redkiwi
 • Tiếng Việt

Question List of W28

"As to ~" và "regarding ~" khác nhau như thế nào?

What is the difference in nuance between "on a farm" and "in a farm"?

"The Bloopers show" là gì?

Từ đồng nghĩa của "get expelled" là gì?

"Mustache" và "beard" khác nhau như thế nào?

"Pull someone's leg" và "pull on someone's leg" có nghĩa giống nhau không?

What does "leak-proof" mean?

"Community service" là gì?

Có phải "they" chỉ quần không? Tôi không thể dùng "it" đúng không?

Người Mỹ có "swipe their tickets" như một loại thẻ ở cửa soát vé không?

"Thesis statement" có nghĩa là gì? Có phải là một thuật ngữ tranh luận, phản biện không?

Why is the subject "we"? Isn't it better to use "you"?

When can I say "what is up with that?"?

Why was "name" used here? and if I start the sentence with "what is the one thing", would the meaning be the same?

Does "senior thesis" mean the thesis needs for graduation? Is the word "senior thesis" common?

What does "ex" mean here? What are the other words starting with "ex-"?

Tôi biết có cách nói khác là "Is there anything to talk about" nhưng "What's there ~?" nghe tự nhiên hơn. Liệu tôi có thể nói "What’s there to eat?" và "What’s there for me to help?" không?

"Won big the day" có đúng ngữ pháp không? Không phải câu đúng là "won the big day" sao?

"Huck" có nghĩa là gì?

Cụm từ "undo the belt" có thông dụng không? Cụm từ đồng nghĩa của nó là gì?

Is "'cause" necessary in this sentence? Can I only use "if" in this sentence? How does the meaning get changed?

"Gettin' spicy" có nghĩa là gì?

"This sucks" có phải là cụm từ lóng không?

"Genius" và "prodigy" khác nhau như thế nào?

"Change" và "change up" có nghĩa là gì?

"Textbook marginalization" là gì??

"Don't let it slip away" có nghĩa là gì?

"Which is why" có nghĩa giống "which is why" không?

Có phải "dead" trong câu này có nghĩa là "totally" không?

Khi nào thì tôi có thể sử dụng "I'd gone"?

JFK là ai?

I am often confused to whether or not to add the definite article "the" in the sentence. Would it be strange to add "the" in front of "time" here?

Nói "shut up" với bạn gái có được không?

Lược bỏ từ "each" có làm nghĩa của câu thay đổi không?

What does "crack" mean here?

"Tank" trong câu này có nghĩa là gì?

What does "get to" mean?

Tại sao là feel like?có phải là feel to like không ạ?

Is something skipped in this sentence? Probably between "than" and "is"?

"Wreck" và "ruin" khác nhau như thế nào?

"Asleep" và "sleep" khác nhau như thế nào?

"Crystal clear" có nghĩa là gì? Sử dụng cụm từ này như thế nào?

"In control of" có nghĩa là gì? Sử dụng cụm từ này như thế nào?

Có phải "associate" có nghĩa là "lawyer" đúng không?

"As such" có nghĩa là gì?

How come "being" was used not just "are" or anything else? How can I understand this sentence grammatically?

Tại sao lại dùng "might" mà không dùng "may"?

Phát âm "to" và "too" khác nhau như thế nào?

Khi nào thì tôi có thể sử dụng "Oh man"?

"Handle" trong câu này có nghĩa là gì?

Có phải "courtesy of me" có nghĩa là "I offer you a drink" không?

"When" trong câu này có nghĩa là gì? Có vẻ như nó không phải là từ nối chỉ thời gian.

"Cop" là gì?

"I get up" có nghĩa tương tự "I'm up" không?

Tôi có thể sử dụng "now" thay "right now" được không?

"Enough" có thể đứng cuối trong câu này không?

"Dear" có phải là cách nói lịch sử của "you" không?

"Even though" có nghĩa là gì?

What does "ever" mean here?

Tại sao lại dùng "I don't" để trả lời câu hỏi "Haven't you ~?"

Tại sao "dream" lại là số nhiều?

"Ask for it" trong trường hợp này có nghĩa là gì?

Can I use "a mixed bag" towards person?

"No need to worry" và "don’t worry" có khác nhau không?

"Shower you with unconditional love" có nghĩa là gì?

What does "ex" mean here? What are the other words starting with "ex-"?

Khi nào thì tôi có thể sử dụng "how you like that"? Và sử dụng cụm từ này như thế nào?

"Flock to" có nghĩa là gì?

What is the meaning of "edgy"?

"Face to face" có nghĩa là gì?

"Youngsters are killing everything" trong câu này có nghĩa là gì?

Tôi có thể dùng "she’s pretty happy" thay cho "she’s fairly happy" không?

What does "had to" refer to here? What's the different between "had to take such drastic" and "took such drastic"?

"Have someone's back" có nghĩa là gì? Cụm từ này có thông dụng không?

Tôi có thể dùng "with" thay cho "for" không?

"Get pushed around" có nghĩa là gì?

Tôi có thể sử dụng "you will be better off" không?

"Evolved into" có nghĩa là gì? Khi nào thì sử dụng được cụm từ này?

Có phải "get paid" có nghĩa là nhận lương đúng không?

“Trailing one to nothing” có nghĩa là gì?

"One last score" có nghĩa là gì?

"Set something up" trong cụm từ "set sail up" có nghĩa là gì?

"Set sail" có đồng nghĩa với "cruise" không?

"Lie down" có nghĩa là gì?

"Feel blue" có nghĩa là gì? Cụm từ nào có cùng ý nghĩa với "feel blue"?

"Stedman" và "Oprah" là cái gì?

I want to know the difference of this sentence from just saying "That's a fire alarm sometimes". Why did he use "what a fire alarm"?

What does "Daysailer" mean?

Is "from then on" and "from now on" the same? Is it okay to understand "from then on" as an expression changed from "from now on"?

"Fine by me" có thông dụng không?

Tôi có thể sử dụng "since scene fourteen" hay "from scene fourteen" không?

Why does the second group have an "a" instead of "the"?

"Met Ball" là gì?

"See" trong câu này có nghĩa là gì? Sử dụng nó như thế nào?

"Liaisons" có nghĩa là gì?

Tôi không hiểu cấu trúc "the way it be"?

"Kinda" có nghĩa là gì?

"No one" có nghĩa là gì? Có phải có từ nào đã bị lược bỏ không?

Có phải anh ấy sử dụng "less" là động từ không? Động từ trong câu này là gì?

Tôi có thể dùng "if" thay cho "what if" được không?

"It's not good" và "It's no good" khác nhau như thế nào?

"Wowzers" có nghĩa là gì?

"Be for Hanukkah" có nghĩa là gi?

Nói "The amazing tinned anchovy is rich in omega threes, and a natural flavor enhancer" thì nghĩa của câu có thay đổi không?

"Watch one's back" có nghĩa là gì?

Đặt tên người hay từ chỉ người sau từ "cost" có thông dụng không?

"Get with someone" có nghĩa là gì?

"Tulle" là gì?

Tôi không hiểu câu này. RedKiwi giải thích giúp tôi với.

"The point of" có nghĩa là gì?

What does "ain't" mean here? Also, is it a double negative by using "ain't" and "no" together?

How can I use "as though"?

I guess something evil is going to be done in the future, but why is present perfect ("you've done") used here instead of future perfect ("you will have done")?

"That" trong câu này chỉ cái gì?

Từ đồng nghĩa của "resale" là gì?

Có phải anh ấy quên không phát âm "s" sau "for soft boiled egg" không?

"All the way" có nghĩa là gì?

Dùng "at every corner" thay cho "on every corner" có được không?

Can I replace "everyone" with "everybody"?

"Don't cross him" và "you don't want to cross him" khác nhau như thế nào?

"Have something to do with" có nghĩa là gì?

Tôi có thể sử dụng "very" thay cho "rather" không?

Could you tell me the literal meaning of "steady hand"?

"Frame" trong câu này có nghĩa là gì?

Có phải "where'd" là viết tắt của "where had" đúng không?

"Deposition phase" có nghĩa là gì?

"Consider" và "think about" khác nhau như thế nào?

Bạn thường gọi ai là "cheater"?

Có phải "you and no one else" có nghĩa là "no one but you"?

Tại sao anh ấy lại trả lời bằng tên người "Jesus H Christ"?

"Club" trong câu này là chỉ nơi nào?

Từ "it" cuối câu có cần thiết không? Tôi tưởng "what" là chủ ngữ của "dunk in" rồi.

"You are up" có nghĩa là gì?

"This means something to me" có nghĩa là gì?

"Cheat system" có nghĩa là gì? RedKiwi đưa thêm ví dụ giúp mình với nhé.

Does "awesome" have same nuance as "good"?

Có phải "that" trong câu này chỉ nồi nước sôi đúng không?

"Hub" có nghĩa là gì? Có phải "transit hubs" có ở thành phố lớn không?

"Off" có vai trò gì trong cụm từ "clean off"? Chỉ nói "clean" thôi được không? "Clean off" khác với "clean up" như thế nào?

Does the phrase starting with "say" have the meaning of the subjunctive mood?

Tôi có thể dùng “granny” thay luôn cho “grandmother” được không?

Từ "the" đứng trước "Chinese take out industry" có cần thiết không?

Từ đồng nghĩa với "screwy" là gì?

"Be aware of" có nghĩa là gì?

Tôi có thể dùng "but" thay cho "only" không? "Only" trong câu này có nghĩa là gì?

"Little life" có nghĩa là gì?

Is it okay to not put "at" next to "look"? I thought "look at what ~" is right.

"Per" trong câu này có nghĩa là gì?

What does "carry one through something" mean?

"For now" trong câu này có nghĩa là gì?

Có phải "a big tulle creation" có nghĩa là "something made of a big tulle" không?

I'm curious about the meaning of "help out". Is it different from just "help"?

"Drive" trong câu này có nghĩa là gì?

"Be willing to" có nghĩa là gì?

"Fitting" có nghĩa là gì? Và khi nào thì bạn "fittings"?

Có phải "for" là từ nối trong câu này không?

Tôi có thể sử dụng cụm từ gì thay thế cho "it's gonna work" trong câu này?

Tại sao phải dùng "a" trước "5%"?

Dùng từ "leave" thay cho từ "left" có được không?

Có phải từ "be" đã bị lược bỏ sau câu "the best me I can" đúng không?

I thought "much" means a lot of amount. But why "much" is used here? Is "this much" an expression?

Tại sao lại sử dụng "out here" ở đây? Trong trường hợp nào tôi có thể sử dụng "out here", "out there", "up here", vv?

"I am" ở cuối câu có nghĩa là gì?

Tôi chỉ nói "drawing" thôi có được không? "Doing" có vai trò gì trong câu?

"Feed" trong câu này có nghĩa là gì?

"Win big the day" có nghĩa là gì?

"Pass on" có nghĩa là gì?

Từ "thrice" có thông dụng không?

"Supposed to" có nghĩa là gì?

"That’s original" có nghĩa là gì?

So, is there no job called "transponster"?

Tôi có thể dùng "how" thay cho "what" được không?

"It" trong câu này chỉ cái gì?

Tại sao lại dùng "people"? Nếu nói "person" thì khác nhau như thế nào?

"Ding-dang" có nghĩa là gì?

Tôi có thể dùng "that" thay cho "as though" không?

Từ "that" trước "you" có nghĩa là gì?

Tôi không nghe thấy từ "to", anh ấy có nói từ "to" không, hay anh ấy lược bỏ từ "to" rồi?

Could you explain the difference between "for day one" and "from day one"?

Tôi có thể nói “you’ve ever read yourself on the internet” được không?

When can I use the word "barf"?

"Work on" có nghĩa là gì?

"Fancy" trong câu này có nghĩa là gì?

"Stuff" trong "ideas of stuff" có nghĩa là gì? Chỉ nói "idea" thôi có được không?

Có phải câu này có nghĩa là phòng học ở đối diện không?

Liệu có từ nào như "for" hay "to" đã bị lược bỏ sau "responsible" hay không?

Taijsao họ lại gọi Buzz là "Astro boy"? Tại sao từ "Astro" lại viết hoa chữ A?

What does "dear" mean here?

"The hell" trong câu này có nghĩa là gì?

I think this sentence should be "No matter how small your purchase is" (with "is" at the end), but is it skipped?

"Universe" có nghĩa là gì?

Could you give some other examples that I can use "depends upon"?

"Figure out" và "know" khác nhau như thế nào?

What is the mind of true scholar?

"Gotta gues" và "guess" khác nhau như thế nào?

Tại sao "blasted" lại được đặt giữa "you" và "kids"? "Blasted" có nghĩa là gì?

What does "pathological" mean? Is it a common word?

"Fight for" có nghĩa là gì?

Tôi có thể dùng "won't you" được không?

What is R&D?

Khi nào thì tôi có thể nói "another" là " ’nother"?

"Glad you ~" có phải là trong văn nói của tiếng Anh không? Có phải "I'm" đã bị lược bỏ rồi không?

"Made up someone's mind" có phải là thành ngữ không? Cụm từ nào đồng nghĩa với nó?

"Stack up" có nghĩa là gì?

"Pay" và "make payments" khác nhau như thế nào?

"Dangle" có nghĩa là gì?

Why "be going to" is used here? Can I use "would" instead?

I'm having trouble with understanding "would that be." How can I understand this expression?

"Heart will live for younger days" có nghĩa là gì?

"Transit" và "transportation" khác nhau như thế nào?

"I bet ~" có nghĩa là gì?

"Good smooch" có nghĩa là gì?

"Little" trong câu này có nghĩa là gì?

"Give it a shot" và "try it again" có nghĩa giống nhau không? "Give it a shot" có được sử dụng nhiều trong giao tiếp không?

"Like" trong câu này có nghĩa là gì?

Could you explain me what does "goes with everything" mean? and what expression is it?

"He's a character" có nghĩa là gì?

"Want no part of this" có nghĩa là gì?

"Hopped up on something" có nghĩa là gì?

Từ động nghĩa của "pull all-nighters" là gì?

Có phải "never ever" có nghĩa nhấn mạnh hơn "never" không?

What does "in which" mean here? Are there any relative pronouns can be replaced here?

"Vigilante" là ai? Có phải giống như "villain" không?

Không phải "positive" là tính từ sao? Tại sao lại có mạo từ "a" đứng trước nó vậy?

"Brave" trong câu này có nghĩa là gì?

Why does "grandmother's quilt" appear suddenly? What is the purpose of this sentence?

"Came across" có nghĩa là gì?

"Shindig" có nghĩa là gì?

Isn't it right to say "he is mighty"? Why is the order like that?

Có phải câu này có nghĩa là "This is a dish that has existed for long time, but it is unexpectedly delicious" đúng không?

"To decide" trong câu này có nghĩa là gì?

RedKiwi Dạy tiếng Anh qua video trên YouTube

Sao bạn có thể nói tiếng Anh khi bạn không hiểu chứ? Đã đến lúc cải thiện kỹ năng nghe tiếng Anh của bạn rồi!

Sao bạn có thể nói tiếng Anh khi bạn không hiểu chứ?

Đã đến lúc cải thiện kỹ năng nghe tiếng Anh của bạn rồi!

googlePlay
appStore
logo
phone-background
screen

Video có nội dung thú vị Do đội ngũ RedKiwi chọn lọc Được đăng tải hàng ngày

Đánh giá chân thực từ người dùng trên toàn thế giới

Đánh giá chân thực từ người dùng trên toàn thế giới

Người sử dụng RedKiwi đã đưa ra đánh giá tuyệt vời về app.
Hãy là người tiếp theo trải nghiệm sự tuyệt vời này!

Rất nhiều người đã sử dụng RedKiwi. Hãy là người tiếp theo sử dụng RedKiwi.

 • person

  samane vafa

  starstarstarstarstar

  This app is very good for learning English . Perfect

  2021-07-27

 • person

  Nobusada

  starstarstarstarstar

  It’s amazing. I will make use of this to learn English.

  2021-07-24

 • person

  かなり驚くガッチマン

  starstarstarstarstar

  非常に良いアプリです。僕らベアベアーズの動画の更新を楽しみにしています。

  2021-07-20

 • person

  Harmoni FM

  starstarstarstarstar

  Resipi Berkasih Nur Amira Oggy Jack Imoof Kota Kinabalu Pantai Jerudong Specialist Centre

  2021-07-13

 • person

  ushio starfish

  starstarstarstarstar

  素晴らしいです。発音と文字を一致させるのに最適です。リダクションなどの単語単体の発音から大きく逸脱する時の解説があるとより良いです。 また、スクロールが突然逆に進むバグがあります。 ・・・

  2021-07-09

 • person

  Rami._

  starstarstarstarstar

  it is a good app

  2021-07-04

 • person

  清霊さくら

  starstarstarstarstar

  ディズニーやハリーポッターなどの誰もが知っている作品から、童話や著名人のインタビュー等幅広くあり、様々な人の声を聞きながら聞いたセリフを下にある語群から選んで並び替えるというような ・・・

  2021-07-04

 • person

  m³みかん

  starstarstarstaremptyStar

  とっても楽しく英語のリスニングが出来ます。YouTubeから引用しているので、YouTubeを見る時間を、こちらに当てれればとても時間を有効に使えて、夜にひとつ分だけ、と決めれば毎 ・・・

  2021-07-04

 • person

  Gabriel Rivera Lillo

  starstarstarstarstar

  😬😬😬...En general, bien.

  2021-07-03

 • person

  사막늑대

  starstarstarstarstar

  비슷한 앱들에 비해서 훨씬 저렴한데 비해서 앱 기능은 최고예요! 딱 필요한 기능들이 깔끔하게 들어있어서 마음에 들어서 유료결제해도 전혀 아깝지 않아요.

  2021-06-22

 • person

  황인태

  starstarstarstarstar

  쉐도잉 영어 최고봉입니다

  2021-06-22

 • person

  봄팡이

  starstarstarstaremptyStar

  다 좋아요... 다 좋은데... 유료인게 많이 아쉽네요 처음에는 무료로 할수있어서 "오! 이게 무료로 할수있는거라고?" 하고 놀랐는데 몇번 하니까 구매를 해야한다 ・・・

  2021-06-15

 • person

  Nori-O

  starstarstarstarstar

  It’s excellent I can practice listening and learn words of English.

  2021-06-14

 • person

  山下芳徳

  starstarstarstarstar

  リスニング力が鍛えられます。 逆に、聞き取れない単語を把握できることが、私にとって進歩です。

  2021-06-10

 • person

  しゅーぞー😊

  starstarstarstarstar

  本当に素晴らしいアプリです。TEDのディクテーション用教材として使っていますが、リスニング力の向上を実感できます。また、インターフェースもすごく便利でストレスを感じません。 ・・・

  2021-06-05

 • person

  José marte

  starstarstarstaremptyStar

  me encantó esta aplicación tiene tiene un diccionario para consulta palabras muy excelente ・・・

  2021-06-04

 • person

  Huyền Nguyễn

  starstarstarstarstar

  App rất hay. Nếu có thêm phần tự viết đáp án (bên cạnh việc chọn đáp án) và lưu từ vựng để ・・・

  2021-06-04

 • person

  Suguru Shimoma

  starstarstarstarstar

  ディクテーションの練習ができる

  2021-06-02

 • person

  심예슬

  starstarstarstarstar

  영어공부하는데 정말 최고예요

  2021-06-01

 • person

  하이예낭

  starstarstarstarstar

  오늘 처음 깔아봤는데 넘 좋더라구용!! 한 문장씩 들어주고 칸을 채워넣는것도 좋은뎅 한번에 영상을 볼 순 없는건가용..?

  2021-05-15

 • person

  イケヴァン攻略中のりな

  starstarstarstaremptyStar

  続ける事が苦手な性格なのですが一つ一つが短いので毎日続けられています🥰 辞書が引けたり外国の先生に質問できたりとこれ一つでリスニングの勉強が完結するので本当に有難いです。 アニ ・・・

  2021-05-08

 • person

  chirotyan

  starstarstarstarstar

  リスニング力を鍛えようにもシャドーイングをやる段階にすら達していないレベルだったのですが、こちらのアプリで子供向け番組を中心に初級から始めたらひと月もせずに自分の向上を自覚できてき ・・・

  2021-05-07

 • person

  ピコピコ最高!

  starstarstarstaremptyStar

  利用を始めて一年経ちました。とても良いアプリだと思うのですが、電池の減りが早いです。長時間したいけど電池なくなるのも困るし…スマホだけでなくPCやタブレットでも利用出来たら良いのに ・・・

  2021-05-04

 • person

  Sevil Sevda

  starstarstarstarstar

  süper ! 👍

  2021-04-30

 • person

  기타리스트 큐나인

  starstarstarstarstar

  결제해서 사용하고 있습니다. 틈틈히 시간날때 학습하기 정말좋고, 여러 편리한 기능들이 갖추어져있어 신경써서만든 티가 납니다. 앞으로도 더 많은 좋은 컨텐츠들 부탁 ・・・

  2021-04-17

 • person

  Masashi Iwata

  starstarstarstarstar

  楽しく、学べます。 学んだ表現を忘れないように、単語や熟語をメモしておく機能があるといいと思います。

  2021-04-17

 • person

  marugaeru

  starstarstarstarstar

  休憩時間が1分だけ余っている時でも、このアプリで1、2センテンスを勉強することができるので、とても便利で重宝してます。 私にとって一番の英語学習アプリです。 ありがとうございます。

  2021-04-12

 • person

  茜色の西の空

  starstarstarstarstar

  これはいい、本当にいい。メンバーシップに年会費を払って9ヶ月。サボる日もあるけど、平均週に5日、コンテンツは平均3つくらいやっている。今日、YouTubeで英語の講演を聞いてびっく ・・・

  2021-04-11

 • person

  조성훈

  starstarstarstarstar

  짧은 시간 지하철이나 버스 타고 가면서 들으면 아주 시간이 금방 갑니다~ 아직 까지는 너무 좋아요^^ 단어장 기능이 있으면 모르는 단어들 입력 후 다시 그 단어들 ・・・

  2021-04-04

 • person

  mo m

  starstarstarstaremptyStar

  動作が少し遅いですが、楽しく学習できます

  2021-03-26