RedKiwi: Luyện nghe tiếng Anh
Làm bài quiz để luyện nghe, nói tiếng Anh
NHẬN
redkiwi
 • Tiếng Việt

Question List of W28

"As to ~" và "regarding ~" khác nhau như thế nào?

What is the difference in nuance between "on a farm" and "in a farm"?

"The Bloopers show" là gì?

Từ đồng nghĩa của "get expelled" là gì?

"Mustache" và "beard" khác nhau như thế nào?

"Pull someone's leg" và "pull on someone's leg" có nghĩa giống nhau không?

What does "leak-proof" mean?

"Community service" là gì?

Có phải "they" chỉ quần không? Tôi không thể dùng "it" đúng không?

Người Mỹ có "swipe their tickets" như một loại thẻ ở cửa soát vé không?

"Thesis statement" có nghĩa là gì? Có phải là một thuật ngữ tranh luận, phản biện không?

Why is the subject "we"? Isn't it better to use "you"?

When can I say "what is up with that?"?

Why was "name" used here? and if I start the sentence with "what is the one thing", would the meaning be the same?

Does "senior thesis" mean the thesis needs for graduation? Is the word "senior thesis" common?

What does "ex" mean here? What are the other words starting with "ex-"?

Tôi biết có cách nói khác là "Is there anything to talk about" nhưng "What's there ~?" nghe tự nhiên hơn. Liệu tôi có thể nói "What’s there to eat?" và "What’s there for me to help?" không?

"Won big the day" có đúng ngữ pháp không? Không phải câu đúng là "won the big day" sao?

Nếu tôi nói "I picked them out" thì câu có sai không?

"Huck" có nghĩa là gì?

Cụm từ "undo the belt" có thông dụng không? Cụm từ đồng nghĩa của nó là gì?

Is "'cause" necessary in this sentence? Can I only use "if" in this sentence? How does the meaning get changed?

"Gettin' spicy" có nghĩa là gì?

"This sucks" có phải là cụm từ lóng không?

"Genius" và "prodigy" khác nhau như thế nào?

"Change" và "change up" có nghĩa là gì?

"Textbook marginalization" là gì??

"Don't let it slip away" có nghĩa là gì?

"Which is why" có nghĩa giống "which is why" không?

Có phải "dead" trong câu này có nghĩa là "totally" không?

Khi nào thì tôi có thể sử dụng "I'd gone"?

JFK là ai?

I am often confused to whether or not to add the definite article "the" in the sentence. Would it be strange to add "the" in front of "time" here?

Nói "shut up" với bạn gái có được không?

Lược bỏ từ "each" có làm nghĩa của câu thay đổi không?

What does "crack" mean here?

"Tank" trong câu này có nghĩa là gì?

What does "get to" mean?

Tại sao là feel like?có phải là feel to like không ạ?

Is something skipped in this sentence? Probably between "than" and "is"?

"Wreck" và "ruin" khác nhau như thế nào?

"Asleep" và "sleep" khác nhau như thế nào?

"Crystal clear" có nghĩa là gì? Sử dụng cụm từ này như thế nào?

"In control of" có nghĩa là gì? Sử dụng cụm từ này như thế nào?

Có phải "associate" có nghĩa là "lawyer" đúng không?

"As such" có nghĩa là gì?

How come "being" was used not just "are" or anything else? How can I understand this sentence grammatically?

Tại sao lại dùng "might" mà không dùng "may"?

Phát âm "to" và "too" khác nhau như thế nào?

Khi nào thì tôi có thể sử dụng "Oh man"?

"Handle" trong câu này có nghĩa là gì?

"When" trong câu này có nghĩa là gì? Có vẻ như nó không phải là từ nối chỉ thời gian.

"Cop" là gì?

"I get up" có nghĩa tương tự "I'm up" không?

Tôi có thể sử dụng "now" thay "right now" được không?

"Enough" có thể đứng cuối trong câu này không?

"Dear" có phải là cách nói lịch sử của "you" không?

"Even though" có nghĩa là gì?

What does "ever" mean here?

Tại sao lại dùng "I don't" để trả lời câu hỏi "Haven't you ~?"

Tại sao "dream" lại là số nhiều?

"Ask for it" trong trường hợp này có nghĩa là gì?

Can I use "a mixed bag" towards person?

"No need to worry" và "don’t worry" có khác nhau không?

"Shower you with unconditional love" có nghĩa là gì?

What does "ex" mean here? What are the other words starting with "ex-"?

Khi nào thì tôi có thể sử dụng "how you like that"? Và sử dụng cụm từ này như thế nào?

"Flock to" có nghĩa là gì?

What is the meaning of "edgy"?

"Face to face" có nghĩa là gì?

"Youngsters are killing everything" trong câu này có nghĩa là gì?

Tôi có thể dùng "she’s pretty happy" thay cho "she’s fairly happy" không?

What does "had to" refer to here? What's the different between "had to take such drastic" and "took such drastic"?

"Have someone's back" có nghĩa là gì? Cụm từ này có thông dụng không?

Tôi có thể dùng "with" thay cho "for" không?

"Get pushed around" có nghĩa là gì?

Tôi có thể sử dụng "you will be better off" không?

"Evolved into" có nghĩa là gì? Khi nào thì sử dụng được cụm từ này?

Có phải "get paid" có nghĩa là nhận lương đúng không?

“Trailing one to nothing” có nghĩa là gì?

"One last score" có nghĩa là gì?

"Set something up" trong cụm từ "set sail up" có nghĩa là gì?

"Set sail" có đồng nghĩa với "cruise" không?

"Lie down" có nghĩa là gì?

"Feel blue" có nghĩa là gì? Cụm từ nào có cùng ý nghĩa với "feel blue"?

"Stedman" và "Oprah" là cái gì?

I want to know the difference of this sentence from just saying "That's a fire alarm sometimes". Why did he use "what a fire alarm"?

What does "Daysailer" mean?

Is "from then on" and "from now on" the same? Is it okay to understand "from then on" as an expression changed from "from now on"?

"Fine by me" có thông dụng không?

Tôi có thể sử dụng "since scene fourteen" hay "from scene fourteen" không?

Why does the second group have an "a" instead of "the"?

"Met Ball" là gì?

"See" trong câu này có nghĩa là gì? Sử dụng nó như thế nào?

"Liaisons" có nghĩa là gì?

Tôi không hiểu cấu trúc "the way it be"?

"Kinda" có nghĩa là gì?

"No one" có nghĩa là gì? Có phải có từ nào đã bị lược bỏ không?

Có phải anh ấy sử dụng "less" là động từ không? Động từ trong câu này là gì?

Tôi có thể dùng "if" thay cho "what if" được không?

"It's not good" và "It's no good" khác nhau như thế nào?

"Wowzers" có nghĩa là gì?

"Be for Hanukkah" có nghĩa là gi?

Nói "The amazing tinned anchovy is rich in omega threes, and a natural flavor enhancer" thì nghĩa của câu có thay đổi không?

"Watch one's back" có nghĩa là gì?

Đặt tên người hay từ chỉ người sau từ "cost" có thông dụng không?

"Get with someone" có nghĩa là gì?

"Tulle" là gì?

Tôi không hiểu câu này. RedKiwi giải thích giúp tôi với.

"The point of" có nghĩa là gì?

What does "ain't" mean here? Also, is it a double negative by using "ain't" and "no" together?

How can I use "as though"?

I guess something evil is going to be done in the future, but why is present perfect ("you've done") used here instead of future perfect ("you will have done")?

"That" trong câu này chỉ cái gì?

Từ đồng nghĩa của "resale" là gì?

Có phải anh ấy quên không phát âm "s" sau "for soft boiled egg" không?

"All the way" có nghĩa là gì?

Dùng "at every corner" thay cho "on every corner" có được không?

Can I replace "everyone" with "everybody"?

"Don't cross him" và "you don't want to cross him" khác nhau như thế nào?

"Have something to do with" có nghĩa là gì?

Tôi có thể sử dụng "very" thay cho "rather" không?

Could you tell me the literal meaning of "steady hand"?

"Frame" trong câu này có nghĩa là gì?

Có phải "where'd" là viết tắt của "where had" đúng không?

"Deposition phase" có nghĩa là gì?

"Consider" và "think about" khác nhau như thế nào?

Bạn thường gọi ai là "cheater"?

Có phải "you and no one else" có nghĩa là "no one but you"?

Tại sao anh ấy lại trả lời bằng tên người "Jesus H Christ"?

"Club" trong câu này là chỉ nơi nào?

Từ "it" cuối câu có cần thiết không? Tôi tưởng "what" là chủ ngữ của "dunk in" rồi.

"You are up" có nghĩa là gì?

"This means something to me" có nghĩa là gì?

"Cheat system" có nghĩa là gì? RedKiwi đưa thêm ví dụ giúp mình với nhé.

Does "awesome" have same nuance as "good"?

Có phải "that" trong câu này chỉ nồi nước sôi đúng không?

"Hub" có nghĩa là gì? Có phải "transit hubs" có ở thành phố lớn không?

"Off" có vai trò gì trong cụm từ "clean off"? Chỉ nói "clean" thôi được không? "Clean off" khác với "clean up" như thế nào?

Does the phrase starting with "say" have the meaning of the subjunctive mood?

Tôi có thể dùng “granny” thay luôn cho “grandmother” được không?

Từ "the" đứng trước "Chinese take out industry" có cần thiết không?

Từ đồng nghĩa với "screwy" là gì?

"Be aware of" có nghĩa là gì?

Tôi có thể dùng "but" thay cho "only" không? "Only" trong câu này có nghĩa là gì?

"Little life" có nghĩa là gì?

Is it okay to not put "at" next to "look"? I thought "look at what ~" is right.

What does "carry one through something" mean?

"For now" trong câu này có nghĩa là gì?

Có phải "a big tulle creation" có nghĩa là "something made of a big tulle" không?

I'm curious about the meaning of "help out". Is it different from just "help"?

"Drive" trong câu này có nghĩa là gì?

"Be willing to" có nghĩa là gì?

"Fitting" có nghĩa là gì? Và khi nào thì bạn "fittings"?

Có phải "for" là từ nối trong câu này không?

Tôi có thể sử dụng cụm từ gì thay thế cho "it's gonna work" trong câu này?

Tại sao phải dùng "a" trước "5%"?

Dùng từ "leave" thay cho từ "left" có được không?

Có phải từ "be" đã bị lược bỏ sau câu "the best me I can" đúng không?

I thought "much" means a lot of amount. But why "much" is used here? Is "this much" an expression?

Tại sao lại sử dụng "out here" ở đây? Trong trường hợp nào tôi có thể sử dụng "out here", "out there", "up here", vv?

"I am" ở cuối câu có nghĩa là gì?

Tôi chỉ nói "drawing" thôi có được không? "Doing" có vai trò gì trong câu?

"Feed" trong câu này có nghĩa là gì?

"Win big the day" có nghĩa là gì?

"Pass on" có nghĩa là gì?

Từ "thrice" có thông dụng không?

"Supposed to" có nghĩa là gì?

"That’s original" có nghĩa là gì?

So, is there no job called "transponster"?

Tôi có thể dùng "how" thay cho "what" được không?

"It" trong câu này chỉ cái gì?

Tại sao lại dùng "people"? Nếu nói "person" thì khác nhau như thế nào?

"Ding-dang" có nghĩa là gì?

Tôi có thể dùng "that" thay cho "as though" không?

Từ "that" trước "you" có nghĩa là gì?

Tôi không nghe thấy từ "to", anh ấy có nói từ "to" không, hay anh ấy lược bỏ từ "to" rồi?

Could you explain the difference between "for day one" and "from day one"?

Tôi có thể nói “you’ve ever read yourself on the internet” được không?

When can I use the word "barf"?

"Work on" có nghĩa là gì?

"Fancy" trong câu này có nghĩa là gì?

"Stuff" trong "ideas of stuff" có nghĩa là gì? Chỉ nói "idea" thôi có được không?

Có phải câu này có nghĩa là phòng học ở đối diện không?

Liệu có từ nào như "for" hay "to" đã bị lược bỏ sau "responsible" hay không?

Taijsao họ lại gọi Buzz là "Astro boy"? Tại sao từ "Astro" lại viết hoa chữ A?

What does "dear" mean here?

"The hell" trong câu này có nghĩa là gì?

I think this sentence should be "No matter how small your purchase is" (with "is" at the end), but is it skipped?

"Universe" có nghĩa là gì?

Could you give some other examples that I can use "depends upon"?

"Figure out" và "know" khác nhau như thế nào?

What is the mind of true scholar?

"Gotta gues" và "guess" khác nhau như thế nào?

Tại sao "blasted" lại được đặt giữa "you" và "kids"? "Blasted" có nghĩa là gì?

What does "pathological" mean? Is it a common word?

"Fight for" có nghĩa là gì?

Tôi có thể dùng "won't you" được không?

What is R&D?

Khi nào thì tôi có thể nói "another" là " ’nother"?

"Glad you ~" có phải là trong văn nói của tiếng Anh không? Có phải "I'm" đã bị lược bỏ rồi không?

"Made up someone's mind" có phải là thành ngữ không? Cụm từ nào đồng nghĩa với nó?

"Stack up" có nghĩa là gì?

"Pay" và "make payments" khác nhau như thế nào?

"Dangle" có nghĩa là gì?

Why "be going to" is used here? Can I use "would" instead?

I'm having trouble with understanding "would that be." How can I understand this expression?

"Heart will live for younger days" có nghĩa là gì?

"Transit" và "transportation" khác nhau như thế nào?

"I bet ~" có nghĩa là gì?

"Good smooch" có nghĩa là gì?

"Little" trong câu này có nghĩa là gì?

"Give it a shot" và "try it again" có nghĩa giống nhau không? "Give it a shot" có được sử dụng nhiều trong giao tiếp không?

"Like" trong câu này có nghĩa là gì?

Could you explain me what does "goes with everything" mean? and what expression is it?

"He's a character" có nghĩa là gì?

"Want no part of this" có nghĩa là gì?

"Hopped up on something" có nghĩa là gì?

Từ động nghĩa của "pull all-nighters" là gì?

Có phải "never ever" có nghĩa nhấn mạnh hơn "never" không?

What does "in which" mean here? Are there any relative pronouns can be replaced here?

"Vigilante" là ai? Có phải giống như "villain" không?

Không phải "positive" là tính từ sao? Tại sao lại có mạo từ "a" đứng trước nó vậy?

"Brave" trong câu này có nghĩa là gì?

Why does "grandmother's quilt" appear suddenly? What is the purpose of this sentence?

"Came across" có nghĩa là gì?

"Shindig" có nghĩa là gì?

Isn't it right to say "he is mighty"? Why is the order like that?

Có phải câu này có nghĩa là "This is a dish that has existed for long time, but it is unexpectedly delicious" đúng không?

"To decide" trong câu này có nghĩa là gì?

together-vertical-banner
RedKiwi Dạy tiếng Anh qua video trên YouTube
Sao bạn có thể nói tiếng Anh khi bạn không hiểu chứ? Đã đến lúc cải thiện kỹ năng nghe tiếng Anh của bạn rồi!
Sao bạn có thể nói tiếng Anh khi bạn không hiểu chứ?

Đã đến lúc cải thiện kỹ năng nghe tiếng Anh của bạn rồi!
googlePlay
appStore
logo
phone-background
screen
Video có nội dung thú vị Do đội ngũ RedKiwi chọn lọc Được đăng tải hàng ngày
Đánh giá chân thực từ người dùng trên toàn thế giới
Đánh giá chân thực từ người dùng trên toàn thế giới
Người sử dụng RedKiwi đã đưa ra đánh giá tuyệt vời về app.
Hãy là người tiếp theo trải nghiệm sự tuyệt vời này!
Rất nhiều người đã sử dụng RedKiwi. Hãy là người tiếp theo sử dụng RedKiwi.
 • person
  기타리스트 큐나인
  starstarstarstarstar
  결제해서 사용하고 있습니다. 틈틈히 시간날때 학습하기 정말좋고, 여러 편리한 기능들이 갖추어져있어 신경써서만든 티가 납니다. 앞으로도 더 많은 좋은 컨텐츠들 부탁 ・・・
  2021-04-17
 • person
  Masashi Iwata
  starstarstarstarstar
  楽しく、学べます。 学んだ表現を忘れないように、単語や熟語をメモしておく機能があるといいと思います。
  2021-04-17
 • person
  marugaeru
  starstarstarstarstar
  休憩時間が1分だけ余っている時でも、このアプリで1、2センテンスを勉強することができるので、とても便利で重宝してます。 私にとって一番の英語学習アプリです。 ありがとうございます。
  2021-04-12
 • person
  茜色の西の空
  starstarstarstarstar
  これはいい、本当にいい。メンバーシップに年会費を払って9ヶ月。サボる日もあるけど、平均週に5日、コンテンツは平均3つくらいやっている。今日、YouTubeで英語の講演を聞いてびっく ・・・
  2021-04-11
 • person
  조성훈
  starstarstarstarstar
  짧은 시간 지하철이나 버스 타고 가면서 들으면 아주 시간이 금방 갑니다~ 아직 까지는 너무 좋아요^^ 단어장 기능이 있으면 모르는 단어들 입력 후 다시 그 단어들 ・・・
  2021-04-04
 • person
  mo m
  starstarstarstaremptyStar
  動作が少し遅いですが、楽しく学習できます
  2021-03-26
 • person
  Laie Yee
  starstarstarstarstar
  This is a good app. It has many video and I can practise listening while I am watching my ・・・
  2021-03-20
 • person
  インスタとかー
  starstarstarstarstar
  楽しいです。 英単語の辞書が前の方が好みでしたが、基本的にはそんな問題ないです。毎日少しずつやってます。 ここで学んで、初めてエドシーランとアリアナが歌えるようになり、それからは ・・・
  2021-03-20
 • person
  k endo
  starstarstarstarstar
  有料プランに入っていないので1回につき10分のリスニングしか出来ませんが、1日に2,3回このアプリで英語を聞くということを毎日続けると確実にリスニング力が上がると思います。 内容も ・・・
  2021-03-16
 • person
  JT Lee
  starstarstarstarstar
  원어민 해설을 누른 후 하단에 다음 버튼을 누르면 페이지는 그대로인데 다음버튼은 disabled 되고 복습버튼만 활성화돼서 더이상 진행이 안되는 경우가 있네요
  2021-03-14
 • person
  hans gunsche
  starstarstarstarstar
  Me gustaría que tuviera un glosario para guardar palabras u oraciones difíciles que hayamo ・・・
  2021-02-23
 • person
  magechi
  starstarstarstarstar
  音声の速度変更が出来て、題材も飽きない。 価格も安い、このアプリが最上だと思う。
  2021-02-23
 • person
  Md Liton Ali Molla
  starstarstarstarstar
  Super amazing app.
  2021-02-20
 • person
  haruharuharu0301
  starstarstarstarstar
  リスニングが苦手なわたしですが、 何度でも聞きたくなります。 オススメです☆
  2021-02-20
 • person
  Jessica Ch
  starstarstarstarstar
  컨텐츠 좋고 사용이나 구성도 좋아요
  2021-02-17
 • person
  윤병필
  starstarstarstaremptyStar
  열심히 공부하고 있습니다.... 추가로 한글 번역을 먼저 보고 말하는 방식으로 공부 하려고 하는데.... 한글 번역을 먼저 볼수 있도록 부탁드립니다.
  2021-02-17
 • person
  仏教徒ルター
  starstarstarstarstar
  ジャニスのあの"Oh, my God!"は「ヤダー、マジー、ウソー」で訳してほしいです。
  2021-02-10
 • person
  ajgtpmg
  starstarstarstarstar
  本当に素晴らしいあふです! 自分で今まで紙の上でやっていたディステーションを、より便利に効率的にやることができて本当にありがたいです…! 課金もサービスに比べたら大した額では無いと ・・・
  2021-02-10
 • person
  Great Hawk
  starstarstarstarstar
  I have been using this app for a long time. The app is getting better and better, by now. ・・・
  2021-02-06
 • person
  english song
  starstarstarstarstar
  Good 👍job
  2021-02-04
 • person
  サッカー^_^'!
  starstarstarstarstar
  これってお金かかるの?
  2021-02-01
 • person
  英語初心
  starstarstarstarstar
  私のようなリスニング初心者には最高の教材! 動画の大体が映画のトレイラーや、テレビ番組の一部を切り取ったものです。個人的にはもう少しユーチューバーのカジュアルな英語を勉強できるよ ・・・
  2021-01-29
 • person
  박경미
  starstarstarstarstar
  듣기에 많이 도움되요
  2021-01-25
 • person
  Jiya Kim
  starstarstarstarstar
  진짜좋아요 지인들에게 추천도많이했어요 내용 업데이트잘되구 계속 좋아지는 앱입니다
  2021-01-25
 • person
  toru hirano
  starstarstarstaremptyStar
  もう1年以上練習が続いています。72才です。アメリカ映画を字幕無しで聞き取れることを目標にして頑張っています。継続できているのは、シャドーイングしやすいから。文節ごと、速度コントロ ・・・
  2021-01-25
 • person
  센티멘티
  starstarstarstarstar
  So great app for my English improvement. The app provides satisfactory customer experience ・・・
  2021-01-25
 • person
  のほほん太郎
  starstarstarstarstar
  早口英語を全単語表記してくれるのが良い。
  2021-01-23
 • person
  吉元由美子
  starstarstarstarstar
  ヒアリングが苦手なので楽しみながら苦手意識が少しづつ克服出来たらと継続するようになりました。色々なカテゴリーがあるので自分のその日の気持ちに合わせて選んでいます。質問にも丁寧に答え ・・・
  2021-01-18
 • person
  yeehyung
  starstarstarstaremptyStar
  Phone은 갤럭시로 깔아서 잘 사용하고 있어요. 아주 영어 듣기공부에 좋습니다. 근데 간혹 아이패드를 사용할 때는 전용버전이 없어서 좀 불편해요. 아이패드 버전 ・・・
  2021-01-16
 • person
  吉名聖子
  starstarstarstarstar
  Interesting and amazing! I like this app very much.
  2021-01-08
Đăng ký nhận bản tin từ RedKiwi
Đăng ký nhận bản tin từ RedKiwi
Chúng tôi không chỉ gửi cho bạn mã giảm giá đặc biệt, chúng tôi còn gửi những tin mới nhất về bài học tiếng Anh và về RedKiwi.
Chúng tôi không chỉ gửi cho bạn mã giảm giá đặc biệt, chúng tôi còn gửi những tin mới nhất về bài học tiếng Anh và về RedKiwi.