redkiwi
 • Tiếng Việt

Question List of W6

What does the word "boulevard" mean?

“Must” và “have to” khác nhau như thế nào?

What does 'sort of' mean?

Tôi có thể sử dụng "casualty" thay cho "loss of life" không?

RedKiwi có thể cho thêm ví dụ về “societal convention” không?

Không phải nên dùng "there're" mới đúng sao?

“In the first place” được dùng như thế nào?

"Around" trong câu này có nghĩa là gì?

'Happy' is an adjective, but what about 'that happy'?

Có phải "WHO" là một phần của Liên Hợp Quốc đúng không? Hay nó là một tổ chức riêng?

"Interconnected system" có được sử dụng thường xuyên không?

"Belle" có phải là tên nói tắt không? Tên đầy đủ của nó là gì?

Can I say "three millennia" instead of "3000 years"?

"Flirt" có phải có nghĩa tiêu cực không?

Tôi có thể nói "rewind" thay cho "reset" được không?

Có phải "He can be taught" có nghĩa là "I can teach you" không?

Does the word "hero" refers to both male and female? Or should I call a female hero a "heroine"?

"Hide out" có nghĩa là gì?

"Do it" trong câu này có nghĩa là gì?

Nói "she did like this" thay cho "she went like this" thì nghĩa của câu có khác không? Tại sao lại dùng "went" trong câu này?

"Then" trong câu này có nghĩa là gì? RedKiwi đưa thêm ví dụ giúp mình với nhé.

What's the difference between "refugee" and "exodus"?

Tại sao "had" lại có nghĩa là "hold out"? Tại sao không sử dụng "to me" mà lại dùng "on me"?

Tại sao lại là "skies" dạng số nhiều? Không phải bầu trời chỉ có một thôi sao?

“Take over” có nghĩa là gì?

"Cleansing lifestyle" có nghĩa là gì?

Từ này có nghĩa là gì? Nó có phải là từ lóng không?

Sử dụng cụm từ “never get old” như thế nào?

Nếu tôi dùng "horses" thay cho "hordes" thì nghĩa của câu có thay đổi không?

Liệu từ "wonderful" có liên quan đến "full of wonder" không?

"Gamer's got game" có nghĩa là gì?

"Catastrophe", "disaster" và "calamity" khác nhau như thế nào? Ba từ này có thể dùng thay thế cho nhau được không?

Tôi có thể dùng "desirable" thay cho "encouraging" không?

“Skinny-dipping” có nghĩa là gì?

Có phải “I’m in” có nghĩa là “I’ll join” không?

Sử dụng "better still" như thế nào?

"Out of it" trong câu này có nghĩa là gì?

Sao "at" lại được dùng ở cuối câu?

Tôi có thể dùng "cut" thay cho "chop" không? Hai từ này khác nhau như thế nào?

What does floor's ('s)mean?

"Extraordinary" và "special" khác nhau như thế nào?

Có phải "hard to make out" trong câu này có nghĩa là "hard to read or see" không?

Does “scare someone but good” mean “scare someone to death”?

Tại sao "be" lại được sử dụng sau "You"? Có từ nào bị lược bỏ trong câu không?

RedKiwi giải thích sắc thái của cụm từ "getting ahead of myself" giúp mình với nhé? Có phải có nghĩa là "I'm getting better" hay "I was rushing" hay không?

"A crick in the neck" có nghĩa là gì?

How come it's not "there he is" even though the speaker is pointing at him? Does "it" in "there it is" refer to the smile?

What does 'even' mean here?

Do "Who you are?" and "Who are you?" sound different?

RedKiwi có thể đưa thêm nhiều ví dụ sử dụng “overcast” được không?

"Hold that thought" có nghĩa là gì?

Tôi có thể sử dụng “don’t need” thay cho “no need” không?

Tôi có thể sử dụng "long to" thay cho "long for" không?

Tôi có thể nói "in my life" thay cho "in all my life" được không?

What does "NGO" stand for?

Could you explain about "differently engaged" please.

Tôi có thể dùng “couples of” thay vì “a couple of” không?

Cụm từ "fizzle out" có được sử dụng thường xuyên trong các tình huống thông thường không?

Tại sao lại dùng "I live on somewhere"? "I live in" and "I live on" khác nhau như thế nào?

Tôi có thể gọi nhân viên mới trong công ty là “new recruits” được không?

Ta có từ viết tắt ASAP, vậy "as quickly as possible" cũng có từ viết tắt không?

“Do it” và “punch it” khác nhau như thế nào?

“Get someone down” có nghĩa là gì?

Tại sao "get" lại được sử dụng trong câu này? Tôi có thể nói "You have to introduce again." thôi có được không?

Có phải người vợ nhìn trắng bệch vì sốc khi nghe tin "neither of them were picked up"?

"Someone" và "something" được sử dụng nhiều trong giao tiếp. Có từ nào có thể thay thế chúng không?

Sử dụng "the art of" như thế nào?

Nghĩa của từ 'changeable' là gì?

Có phải “drink” luôn có nghĩa là “alcohol” (đồ uống có cồn) không?

"Sick" và "sicky" khác nhau như thế nào?

"Sweet-talk" và "brown-nose" khác nhau như thế nào?

“Adequate”, “right” và “correct” khác nhau như thế nào?

"Alright" và "all right" khác nhau như thế nào?

Why would a singer specifically mention "south", instead of just "Detroit"?

"Teensy" có nghĩa là gì? Nó có được sử dụng nhiều không?

Tôi có thể nói "final solution" thay cho "final strategy" được không?

Có phải “throw a party” có nghĩa là “hold a party” không?

Nói phân số 1/5, 1/143 bằng tiếng Anh như thế nào?

Khi tôi muốn nói rằng đừng sợ rủi ro và thách thức, tôi nói "take chances" được không? Nếu tôi chỉ nói "take a chance" thì nghĩa của câu có thay đổi không?

"Shoot” có nghĩa là gì? Tôi có thể sử dụng nó khi nào?

Tôi có nên dùng từ "the" ở giữa từ "play" và "guitar" không? Vậy câu sẽ là "play the guitar".

“Throw a scene” có nghĩa là gì?

"Beat oneself up" có nghĩa là gì?

Có phải "hide out" có nghĩa là "hide" không?

Khi nào thì tôi có thể sử dụng "no longer"?

"Humanitarian effect" có nghĩa là gì?

Tôi nghĩ "does it feel good" dùng để nhấn mạnh, nhưng tôi có thể nói "It does feel good!" không?

“The butt of the joke” có nghĩa là gì?

"Deceive" và "trick" khác nhau như thế nào?

Tại sao lại dùng "got" trong khi cô ấy sẽ có 90 giây mà?

"Civil war" có nghĩa là gì?

What is the meaning of 'not like the rest'? Does it mean I'm special?

"Get off" và "run away" khác nhau như thế nào?

Có từ nào diễn đạt được ý "reaching the limits" được không?

Khi nghe thì làm sao để tôi phân biệt giữa "befriend" với "be friend"?

"Hun" là gì? Có phải là một loại phân biệt chủng tộc không?

Tại sao lại sử dụng "way" ở đây? Tôi nghĩ không cần từ này cũng được rồi.

Does the word "are" is omitted here?

"Coils" có nghĩa là gì?

Có phải tính từ "gooey" chỉ dùng cho đồ ăn thôi đúng không? Dùng "gooey" cho quần áo hay thú nhồi bông được không?

'The coils of death' có nghĩa là gì?

"In exchange for" có nghĩa là gì?

"Get worked up" có nghĩa là gì?

"Seems as though" trong câu này có nghĩa là gì?

What's the difference between "cologne" and "perfume"? Can I say "cheap cologne" instead?

Sử dụng cách diễn đạt “something is right up my tail” như thế nào?

Có phải "co-" trong từ "co-operation" chỉ sự hợp tác không?

Tôi có thể nói "firstly" thay cho "but, first" được không?

Is "kiss my staff" a common phrase to express one's authority? Or is it a sarcastic phrase that has the same meaning as "kiss my ass"?

Tôi có thể nói “She’s not my style” được không?

Does the word "makeshift" refer to something temporary? Are there any other alternative words to replace?

Including the previous sentence, how come the past tense "gave" and "look" were used here, while he's talking about the hypothetical situation?

Dùng "necessary" ở cuối câu có đúng không? Tôi vẫn có thể hiểu nếu nói là "necessary actual hard work".

Dùng "driver" thay cho "chauffeur" có được không?

Ở Mỹ có những loại sữa gì?

Tôi có thể lược bỏ "a" trước "meatball" và chỉ nói "a half meatball" được không?

"Physical distancing" và "social distancing" khác nhau như thế nào?

Không dùng dấu gạch nối giữa "off" và "key" có được không?

“Elephant in the room” có nghĩa là gì?

What are the differences between 'Adore', 'like', and 'love'?

"Pope" là ai?

“Bruising someone” có nghĩa là gì?

Tôi có thể dùng “What’s up?” thay cho “Hello” không? Chúng có nghĩa giống nhau không?

“Flat” và “apartment” khác nhau như thế nào?

What does "snatch A from B" mean?

"What a thing to have done" có nghĩa là gì?

Từ cảm thán rất hữu dụng trong giao tiếp, RedKiwi có thể đưa thêm từ có thể thay thế "I can't believe it" giúp mình được không?

"Contain" có phải là từ đồng nghĩa của "conclude" hay "close" không?

“Soft serve” có nghĩa là gì?

Tại sao "break down" lại có nghĩa là "explain specifically" (giải thích cụ thể)?

Tại sao lại sử dụng "third" mà không sử dụng "three"?

It is written as "We've got", but if it represents a present perfect tense, shouldn't it be "We've gotten"?

Is it ok to rephrase this sentence into "it’s the same problem young guys facing in other neighboring countries" or "it’s the same problem young guys are facing in other neighboring countries"?

"Crucial" và "valuable" có dùng thay thế cho nhau được không?

“Take to someone” có nghĩa là gì?

Tôi có thể nói "One is most widely considered" thay cho "One is widely considered best" được không?

Is 'bless me' an idiom? Or is there another meaning in it?

Can I say "Smallville" instead of "small town"?

Chúng ta dùng "gonna" trong trường hợp nào?

Có phải "flashier" có nghĩa là nhanh hơn không? Nó có liên quan đến cụm từ "in a flash" ở câu trước không?

“Virgin Cuba Libres” là gì? Có phải là tên một loại đồ uống không?

"Get dunked on" có nghĩa là gì?

Should I always use the preposition "on" in front of "course"?

Tại sao cô ấy lại nói "what I am not" thay cho "what I am"?

"Grafity" có nghĩa là gì? "Grafity" và "appriciate" khác nhau như thế nào?

Tôi có thể sử dụng cụm động từ “leap into” trong trường hợp nào?

"Long for" có nghĩa là gì?

"Kick in" có nghĩa là gì? Nó có phải là thành ngữ không?

'Get dipped in flat' có nghĩa là gì?

Tôi nghĩ từ "mad" không trang trọng. RedKiwi có thể đưa từ thay thế cho từ này giúp mình được không?

"Reporter" và "journalist" khác nhau như thế nào?

“Be reasoned with” có nghĩa là gì?

Does the midnight train refer to the train that operates after midnight? Or simply a night train?

Nói "your biggest personal goal" thay cho "your personal biggest goal" thì câu nghe có tự nhiên không?

"How come" và "why" có khác nhau không?

Có thể lược bỏ từ "all" trong câu này không?

Can you tell me how to use the word "gotta"?

Does 's in "he's" stands for has?

“Cookie-cutter” có nghĩa là gì?

"Drop significantly" và "drop drastically" khác nhau như thế nào?

Trong giao tiếp "me" có hay được sử dụng như trong câu này không?

Có phải "giving up" trong câu này có nghĩa như "despair" hay "frustration" không?

What does "figure" mean? I'd like to know other examples of using "figure."

"Would not be satisfied" và "will not be satisfied" khác nhau như thế nào?

Tôi có thể nó "What are you up to?" thay cho "What are you doing"?

Tôi dùng "to" thay cho "by" được không? Liệu nghĩa của câu có thay đổi không?

Why is the past tense "it was returned" used here?

Tôi tưởng "dry" là tính từ chứ?

"Adore" có nghĩa là gì?

"Boundary" và "border" khác nhau như thế nào?

Tôi cho là mọi người sử dụng "surprise" với ý tốt, có từ nào có thể thay thế cho nó không?

"Scope" trong tình huống này có nghĩa là gì?

"Maybe" trong câu này có nghĩa là gì?

Can I say "reveal" instead of "uncover" here?

Khi nào thì ta sử dụng "gonna be"?

Tại sao hai giới từ "in" và "on" lại đứng cạnh nhau?

Có thể dùng "in 25" thay thế cho "at 25" không? Tôi không biết cách sử dụng giới từ. Tôi có nên ghi nhớ không?

RedKiwi Dạy tiếng Anh qua video trên YouTube

Sao bạn có thể nói tiếng Anh khi bạn không hiểu chứ? Đã đến lúc cải thiện kỹ năng nghe tiếng Anh của bạn rồi!

Sao bạn có thể nói tiếng Anh khi bạn không hiểu chứ?

Đã đến lúc cải thiện kỹ năng nghe tiếng Anh của bạn rồi!

googlePlay
appStore
logo
phone-background
screen

Video có nội dung thú vị Do đội ngũ RedKiwi chọn lọc Được đăng tải hàng ngày

Đánh giá chân thực từ người dùng trên toàn thế giới

Đánh giá chân thực từ người dùng trên toàn thế giới

Người sử dụng RedKiwi đã đưa ra đánh giá tuyệt vời về app.
Hãy là người tiếp theo trải nghiệm sự tuyệt vời này!

Rất nhiều người đã sử dụng RedKiwi. Hãy là người tiếp theo sử dụng RedKiwi.

 • person

  ずんん

  starstarstarstaremptyStar

  品質の良いアプリですね 聞き取りを楽しくできそうです 発音の方は特にAIチェックなどはないようです 子供に使わせたいから、レーティングコントロールと ひらがなでの訳表示があると良 ・・・

  2021-09-24

 • person

  에붸붸

  starstarstarstarstar

  살까말까 고민하다가 할인한다길래 1년으로 샀습니다. 일단 너무 좋은데.. 저만 그 발음 말하면 다음으로 안 넘어가네요.. 계속 로딩만 뜨고 안넘어 가요ㅜㅜ 아 근 ・・・

  2021-09-23

 • person

  VALENTIN MONERO SANTANA

  starstarstarstarstar

  Excelente aplicación para aprender Ingles.

  2021-09-23

 • person

  jj j

  starstarstarstaremptyStar

  컨텐츠는 너무좋은데요 유튜브 화면이 티비지지직거리는것처럼 안보이는 영상이 많아요 유료결제하려고하는데 저게 장벽이네요 왜그러는걸까요

  2021-09-22

 • person

  박상용

  starstarstarstarstar

  오우 계속 자동구간 반복 진짜 최고

  2021-09-21

 • person

  Sam Bird

  starstarstarstarstar

  15년 경력의 전직 영어 강사로서 말씀드리건대 가히 최고의 리스닝 앱입니다

  2021-09-21

 • person

  Kanta

  starstarstarstarstar

  手軽にディクテーションができるので非常に良いです。 料金も1年間で2600円とかだったので、かなりコスパがいいと思います。 まだ使い始めて3日とかですが、今のところとても楽しく勉強 ・・・

  2021-09-15

 • person

  HangeulTV

  starstarstarstarstar

  조금 빠르긴 하지만 그래서 더 여러 번 들으면서 문장을 만들어가서 좋습니다. 조금 느리게 듣는 기능이 추가되면 저같은 초보에게 많은 도움이 될 것 같습니다.

  2021-09-15

 • person

  悠々彼方S

  starstarstarstaremptyStar

  ネイティブの英語のヒアリングの勉強には最適です。英語の教科のように決して聞き取りやすくはないですが、むしろそれが自然の英語ですから。

  2021-09-14

 • person

  Gustavo Adolfo Flórez Motta

  starstarstarstarstar

  Muy buena.

  2021-09-13

 • person

  岩本なな

  starstarstarstarstar

  中学一年です。このアプリをやり始めて学校のネイティブ教師に褒められるようになりました。

  2021-09-13

 • person

  라내

  starstarstarstarstar

  그런데 혹시 1년치 구독이 된건가요? 결제된것이 이 어플로 추정되서 바로 구독취소 하긴 했는데 환불이 가능할까요? 구독 되고는 한번도 이용 안했습니더ㅠㅠ 확인 부 ・・・

  2021-09-13

 • person

  Sebastian Rodriguez Torres

  starstarstarstarstar

  lo mejor de lo mejor

  2021-09-08

 • person

  カルーアinKawasaki

  starstarstarstarstar

  ディクテーションとシャドーイングができるのが最高です!

  2021-09-05

 • person

  伊藤淳史

  starstarstarstaremptyStar

  短い時間でたくさん聞きたいので、倍速再生機能をつけて欲しいです。 もしすでに実装されていたら、使い方を教えてください

  2021-08-30

 • person

  Kike Hernández

  starstarstarstaremptyStar

  Existe otro método de pago? Porque no tengo cuenta bancaria 🚫

  2021-08-29

 • person

  Kaitoaki

  starstarstarstarstar

  初心者にもシャドーイングができる良いアプリ。Netflixなどを使ってシャドーイングにチャレンジしてきたが挫折。このアプリでは続けられている。 1点要望としては、画面の色が白色のた ・・・

  2021-08-28

 • person

  Janeth Rosas

  starstarstarstaremptyStar

  excelente aplicación, me encantó porque puedes aprender frases cortas. Practicas escuchar ・・・

  2021-08-27

 • person

  ngoc hoan nguyen

  starstarstarstarstar

  Rất thú vị và rất hay, cải thiện về nghe đáng kể 🤓

  2021-08-24

 • person

  청은

  starstarstarstarstar

  너무 좋아요! 혹시 저장된 표현 한글만 보고 떠올리는 기능도 있을까요? 그러면 확실하게 표현이 기억에 남을 것같아서요:)

  2021-08-23

 • person

  deyber Aguilar

  starstarstarstaremptyStar

  muy buena app

  2021-08-23

 • person

  권기욱

  starstarstarstarstar

  영어 회화 공부를 위해 레드키위 앱을 선택했는데 아주 재밌고 효과적으로 공부하고 있습니다. 좋은 앱을 만들어 주셔서 감사합니다.

  2021-08-15

 • person

  Great Hawk

  starstarstarstarstar

  リスニングを強化するのにとても良いアプリです! 映画、ニュースなどのカテゴリーごとに分かれていて発音もイギリス英語、アメリカ英語など選べます。 僕はイギリス英語が好きなのでまとめて ・・・

  2021-08-15

 • person

  Adalberto Quinteros

  starstarstarstarstar

  Excelente aplicacion

  2021-08-10

 • person

  宮田春彦

  starstarstarstaremptyStar

  良いリスニングの練習になります。

  2021-08-09

 • person

  月島けい

  starstarstarstaremptyStar

  BTSがあるのは、ファンとしてはとても嬉しかったです。他にもディズニーなどがあって、楽しみながらリスニングが出来ます。 ただ、(まだ使い始めて2日目ではありますが)昨日今日と動画を ・・・

  2021-08-06

 • person

  highteen girl

  starstarstarstarstar

  Có free không ạ?

  2021-08-04

 • person

  yuruゆーるー3

  starstarstarstaremptyStar

  勉強する!という感じの文法とかで出てくるわけではなく、映画のワンシーンとかなので、ちゃんとやったら自然な日常会話が身につくのでは?と始めました。単語を選んでいくのですが、下線の長さ ・・・

  2021-08-02

 • person

  RICARDO ESQUIVEL

  starstarstarstaremptyStar

  bastante buena, tiene tres velocidades para escuchar, te va marcando cuando te equivocas m ・・・

  2021-07-31

 • person

  Kazumichi SATO

  starstarstarstaremptyStar

  アプリは不具合も少なく快適。TOEIC受験者としてはスピーチ速度の合ったTEDのコンテンツもあるにはあるが少ないので、そこは、別アプリでカバーしています。あと、韓国製なのでBTSと ・・・

  2021-07-31