redkiwi
 • Tiếng Việt

Question List of W3

Sao cô ấy lại sử dụng từ "healthy" ở đây?

Are there any other words to describe "short film"?

"Fair" trong câu này có nghĩa là gì?

“Go wrong” có nghĩa là gì? Tôi có thể dùng “go right” được không?

Tại sao cô ấy lại dùng "supposed to"? Cô ấy không thể chỉ nói "What is that mean?" sao?

"Free ride" thường có nghĩa là gì và trong câu này nó có nghĩa là gì?

Không dùng giới từ trước "part" có được không?

"King" có nghĩa là gì?

Can I replace "elect" with "choose" in this sentence?

"Wallow in something" có nghĩa là gì?

What does "norms" mean here?

Tôi nghĩ là không có động từ trong câu này. Nếu bổ sung thêm động từ, tôi nên đặt động từ "were" sau "owners", đúng không?

What does "kind" means in here?

"Kick it up into high gear" có nghĩa là gì? Có phải "kick it up into something" là thành ngữ đúng không?

"Boop" có nghĩa là gì?

Sử dụng "go about my day" như thế nào?

Tôi có thể chỉ nói “I love summer” không? Vai trò của thì Hiện tại hoàn thành và “the idea of” trong câu này là gì?

Could you tell me the meaning of "lost" here?

“I’m bored” và “I’m boring” khác nhau như thế nào?

"Into" có thường xuyên được sử dụng sau "insight" không? Hay có từ nào khác có thể dùng sau "insight" không?

Please explain about the expression, "who am I to~".

Tôi nói "outside something" thay cho "outside of something" có được không?

Tôi thấy từ "some" trong câu nhưng tại sao lại để "research" ở dạng số ít?

Is "covered in" here interchangeable with "covered with"?

Có phải "mid-yarn" có nghĩa là "yarning" (đang ngáp) không? Tôi có thể sử dụng cấu trúc "mid-V" với các động từ khác không?

Tôi nói “do not give that dream up” được không?

"BCE" là gì? "BCE" và "BC" khác nhau như thế nào?

Tôi có thể nói "there were shepherds in the same country" không? Câu "there were the same country shepherds" và "there were shepherds in the same country" khác nhau như thế nào?

Does "construct" have meaning "thought" or "idea"?

"Asphyxiate" và "suffocate" khác nhau như thế nào?

Would the meaning of sentence change if I replace "as" with "than"?

"Acting bananas" có nghĩa là gì?

Do people use "Bazinga" these days?

"Dance to something" có nghĩa là gì? Chỗ "something" tôi nên bổ sung thông tin gì, điệu nhảy hay tên bài hát để nhảy?

"Fed up" có nghĩa là gì?

"Deep down" có nghĩa là gì?

Có định kiến gì về cái tên "Kyle" sao? Tôi không hiểu tại sao họ lại cười.

Giúp tôi giải thích nghĩa của cụm "Koala face" nhé.

Sử dụng "believe" và "think" như thế nào?

Can you tell me the difference between "entitled", "allowed", "forgave" and "permitted"?

What does "like" here refer to?

Can I say "street cat" instead of "alley cat"? Which one is common?

"Set it up" có nghĩa la gì?

"It's all relative" có nghĩa là gì?

Khi ai đó nói "Every once in a while", thường chu kỳ này là bao lâu?

"Fairy godmother" là gì?

Có phải "herself" là chỉ Chúa không? Vậy Chúa có giới tính nữ?

Có từ nào khác dùng thay cụm "all-you-can-gorge" không?

"Get you settled" có nghĩa là gì?

Tại sao người nói lại dùng thì hiện tại đơn để nói về sự việc xảy ra trong quá khứ (năm 1963)?

"Can't work 'em" có nghĩa là gì?

"Hair get flat" có nghĩa là gì? Có phải là tóc bết hay tóc bóng dầu không?

'em là viết tắt của từ nào?

Từ "combined" có phải để nhấn mạnh không?

Refer to the Q&A, can I use a "cookie-cutter" as the meaning of "copycat"?

What kind of company does "extermination company" describe?

"Động từ tobe + about to" có nghĩa là gì?

"There we go" trong câu này có nghĩa là gì? Tại sao anh ấy lại nói "we" mà không phải là "I"?

Tôi không thể nghe được từ "and". Em ấy phát âm như thế nào vậy?

What does "in a crisis" mean?

Would it sound weird if I omit "in" or "at" here and say "fit in this party" or "fit at this party"? Why are "at" and "in" used together in the sentence?

What is "daddy issue"?

Khi nào thì sử dụng "run out"?

Why is "the" being omitted before "earth"? Can I say "on the earth" instead of "on earth" here?

Tại sao không có mạo từ trước "dinner"?

"But what" có nghĩa là gì?

"It" trong câu này chỉ cái gì? "Hit" trong cụm từ "hit me yet" có nghĩa là gì?

"Longs to go" có nghĩa là gì?

“Other”, “the other” và “another” khác nhau như thế nào?

What does "edge" mean here?

"Keep something bottled in" có nghĩa là gì?

Does "going to" have meaning "survive"?

"I’m meant to be" có nghĩa là gì?

"Chip in with" có nghĩa là gì?

Tôi có thể sử dụng "scarcely" thay cho "hardly" trong câu này không?

Is "are" being omitted before "little"? Is there any difference between "you little sneak" and "you are a little sneak"?

Can I replace "towards" with "to" in this sentence?

In what situation do you use the word "dear"? Are there any other meanings of "dear"?

Có phải "report" có nghĩa là "get together" không?

RedKiwi cho mình biết từ đồng nghĩa là “shut st out” với? Cụm từ này có nghĩa là gì?

Is it okay to use "can’t" instead of "won’t"?

Tại sao tự nhiên anh ấy lại nói đến "elves" - yêu tinh?

"Lay" có nghĩa là gì?

Từ đồng nghĩa với từ "be reckoned with" là gì?

"Go about" có nghĩa là gì?

Isn't "on board" more appropriate here? What is the difference between "onboard" and "on board"?

"Pull off" có nghĩa là gì?

What does "lines" mean here?

What does "one" from "one lasagna for every year old you are" mean? Can you give me some example sentences using "one" like this?

"Ecstatic" có nghĩa là gì? RedKiwi đưa thêm từ đồng nghĩa của từ này giúp mình với nhé.

“Spoken for” có nghĩa là gì?

"Eligible" có nghĩa là gì?

Are there any other expressions that I can use instead of “of course”?

"Unflinching" có nghĩa là gì? RedKiwi đưa thêm từ đồng nghĩa của "unflinching" giúp mình với nhé.

Cụm "Got any other question?" có được sử dụng nhiều không?

"Ahead of me" có nghĩa là gì?

Why isn't there any article "an" or "the" before "exit"?

Can you give me some example sentences using the word "anchor"?

"Rule out" có nghĩa là gì?

Why is "down" being used after "nothing"? Is it ok to replace "down" with "in"?

"Typical" có nghĩa là gì?

"Dig" có nghĩa là gì?

"Ever" có nghĩa là gì?

"Measure" trong câu này có nghĩa là gì?

"By far" có nghĩa là gì? Sử dụng cụm từ này như thế nào? 🤔

Is there any verb omitted in this sentence? What is the verb for "headlines"?

Tôi có thể nói “make magic” không?

"In and out of the sack" có nghĩa là gì?

"Bored" có nghĩa là gì?

"Tons of" có nghĩa là gì?

“Let off steam” có nghĩa là gì? Từ đồng nghĩa của nó là gì?

"To be with" có nghĩa là gì?

Tại sao "they go" lại được dịch là "they say" (họ nói)?

"Off" trong câu có nghĩa là gì?

"Thee" có nghĩa là gì?

Từ "on" trong cụm từ "head on out" có cần thiết không?

Câu này có được sử dụng trong cuộc sống hàng ngày không? Trong trường hợp nào tôi có thể sử dụng nó?

What does "come at someone" mean?

Từ "reckon" có phải là Anh-Anh không? Anh-Mỹ có sử dụng từ "reckon" nhiều không? Hãy giải thích thêm về sự khác biệt của từ "reckon".

What's "EMT"?

Có lý do gì khi sử dụng "take a" trước từ "look at" không? Sao không phải là "look at" thôi?

"Complement of" trong câu có nghĩa là gì?

Is " 's" after "He" an ommision for "is"?

If I remove "to" from this sentence, does it become grammatically wrong?

RedKiwi nói cách sử dụng cụm từ "be raking in" giúp mình với nhé.

Sử dụng "thing" như trong câu này như thế nào?

"If the shoe fits" có nghĩa là gì?

Có phải "working meal" có nghĩa là "prepare the meal" không? Tại sao lại nói "meal to meal"?

Tại sao Bubbles lại tự gọi mình là "mom"?

Từ đồng nghĩa của “hang on” là gì?

"She'd" là gì?

'a có nghĩa là gì? Sử dụng như thế nào?

How's the weather mostly like in London?

Tôi có thể sử dụng số nhiều “personalities” không? Tại sao người nói chỉ sử dụng “personality”?

How do you use the phrase "head on out"? Can you give some example sentences?

"Misadventure" và "adventure" khác nhau như thế nào?

"Strange" và "weird" có khác nhau không?

Tại sao lại là "two"? Sao không phải là "too"?

"A force to be reckoned with" có nghĩa là gì?

“Must” và “have to” khác nhau như thế nào?

"Stay true to something" có nghĩa là gì?

Trong trường hợp nào thì tôi có thể sử dụng "boom"?

"Strong juice" là gì?

"s" trong từ "What's" có phải là viết tắt của "does" không? Có thể viết tắt như thế không?

"Take into account" có nghĩa là gì?

RedKiwi có thể giải thích thêm về câu này được không? Dùng thì hiện tại tiếp diễn nhưng nghe như ra lệnh vậy.

"Swarm" và "herd" khác nhau như thế nào?

Can I use the expression "the pleasure's all mine" in general conversation?

"Book" và "reserve" khác nhau như thế nào?

What does "right back" mean here?

Why are the verb "is" and "use" being used together? Is the phrase "is using/to use motors" the correct form of "is use motors"?

Có phải "some" là chủ ngữ không? Nó thay thế cho từ nào vậy?

What does "rotten alley cat" mean?

"In a nod" có nghĩa là gì?

"Go have a ball" có nghĩa là gì?

Tôi nói "get married" được không? Tại sao anh ấy nói "be married" mà không nói "get married"?

Có phải "Did you find the house okay" trong trường hợp này có nghĩa là "Did you find the house without any problems/difficulties" không?

Từ "scooter" có thường được sử dụng với vai trò động từ không?

"Widen your horizons" ám chỉ điều gì?

Tôi có thể nói “come back to sleep” được không? RedKiwi có thể nói cho mình biết sự khác nhau giữa "come" và "go" được không?

What does "mate" mean? When can I use it?

"Shush" có nghĩa là gì?

Từ đồng nghĩa với "make peace with" là gì?

"Run up to" có nghĩa là gì?

RedKiwi giải thích cách sử dụng "legend has it" giúp mình với nhé.

Are "all right" and "alright" the same? Which one is more common?

Tại sao lại dùng dạng bị động "be prepared"? Nó có khác với "prepare" không?

"Tongue-tied" có nghĩa là gì?

"Line" trong "laugh line" có nghĩa là gì?

Tại sao cô ấy lại nói "saint" ở đây?

RedKiwi Dạy tiếng Anh qua video trên YouTube

Sao bạn có thể nói tiếng Anh khi bạn không hiểu chứ? Đã đến lúc cải thiện kỹ năng nghe tiếng Anh của bạn rồi!

Sao bạn có thể nói tiếng Anh khi bạn không hiểu chứ?

Đã đến lúc cải thiện kỹ năng nghe tiếng Anh của bạn rồi!

googlePlay
appStore
logo
phone-background
screen

Video có nội dung thú vị Do đội ngũ RedKiwi chọn lọc Được đăng tải hàng ngày

Đánh giá chân thực từ người dùng trên toàn thế giới

Đánh giá chân thực từ người dùng trên toàn thế giới

Người sử dụng RedKiwi đã đưa ra đánh giá tuyệt vời về app.
Hãy là người tiếp theo trải nghiệm sự tuyệt vời này!

Rất nhiều người đã sử dụng RedKiwi. Hãy là người tiếp theo sử dụng RedKiwi.

 • person

  ずんん

  starstarstarstaremptyStar

  品質の良いアプリですね 聞き取りを楽しくできそうです 発音の方は特にAIチェックなどはないようです 子供に使わせたいから、レーティングコントロールと ひらがなでの訳表示があると良 ・・・

  2021-09-24

 • person

  에붸붸

  starstarstarstarstar

  살까말까 고민하다가 할인한다길래 1년으로 샀습니다. 일단 너무 좋은데.. 저만 그 발음 말하면 다음으로 안 넘어가네요.. 계속 로딩만 뜨고 안넘어 가요ㅜㅜ 아 근 ・・・

  2021-09-23

 • person

  VALENTIN MONERO SANTANA

  starstarstarstarstar

  Excelente aplicación para aprender Ingles.

  2021-09-23

 • person

  jj j

  starstarstarstaremptyStar

  컨텐츠는 너무좋은데요 유튜브 화면이 티비지지직거리는것처럼 안보이는 영상이 많아요 유료결제하려고하는데 저게 장벽이네요 왜그러는걸까요

  2021-09-22

 • person

  박상용

  starstarstarstarstar

  오우 계속 자동구간 반복 진짜 최고

  2021-09-21

 • person

  Sam Bird

  starstarstarstarstar

  15년 경력의 전직 영어 강사로서 말씀드리건대 가히 최고의 리스닝 앱입니다

  2021-09-21

 • person

  Kanta

  starstarstarstarstar

  手軽にディクテーションができるので非常に良いです。 料金も1年間で2600円とかだったので、かなりコスパがいいと思います。 まだ使い始めて3日とかですが、今のところとても楽しく勉強 ・・・

  2021-09-15

 • person

  HangeulTV

  starstarstarstarstar

  조금 빠르긴 하지만 그래서 더 여러 번 들으면서 문장을 만들어가서 좋습니다. 조금 느리게 듣는 기능이 추가되면 저같은 초보에게 많은 도움이 될 것 같습니다.

  2021-09-15

 • person

  悠々彼方S

  starstarstarstaremptyStar

  ネイティブの英語のヒアリングの勉強には最適です。英語の教科のように決して聞き取りやすくはないですが、むしろそれが自然の英語ですから。

  2021-09-14

 • person

  Gustavo Adolfo Flórez Motta

  starstarstarstarstar

  Muy buena.

  2021-09-13

 • person

  岩本なな

  starstarstarstarstar

  中学一年です。このアプリをやり始めて学校のネイティブ教師に褒められるようになりました。

  2021-09-13

 • person

  라내

  starstarstarstarstar

  그런데 혹시 1년치 구독이 된건가요? 결제된것이 이 어플로 추정되서 바로 구독취소 하긴 했는데 환불이 가능할까요? 구독 되고는 한번도 이용 안했습니더ㅠㅠ 확인 부 ・・・

  2021-09-13

 • person

  Sebastian Rodriguez Torres

  starstarstarstarstar

  lo mejor de lo mejor

  2021-09-08

 • person

  カルーアinKawasaki

  starstarstarstarstar

  ディクテーションとシャドーイングができるのが最高です!

  2021-09-05

 • person

  伊藤淳史

  starstarstarstaremptyStar

  短い時間でたくさん聞きたいので、倍速再生機能をつけて欲しいです。 もしすでに実装されていたら、使い方を教えてください

  2021-08-30

 • person

  Kike Hernández

  starstarstarstaremptyStar

  Existe otro método de pago? Porque no tengo cuenta bancaria 🚫

  2021-08-29

 • person

  Kaitoaki

  starstarstarstarstar

  初心者にもシャドーイングができる良いアプリ。Netflixなどを使ってシャドーイングにチャレンジしてきたが挫折。このアプリでは続けられている。 1点要望としては、画面の色が白色のた ・・・

  2021-08-28

 • person

  Janeth Rosas

  starstarstarstaremptyStar

  excelente aplicación, me encantó porque puedes aprender frases cortas. Practicas escuchar ・・・

  2021-08-27

 • person

  ngoc hoan nguyen

  starstarstarstarstar

  Rất thú vị và rất hay, cải thiện về nghe đáng kể 🤓

  2021-08-24

 • person

  청은

  starstarstarstarstar

  너무 좋아요! 혹시 저장된 표현 한글만 보고 떠올리는 기능도 있을까요? 그러면 확실하게 표현이 기억에 남을 것같아서요:)

  2021-08-23

 • person

  deyber Aguilar

  starstarstarstaremptyStar

  muy buena app

  2021-08-23

 • person

  권기욱

  starstarstarstarstar

  영어 회화 공부를 위해 레드키위 앱을 선택했는데 아주 재밌고 효과적으로 공부하고 있습니다. 좋은 앱을 만들어 주셔서 감사합니다.

  2021-08-15

 • person

  Great Hawk

  starstarstarstarstar

  リスニングを強化するのにとても良いアプリです! 映画、ニュースなどのカテゴリーごとに分かれていて発音もイギリス英語、アメリカ英語など選べます。 僕はイギリス英語が好きなのでまとめて ・・・

  2021-08-15

 • person

  Adalberto Quinteros

  starstarstarstarstar

  Excelente aplicacion

  2021-08-10

 • person

  宮田春彦

  starstarstarstaremptyStar

  良いリスニングの練習になります。

  2021-08-09

 • person

  月島けい

  starstarstarstaremptyStar

  BTSがあるのは、ファンとしてはとても嬉しかったです。他にもディズニーなどがあって、楽しみながらリスニングが出来ます。 ただ、(まだ使い始めて2日目ではありますが)昨日今日と動画を ・・・

  2021-08-06

 • person

  highteen girl

  starstarstarstarstar

  Có free không ạ?

  2021-08-04

 • person

  yuruゆーるー3

  starstarstarstaremptyStar

  勉強する!という感じの文法とかで出てくるわけではなく、映画のワンシーンとかなので、ちゃんとやったら自然な日常会話が身につくのでは?と始めました。単語を選んでいくのですが、下線の長さ ・・・

  2021-08-02

 • person

  RICARDO ESQUIVEL

  starstarstarstaremptyStar

  bastante buena, tiene tres velocidades para escuchar, te va marcando cuando te equivocas m ・・・

  2021-07-31

 • person

  Kazumichi SATO

  starstarstarstaremptyStar

  アプリは不具合も少なく快適。TOEIC受験者としてはスピーチ速度の合ったTEDのコンテンツもあるにはあるが少ないので、そこは、別アプリでカバーしています。あと、韓国製なのでBTSと ・・・

  2021-07-31