• Tiếng Việt

Question List of W31

Tại sao cô ấy lại nói "Wahlberg" mà không phải là "(get, set,) go"?

"Write" và "write down" khác nhau như thế nào?

"Ramekin" là gì?

Where's "five eyes nations"?

Tại sao anh ấy lại dùng "halt" mà không dùng "stop"?

"All hands on deck" có nghĩa là gì?

Does it always have to be a plural form when you're saying "make amends"?

"A couple of Santiagos" có nghĩa là gì?

"Light" trong câu này có nghĩa là gì?

Tôi có thể lược bỏ từ "to make" trong câu này không?

"As usual" có thông dụng không?

Khi nào thì có thể sử dụng "over to you"? Cụm từ này có nghĩa là gì?

"Has found me" và "found me" khác nhau như thế nào?

Is "what you doing" a shortened form of "what are you doing"?

"Candle wax" và "candle" khác nhau như thế nào?

"Benefit of something" có nghĩa là gì?

Không phải từ "nuts" có nghĩa tiêu cực sao? Sao nó lại được sử dụng ở đây?

"Growing list" có nghĩa là gì?

Why is present progressive tense is used for "be playing"? Can't I just say "not normal for kinds to play outside this much"? What is the meaning of present progressive here?

Does it mean the same if I use "final" instead of "ultimate"?

What does "could have + p.p" mean?

"Messes" trong câu này có nghĩa là gì?

"Meemaw" là gì?

"Sulking" có nghĩa là gì?

What does "its" mean here?

"Offset" có nghĩa là gì?

"Costing the company" có nghĩa là gì?

Why does he said "there" instead of "this"?

She seems to pronounce "semi" as [se-mai]. Why does she pronounce like this?

Tại sao lại không có "a" trước "little guy"?

Có phải "with my luck" luôn có nghĩa tiêu cực không?

"Neither" trong câu này có nghĩa là gì? Khi nào thì có thể sử dụng từ này?

Tại sao anh ấy lại nói như vậy?

"Baby tooth" là gì? Có từ "adult tooth" không?

Có phải "mess up" là từ đồng nghĩa của "wreck up" không?

What does "take matters into one's own hands" mean?

How should I understand the expression "all that"?

"Hard work" và "hard working" khác nhau như thế nào?

Tôi có thể dùng "at" thay cho "from" không?

"Wake up with" và "wake up to" khác nhau như thế nào?

"Blocks" có nghĩa là gì?

"Production bonus" có nghĩa là gì?

Does "look" have a meaning of asking for agreement in this case?

Why does the article come before "UK"? Should I always put "the" in front of "UK"?

Có loại "phobias" nào khác không?

"Rolly-wheels" là gì?

"Things were done to something" có nghĩa là gì?

Không phải "on the old spot" đúng hơn là "in the old spot" sao?

Có phải "pride" trong câu này là "prize" đúng không? Vì số điện thoại bạn của Rosa có vẻ như là "prize" vậy.

Dùng "as if" thay cho "as though" có được không?

Có phải tôi nên luôn sử dụng mạo từ trước từ "top" và "bottom" không?

Should I always use -ing form after the expression "expert at"?

What does "could" mean here?

"The good ole U.S. of A." có nghĩa là gì?

Lược bỏ "is when" ở giữa câu thì nghĩa của câu có thay đổi không?

Sử dụng "all that" ở giữa câu như thế nào?

What does "cool one's heels" mean?

Không dùng mạo từ trước "campus" có phổ biến không?

What does "while I have you" mean? What is the meaning of "having somebody"?

"In to" và "into" có khác nhau không?

Có phải "four times the work" là danh từ không? Tôi có thể nói "the work of four times" được không?

"Possessed" trong câu này có nghĩa là gì?

"Ever" trong câu này có nghĩa là gì?

Why does this start with "why would you" not "why are you" or "why did you"? I want to know the difference, thank you 😆

Why don't he use number (8) here? Is there any rule to use like that?

"Look in" và "look at" khác nhau như thế nào?

"Hopefully" trong câu này có nghĩa là gì?

"Stage of man chart" là gì?

"Upsetting" có nghĩa là gì?

"So bad" trong câu này có nghĩa là gì?

Is "child's play" a common expression? 😯

Why does she say "real" here? It seems just saying "sun's getting low" already mean sunset.

Câu này có từ nào bị lược bỏ không?

Nếu tôi dùng "and" thay cho "or" thì sắc thái của câu có thay đổi không?

"Deal" trong câu này có nghĩa là gì?

"A half" và "an half" khác nhau như thế nào?

Dùng "stain" thôi có được không? "Stain" và "staining" khác nhau như thế nào?

What does "do you mind" mean? and does it have to be followed by "ing" form?

Why is there "a" in front of "Tuesday"?

"Place" trong câu này có nghĩa là gì?

What does "even" mean here?

"Claustrophobic" có nghĩa là gì?

Có phải "she" trong câu này là chỉ "mouth" đúng không? Dùng "she" để chỉ bộ phận cơ thể người có phổ biến không?

"We got" và "we have got" khác nhau như thế nào?

Có phải "game" thường bao gồm nhiều "events" đúng không?

Can I think "just me" same as "alone"?

RedKiwi có thể giải thích về ngữ pháp "as ~ as" được không?

"You'll be meeting" và "you'll meet" khác nhau như thế nào?

How come this sentence is starting with "but"? Does it mean "however" here? I don't get the context of using "but" here.

Tại sao lại sử dụng "was" ở đây? Có vẻ như Ông già Noen vẫn bận.

"Deep-sixed" có nghĩa là gì?

Từ "stomach" có thường được dùng với vai trò là động từ không?

What does "there's no telling" mean?

What does "all of you" mean?

Người nói có ý gì khi nói lại từ "word" lần thứ hai?

Is also "seem to be like a time machine" a correct expression? How's it difference from "seems like a time machine"?

"All-you-can-eat" có nghĩa là gì?

"Get the chills" có nghĩa là gì?

"Put something away" có nghĩa là gì?

"Daydream" là một từ hay hai từ?

Isn't an article "a" or "the" necessary before "trouble"?

"Spick-and-span" có nghĩa là gì? Cụm từ này có thông dụng không?

Does "speak one's mind" mean "speak in a straightforward way"? Does it have negative nuance?

"Get to shake" và "shake" khác nhau như thế nào?

What does "get back on something" mean here?

Có phải "actually" được sử dụng khi nói về thứ người khác không biết không?

Có phải "all" có nghĩa là "fully" không?

Có cách nào khác để nói "a single piece of paper" không?

"While I'm about it" và "while I'm at it" khác nhau như thế nào?

"Drop", "fall" và "down" khác nhau như thế nào?

What does "in the first place" mean? What is the synonym for this?

"Ever" trong câu này có nghĩa là gì và sử dụng như thế nào?

What does "they" refer here? If "they" refer to "climate scientists", please teach me how someone can be the result of something.

"On your mark" có phổ biến không?

What does "so tall" mean here?

"Were meant to~" và "my hunch" có nghĩa là gì?

"Make a wish" có nghĩa là gì?

What is the difference between "perhaps" and "maybe"?

Here, "a" is pronounced as [eɪ]. But I thought pronouncing "a" as [ə] is more common. Is it just this person's unusual pronunciation, or should I use both pronunciation according to the situation?

Có phải "the whole jungle" là tân ngữ của động từ "tell" không?

I don't know well about "because". I think "Just because ~ year, that does not ..." is more appropriate. Is "that" skipped in the middle?

RedKiwi hướng dẫn mình cách sử dụng "for sure" với nhé.

Lược bỏ "something" thì nghĩa của câu có thay đổi không?

"Get A into B" có phải là một cụm từ không?

What's the meaning of "while I'm at it"?

"Might as well" có nghĩa là gì?

Tại sao anh ấy lại dùng "they" mà không dùng "we"?

What does "dig in" mean?

Can you explain to me about this sentence's grammatical structure? How come "had" and "have" were used here? Is it kind of a subjunctive mood sentence?

Khi nào thì tôi có thể nói "believe or not"?

"O M" trước từ "goodness" có nghĩa là gì?

"Magic moment" có nghĩa là gì?

I'm curious about the difference in nuance between "You're smoking again?" and "Are you smoking again?".

"What is it" có nghĩa là gì? Lược bỏ đi thì nghĩa của câu có thay đổi không?

Dùng "tip" thay cho "trick" có được không?

What does "in studies of" mean? Is it a common expression?

"Right" trong câu này có nghĩa là gì?

Can I say "I like him best" instead?

It seems "brainchild" is consisted of "brain" and "child". Is this word creatively made by speaker?

Why "have been" was used here? What does it mean?

Is "your default" a common expression?

What does "as" mean here?

Có phải "it" chỉ "if I asked you for your number" không?

"This is my year" có thông dụng không? Nó có nghĩa là gì?

What does "what else" mean here?

Tại sao câu này lại bắt đầu với từ "seems"?

"Add value" có nghĩa là gì?

Tại sao lại sử dụng "dear" trong trường hợp này?

Có phải "ahoy" là một từ cảm thán không?

"Piece something together" có nghĩa là gì?

"Off" trong câu này có nghĩa là gì? Trong tình huống nào tôi có thể nói "something is off"?

Từ trái nghĩa của "fast forward" là gì?

Có phải "affinity for A" có nghĩa là "good feeling toward A"?

Khi nào thì ta sử dụng "That's the thing"?

Is it common to say "with A comes B" than "A comes with B"?

Could you tell me the nuance and usage of "I have to say", please.

What does "turn into" mean?

"A family" thì nhiều hơn một người, tại sao lại dùng "is moving" mà không dùng "are moving"?

What's different if I change "the" to "a"? (a real thing vs the real thing)

What does "have" mean here?

"Stuff" có dạng số nhiều?

"Sweet company" có nghĩa là gì?

"Float" trong câu này có nghĩa là gì?

What is the meaning of "dizzying" here? Is it okay to not use the word "dizzying" here?

Câu này có nghĩa là gì? Sử dụng cụm từ này trong các tình huống khác như thế nào?

“Massive backlog” có nghĩa là gì?

"Jimmy Jabs" là gì?

"Drizzle" và "pour" khác nhau như thế nào?

Is "do" from "do I feel" an emphasis?

"Gravity centered" có nghĩa là gì?

Is "throw" an appropriate expression here, or is it used in a sarcastic way?

Có phải "get yourself a wife" có nghĩa là "get married" không?

"Hack" có nghĩa là gì? Sử dụng từ này trong trường hợp khác như thế nào?

Nếu tôi nói "get tougher to Beijing" thay cho "get tougher on Beijing" thì nghĩa của câu có thay đổi không?

Chỉ gọi gấu Teddy là "Teddy" có thông dụng không? Hay đó là tên của chú gấu này?

"Your honor" có thường được dùng trong phiên tòa không?

"Insist on something" có nghĩa là gì? Có phải nó có nghĩa tiêu cực không?

Is common to use "high in calories" instead of "high calories"? Is there any expression like "high in calories"?

Is it same if I say just "must not buy 5g"? Why does he put "any" here?

Is "random" usually used as a noun?

"Show up" và "come" có nghĩa giống nhau không?

How different "may not have gone" and "may have not gone"?

Why is "there" a subject here? Can't I just say "Any ice creams are not going to come out"?

"Go up" có nghĩa là gì?

"Plastic" có nghĩa là gì?

together-vertical-banner
RedKiwi Dạy tiếng Anh qua video trên YouTube
Sao bạn có thể nói tiếng Anh khi bạn không hiểu chứ? Đã đến lúc cải thiện kỹ năng nghe tiếng Anh của bạn rồi!
Sao bạn có thể nói tiếng Anh khi bạn không hiểu chứ?

Đã đến lúc cải thiện kỹ năng nghe tiếng Anh của bạn rồi!
googlePlay
appStore
logo
phone-background
phone
screen
Video có nội dung thú vị
Video có nội dung thú vị Do đội ngũ RedKiwi chọn lọc Được đăng tải hàng ngày
Đánh giá chân thực từ người dùng trên toàn thế giới
Đánh giá chân thực từ người dùng trên toàn thế giới
Người sử dụng RedKiwi đã đưa ra đánh giá tuyệt vời về app.
Hãy là người tiếp theo trải nghiệm sự tuyệt vời này!
Rất nhiều người đã sử dụng RedKiwi. Hãy là người tiếp theo sử dụng RedKiwi.
 • person
  Jiya Kim
  starstarstarstarstar
  진짜좋아요 지인들에게 추천도많이했어요 내용 업데이트잘되구 계속 좋아지는 앱입니다
  2021-01-25
 • person
  toru hirano
  starstarstarstaremptyStar
  もう1年以上練習が続いています。72才です。アメリカ映画を字幕無しで聞き取れることを目標にして頑張っています。継続できているのは、シャドーイングしやすいから。文節ごと、速度コントロ ・・・
  2021-01-25
 • person
  のほほん太郎
  starstarstarstarstar
  早口英語を全単語表記してくれるのが良い。
  2021-01-23
 • person
  吉元由美子
  starstarstarstarstar
  ヒアリングが苦手なので楽しみながら苦手意識が少しづつ克服出来たらと継続するようになりました。色々なカテゴリーがあるので自分のその日の気持ちに合わせて選んでいます。質問にも丁寧に答え ・・・
  2021-01-18
 • person
  yeehyung
  starstarstarstaremptyStar
  Phone은 갤럭시로 깔아서 잘 사용하고 있어요. 아주 영어 듣기공부에 좋습니다. 근데 간혹 아이패드를 사용할 때는 전용버전이 없어서 좀 불편해요. 아이패드 버전 ・・・
  2021-01-16
 • person
  吉名聖子
  starstarstarstarstar
  Interesting and amazing! I like this app very much.
  2021-01-08
 • person
  고봉수
  starstarstarstarstar
  대체로 만족 다만 학습한 영상을 무한반복 할수 있는 기능이 있다면 더 좋을듯 합니다. 운전중에 들을수 있게요. 가능하면 추가 부탁드립니다.
  2020-12-31
 • person
  ch oi
  starstarstarstarstar
  여러 영어어플 설치와 삭제를 반복하며 살아남았습니다. 좋아하는 영상도 가득이고 저같이 집중력 없는 사람들을 위해(?) 영상의 길이도 짧은 것이 참 좋습니다. 좋은 ・・・
  2020-12-29
 • person
  BqztjqdcQmeGatklo
  starstarstarstarstar
  service, daily installs can reach 3000+. Please contact me at Skype/WhatsApp: +86159822071 ・・・
  2020-12-29
 • person
  Yota Kawamoto
  starstarstarstarstar
  とても使いやすくて、初めてリスニングの練習が継続できています。
  2020-12-20
 • person
  Александър Александров
  starstarstarstaremptyStar
  Супер перфект
  2020-12-17
 • person
  서동삼
  starstarstarstarstar
  정기 구독 기간이 남은 상태에서, 할인된 금액으로 추가 1년 구독을 신청했는데, 기존 남은 구독 기간이 사라졌습니다. 추가 구독을 취소해 주시거나, 기존 구독 기 ・・・
  2020-12-14
 • person
  Ariel Ivy
  starstarstarstarstar
  Really good but sad u have to pay
  2020-12-13
 • person
  sora park
  starstarstarstarstar
  재밌게 공부할 수 있어요~~^^
  2020-12-12
 • person
  秋江眞人
  starstarstarstaremptyStar
  イラつく時があるが、こういうもんかと思う。
  2020-12-07
 • person
  Amaury Castro De La Rosa
  starstarstarstarstar
  So good so far
  2020-12-01
 • person
  stella park
  starstarstarstarstar
  정말 최고의 듣기앱입니다!!!바로 정기결제
  2020-11-29
 • person
  Banker
  starstarstarstarstar
  Made in Korea, It's good. Hello, Do you have a website????????
  2020-11-25
 • person
  CHIHARU YASHIMA
  starstarstarstarstar
  ゲーム感覚で勉強できて、とても楽しいです。
  2020-11-23
 • person
  Junghwa Min
  starstarstarstarstar
  나이스 앱이라고 생각함
  2020-11-23
 • person
  융댕
  starstarstarstarstar
  정말 무슨일이에요... 업뎃 되고나서 '분류'도 생기고....😍😍 제가 인터뷰영상 많이 올려달라고 했는데 분류에 아예 '인터뷰'라는 항목까지 생겼네요 ..사랑 ・・・
  2020-11-14
 • person
  mm
  starstarstarstarstar
  短い文章ごとにできるリスニングがとても良い。興味のあるコンテンツやレベルで選べるので飽きない
  2020-11-13
 • person
  Hwami Kim
  starstarstarstaremptyStar
  ゲームのように楽しみながら、リスニングがアップ
  2020-11-09
 • person
  エサにかみつく魚
  starstarstarstarstar
  良いアプリだと思う。
  2020-11-08
 • person
  홍성창
  starstarstarstarstar
  애니메이션은 단편적으로 소개해서 이해하기 어려움
  2020-10-30
 • person
  Md Wazien Mohd
  starstarstarstarstar
  Auntie Talking Kota Kinabalu Pantai Jerudong Specialist Centre In Watch YouTube "Open hous ・・・
  2020-10-29
 • person
  fangzhen xiang
  starstarstarstarstar
  I love this app. It helps me a lot. I'll keep learning English with this app! Thanks the p ・・・
  2020-10-29
 • person
  きききっきききき
  starstarstarstarstar
  ドラマや映画で、楽しみながら勉強していく、欲しい機能が全て付いたアプリだと思います。 毎日少しずつやっていったら、リスニングの力がつくのではないかと思っています。何より楽しみながら ・・・
  2020-10-24
 • person
  Hyelim Chi
  starstarstarstaremptyStar
  좋아요! 무료로 이런 앱을 사용할 수 있어서 좋아요 나중에 1년 사용권도 구매해서 써보려구요
  2020-10-20
 • person
  Isabel Souza
  starstarstarstarstar
  Muito bom amoooooooooo
  2020-10-20