• Tiếng Việt

Question List of W28

"As to ~" và "regarding ~" khác nhau như thế nào?

What is the difference in nuance between "on a farm" and "in a farm"?

"The Bloopers show" là gì?

Từ đồng nghĩa của "get expelled" là gì?

"Mustache" và "beard" khác nhau như thế nào?

"Pull someone's leg" và "pull on someone's leg" có nghĩa giống nhau không?

What does "leak-proof" mean?

"Community service" là gì?

Có phải "they" chỉ quần không? Tôi không thể dùng "it" đúng không?

Người Mỹ có "swipe their tickets" như một loại thẻ ở cửa soát vé không?

"Thesis statement" có nghĩa là gì? Có phải là một thuật ngữ tranh luận, phản biện không?

Why is the subject "we"? Isn't it better to use "you"?

When can I say "what is up with that?"?

Why was "name" used here? and if I start the sentence with "what is the one thing", would the meaning be the same?

Does "senior thesis" mean the thesis needs for graduation? Is the word "senior thesis" common?

What does "ex" mean here? What are the other words starting with "ex-"?

Tôi biết có cách nói khác là "Is there anything to talk about" nhưng "What's there ~?" nghe tự nhiên hơn. Liệu tôi có thể nói "What’s there to eat?" và "What’s there for me to help?" không?

"Won big the day" có đúng ngữ pháp không? Không phải câu đúng là "won the big day" sao?

Nếu tôi nói "I picked them out" thì câu có sai không?

"Huck" có nghĩa là gì?

Cụm từ "undo the belt" có thông dụng không? Cụm từ đồng nghĩa của nó là gì?

Is "'cause" necessary in this sentence? Can I only use "if" in this sentence? How does the meaning get changed?

"Gettin' spicy" có nghĩa là gì?

"This sucks" có phải là cụm từ lóng không?

"Genius" và "prodigy" khác nhau như thế nào?

"Change" và "change up" có nghĩa là gì?

"Textbook marginalization" là gì??

"Don't let it slip away" có nghĩa là gì?

"Which is why" có nghĩa giống "which is why" không?

Có phải "dead" trong câu này có nghĩa là "totally" không?

Khi nào thì tôi có thể sử dụng "I'd gone"?

JFK là ai?

I am often confused to whether or not to add the definite article "the" in the sentence. Would it be strange to add "the" in front of "time" here?

Nói "shut up" với bạn gái có được không?

Lược bỏ từ "each" có làm nghĩa của câu thay đổi không?

What does "crack" mean here?

"Tank" trong câu này có nghĩa là gì?

What does "get to" mean?

Tại sao là feel like?có phải là feel to like không ạ?

Is something skipped in this sentence? Probably between "than" and "is"?

"Wreck" và "ruin" khác nhau như thế nào?

"Asleep" và "sleep" khác nhau như thế nào?

"Crystal clear" có nghĩa là gì? Sử dụng cụm từ này như thế nào?

"In control of" có nghĩa là gì? Sử dụng cụm từ này như thế nào?

Có phải "associate" có nghĩa là "lawyer" đúng không?

"As such" có nghĩa là gì?

How come "being" was used not just "are" or anything else? How can I understand this sentence grammatically?

Tại sao lại dùng "might" mà không dùng "may"?

Phát âm "to" và "too" khác nhau như thế nào?

Khi nào thì tôi có thể sử dụng "Oh man"?

"Handle" trong câu này có nghĩa là gì?

"When" trong câu này có nghĩa là gì? Có vẻ như nó không phải là từ nối chỉ thời gian.

"Cop" là gì?

"I get up" có nghĩa tương tự "I'm up" không?

Tôi có thể sử dụng "now" thay "right now" được không?

"Enough" có thể đứng cuối trong câu này không?

"Dear" có phải là cách nói lịch sử của "you" không?

"Even though" có nghĩa là gì?

What does "ever" mean here?

Tại sao lại dùng "I don't" để trả lời câu hỏi "Haven't you ~?"

Tại sao "dream" lại là số nhiều?

"Ask for it" trong trường hợp này có nghĩa là gì?

Can I use "a mixed bag" towards person?

"No need to worry" và "don’t worry" có khác nhau không?

"Shower you with unconditional love" có nghĩa là gì?

What does "ex" mean here? What are the other words starting with "ex-"?

Khi nào thì tôi có thể sử dụng "how you like that"? Và sử dụng cụm từ này như thế nào?

"Flock to" có nghĩa là gì?

What is the meaning of "edgy"?

"Face to face" có nghĩa là gì?

"Youngsters are killing everything" trong câu này có nghĩa là gì?

Tôi có thể dùng "she’s pretty happy" thay cho "she’s fairly happy" không?

What does "had to" refer to here? What's the different between "had to take such drastic" and "took such drastic"?

"Have someone's back" có nghĩa là gì? Cụm từ này có thông dụng không?

Tôi có thể dùng "with" thay cho "for" không?

"Get pushed around" có nghĩa là gì?

Tôi có thể sử dụng "you will be better off" không?

"Evolved into" có nghĩa là gì? Khi nào thì sử dụng được cụm từ này?

Does "get paid" imply the meaning of salary?

“Trailing one to nothing” có nghĩa là gì?

"One last score" có nghĩa là gì?

"Set something up" trong cụm từ "set sail up" có nghĩa là gì?

"Set sail" có đồng nghĩa với "cruise" không?

"Lie down" có nghĩa là gì?

"Feel blue" có nghĩa là gì? Cụm từ nào có cùng ý nghĩa với "feel blue"?

"Stedman" và "Oprah" là cái gì?

I want to know the difference of this sentence from just saying "That's a fire alarm sometimes". Why did he use "what a fire alarm"?

What does "Daysailer" mean?

Is "from then on" and "from now on" the same? Is it okay to understand "from then on" as an expression changed from "from now on"?

"Fine by me" có thông dụng không?

Tôi có thể sử dụng "since scene fourteen" hay "from scene fourteen" không?

Why does the second group have an "a" instead of "the"?

"Met Ball" là gì?

"See" trong câu này có nghĩa là gì? Sử dụng nó như thế nào?

"Liaisons" có nghĩa là gì?

Tôi không hiểu cấu trúc "the way it be"?

"Kinda" có nghĩa là gì?

"No one" có nghĩa là gì? Có phải có từ nào đã bị lược bỏ không?

Có phải anh ấy sử dụng "less" là động từ không? Động từ trong câu này là gì?

Tôi có thể dùng "if" thay cho "what if" được không?

"It's not good" và "It's no good" khác nhau như thế nào?

"Wowzers" có nghĩa là gì?

"Be for Hanukkah" có nghĩa là gi?

Nói "The amazing tinned anchovy is rich in omega threes, and a natural flavor enhancer" thì nghĩa của câu có thay đổi không?

"Watch one's back" có nghĩa là gì?

Đặt tên người hay từ chỉ người sau từ "cost" có thông dụng không?

"Get with someone" có nghĩa là gì?

"Tulle" là gì?

Tôi không hiểu câu này. RedKiwi giải thích giúp tôi với.

"The point of" có nghĩa là gì?

What does "ain't" mean here? Also, is it a double negative by using "ain't" and "no" together?

How can I use "as though"?

I guess something evil is going to be done in the future, but why is present perfect ("you've done") used here instead of future perfect ("you will have done")?

"That" trong câu này chỉ cái gì?

Từ đồng nghĩa của "resale" là gì?

Có phải anh ấy quên không phát âm "s" sau "for soft boiled egg" không?

"All the way" có nghĩa là gì?

Dùng "at every corner" thay cho "on every corner" có được không?

Can I replace "everyone" with "everybody"?

"Don't cross him" và "you don't want to cross him" khác nhau như thế nào?

"Have something to do with" có nghĩa là gì?

Tôi có thể sử dụng "very" thay cho "rather" không?

Could you tell me the literal meaning of "steady hand"?

"Frame" trong câu này có nghĩa là gì?

Có phải "where'd" là viết tắt của "where had" đúng không?

"Deposition phase" có nghĩa là gì?

"Consider" và "think about" khác nhau như thế nào?

Bạn thường gọi ai là "cheater"?

Có phải "you and no one else" có nghĩa là "no one but you"?

Tại sao anh ấy lại trả lời bằng tên người "Jesus H Christ"?

"Club" trong câu này là chỉ nơi nào?

Từ "it" cuối câu có cần thiết không? Tôi tưởng "what" là chủ ngữ của "dunk in" rồi.

"You are up" có nghĩa là gì?

"This means something to me" có nghĩa là gì?

"Cheat system" có nghĩa là gì? RedKiwi đưa thêm ví dụ giúp mình với nhé.

Does "awesome" have same nuance as "good"?

Có phải "that" trong câu này chỉ nồi nước sôi đúng không?

"Hub" có nghĩa là gì? Có phải "transit hubs" có ở thành phố lớn không?

"Off" có vai trò gì trong cụm từ "clean off"? Chỉ nói "clean" thôi được không? "Clean off" khác với "clean up" như thế nào?

Does the phrase starting with "say" have the meaning of the subjunctive mood?

Tôi có thể dùng “granny” thay luôn cho “grandmother” được không?

Từ "the" đứng trước "Chinese take out industry" có cần thiết không?

Từ đồng nghĩa với "screwy" là gì?

"Be aware of" có nghĩa là gì?

Tôi có thể dùng "but" thay cho "only" không? "Only" trong câu này có nghĩa là gì?

"Little life" có nghĩa là gì?

Is it okay to not put "at" next to "look"? I thought "look at what ~" is right.

What does "carry one through something" mean?

"For now" trong câu này có nghĩa là gì?

Có phải "a big tulle creation" có nghĩa là "something made of a big tulle" không?

I'm curious about the meaning of "help out". Is it different from just "help"?

"Drive" trong câu này có nghĩa là gì?

"Be willing to" có nghĩa là gì?

"Fitting" có nghĩa là gì? Và khi nào thì bạn "fittings"?

Có phải "for" là từ nối trong câu này không?

Tôi có thể sử dụng cụm từ gì thay thế cho "it's gonna work" trong câu này?

Tại sao phải dùng "a" trước "5%"?

Dùng từ "leave" thay cho từ "left" có được không?

Có phải từ "be" đã bị lược bỏ sau câu "the best me I can" đúng không?

I thought "much" means a lot of amount. But why "much" is used here? Is "this much" an expression?

Tại sao lại sử dụng "out here" ở đây? Trong trường hợp nào tôi có thể sử dụng "out here", "out there", "up here", vv?

"I am" ở cuối câu có nghĩa là gì?

Tôi chỉ nói "drawing" thôi có được không? "Doing" có vai trò gì trong câu?

"Feed" trong câu này có nghĩa là gì?

"Win big the day" có nghĩa là gì?

"Pass on" có nghĩa là gì?

Từ "thrice" có thông dụng không?

"Supposed to" có nghĩa là gì?

"That’s original" có nghĩa là gì?

So, is there no job called "transponster"?

Tôi có thể dùng "how" thay cho "what" được không?

"It" trong câu này chỉ cái gì?

Tại sao lại dùng "people"? Nếu nói "person" thì khác nhau như thế nào?

"Ding-dang" có nghĩa là gì?

Tôi có thể dùng "that" thay cho "as though" không?

Từ "that" trước "you" có nghĩa là gì?

Tôi không nghe thấy từ "to", anh ấy có nói từ "to" không, hay anh ấy lược bỏ từ "to" rồi?

Could you explain the difference between "for day one" and "from day one"?

Tôi có thể nói “you’ve ever read yourself on the internet” được không?

When can I use the word "barf"?

"Work on" có nghĩa là gì?

"Fancy" trong câu này có nghĩa là gì?

"Stuff" trong "ideas of stuff" có nghĩa là gì? Chỉ nói "idea" thôi có được không?

Có phải câu này có nghĩa là phòng học ở đối diện không?

Liệu có từ nào như "for" hay "to" đã bị lược bỏ sau "responsible" hay không?

Taijsao họ lại gọi Buzz là "Astro boy"? Tại sao từ "Astro" lại viết hoa chữ A?

What does "dear" mean here?

"The hell" trong câu này có nghĩa là gì?

I think this sentence should be "No matter how small your purchase is" (with "is" at the end), but is it skipped?

"Universe" có nghĩa là gì?

Could you give some other examples that I can use "depends upon"?

"Figure out" và "know" khác nhau như thế nào?

What is the mind of true scholar?

"Gotta gues" và "guess" khác nhau như thế nào?

Tại sao "blasted" lại được đặt giữa "you" và "kids"? "Blasted" có nghĩa là gì?

What does "pathological" mean? Is it a common word?

"Fight for" có nghĩa là gì?

Tôi có thể dùng "won't you" được không?

What is R&D?

Khi nào thì tôi có thể nói "another" là " ’nother"?

"Glad you ~" có phải là trong văn nói của tiếng Anh không? Có phải "I'm" đã bị lược bỏ rồi không?

"Made up someone's mind" có phải là thành ngữ không? Cụm từ nào đồng nghĩa với nó?

"Stack up" có nghĩa là gì?

"Pay" và "make payments" khác nhau như thế nào?

"Dangle" có nghĩa là gì?

Why "be going to" is used here? Can I use "would" instead?

I'm having trouble with understanding "would that be." How can I understand this expression?

"Heart will live for younger days" có nghĩa là gì?

"Transit" và "transportation" khác nhau như thế nào?

"I bet ~" có nghĩa là gì?

"Good smooch" có nghĩa là gì?

"Little" trong câu này có nghĩa là gì?

"Give it a shot" và "try it again" có nghĩa giống nhau không? "Give it a shot" có được sử dụng nhiều trong giao tiếp không?

"Like" trong câu này có nghĩa là gì?

Could you explain me what does "goes with everything" mean? and what expression is it?

"He's a character" có nghĩa là gì?

"Want no part of this" có nghĩa là gì?

"Hopped up on something" có nghĩa là gì?

Từ động nghĩa của "pull all-nighters" là gì?

Có phải "never ever" có nghĩa nhấn mạnh hơn "never" không?

What does "in which" mean here? Are there any relative pronouns can be replaced here?

"Vigilante" là ai? Có phải giống như "villain" không?

Không phải "positive" là tính từ sao? Tại sao lại có mạo từ "a" đứng trước nó vậy?

"Brave" trong câu này có nghĩa là gì?

Why does "grandmother's quilt" appear suddenly? What is the purpose of this sentence?

"Came across" có nghĩa là gì?

"Shindig" có nghĩa là gì?

Isn't it right to say "he is mighty"? Why is the order like that?

Có phải câu này có nghĩa là "This is a dish that has existed for long time, but it is unexpectedly delicious" đúng không?

"To decide" trong câu này có nghĩa là gì?

together-vertical-banner
RedKiwi Dạy tiếng Anh qua video trên YouTube
Sao bạn có thể nói tiếng Anh khi bạn không hiểu chứ? Đã đến lúc cải thiện kỹ năng nghe tiếng Anh của bạn rồi!
Sao bạn có thể nói tiếng Anh khi bạn không hiểu chứ?

Đã đến lúc cải thiện kỹ năng nghe tiếng Anh của bạn rồi!
googlePlay
appStore
logo
phone-background
phone
screen
Video có nội dung thú vị
Video có nội dung thú vị Do đội ngũ RedKiwi chọn lọc Được đăng tải hàng ngày
Đánh giá chân thực từ người dùng trên toàn thế giới
Đánh giá chân thực từ người dùng trên toàn thế giới
Người sử dụng RedKiwi đã đưa ra đánh giá tuyệt vời về app.
Hãy là người tiếp theo trải nghiệm sự tuyệt vời này!
Rất nhiều người đã sử dụng RedKiwi. Hãy là người tiếp theo sử dụng RedKiwi.
 • person
  吉元由美子
  starstarstarstarstar
  ヒアリングが苦手なので楽しみながら苦手意識が少しづつ克服出来たらと継続するようになりました。色々なカテゴリーがあるので自分のその日の気持ちに合わせて選んでいます。質問にも丁寧に答え ・・・
  2021-01-18
 • person
  yeehyung
  starstarstarstaremptyStar
  Phone은 갤럭시로 깔아서 잘 사용하고 있어요. 아주 영어 듣기공부에 좋습니다. 근데 간혹 아이패드를 사용할 때는 전용버전이 없어서 좀 불편해요. 아이패드 버전 ・・・
  2021-01-16
 • person
  吉名聖子
  starstarstarstarstar
  Interesting and amazing! I like this app very much.
  2021-01-08
 • person
  고봉수
  starstarstarstarstar
  대체로 만족 다만 학습한 영상을 무한반복 할수 있는 기능이 있다면 더 좋을듯 합니다. 운전중에 들을수 있게요. 가능하면 추가 부탁드립니다.
  2020-12-31
 • person
  ch oi
  starstarstarstarstar
  여러 영어어플 설치와 삭제를 반복하며 살아남았습니다. 좋아하는 영상도 가득이고 저같이 집중력 없는 사람들을 위해(?) 영상의 길이도 짧은 것이 참 좋습니다. 좋은 ・・・
  2020-12-29
 • person
  BqztjqdcQmeGatklo
  starstarstarstarstar
  service, daily installs can reach 3000+. Please contact me at Skype/WhatsApp: +86159822071 ・・・
  2020-12-29
 • person
  Yota Kawamoto
  starstarstarstarstar
  とても使いやすくて、初めてリスニングの練習が継続できています。
  2020-12-20
 • person
  Александър Александров
  starstarstarstaremptyStar
  Супер перфект
  2020-12-17
 • person
  서동삼
  starstarstarstarstar
  정기 구독 기간이 남은 상태에서, 할인된 금액으로 추가 1년 구독을 신청했는데, 기존 남은 구독 기간이 사라졌습니다. 추가 구독을 취소해 주시거나, 기존 구독 기 ・・・
  2020-12-14
 • person
  Ariel Ivy
  starstarstarstarstar
  Really good but sad u have to pay
  2020-12-13
 • person
  sora park
  starstarstarstarstar
  재밌게 공부할 수 있어요~~^^
  2020-12-12
 • person
  秋江眞人
  starstarstarstaremptyStar
  イラつく時があるが、こういうもんかと思う。
  2020-12-07
 • person
  Amaury Castro De La Rosa
  starstarstarstarstar
  So good so far
  2020-12-01
 • person
  stella park
  starstarstarstarstar
  정말 최고의 듣기앱입니다!!!바로 정기결제
  2020-11-29
 • person
  Banker
  starstarstarstarstar
  Made in Korea, It's good. Hello, Do you have a website????????
  2020-11-25
 • person
  CHIHARU YASHIMA
  starstarstarstarstar
  ゲーム感覚で勉強できて、とても楽しいです。
  2020-11-23
 • person
  Junghwa Min
  starstarstarstarstar
  나이스 앱이라고 생각함
  2020-11-23
 • person
  융댕
  starstarstarstarstar
  정말 무슨일이에요... 업뎃 되고나서 '분류'도 생기고....😍😍 제가 인터뷰영상 많이 올려달라고 했는데 분류에 아예 '인터뷰'라는 항목까지 생겼네요 ..사랑 ・・・
  2020-11-14
 • person
  mm
  starstarstarstarstar
  短い文章ごとにできるリスニングがとても良い。興味のあるコンテンツやレベルで選べるので飽きない
  2020-11-13
 • person
  Hwami Kim
  starstarstarstaremptyStar
  ゲームのように楽しみながら、リスニングがアップ
  2020-11-09
 • person
  エサにかみつく魚
  starstarstarstarstar
  良いアプリだと思う。
  2020-11-08
 • person
  홍성창
  starstarstarstarstar
  애니메이션은 단편적으로 소개해서 이해하기 어려움
  2020-10-30
 • person
  Md Wazien Mohd
  starstarstarstarstar
  Auntie Talking Kota Kinabalu Pantai Jerudong Specialist Centre In Watch YouTube "Open hous ・・・
  2020-10-29
 • person
  fangzhen xiang
  starstarstarstarstar
  I love this app. It helps me a lot. I'll keep learning English with this app! Thanks the p ・・・
  2020-10-29
 • person
  きききっきききき
  starstarstarstarstar
  ドラマや映画で、楽しみながら勉強していく、欲しい機能が全て付いたアプリだと思います。 毎日少しずつやっていったら、リスニングの力がつくのではないかと思っています。何より楽しみながら ・・・
  2020-10-24
 • person
  Hyelim Chi
  starstarstarstaremptyStar
  좋아요! 무료로 이런 앱을 사용할 수 있어서 좋아요 나중에 1년 사용권도 구매해서 써보려구요
  2020-10-20
 • person
  Jiya Kim
  starstarstarstarstar
  가끔 녹음기능에서 오류가 뜨긴 하지만 좋아요~
  2020-10-20
 • person
  Isabel Souza
  starstarstarstarstar
  Muito bom amoooooooooo
  2020-10-20
 • person
  Great Hawk
  starstarstarstarstar
  I have been used this app for 1 years. I feel getting better my listning skills day by day ・・・
  2020-10-19
 • person
  刻み海苔
  starstarstarstarstar
  楽しくリスニングできるアプリです。
  2020-10-17