redkiwi
 • Tiếng Việt

Question List of W31

Tại sao cô ấy lại nói "Wahlberg" mà không phải là "(get, set,) go"?

"Write" và "write down" khác nhau như thế nào?

"Ramekin" là gì?

Where's "five eyes nations"?

Tại sao anh ấy lại dùng "halt" mà không dùng "stop"?

"All hands on deck" có nghĩa là gì?

Có phải lúc nào cũng phải sử dụng dạng số nhiều "make amends" không?

"A couple of Santiagos" có nghĩa là gì?

"Light" trong câu này có nghĩa là gì?

Tôi có thể lược bỏ từ "to make" trong câu này không?

"As usual" có thông dụng không?

Khi nào thì có thể sử dụng "over to you"? Cụm từ này có nghĩa là gì?

"Of" trong câu này có nghĩa là gì? Cấu trúc "[chủ ngữ] + [động từ tobe] + of + ~" có thông dụng không?

"Has found me" và "found me" khác nhau như thế nào?

Is "what you doing" a shortened form of "what are you doing"?

"Candle wax" và "candle" khác nhau như thế nào?

"Benefit of something" có nghĩa là gì?

Không phải từ "nuts" có nghĩa tiêu cực sao? Sao nó lại được sử dụng ở đây?

"Growing list" có nghĩa là gì?

Why is present progressive tense is used for "be playing"? Can't I just say "not normal for kinds to play outside this much"? What is the meaning of present progressive here?

Does it mean the same if I use "final" instead of "ultimate"?

What does "could have + p.p" mean?

"Messes" trong câu này có nghĩa là gì?

"Meemaw" là gì?

"Sulking" có nghĩa là gì?

What does "its" mean here?

"Offset" có nghĩa là gì?

"Costing the company" có nghĩa là gì?

Why does he said "there" instead of "this"?

She seems to pronounce "semi" as [se-mai]. Why does she pronounce like this?

Tại sao lại không có "a" trước "little guy"?

Có phải "with my luck" luôn có nghĩa tiêu cực không?

"Neither" trong câu này có nghĩa là gì? Khi nào thì có thể sử dụng từ này?

Tại sao anh ấy lại nói như vậy?

"Baby tooth" là gì? Có từ "adult tooth" không?

Có phải "mess up" là từ đồng nghĩa của "wreck up" không?

What does "take matters into one's own hands" mean?

Nghĩa của cụm "so long as" có giống với "as long as" không?

How should I understand the expression "all that"?

"Hard work" và "hard working" khác nhau như thế nào?

Tôi có thể dùng "at" thay cho "from" không?

Người bản ngữ có nói "I'm told that..." không? Cụm từ này khác gì với "I heard that..."?

"Wake up with" và "wake up to" khác nhau như thế nào?

"Blocks" có nghĩa là gì?

"Production bonus" có nghĩa là gì?

Does "look" have a meaning of asking for agreement in this case?

Why does the article come before "UK"? Should I always put "the" in front of "UK"?

Có loại "phobias" nào khác không?

"Rolly-wheels" là gì?

"Join the cause" có nghĩa là gì?

"Things were done to something" có nghĩa là gì?

Không phải "on the old spot" đúng hơn là "in the old spot" sao?

Có phải "pride" trong câu này là "prize" đúng không? Vì số điện thoại bạn của Rosa có vẻ như là "prize" vậy.

Dùng "as if" thay cho "as though" có được không?

Có phải tôi nên luôn sử dụng mạo từ trước từ "top" và "bottom" không?

"Awards room" có nghĩa là gì?

Should I always use -ing form after the expression "expert at"?

What does "could" mean here?

"The good ole U.S. of A." có nghĩa là gì?

Lược bỏ "is when" ở giữa câu thì nghĩa của câu có thay đổi không?

Sử dụng "all that" ở giữa câu như thế nào?

What does "cool one's heels" mean?

Không dùng mạo từ trước "campus" có phổ biến không?

What does "while I have you" mean? What is the meaning of "having somebody"?

"In to" và "into" có khác nhau không?

Có phải "four times the work" là danh từ không? Tôi có thể nói "the work of four times" được không?

Anh ấy nói với giọng mệnh lệnh, tại sao lại dùng "will" ở đây?

"Possessed" trong câu này có nghĩa là gì?

"Ever" trong câu này có nghĩa là gì?

"Hit the books" có nghĩa là gì?

Why does this start with "why would you" not "why are you" or "why did you"? I want to know the difference, thank you 😆

Why don't he use number (8) here? Is there any rule to use like that?

"Look in" và "look at" khác nhau như thế nào?

"Hopefully" trong câu này có nghĩa là gì?

"Stage of man chart" là gì?

"Them" trong câu này có nghĩa là gì? Tôi có thể nói "How do you like apples" được không?

"Upsetting" có nghĩa là gì?

"So bad" trong câu này có nghĩa là gì?

Is "child's play" a common expression? 😯

Gọi bạn gái là "doll" có phổ biến không?

Why does she say "real" here? It seems just saying "sun's getting low" already mean sunset.

Câu này có từ nào bị lược bỏ không?

"Marmalade" và "jam" khác nhau như thế nào?

Nếu tôi dùng "and" thay cho "or" thì sắc thái của câu có thay đổi không?

"Deal" trong câu này có nghĩa là gì?

"A half" và "an half" khác nhau như thế nào?

Dùng "stain" thôi có được không? "Stain" và "staining" khác nhau như thế nào?

What does "do you mind" mean? and does it have to be followed by "ing" form?

Why is there "a" in front of "Tuesday"?

"Place" trong câu này có nghĩa là gì?

What does "even" mean here?

"Claustrophobic" có nghĩa là gì?

Có phải "she" trong câu này là chỉ "mouth" đúng không? Dùng "she" để chỉ bộ phận cơ thể người có phổ biến không?

"We got" và "we have got" khác nhau như thế nào?

Có phải "game" thường bao gồm nhiều "events" đúng không?

Can I think "just me" same as "alone"?

RedKiwi có thể giải thích về ngữ pháp "as ~ as" được không?

"You'll be meeting" và "you'll meet" khác nhau như thế nào?

How come this sentence is starting with "but"? Does it mean "however" here? I don't get the context of using "but" here.

Tại sao lại sử dụng "was" ở đây? Có vẻ như Ông già Noen vẫn bận.

"Wrench" trong câu này có nghĩa là gì?

"Deep-sixed" có nghĩa là gì?

Từ "stomach" có thường được dùng với vai trò là động từ không?

"There's no telling" có nghĩa là gì?

What does "all of you" mean?

Người nói có ý gì khi nói lại từ "word" lần thứ hai?

Is also "seem to be like a time machine" a correct expression? How's it difference from "seems like a time machine"?

"All-you-can-eat" có nghĩa là gì?

"Get the chills" có nghĩa là gì?

"Put something away" có nghĩa là gì?

"Daydream" là một từ hay hai từ?

Isn't an article "a" or "the" necessary before "trouble"?

"Spick-and-span" có nghĩa là gì? Cụm từ này có thông dụng không?

Does "speak one's mind" mean "speak in a straightforward way"? Does it have negative nuance?

"Get to shake" và "shake" khác nhau như thế nào?

Which words were skipped after "I’d better"?

What does "get back on something" mean here?

Tôi tưởng "house" là danh từ, nghĩa động từ của nó là gì?

Có phải "actually" được sử dụng khi nói về thứ người khác không biết không?

Có phải "all" có nghĩa là "fully" không?

Có cách nào khác để nói "a single piece of paper" không?

"While I'm about it" và "while I'm at it" khác nhau như thế nào?

"Drop", "fall" và "down" khác nhau như thế nào?

What does "in the first place" mean? What is the synonym for this?

"Ever" trong câu này có nghĩa là gì và sử dụng như thế nào?

What does "they" refer here? If "they" refer to "climate scientists", please teach me how someone can be the result of something.

"On your mark" có phổ biến không?

What does "so tall" mean here?

"Were meant to~" và "my hunch" có nghĩa là gì?

"Bless you" trong câu này có nghĩa là gì?

"Make a wish" có nghĩa là gì?

What is the difference between "perhaps" and "maybe"?

Here, "a" is pronounced as [eɪ]. But I thought pronouncing "a" as [ə] is more common. Is it just this person's unusual pronunciation, or should I use both pronunciation according to the situation?

Có phải "the whole jungle" là tân ngữ của động từ "tell" không?

I don't know well about "because". I think "Just because ~ year, that does not ..." is more appropriate. Is "that" skipped in the middle?

RedKiwi hướng dẫn mình cách sử dụng "for sure" với nhé.

Lược bỏ "something" thì nghĩa của câu có thay đổi không?

"Get A into B" có phải là một cụm từ không?

What's the meaning of "while I'm at it"?

"Might as well" có nghĩa là gì?

Tại sao anh ấy lại dùng "they" mà không dùng "we"?

What does "dig in" mean?

Can you explain to me about this sentence's grammatical structure? How come "had" and "have" were used here? Is it kind of a subjunctive mood sentence?

Khi nào thì tôi có thể nói "believe or not"?

"O M" trước từ "goodness" có nghĩa là gì?

Khi nào thì "film" được sử dụng là danh từ không đếm được? Tôi nghĩ "film" là danh từ đếm được chứ?

Sử dụng cụm từ "this is all" như thế nào?

"Passed it" có nghĩa là gì? Trong tình huống nào thì tôi có thể sử dụng cụm từ này?

"Magic moment" có nghĩa là gì?

"Has-been" có nghĩa là gì?

I'm curious about the difference in nuance between "You're smoking again?" and "Are you smoking again?".

"What is it" có nghĩa là gì? Lược bỏ đi thì nghĩa của câu có thay đổi không?

Dùng "tip" thay cho "trick" có được không?

What does "in studies of" mean? Is it a common expression?

"Right" trong câu này có nghĩa là gì?

"Exaggerate profile" có nghĩa là gì?

Can I say "I like him best" instead?

It seems "brainchild" is consisted of "brain" and "child". Is this word creatively made by speaker?

Why "have been" was used here? What does it mean?

"As hell" có thông dụng không?

Is "your default" a common expression?

What does "as" mean here?

"Unbelievable" trong câu này có nghĩa là gì?

Có phải "it" chỉ "if I asked you for your number" không?

"This is my year" có thông dụng không? Nó có nghĩa là gì?

What does "what else" mean here?

Tại sao câu này lại bắt đầu với từ "seems"?

"Add value" có nghĩa là gì?

Tại sao lại sử dụng "dear" trong trường hợp này?

Có phải "ahoy" là một từ cảm thán không?

"Piece something together" có nghĩa là gì?

"Off" trong câu này có nghĩa là gì? Trong tình huống nào tôi có thể nói "something is off"?

Từ trái nghĩa của "fast forward" là gì?

Có phải "affinity for A" có nghĩa là "good feeling toward A"?

"Once" và "when" khác nhau như thế nào?

Khi nào thì ta sử dụng "That's the thing"?

Is it common to say "with A comes B" than "A comes with B"?

Could you tell me the nuance and usage of "I have to say", please.

What does "turn into" mean?

"A family" thì nhiều hơn một người, tại sao lại dùng "is moving" mà không dùng "are moving"?

What's different if I change "the" to "a"? (a real thing vs the real thing)

"Suit someone down to the ground" có nghĩa là gì? Từ đồng nghĩa của nó là gì?

What does "have" mean here?

"Stuff" có dạng số nhiều?

"Sweet company" có nghĩa là gì?

"Float" trong câu này có nghĩa là gì?

What is the meaning of "dizzying" here? Is it okay to not use the word "dizzying" here?

Câu này có nghĩa là gì? Sử dụng cụm từ này trong các tình huống khác như thế nào?

“Massive backlog” có nghĩa là gì?

"Jimmy Jabs" là gì?

"Drizzle" và "pour" khác nhau như thế nào?

"Demons" là ai?

Is "do" from "do I feel" an emphasis?

Có phải "noted" có nghĩa là "understood" đúng không? Khi nào thì sử dụng từ này?

"Gravity centered" có nghĩa là gì?

Is "throw" an appropriate expression here, or is it used in a sarcastic way?

Có phải "get yourself a wife" có nghĩa là "get married" không?

"Hack" có nghĩa là gì? Sử dụng từ này trong trường hợp khác như thế nào?

Nếu tôi nói "get tougher to Beijing" thay cho "get tougher on Beijing" thì nghĩa của câu có thay đổi không?

Chỉ gọi gấu Teddy là "Teddy" có thông dụng không? Hay đó là tên của chú gấu này?

"Your honor" có thường được dùng trong phiên tòa không?

"Insist on something" có nghĩa là gì? Có phải nó có nghĩa tiêu cực không?

"Hold on", "hang on" và "just a minute/second" khác nhau như thế nào? Chúng có dùng thay thế cho nhau được không?

Is common to use "high in calories" instead of "high calories"? Is there any expression like "high in calories"?

Is it same if I say just "must not buy 5g"? Why does he put "any" here?

Is "random" usually used as a noun?

"Show up" và "come" có nghĩa giống nhau không?

How different "may not have gone" and "may have not gone"?

Why is "there" a subject here? Can't I just say "Any ice creams are not going to come out"?

"Go up" có nghĩa là gì?

"Plastic" có nghĩa là gì?

RedKiwi Dạy tiếng Anh qua video trên YouTube

Sao bạn có thể nói tiếng Anh khi bạn không hiểu chứ? Đã đến lúc cải thiện kỹ năng nghe tiếng Anh của bạn rồi!

Sao bạn có thể nói tiếng Anh khi bạn không hiểu chứ?

Đã đến lúc cải thiện kỹ năng nghe tiếng Anh của bạn rồi!

googlePlay
appStore
logo
phone-background
screen

Video có nội dung thú vị Do đội ngũ RedKiwi chọn lọc Được đăng tải hàng ngày

Đánh giá chân thực từ người dùng trên toàn thế giới

Đánh giá chân thực từ người dùng trên toàn thế giới

Người sử dụng RedKiwi đã đưa ra đánh giá tuyệt vời về app.
Hãy là người tiếp theo trải nghiệm sự tuyệt vời này!

Rất nhiều người đã sử dụng RedKiwi. Hãy là người tiếp theo sử dụng RedKiwi.

 • person

  ずんん

  starstarstarstaremptyStar

  品質の良いアプリですね 聞き取りを楽しくできそうです 発音の方は特にAIチェックなどはないようです 子供に使わせたいから、レーティングコントロールと ひらがなでの訳表示があると良 ・・・

  2021-09-24

 • person

  에붸붸

  starstarstarstarstar

  살까말까 고민하다가 할인한다길래 1년으로 샀습니다. 일단 너무 좋은데.. 저만 그 발음 말하면 다음으로 안 넘어가네요.. 계속 로딩만 뜨고 안넘어 가요ㅜㅜ 아 근 ・・・

  2021-09-23

 • person

  VALENTIN MONERO SANTANA

  starstarstarstarstar

  Excelente aplicación para aprender Ingles.

  2021-09-23

 • person

  jj j

  starstarstarstaremptyStar

  컨텐츠는 너무좋은데요 유튜브 화면이 티비지지직거리는것처럼 안보이는 영상이 많아요 유료결제하려고하는데 저게 장벽이네요 왜그러는걸까요

  2021-09-22

 • person

  박상용

  starstarstarstarstar

  오우 계속 자동구간 반복 진짜 최고

  2021-09-21

 • person

  Sam Bird

  starstarstarstarstar

  15년 경력의 전직 영어 강사로서 말씀드리건대 가히 최고의 리스닝 앱입니다

  2021-09-21

 • person

  Kanta

  starstarstarstarstar

  手軽にディクテーションができるので非常に良いです。 料金も1年間で2600円とかだったので、かなりコスパがいいと思います。 まだ使い始めて3日とかですが、今のところとても楽しく勉強 ・・・

  2021-09-15

 • person

  HangeulTV

  starstarstarstarstar

  조금 빠르긴 하지만 그래서 더 여러 번 들으면서 문장을 만들어가서 좋습니다. 조금 느리게 듣는 기능이 추가되면 저같은 초보에게 많은 도움이 될 것 같습니다.

  2021-09-15

 • person

  悠々彼方S

  starstarstarstaremptyStar

  ネイティブの英語のヒアリングの勉強には最適です。英語の教科のように決して聞き取りやすくはないですが、むしろそれが自然の英語ですから。

  2021-09-14

 • person

  Gustavo Adolfo Flórez Motta

  starstarstarstarstar

  Muy buena.

  2021-09-13

 • person

  岩本なな

  starstarstarstarstar

  中学一年です。このアプリをやり始めて学校のネイティブ教師に褒められるようになりました。

  2021-09-13

 • person

  라내

  starstarstarstarstar

  그런데 혹시 1년치 구독이 된건가요? 결제된것이 이 어플로 추정되서 바로 구독취소 하긴 했는데 환불이 가능할까요? 구독 되고는 한번도 이용 안했습니더ㅠㅠ 확인 부 ・・・

  2021-09-13

 • person

  Sebastian Rodriguez Torres

  starstarstarstarstar

  lo mejor de lo mejor

  2021-09-08

 • person

  カルーアinKawasaki

  starstarstarstarstar

  ディクテーションとシャドーイングができるのが最高です!

  2021-09-05

 • person

  伊藤淳史

  starstarstarstaremptyStar

  短い時間でたくさん聞きたいので、倍速再生機能をつけて欲しいです。 もしすでに実装されていたら、使い方を教えてください

  2021-08-30

 • person

  Kike Hernández

  starstarstarstaremptyStar

  Existe otro método de pago? Porque no tengo cuenta bancaria 🚫

  2021-08-29

 • person

  Kaitoaki

  starstarstarstarstar

  初心者にもシャドーイングができる良いアプリ。Netflixなどを使ってシャドーイングにチャレンジしてきたが挫折。このアプリでは続けられている。 1点要望としては、画面の色が白色のた ・・・

  2021-08-28

 • person

  Janeth Rosas

  starstarstarstaremptyStar

  excelente aplicación, me encantó porque puedes aprender frases cortas. Practicas escuchar ・・・

  2021-08-27

 • person

  ngoc hoan nguyen

  starstarstarstarstar

  Rất thú vị và rất hay, cải thiện về nghe đáng kể 🤓

  2021-08-24

 • person

  청은

  starstarstarstarstar

  너무 좋아요! 혹시 저장된 표현 한글만 보고 떠올리는 기능도 있을까요? 그러면 확실하게 표현이 기억에 남을 것같아서요:)

  2021-08-23

 • person

  deyber Aguilar

  starstarstarstaremptyStar

  muy buena app

  2021-08-23

 • person

  권기욱

  starstarstarstarstar

  영어 회화 공부를 위해 레드키위 앱을 선택했는데 아주 재밌고 효과적으로 공부하고 있습니다. 좋은 앱을 만들어 주셔서 감사합니다.

  2021-08-15

 • person

  Great Hawk

  starstarstarstarstar

  リスニングを強化するのにとても良いアプリです! 映画、ニュースなどのカテゴリーごとに分かれていて発音もイギリス英語、アメリカ英語など選べます。 僕はイギリス英語が好きなのでまとめて ・・・

  2021-08-15

 • person

  Adalberto Quinteros

  starstarstarstarstar

  Excelente aplicacion

  2021-08-10

 • person

  宮田春彦

  starstarstarstaremptyStar

  良いリスニングの練習になります。

  2021-08-09

 • person

  月島けい

  starstarstarstaremptyStar

  BTSがあるのは、ファンとしてはとても嬉しかったです。他にもディズニーなどがあって、楽しみながらリスニングが出来ます。 ただ、(まだ使い始めて2日目ではありますが)昨日今日と動画を ・・・

  2021-08-06

 • person

  highteen girl

  starstarstarstarstar

  Có free không ạ?

  2021-08-04

 • person

  yuruゆーるー3

  starstarstarstaremptyStar

  勉強する!という感じの文法とかで出てくるわけではなく、映画のワンシーンとかなので、ちゃんとやったら自然な日常会話が身につくのでは?と始めました。単語を選んでいくのですが、下線の長さ ・・・

  2021-08-02

 • person

  RICARDO ESQUIVEL

  starstarstarstaremptyStar

  bastante buena, tiene tres velocidades para escuchar, te va marcando cuando te equivocas m ・・・

  2021-07-31

 • person

  Kazumichi SATO

  starstarstarstaremptyStar

  アプリは不具合も少なく快適。TOEIC受験者としてはスピーチ速度の合ったTEDのコンテンツもあるにはあるが少ないので、そこは、別アプリでカバーしています。あと、韓国製なのでBTSと ・・・

  2021-07-31