツは平均3つくらいやっている。今日、YouTubeで英語の講演を聞いてびっく ・・・
  2021-04-11
 • person
  조성훈
  starstarstarstarstar
  짧은 시간 지하철이나 버스 타고 가면서 들으면 아주 시간이 금방 갑니다~ 아직 까지는 너무 좋아요^^ 단어장 기능이 있으면 모르는 단어들 입력 후 다시 그 단어들 ・・・
  2021-04-04
 • person
  mo m
  starstarstarstaremptyStar
  動作が少し遅いですが、楽しく学習できます
  2021-03-26
 • person
  Laie Yee
  starstarstarstarstar
  This is a good app. It has many video and I can practise listening while I am watching my ・・・
  2021-03-20
 • person
  インスタとかー
  starstarstarstarstar
  楽しいです。 英単語の辞書が前の方が好みでしたが、基本的にはそんな問題ないです。毎日少しずつやってます。 ここで学んで、初めてエドシーランとアリアナが歌えるようになり、それからは ・・・
  2021-03-20
 • person
  k endo
  starstarstarstarstar
  有料プランに入っていないので1回につき10分のリスニングしか出来ませんが、1日に2,3回このアプリで英語を聞くということを毎日続けると確実にリスニング力が上がると思います。 内容も ・・・
  2021-03-16
 • person
  JT Lee
  starstarstarstarstar
  원어민 해설을 누른 후 하단에 다음 버튼을 누르면 페이지는 그대로인데 다음버튼은 disabled 되고 복습버튼만 활성화돼서 더이상 진행이 안되는 경우가 있네요
  2021-03-14
 • person
  hans gunsche
  starstarstarstarstar
  Me gustaría que tuviera un glosario para guardar palabras u oraciones difíciles que hayamo ・・・
  2021-02-23
 • person
  magechi
  starstarstarstarstar
  音声の速度変更が出来て、題材も飽きない。 価格も安い、このアプリが最上だと思う。
  2021-02-23
 • person
  Md Liton Ali Molla
  starstarstarstarstar
  Super amazing app.
  2021-02-20
 • person
  haruharuharu0301
  starstarstarstarstar
  リスニングが苦手なわたしですが、 何度でも聞きたくなります。 オススメです☆
  2021-02-20
 • person
  Jessica Ch
  starstarstarstarstar
  컨텐츠 좋고 사용이나 구성도 좋아요
  2021-02-17
 • person
  윤병필
  starstarstarstaremptyStar
  열심히 공부하고 있습니다.... 추가로 한글 번역을 먼저 보고 말하는 방식으로 공부 하려고 하는데.... 한글 번역을 먼저 볼수 있도록 부탁드립니다.
  2021-02-17
 • person
  仏教徒ルター
  starstarstarstarstar
  ジャニスのあの"Oh, my God!"は「ヤダー、マジー、ウソー」で訳してほしいです。
  2021-02-10
 • person
  ajgtpmg
  starstarstarstarstar
  本当に素晴らしいあふです! 自分で今まで紙の上でやっていたディステーションを、より便利に効率的にやることができて本当にありがたいです…! 課金もサービスに比べたら大した額では無いと ・・・
  2021-02-10
 • person
  Great Hawk
  starstarstarstarstar
  I have been using this app for a long time. The app is getting better and better, by now. ・・・
  2021-02-06
 • person
  english song
  starstarstarstarstar
  Good 👍job
  2021-02-04
 • person
  サッカー^_^'!
  starstarstarstarstar
  これってお金かかるの?
  2021-02-01
 • person
  英語初心
  starstarstarstarstar
  私のようなリスニング初心者には最高の教材! 動画の大体が映画のトレイラーや、テレビ番組の一部を切り取ったものです。個人的にはもう少しユーチューバーのカジュアルな英語を勉強できるよ ・・・
  2021-01-29
 • person
  박경미
  starstarstarstarstar
  듣기에 많이 도움되요
  2021-01-25
 • person
  Jiya Kim
  starstarstarstarstar
  진짜좋아요 지인들에게 추천도많이했어요 내용 업데이트잘되구 계속 좋아지는 앱입니다
  2021-01-25
 • person
  toru hirano
  starstarstarstaremptyStar
  もう1年以上練習が続いています。72才です。アメリカ映画を字幕無しで聞き取れることを目標にして頑張っています。継続できているのは、シャドーイングしやすいから。文節ごと、速度コントロ ・・・
  2021-01-25
 • person
  센티멘티
  starstarstarstarstar
  So great app for my English improvement. The app provides satisfactory customer experience ・・・
  2021-01-25
 • person
  のほほん太郎
  starstarstarstarstar
  早口英語を全単語表記してくれるのが良い。
  2021-01-23
 • person
  吉元由美子
  starstarstarstarstar
  ヒアリングが苦手なので楽しみながら苦手意識が少しづつ克服出来たらと継続するようになりました。色々なカテゴリーがあるので自分のその日の気持ちに合わせて選んでいます。質問にも丁寧に答え ・・・
  2021-01-18
 • person
  yeehyung
  starstarstarstaremptyStar
  Phone은 갤럭시로 깔아서 잘 사용하고 있어요. 아주 영어 듣기공부에 좋습니다. 근데 간혹 아이패드를 사용할 때는 전용버전이 없어서 좀 불편해요. 아이패드 버전 ・・・
  2021-01-16
 • person
  吉名聖子
  starstarstarstarstar
  Interesting and amazing! I like this app very much.
  2021-01-08
Đăng ký nhận bản tin từ RedKiwi
Đăng ký nhận bản tin từ RedKiwi
Chúng tôi không chỉ gửi cho bạn mã giảm giá đặc biệt, chúng tôi còn gửi những tin mới nhất về bài học tiếng Anh và về RedKiwi.
Chúng tôi không chỉ gửi cho bạn mã giảm giá đặc biệt, chúng tôi còn gửi những tin mới nhất về bài học tiếng Anh và về RedKiwi.