RedKiwi: Luyện nghe tiếng Anh
Làm bài quiz để luyện nghe, nói tiếng Anh
NHẬN
redkiwi
 • Tiếng Việt

Question List of W6

What does the word "boulevard" mean?

“Must” và “have to” khác nhau như thế nào?

What does 'sort of' mean?

Tôi có thể sử dụng "casualty" thay cho "loss of life" không?

RedKiwi có thể cho thêm ví dụ về “societal convention” không?

Không phải nên dùng "there're" mới đúng sao?

“In the first place” được dùng như thế nào?

'Happy' is an adjective, but what about 'that happy'?

Có phải "WHO" là một phần của Liên Hợp Quốc đúng không? Hay nó là một tổ chức riêng?

"Interconnected system" có được sử dụng thường xuyên không?

"Belle" có phải là tên nói tắt không? Tên đầy đủ của nó là gì?

Can I say "three millennia" instead of "3000 years"?

"Flirt" có phải có nghĩa tiêu cực không?

Tôi có thể nói "rewind" thay cho "reset" được không?

Có phải "He can be taught" có nghĩa là "I can teach you" không?

Does the word "hero" refers to both male and female? Or should I call a female hero a "heroine"?

"Hide out" có nghĩa là gì?

"Do it" trong câu này có nghĩa là gì?

"Then" trong câu này có nghĩa là gì? RedKiwi đưa thêm ví dụ giúp mình với nhé.

What's the difference between "refugee" and "exodus"?

Tại sao "had" lại có nghĩa là "hold out"? Tại sao không sử dụng "to me" mà lại dùng "on me"?

Tại sao lại là "skies" dạng số nhiều? Không phải bầu trời chỉ có một thôi sao?

“Take over” có nghĩa là gì?

"Cleansing lifestyle" có nghĩa là gì?

Từ này có nghĩa là gì? Nó có phải là từ lóng không?

Sử dụng cụm từ “never get old” như thế nào?

Nếu tôi dùng "horses" thay cho "hordes" thì nghĩa của câu có thay đổi không?

Liệu từ "wonderful" có liên quan đến "full of wonder" không?

"Gamer's got game" có nghĩa là gì?

"Catastrophe", "disaster" và "calamity" khác nhau như thế nào? Ba từ này có thể dùng thay thế cho nhau được không?

Tôi có thể dùng "desirable" thay cho "encouraging" không?

“Skinny-dipping” có nghĩa là gì?

Có phải “I’m in” có nghĩa là “I’ll join” không?

Sử dụng "better still" như thế nào?

"Out of it" trong câu này có nghĩa là gì?

Sao "at" lại được dùng ở cuối câu?

Tôi có thể dùng "cut" thay cho "chop" không? Hai từ này khác nhau như thế nào?

What does floor's ('s)mean?

"Extraordinary" và "special" khác nhau như thế nào?

Có phải "hard to make out" trong câu này có nghĩa là "hard to read or see" không?

Does “scare someone but good” mean “scare someone to death”?

Tại sao "be" lại được sử dụng sau "You"? Có từ nào bị lược bỏ trong câu không?

RedKiwi giải thích sắc thái của cụm từ "getting ahead of myself" giúp mình với nhé? Có phải có nghĩa là "I'm getting better" hay "I was rushing" hay không?

"A crick in the neck" có nghĩa là gì?

How come it's not "there he is" even though the speaker is pointing at him? Does "it" in "there it is" refer to the smile?

What does 'even' mean here?

Do "Who you are?" and "Who are you?" sound different?

RedKiwi có thể đưa thêm nhiều ví dụ sử dụng “overcast” được không?

"Hold that thought" có nghĩa là gì?

Tôi có thể sử dụng “don’t need” thay cho “no need” không?

Tôi có thể sử dụng "long to" thay cho "long for" không?

Tôi có thể nói "in my life" thay cho "in all my life" được không?

What does "NGO" stand for?

Could you explain about "differently engaged" please.

Tôi có thể dùng “couples of” thay vì “a couple of” không?

Cụm từ "fizzle out" có được sử dụng thường xuyên trong các tình huống thông thường không?

Tại sao lại dùng "I live on somewhere"? "I live in" and "I live on" khác nhau như thế nào?

Tôi có thể gọi nhân viên mới trong công ty là “new recruits” được không?

Ta có từ viết tắt ASAP, vậy "as quickly as possible" cũng có từ viết tắt không?

“Do it” và “punch it” khác nhau như thế nào?

“Get someone down” có nghĩa là gì?

Tại sao "get" lại được sử dụng trong câu này? Tôi có thể nói "You have to introduce again." thôi có được không?

Có phải người vợ nhìn trắng bệch vì sốc khi nghe tin "neither of them were picked up"?

"Someone" và "something" được sử dụng nhiều trong giao tiếp. Có từ nào có thể thay thế chúng không?

Sử dụng "the art of" như thế nào?

Nghĩa của từ 'changeable' là gì?

Có phải “drink” luôn có nghĩa là “alcohol” (đồ uống có cồn) không?

"Sick" và "sicky" khác nhau như thế nào?

"Sweet-talk" và "brown-nose" khác nhau như thế nào?

“Adequate”, “right” và “correct” khác nhau như thế nào?

"Alright" và "all right" khác nhau như thế nào?

Why would a singer specifically mention "south", instead of just "Detroit"?

"Teensy" có nghĩa là gì? Nó có được sử dụng nhiều không?

Tôi có thể nói "final solution" thay cho "final strategy" được không?

Có phải “throw a party” có nghĩa là “hold a party” không?

Nói phân số 1/5, 1/143 bằng tiếng Anh như thế nào?

Khi tôi muốn nói rằng đừng sợ rủi ro và thách thức, tôi nói "take chances" được không? Nếu tôi chỉ nói "take a chance" thì nghĩa của câu có thay đổi không?

"Shoot” có nghĩa là gì? Tôi có thể sử dụng nó khi nào?

Tôi có nên dùng từ "the" ở giữa từ "play" và "guitar" không? Vậy câu sẽ là "play the guitar".

“Throw a scene” có nghĩa là gì?

"Beat oneself up" có nghĩa là gì?

Có phải "hide out" có nghĩa là "hide" không?

Khi nào thì tôi có thể sử dụng "no longer"?

"Humanitarian effect" có nghĩa là gì?

Tôi nghĩ "does it feel good" dùng để nhấn mạnh, nhưng tôi có thể nói "It does feel good!" không?

“The butt of the joke” có nghĩa là gì?

"Deceive" và "trick" khác nhau như thế nào?

Tại sao lại dùng "got" trong khi cô ấy sẽ có 90 giây mà?

"Civil war" có nghĩa là gì?

What is the meaning of 'not like the rest'? Does it mean I'm special?

"Get off" và "run away" khác nhau như thế nào?

Có từ nào diễn đạt được ý "reaching the limits" được không?

Khi nghe thì làm sao để tôi phân biệt giữa "befriend" với "be friend"?

"Hun" là gì? Có phải là một loại phân biệt chủng tộc không?

Tại sao lại sử dụng "way" ở đây? Tôi nghĩ không cần từ này cũng được rồi.

Does the word "are" is omitted here?

"Coils" có nghĩa là gì?

Có phải tính từ "gooey" chỉ dùng cho đồ ăn thôi đúng không? Dùng "gooey" cho quần áo hay thú nhồi bông được không?

'The coils of death' có nghĩa là gì?

"In exchange for" có nghĩa là gì?

"Get worked up" có nghĩa là gì?

"Seems as though" trong câu này có nghĩa là gì?

What's the difference between "cologne" and "perfume"? Can I say "cheap cologne" instead?

Sử dụng cách diễn đạt “something is right up my tail” như thế nào?

Có phải "co-" trong từ "co-operation" chỉ sự hợp tác không?

Tôi có thể nói "firstly" thay cho "but, first" được không?

Is "kiss my staff" a common phrase to express one's authority? Or is it a sarcastic phrase that has the same meaning as "kiss my ass"?

Tôi có thể nói “She’s not my style” được không?

Does the word "makeshift" refer to something temporary? Are there any other alternative words to replace?

Including the previous sentence, how come the past tense "gave" and "look" were used here, while he's talking about the hypothetical situation?

Dùng "necessary" ở cuối câu có đúng không? Tôi vẫn có thể hiểu nếu nói là "necessary actual hard work".

Dùng "driver" thay cho "chauffeur" có được không?

Ở Mỹ có những loại sữa gì?

Tôi có thể lược bỏ "a" trước "meatball" và chỉ nói "a half meatball" được không?

"Physical distancing" và "social distancing" khác nhau như thế nào?

Không dùng dấu gạch nối giữa "off" và "key" có được không?

“Elephant in the room” có nghĩa là gì?

What are the differences between 'Adore', 'like', and 'love'?

"Pope" là ai?

“Bruising someone” có nghĩa là gì?

Tôi có thể dùng “What’s up?” thay cho “Hello” không? Chúng có nghĩa giống nhau không?

“Flat” và “apartment” khác nhau như thế nào?

What does "snatch A from B" mean?

Từ cảm thán rất hữu dụng trong giao tiếp, RedKiwi có thể đưa thêm từ có thể thay thế "I can't believe it" giúp mình được không?

"Contain" có phải là từ đồng nghĩa của "conclude" hay "close" không?

“Soft serve” có nghĩa là gì?

Tại sao "break down" lại có nghĩa là "explain specifically" (giải thích cụ thể)?

Tại sao lại sử dụng "third" mà không sử dụng "three"?

It is written as "We've got", but if it represents a present perfect tense, shouldn't it be "We've gotten"?

Is it ok to rephrase this sentence into "it’s the same problem young guys facing in other neighboring countries" or "it’s the same problem young guys are facing in other neighboring countries"?

"Crucial" và "valuable" có dùng thay thế cho nhau được không?

“Take to someone” có nghĩa là gì?

Tôi có thể nói "One is most widely considered" thay cho "One is widely considered best" được không?

Is 'bless me' an idiom? Or is there another meaning in it?

Can I say "Smallville" instead of "small town"?

Chúng ta dùng "gonna" trong trường hợp nào?

Có phải "flashier" có nghĩa là nhanh hơn không? Nó có liên quan đến cụm từ "in a flash" ở câu trước không?

“Virgin Cuba Libres” là gì? Có phải là tên một loại đồ uống không?

"Get dunked on" có nghĩa là gì?

Should I always use the preposition "on" in front of "course"?

Tại sao cô ấy lại nói "what I am not" thay cho "what I am"?

"Grafity" có nghĩa là gì? "Grafity" và "appriciate" khác nhau như thế nào?

Tôi có thể sử dụng cụm động từ “leap into” trong trường hợp nào?

"Long for" có nghĩa là gì?

"Kick in" có nghĩa là gì? Nó có phải là thành ngữ không?

'Get dipped in flat' có nghĩa là gì?

Tôi nghĩ từ "mad" không trang trọng. RedKiwi có thể đưa từ thay thế cho từ này giúp mình được không?

"Reporter" và "journalist" khác nhau như thế nào?

“Be reasoned with” có nghĩa là gì?

Does the midnight train refer to the train that operates after midnight? Or simply a night train?

"How come" và "why" có khác nhau không?

Có thể lược bỏ từ "all" trong câu này không?

Can you tell me how to use the word "gotta"?

Does 's in "he's" stands for has?

“Cookie-cutter” có nghĩa là gì?

"Drop significantly" và "drop drastically" khác nhau như thế nào?

Trong giao tiếp "me" có hay được sử dụng như trong câu này không?

Có phải "giving up" trong câu này có nghĩa như "despair" hay "frustration" không?

What does "figure" mean? I'd like to know other examples of using "figure."

"Would not be satisfied" và "will not be satisfied" khác nhau như thế nào?

Tôi có thể nó "What are you up to?" thay cho "What are you doing"?

Tôi dùng "to" thay cho "by" được không? Liệu nghĩa của câu có thay đổi không?

Why is the past tense "it was returned" used here?

Tôi tưởng "dry" là tính từ chứ?

"Adore" có nghĩa là gì?

"Boundary" và "border" khác nhau như thế nào?

Tôi cho là mọi người sử dụng "surprise" với ý tốt, có từ nào có thể thay thế cho nó không?

"Scope" trong tình huống này có nghĩa là gì?

"Maybe" trong câu này có nghĩa là gì?

Can I say "reveal" instead of "uncover" here?

Khi nào thì ta sử dụng "gonna be"?

Tại sao hai giới từ "in" và "on" lại đứng cạnh nhau?

Có thể dùng "in 25" thay thế cho "at 25" không? Tôi không biết cách sử dụng giới từ. Tôi có nên ghi nhớ không?

together-vertical-banner
RedKiwi Dạy tiếng Anh qua video trên YouTube
Sao bạn có thể nói tiếng Anh khi bạn không hiểu chứ? Đã đến lúc cải thiện kỹ năng nghe tiếng Anh của bạn rồi!
Sao bạn có thể nói tiếng Anh khi bạn không hiểu chứ?

Đã đến lúc cải thiện kỹ năng nghe tiếng Anh của bạn rồi!
googlePlay
appStore
logo
phone-background
screen
Video có nội dung thú vị Do đội ngũ RedKiwi chọn lọc Được đăng tải hàng ngày
Đánh giá chân thực từ người dùng trên toàn thế giới
Đánh giá chân thực từ người dùng trên toàn thế giới
Người sử dụng RedKiwi đã đưa ra đánh giá tuyệt vời về app.
Hãy là người tiếp theo trải nghiệm sự tuyệt vời này!
Rất nhiều người đã sử dụng RedKiwi. Hãy là người tiếp theo sử dụng RedKiwi.
 • person
  기타리스트 큐나인
  starstarstarstarstar
  결제해서 사용하고 있습니다. 틈틈히 시간날때 학습하기 정말좋고, 여러 편리한 기능들이 갖추어져있어 신경써서만든 티가 납니다. 앞으로도 더 많은 좋은 컨텐츠들 부탁 ・・・
  2021-04-17
 • person
  Masashi Iwata
  starstarstarstarstar
  楽しく、学べます。 学んだ表現を忘れないように、単語や熟語をメモしておく機能があるといいと思います。
  2021-04-17
 • person
  marugaeru
  starstarstarstarstar
  休憩時間が1分だけ余っている時でも、このアプリで1、2センテンスを勉強することができるので、とても便利で重宝してます。 私にとって一番の英語学習アプリです。 ありがとうございます。
  2021-04-12
 • person
  茜色の西の空
  starstarstarstarstar
  これはいい、本当にいい。メンバーシップに年会費を払って9ヶ月。サボる日もあるけど、平均週に5日、コンテンツは平均3つくらいやっている。今日、YouTubeで英語の講演を聞いてびっく ・・・
  2021-04-11
 • person
  조성훈
  starstarstarstarstar
  짧은 시간 지하철이나 버스 타고 가면서 들으면 아주 시간이 금방 갑니다~ 아직 까지는 너무 좋아요^^ 단어장 기능이 있으면 모르는 단어들 입력 후 다시 그 단어들 ・・・
  2021-04-04
 • person
  mo m
  starstarstarstaremptyStar
  動作が少し遅いですが、楽しく学習できます
  2021-03-26
 • person
  Laie Yee
  starstarstarstarstar
  This is a good app. It has many video and I can practise listening while I am watching my ・・・
  2021-03-20
 • person
  インスタとかー
  starstarstarstarstar
  楽しいです。 英単語の辞書が前の方が好みでしたが、基本的にはそんな問題ないです。毎日少しずつやってます。 ここで学んで、初めてエドシーランとアリアナが歌えるようになり、それからは ・・・
  2021-03-20
 • person
  k endo
  starstarstarstarstar
  有料プランに入っていないので1回につき10分のリスニングしか出来ませんが、1日に2,3回このアプリで英語を聞くということを毎日続けると確実にリスニング力が上がると思います。 内容も ・・・
  2021-03-16
 • person
  JT Lee
  starstarstarstarstar
  원어민 해설을 누른 후 하단에 다음 버튼을 누르면 페이지는 그대로인데 다음버튼은 disabled 되고 복습버튼만 활성화돼서 더이상 진행이 안되는 경우가 있네요
  2021-03-14
 • person
  hans gunsche
  starstarstarstarstar
  Me gustaría que tuviera un glosario para guardar palabras u oraciones difíciles que hayamo ・・・
  2021-02-23
 • person
  magechi
  starstarstarstarstar
  音声の速度変更が出来て、題材も飽きない。 価格も安い、このアプリが最上だと思う。
  2021-02-23
 • person
  Md Liton Ali Molla
  starstarstarstarstar
  Super amazing app.
  2021-02-20
 • person
  haruharuharu0301
  starstarstarstarstar
  リスニングが苦手なわたしですが、 何度でも聞きたくなります。 オススメです☆
  2021-02-20
 • person
  Jessica Ch
  starstarstarstarstar
  컨텐츠 좋고 사용이나 구성도 좋아요
  2021-02-17
 • person
  윤병필
  starstarstarstaremptyStar
  열심히 공부하고 있습니다.... 추가로 한글 번역을 먼저 보고 말하는 방식으로 공부 하려고 하는데.... 한글 번역을 먼저 볼수 있도록 부탁드립니다.
  2021-02-17
 • person
  仏教徒ルター
  starstarstarstarstar
  ジャニスのあの"Oh, my God!"は「ヤダー、マジー、ウソー」で訳してほしいです。
  2021-02-10
 • person
  ajgtpmg
  starstarstarstarstar
  本当に素晴らしいあふです! 自分で今まで紙の上でやっていたディステーションを、より便利に効率的にやることができて本当にありがたいです…! 課金もサービスに比べたら大した額では無いと ・・・
  2021-02-10
 • person
  Great Hawk
  starstarstarstarstar
  I have been using this app for a long time. The app is getting better and better, by now. ・・・
  2021-02-06
 • person
  english song
  starstarstarstarstar
  Good 👍job
  2021-02-04
 • person
  サッカー^_^'!
  starstarstarstarstar
  これってお金かかるの?
  2021-02-01
 • person
  英語初心
  starstarstarstarstar
  私のようなリスニング初心者には最高の教材! 動画の大体が映画のトレイラーや、テレビ番組の一部を切り取ったものです。個人的にはもう少しユーチューバーのカジュアルな英語を勉強できるよ ・・・
  2021-01-29
 • person
  박경미
  starstarstarstarstar
  듣기에 많이 도움되요
  2021-01-25
 • person
  Jiya Kim
  starstarstarstarstar
  진짜좋아요 지인들에게 추천도많이했어요 내용 업데이트잘되구 계속 좋아지는 앱입니다
  2021-01-25
 • person
  toru hirano
  starstarstarstaremptyStar
  もう1年以上練習が続いています。72才です。アメリカ映画を字幕無しで聞き取れることを目標にして頑張っています。継続できているのは、シャドーイングしやすいから。文節ごと、速度コントロ ・・・
  2021-01-25
 • person
  센티멘티
  starstarstarstarstar
  So great app for my English improvement. The app provides satisfactory customer experience ・・・
  2021-01-25
 • person
  のほほん太郎
  starstarstarstarstar
  早口英語を全単語表記してくれるのが良い。
  2021-01-23
 • person
  吉元由美子
  starstarstarstarstar
  ヒアリングが苦手なので楽しみながら苦手意識が少しづつ克服出来たらと継続するようになりました。色々なカテゴリーがあるので自分のその日の気持ちに合わせて選んでいます。質問にも丁寧に答え ・・・
  2021-01-18
 • person
  yeehyung
  starstarstarstaremptyStar
  Phone은 갤럭시로 깔아서 잘 사용하고 있어요. 아주 영어 듣기공부에 좋습니다. 근데 간혹 아이패드를 사용할 때는 전용버전이 없어서 좀 불편해요. 아이패드 버전 ・・・
  2021-01-16
 • person
  吉名聖子
  starstarstarstarstar
  Interesting and amazing! I like this app very much.
  2021-01-08
Đăng ký nhận bản tin từ RedKiwi
Đăng ký nhận bản tin từ RedKiwi
Chúng tôi không chỉ gửi cho bạn mã giảm giá đặc biệt, chúng tôi còn gửi những tin mới nhất về bài học tiếng Anh và về RedKiwi.
Chúng tôi không chỉ gửi cho bạn mã giảm giá đặc biệt, chúng tôi còn gửi những tin mới nhất về bài học tiếng Anh và về RedKiwi.