icon

Learn from fun listening quizzes

Continue on RedKiwi

star
GET
English

Welcome! Solve a quiz and

Test your listening skills

appstoregooglePlay

Kiwi asks…

How come 'mutually exclusive' became referring to 'logically nonsense'?


Answer from a Native speaker

teacher

Rebecca

'Mutually exclusive" là tính từ có nghĩa là hai thứ không thể cùng lúc xảy ra được, như khi tung đồng xu, không thể cùng lúc 2 mặt đều ngửa hay úp được.


Listening Quiz

1/2 STEP LEARN


appStoregooglePlay

HayanMind Inc.

Oncheon-ro 45, Yuseong Prugio City unit. 208. Yuseong-gu, Daejeon

contact@hayanmind.com

ver.3.0.166 | © RedKiwi 2023