RedKiwi: Luyện nghe tiếng Anh
Làm bài quiz để luyện nghe, nói tiếng Anh
NHẬN
redkiwi
 • Tiếng Việt

Question List of W30

How different "to be eating" and "to eat"?

Tôi có thể dùng "slight" thay cho "mild" được không?

Không dùng "the" trước "game tape" có sao không?

Are "you guys" and "you" the same?

Tại sao anh ấy lại nói "pop-up book" ở đây?

What does "get" mean here?

Why did he use "where" here? Could you give me some more similar examples?

Có vẻ cô ấy nói về một người cụ thể, nhưng tại sao cô ấy lại dùng "them" - số nhiều để chỉ một người?

"Couscous" là gì? Món này có phổ biến ở Mỹ không?

"Over first thing" có nghĩa là gì?

Tại sao lại sử dụng "We're"? Tôi tưởng dùng "we will" mới đúng chứ?

"Repeat" và "repeat back" khác nhau như thế nào?

"In a row" có nghĩa là gì?

He is saying crazy to whom?

"Pleasure to witness" có nghĩa là gì?

“Be about to” có nghĩa là gì?

"Fall away" có nghĩa là gì? Nó có nghĩa giống với "fade away" hay "go away" không?

"That" trong câu này có nghĩa là gì?

"What a boyfriend" có nghĩa là gì? Sử dụng cách nói này như thế nào?

Tại sao lại sử dụng "cry", không phải từ đúng là "cries" sao?

"Ankle-biter" có nghĩa là gì?

"Is that unheard of?" có phải là một cụm từ không?

"Be forced to do something" và "leave someone no choice" khác nhau như thế nào?

Không phải nên dùng "however" ở đầu câu sao?

What does "for" mean here?

"Yuck" có nghĩa là gì?

"Flubbed" có nghĩa là gì?

Từ "with" trong câu này có cần thiết không?

Khi nào thì dùng “no offense”?

Tại sao lại sử dụng từ "there" ở đây? Tôi nghĩ từ này không cần thiết.

Tôi có thể dùng "that is good" thay cho "which is good" không? Tại sao lại dùng "which"?

"I'll be back on track" có nghĩa là gì?

Is "close to" a verb here? I don't see any verb here. And what does "close to" mean?

"Settle" trong câu này có nghĩa là gì?

Is it wrong if I say "to have a baby" instead? For me, "to have a baby" sounds more natural.

Tại sao lại dùng "is it dead" mà không phải là "was it die", hay "is it die"?

What does "Be in charge of " mean?

Tôi không hiểu câu nói đùa "that is so not the opposite of taking somebody's underwear" này. RedKiwi giải thích giúp tôi nhé.

"On the way out" có nghĩa là gì? Cụm từ này có thông dụng không?

What is "fusion-y"?

RedKiwi có thể giải thích về ngữ pháp "as ~ as" được không?

"Be likely to stick" có nghĩa là gì?

"Blob" có nghĩa là gì?

Có phải từ "fellow" chỉ đàn ông không? Vậy dùng từ nào cho phụ nữ?

Cụm từ "love machine" có thông dụng không?

Tôi có thể dùng "go on" thay thế cho "roll on" không?

What does "come and go" mean?

"With my luck" có nghĩa là gì?

"Shemp" có nghĩa là gì?

"Get out of there" và "get out from there" khác nhau như thế nào?

“Made-up” có nghĩa là gì? RedKiwi có thể đưa thêm ví dụ được không?

"Got worried" và "worried" khác nhau như thế nào?

What is the meaning of "take over" here?

What does "deliver grades" mean?

What does "Be in charge of " mean?

"It" có nghĩa là gì trong câu này?

RedKiwi đưa thêm ví dụ của cụm từ "left my head and heart" giúp mình với nhé.

I'm more familiar with the phrase "be afraid of [something]", but is "be afraid to [verb] also common? Can I use "be afraid of leaving" here instead?

"Bring a picnic" có nghĩa là gì? Sao có thể "bring a picnic"?

Can I say "risk that exposure to" instead of "risking"?

"Cover one's eyes" và "close one's eyes" khác nhau như thế nào?

"Bring in the bread" có nghĩa là gì?

Does this lyrics mean something like never leave you alone?

Nói "too way long" có được không?

Is it okay not to put "the" before "film"?

"I'mma" có nghĩa là gì?

Khi nào thì tôi có thể sử dụng cụm từ "I'm telling you"?

Tôi có thể nói "you too" khi tôi vui không?

Tôi có thể dùng "read" thay thế cho "recognize" không?

Từ đồng nghĩa với "lowlife" là gì?

Is it okay to change the order like "bring home dead bird"?

What is the meaning of "redo"?

Tại sao lại dùng số nhiều "they" khi mà ông ấy chỉ có một chiếc kính?

"Ask someone out" có nghĩa là gì? "Ask someone" có sắc thái khác không?

Could you give some other expressions using "juicy"?

Does "scary" work as noun here? Or something is skipped after "scary"?

Câu này có nghĩa là gì?

Tại sao lại dùng "in" trong câu này? Dùng "by" hay giới từ khác thay cho "in" được không?

What does "Be in charge of " mean?

"Even" trong câu này có cần thiết không?

"Sign away" có nghĩa là gì?

"Do I not" có nghĩa giống "I don't" không?

Nhà ở Mỹ có thường có phòng cho khách không?

"Head count" có nghĩa là gì?

Tại sao cô ấy lại dùng từ "stay" mà không dùng từ "live"?

"Above me" có nghĩa là gì?

Does a verb after "comfortable" always take -ing form i.e. "comfortable putting" instead of "comfortable to put"?

Tại sao lại sử dụng "a" trước "European"?

Nếu lược bỏ "in" thì nghĩa của câu có thay đổi không?

Tại sao lại có từ "up" sau "freak show"? Chỉ nói "freak show here" có được không?

Tôi có thể sử dụng "completed" thay cho "accomplished" không?

“Make up” trong câu này có nghĩa là gì?

"Exempt" có nghĩa là gì?

"Come down" và "way down" khác nhau như thế nào?

Tôi có thể nói "not to mention his arm back on as good as new" không?

Sao lại nói là "helmet" mà không phải là "helmets"?

Could you explain me about the expression "Take a backseat from something."

"As" trong câu này có nghĩa là gì?

I wonder why "to" was used here, because it seems okay for me to say without "to that." And is it okay to replace "to" with "for", "of"?

Could you explain about this sentence "got ourselves the coolest new phones", please.

"Peacock lady" là gì?

Why does she say "I'm not going back" with present progressive tense? Is it a right tense here?

Why "attending" is used for progressive tense? Can I use "would attend" instead?

Nói "my love to languages" có được không?

Từ "up" trong "pick you up" hay "send you up" có nghĩa là gì?

Can I say "your lips and your tongue" instead of "your lips and tongue on yours"?

What does "quite something" mean here?

Nói "She's coming" có không trịnh trọng lắm không?

"Look down on someone" có nghĩa là gì?

What does "mean to" mean here?

Khi nào thì tôi có thể sử dụng "to wit"?

"Agile board" là gì? Có phải nó là thuật ngữ trong lĩnh vực lập trình không?

Nếu lược bỏ "even" thì nghĩa của câu có thay đổi không?

"Hundreds of millions" có khác "millions of hundreds" không?

"Commercial" và "advertisement" khác nhau như thế nào?

What does "drop by" mean?

"In heaven's name" có nghĩa là gì?

Từ "naked" trong câu này có nghĩa là gì?

Could you tell me how to use "flossin' "?

I haven't seen the word "map" used as a verb, but is it used commonly in verbal situation?

Tôi có thể nói "some of them are closed during hundred days" được không?

"Built-in extendable" có nghĩa là gì?

Tôi có thể dùng "receive order" hay "get order" thay cho "take order" không?

"Quite" và "very" có khác nhau không?

How does he pronounce "180"? Is it common to pronounce "180" like this?

Tại sao lại dùng "in there" mà không dùng "in that"?

"Down" trong câu này có nghĩa là gì?

Dùng "talk to" thay cho "speak to" trong câu này có được không? Sắc thái của hai cụm từ này khác nhau như thế nào?

Chỉ nói "off the phone" thay vì "got off the phone" có được không?

"Checking" trong câu này có nghĩa là gì?

"Plenty of time" và "enough time" khác nhau như thế nào?

What is the difference between "I'm so sorry" and "I'm real sorry"?

Có phải tôi nên luôn sử dụng "in" khi sử dụng từ "hit someone"?

"You should be left with" có thông dụng không? Nó có nghĩa tương tự như "you'll find" không?

Có phải "really" trong câu này có nghĩa là "more" không?

"Poppin" trong câu này có nghĩa là gì?

Có phải "at the end of the day" có nghĩa là "eventually" hay "finally" không?

"Get something straight" có nghĩa là gì?

"Specimen" có nghĩa là gì?

"That" trong "that is incredible" chỉ hành động phết bơ lên bánh mỳ hay chỉ bánh mỳ đã được phết bơ?

"feel bad" có nghĩa là gì?

Tại sao lại dùng "a" ở đầu câu trong khi "cheeks" đang để số nhiều?

Không phải sử dụng "lie down" mới đúng sao?

"Make an impression on somebody" có nghĩa là gì?

Tại sao anh ấy nói "he is a neat guy"?

Isn't it "rumor" used negatively? But this context doesn't seem bad one.

"Out there" có nghĩa là gì? Tôi có thể chỉ nói "there" thôi được không?

What does "on one's own" mean?

Tôi có thể dùng số nhiều của A khi dùng câu "every other A"?

"Turn to" và "turn into" khác nhau như thế nào? Tại sao cô ấy lại dùng "into"?

"Bullet" và "ammo" có nghĩa là gì?

50-50 là gì? Nó có thông dụng không?

Tôi có thể dùng "friends" thay cho "buddies" được không?

What does "It’s full of oil, and high in calories" mean? Can I say "It’s full of oil, and full in calories"?

What is the meaning of "soft" here?

Còn câu nào có thể sử dụng có nghĩa tương tự "What can I get you?" trong trường hợp này không?

"Make amends" có nghĩa là gì?

"Appeal" trong câu này có nghĩa là gì?

"Modeling book" có nghĩa là gì?

"Perp" có nghĩa là gì? Tôi có thể sử dụng từ "suspect" thay cho từ "perp" được không?

Tôi có thể dùng "wonderful" hay "great" thay thế cho "brilliant" không?

Không dùng giới từ trước "the usual way" có được không?

"Have one's own life" có nghĩa là gì?

"Hold on" có được sử dụng thường xuyên không? "Hold on" và "wait" khác nhau như thế nào?

"For a while now" có nghĩa là gì?

"Brace oneself" có nghĩa là gì?

Có phải có từ đằng trước hay đằng sau "Thankful" đã bị lược bỏ không?

"Put hairs on your chest" có nghĩa là gì?

Tại sao lại dùng động từ đuôi -ing ở đầu câu?

"Set to" có nghĩa là gì? Nó có nghĩa tương tự như "to" không?

"Ticker-tape" là gì?

Is "up" necessary to put here?

What does "make the best of it" mean?

"Type of thing" có nghĩa là gì?

What does "Be in charge of " mean?

together-vertical-banner
RedKiwi Dạy tiếng Anh qua video trên YouTube
Sao bạn có thể nói tiếng Anh khi bạn không hiểu chứ? Đã đến lúc cải thiện kỹ năng nghe tiếng Anh của bạn rồi!
Sao bạn có thể nói tiếng Anh khi bạn không hiểu chứ?

Đã đến lúc cải thiện kỹ năng nghe tiếng Anh của bạn rồi!
googlePlay
appStore
logo
phone-background
screen
Video có nội dung thú vị Do đội ngũ RedKiwi chọn lọc Được đăng tải hàng ngày
Đánh giá chân thực từ người dùng trên toàn thế giới
Đánh giá chân thực từ người dùng trên toàn thế giới
Người sử dụng RedKiwi đã đưa ra đánh giá tuyệt vời về app.
Hãy là người tiếp theo trải nghiệm sự tuyệt vời này!
Rất nhiều người đã sử dụng RedKiwi. Hãy là người tiếp theo sử dụng RedKiwi.
 • person
  기타리스트 큐나인
  starstarstarstarstar
  결제해서 사용하고 있습니다. 틈틈히 시간날때 학습하기 정말좋고, 여러 편리한 기능들이 갖추어져있어 신경써서만든 티가 납니다. 앞으로도 더 많은 좋은 컨텐츠들 부탁 ・・・
  2021-04-17
 • person
  Masashi Iwata
  starstarstarstarstar
  楽しく、学べます。 学んだ表現を忘れないように、単語や熟語をメモしておく機能があるといいと思います。
  2021-04-17
 • person
  marugaeru
  starstarstarstarstar
  休憩時間が1分だけ余っている時でも、このアプリで1、2センテンスを勉強することができるので、とても便利で重宝してます。 私にとって一番の英語学習アプリです。 ありがとうございます。
  2021-04-12
 • person
  茜色の西の空
  starstarstarstarstar
  これはいい、本当にいい。メンバーシップに年会費を払って9ヶ月。サボる日もあるけど、平均週に5日、コンテンツは平均3つくらいやっている。今日、YouTubeで英語の講演を聞いてびっく ・・・
  2021-04-11
 • person
  조성훈
  starstarstarstarstar
  짧은 시간 지하철이나 버스 타고 가면서 들으면 아주 시간이 금방 갑니다~ 아직 까지는 너무 좋아요^^ 단어장 기능이 있으면 모르는 단어들 입력 후 다시 그 단어들 ・・・
  2021-04-04
 • person
  mo m
  starstarstarstaremptyStar
  動作が少し遅いですが、楽しく学習できます
  2021-03-26
 • person
  Laie Yee
  starstarstarstarstar
  This is a good app. It has many video and I can practise listening while I am watching my ・・・
  2021-03-20
 • person
  インスタとかー
  starstarstarstarstar
  楽しいです。 英単語の辞書が前の方が好みでしたが、基本的にはそんな問題ないです。毎日少しずつやってます。 ここで学んで、初めてエドシーランとアリアナが歌えるようになり、それからは ・・・
  2021-03-20
 • person
  k endo
  starstarstarstarstar
  有料プランに入っていないので1回につき10分のリスニングしか出来ませんが、1日に2,3回このアプリで英語を聞くということを毎日続けると確実にリスニング力が上がると思います。 内容も ・・・
  2021-03-16
 • person
  JT Lee
  starstarstarstarstar
  원어민 해설을 누른 후 하단에 다음 버튼을 누르면 페이지는 그대로인데 다음버튼은 disabled 되고 복습버튼만 활성화돼서 더이상 진행이 안되는 경우가 있네요
  2021-03-14
 • person
  hans gunsche
  starstarstarstarstar
  Me gustaría que tuviera un glosario para guardar palabras u oraciones difíciles que hayamo ・・・
  2021-02-23
 • person
  magechi
  starstarstarstarstar
  音声の速度変更が出来て、題材も飽きない。 価格も安い、このアプリが最上だと思う。
  2021-02-23
 • person
  Md Liton Ali Molla
  starstarstarstarstar
  Super amazing app.
  2021-02-20
 • person
  haruharuharu0301
  starstarstarstarstar
  リスニングが苦手なわたしですが、 何度でも聞きたくなります。 オススメです☆
  2021-02-20
 • person
  Jessica Ch
  starstarstarstarstar
  컨텐츠 좋고 사용이나 구성도 좋아요
  2021-02-17
 • person
  윤병필
  starstarstarstaremptyStar
  열심히 공부하고 있습니다.... 추가로 한글 번역을 먼저 보고 말하는 방식으로 공부 하려고 하는데.... 한글 번역을 먼저 볼수 있도록 부탁드립니다.
  2021-02-17
 • person
  仏教徒ルター
  starstarstarstarstar
  ジャニスのあの"Oh, my God!"は「ヤダー、マジー、ウソー」で訳してほしいです。
  2021-02-10
 • person
  ajgtpmg
  starstarstarstarstar
  本当に素晴らしいあふです! 自分で今まで紙の上でやっていたディステーションを、より便利に効率的にやることができて本当にありがたいです…! 課金もサービスに比べたら大した額では無いと ・・・
  2021-02-10
 • person
  Great Hawk
  starstarstarstarstar
  I have been using this app for a long time. The app is getting better and better, by now. ・・・
  2021-02-06
 • person
  english song
  starstarstarstarstar
  Good 👍job
  2021-02-04
 • person
  サッカー^_^'!
  starstarstarstarstar
  これってお金かかるの?
  2021-02-01
 • person
  英語初心
  starstarstarstarstar
  私のようなリスニング初心者には最高の教材! 動画の大体が映画のトレイラーや、テレビ番組の一部を切り取ったものです。個人的にはもう少しユーチューバーのカジュアルな英語を勉強できるよ ・・・
  2021-01-29
 • person
  박경미
  starstarstarstarstar
  듣기에 많이 도움되요
  2021-01-25
 • person
  Jiya Kim
  starstarstarstarstar
  진짜좋아요 지인들에게 추천도많이했어요 내용 업데이트잘되구 계속 좋아지는 앱입니다
  2021-01-25
 • person
  toru hirano
  starstarstarstaremptyStar
  もう1年以上練習が続いています。72才です。アメリカ映画を字幕無しで聞き取れることを目標にして頑張っています。継続できているのは、シャドーイングしやすいから。文節ごと、速度コントロ ・・・
  2021-01-25
 • person
  센티멘티
  starstarstarstarstar
  So great app for my English improvement. The app provides satisfactory customer experience ・・・
  2021-01-25
 • person
  のほほん太郎
  starstarstarstarstar
  早口英語を全単語表記してくれるのが良い。
  2021-01-23
 • person
  吉元由美子
  starstarstarstarstar
  ヒアリングが苦手なので楽しみながら苦手意識が少しづつ克服出来たらと継続するようになりました。色々なカテゴリーがあるので自分のその日の気持ちに合わせて選んでいます。質問にも丁寧に答え ・・・
  2021-01-18
 • person
  yeehyung
  starstarstarstaremptyStar
  Phone은 갤럭시로 깔아서 잘 사용하고 있어요. 아주 영어 듣기공부에 좋습니다. 근데 간혹 아이패드를 사용할 때는 전용버전이 없어서 좀 불편해요. 아이패드 버전 ・・・
  2021-01-16
 • person
  吉名聖子
  starstarstarstarstar
  Interesting and amazing! I like this app very much.
  2021-01-08
Đăng ký nhận bản tin từ RedKiwi
Đăng ký nhận bản tin từ RedKiwi
Chúng tôi không chỉ gửi cho bạn mã giảm giá đặc biệt, chúng tôi còn gửi những tin mới nhất về bài học tiếng Anh và về RedKiwi.
Chúng tôi không chỉ gửi cho bạn mã giảm giá đặc biệt, chúng tôi còn gửi những tin mới nhất về bài học tiếng Anh và về RedKiwi.