• Tiếng Việt

Question List of W28

"As to ~" và "regarding ~" khác nhau như thế nào?

What is the difference in nuance between "on a farm" and "in a farm"?

"The Bloopers show" là gì?

Từ đồng nghĩa của "get expelled" là gì?

"Mustache" và "beard" khác nhau như thế nào?

"Pull someone's leg" và "pull on someone's leg" có nghĩa giống nhau không?

What does "leak-proof" mean?

"Community service" là gì?

Có phải "they" chỉ quần không? Tôi không thể dùng "it" đúng không?

Người Mỹ có "swipe their tickets" như một loại thẻ ở cửa soát vé không?

"Thesis statement" có nghĩa là gì? Có phải là một thuật ngữ tranh luận, phản biện không?

Why is the subject "we"? Isn't it better to use "you"?

When can I say "what is up with that?"?

Why was "name" used here? and if I start the sentence with "what is the one thing", would the meaning be the same?

Does "senior thesis" mean the thesis needs for graduation? Is the word "senior thesis" common?

What does "ex" mean here? What are the other words starting with "ex-"?

Tôi biết có cách nói khác là "Is there anything to talk about" nhưng "What's there ~?" nghe tự nhiên hơn. Liệu tôi có thể nói "What’s there to eat?" và "What’s there for me to help?" không?

"Won big the day" có đúng ngữ pháp không? Không phải câu đúng là "won the big day" sao?

Nếu tôi nói "I picked them out" thì câu có sai không?

"Huck" có nghĩa là gì?

Cụm từ "undo the belt" có thông dụng không? Cụm từ đồng nghĩa của nó là gì?

Is "'cause" necessary in this sentence? Can I only use "if" in this sentence? How does the meaning get changed?

"Gettin' spicy" có nghĩa là gì?

"This sucks" có phải là cụm từ lóng không?

"Genius" và "prodigy" khác nhau như thế nào?

"Change" và "change up" có nghĩa là gì?

"Textbook marginalization" là gì??

"Don't let it slip away" có nghĩa là gì?

"Which is why" có nghĩa giống "which is why" không?

Có phải "dead" trong câu này có nghĩa là "totally" không?

JFK là ai?

I am often confused to whether or not to add the definite article "the" in the sentence. Would it be strange to add "the" in front of "time" here?

Nói "shut up" với bạn gái có được không?

Lược bỏ từ "each" có làm nghĩa của câu thay đổi không?

What does "crack" mean here?

"Tank" trong câu này có nghĩa là gì?

What does "get to" mean?

Is something skipped in this sentence? Probably between "than" and "is"?

"Wreck" và "ruin" khác nhau như thế nào?

"Asleep" và "sleep" khác nhau như thế nào?

"Crystal clear" có nghĩa là gì? Sử dụng cụm từ này như thế nào?

"In control of" có nghĩa là gì? Sử dụng cụm từ này như thế nào?

Có phải "associate" có nghĩa là "lawyer" đúng không?

"As such" có nghĩa là gì?

How come "being" was used not just "are" or anything else? How can I understand this sentence grammatically?

Tại sao lại dùng "might" mà không dùng "may"?

Phát âm "to" và "too" khác nhau như thế nào?

Khi nào thì tôi có thể sử dụng "Oh man"?

"Handle" trong câu này có nghĩa là gì?

"When" trong câu này có nghĩa là gì? Có vẻ như nó không phải là từ nối chỉ thời gian.

"Cop" là gì?

"I get up" có nghĩa tương tự "I'm up" không?

Tôi có thể sử dụng "now" thay "right now" được không?

"Dear" có phải là cách nói lịch sử của "you" không?

"Even though" có nghĩa là gì?

What does "ever" mean here?

Tại sao lại dùng "I don't" để trả lời câu hỏi "Haven't you ~?"

Tại sao "dream" lại là số nhiều?

Can I use "a mixed bag" towards person?

"No need to worry" và "don’t worry" có khác nhau không?

"Shower you with unconditional love" có nghĩa là gì?

What does "ex" mean here? What are the other words starting with "ex-"?

Khi nào thì tôi có thể sử dụng "how you like that"? Và sử dụng cụm từ này như thế nào?

"Flock to" có nghĩa là gì?

What is the meaning of "edgy"?

"Face to face" có nghĩa là gì?

"Youngsters are killing everything" trong câu này có nghĩa là gì?

Tôi có thể dùng "she’s pretty happy" thay cho "she’s fairly happy" không?

"Have someone's back" có nghĩa là gì? Cụm từ này có thông dụng không?

Tôi có thể dùng "with" thay cho "for" không?

Tôi có thể sử dụng "you will be better off" không?

"Evolved into" có nghĩa là gì? Khi nào thì sử dụng được cụm từ này?

Does "get paid" imply the meaning of salary?

“Trailing one to nothing” có nghĩa là gì?

"One last score" có nghĩa là gì?

"Set sail" có đồng nghĩa với "cruise" không?

"Lie down" có nghĩa là gì?

"Feel blue" có nghĩa là gì? Cụm từ nào có cùng ý nghĩa với "feel blue"?

"Stedman" và "Oprah" là cái gì?

I want to know the difference of this sentence from just saying "That's a fire alarm sometimes". Why did he use "what a fire alarm"?

What does "Daysailer" mean?

Is "from then on" and "from now on" the same? Is it okay to understand "from then on" as an expression changed from "from now on"?

"Fine by me" có thông dụng không?

Tôi có thể sử dụng "since scene fourteen" hay "from scene fourteen" không?

Why does the second group have an "a" instead of "the"?

"Met Ball" là gì?

"See" trong câu này có nghĩa là gì? Sử dụng nó như thế nào?

"Liaisons" có nghĩa là gì?

"Kinda" có nghĩa là gì?

"No one" có nghĩa là gì? Có phải có từ nào đã bị lược bỏ không?

Có phải anh ấy sử dụng "less" là động từ không? Động từ trong câu này là gì?

Tôi có thể dùng "if" thay cho "what if" được không?

"It's not good" và "It's no good" khác nhau như thế nào?

"Wowzers" có nghĩa là gì?

"Be for Hanukkah" có nghĩa là gi?

Nói "The amazing tinned anchovy is rich in omega threes, and a natural flavor enhancer" thì nghĩa của câu có thay đổi không?

"Watch one's back" có nghĩa là gì?

Đặt tên người hay từ chỉ người sau từ "cost" có thông dụng không?

"Get with someone" có nghĩa là gì?

"Tulle" là gì?

Tôi không hiểu câu này. RedKiwi giải thích giúp tôi với.

"The point of" có nghĩa là gì?

What does "ain't" mean here? Also, is it a double negative by using "ain't" and "no" together?

How can I use "as though"?

I guess something evil is going to be done in the future, but why is present perfect ("you've done") used here instead of future perfect ("you will have done")?

"That" trong câu này chỉ cái gì?

Từ đồng nghĩa của "resale" là gì?

Có phải anh ấy quên không phát âm "s" sau "for soft boiled egg" không?

"All the way" có nghĩa là gì?

Can I replace "everyone" with "everybody"?

"Don't cross him" và "you don't want to cross him" khác nhau như thế nào?

"Have something to do with" có nghĩa là gì?

Could you tell me the literal meaning of "steady hand"?

"Frame" trong câu này có nghĩa là gì?

"Deposition phase" có nghĩa là gì?

"Consider" và "think about" khác nhau như thế nào?

Bạn thường gọi ai là "cheater"?

Có phải "you and no one else" có nghĩa là "no one but you"?

Tại sao anh ấy lại trả lời bằng tên người "Jesus H Christ"?

"Club" trong câu này là chỉ nơi nào?

Từ "it" cuối câu có cần thiết không? Tôi tưởng "what" là chủ ngữ của "dunk in" rồi.

"You are up" có nghĩa là gì?

"Cheat system" có nghĩa là gì? RedKiwi đưa thêm ví dụ giúp mình với nhé.

Does "awesome" have same nuance as "good"?

Có phải "that" trong câu này chỉ nồi nước sôi đúng không?

"Hub" có nghĩa là gì? Có phải "transit hubs" có ở thành phố lớn không?

"Off" có vai trò gì trong cụm từ "clean off"? Chỉ nói "clean" thôi được không? "Clean off" khác với "clean up" như thế nào?

Does the phrase starting with "say" have the meaning of the subjunctive mood?

Tôi có thể dùng “granny” thay luôn cho “grandmother” được không?

Từ "the" đứng trước "Chinese take out industry" có cần thiết không?

Từ đồng nghĩa với "screwy" là gì?

"Be aware of" có nghĩa là gì?

Tôi có thể dùng "but" thay cho "only" không? "Only" trong câu này có nghĩa là gì?

"Little life" có nghĩa là gì?

Is it okay to not put "at" next to "look"? I thought "look at what ~" is right.

What does "carry one through something" mean?

"For now" trong câu này có nghĩa là gì?

Có phải "a big tulle creation" có nghĩa là "something made of a big tulle" không?

I'm curious about the meaning of "help out". Is it different from just "help"?

"Drive" trong câu này có nghĩa là gì?

"Be willing to" có nghĩa là gì?

"Fitting" có nghĩa là gì? Và khi nào thì bạn "fittings"?

Tôi có thể sử dụng cụm từ gì thay thế cho "it's gonna work" trong câu này?

Tại sao phải dùng "a" trước "5%"?

Dùng từ "leave" thay cho từ "left" có được không?

Có phải từ "be" đã bị lược bỏ sau câu "the best me I can" đúng không?

I thought "much" means a lot of amount. But why "much" is used here? Is "this much" an expression?

Tại sao lại sử dụng "out here" ở đây? Trong trường hợp nào tôi có thể sử dụng "out here", "out there", "up here", vv?

"Feed" trong câu này có nghĩa là gì?

"Win big the day" có nghĩa là gì?

"Pass on" có nghĩa là gì?

Từ "thrice" có thông dụng không?

"That’s original" có nghĩa là gì?

So, is there no job called "transponster"?

Tôi có thể dùng "how" thay cho "what" được không?

"It" trong câu này chỉ cái gì?

Tại sao lại dùng "people"? Nếu nói "person" thì khác nhau như thế nào?

"Ding-dang" có nghĩa là gì?

Tôi có thể dùng "that" thay cho "as though" không?

Từ "that" trước "you" có nghĩa là gì?

Tôi không nghe thấy từ "to", anh ấy có nói từ "to" không, hay anh ấy lược bỏ từ "to" rồi?

Could you explain the difference between "for day one" and "from day one"?

When can I use the word "barf"?

"Work on" có nghĩa là gì?

"Fancy" trong câu này có nghĩa là gì?

"Stuff" trong "ideas of stuff" có nghĩa là gì? Chỉ nói "idea" thôi có được không?

Có phải câu này có nghĩa là phòng học ở đối diện không?

Liệu có từ nào như "for" hay "to" đã bị lược bỏ sau "responsible" hay không?

Taijsao họ lại gọi Buzz là "Astro boy"? Tại sao từ "Astro" lại viết hoa chữ A?

What does "dear" mean here?

"The hell" trong câu này có nghĩa là gì?

I think this sentence should be "No matter how small your purchase is" (with "is" at the end), but is it skipped?

"Universe" có nghĩa là gì?

Could you give some other examples that I can use "depends upon"?

"Figure out" và "know" khác nhau như thế nào?

What is the mind of true scholar?

"Gotta gues" và "guess" khác nhau như thế nào?

Tại sao "blasted" lại được đặt giữa "you" và "kids"? "Blasted" có nghĩa là gì?

What does "pathological" mean? Is it a common word?

"Fight for" có nghĩa là gì?

Tôi có thể dùng "won't you" được không?

What is R&D?

Khi nào thì tôi có thể nói "another" là " ’nother"?

"Glad you ~" có phải là trong văn nói của tiếng Anh không? Có phải "I'm" đã bị lược bỏ rồi không?

"Made up someone's mind" có phải là thành ngữ không? Cụm từ nào đồng nghĩa với nó?

"Stack up" có nghĩa là gì?

"Pay" và "make payments" khác nhau như thế nào?

"Dangle" có nghĩa là gì?

I'm having trouble with understanding "would that be." How can I understand this expression?

"Heart will live for younger days" có nghĩa là gì?

"Transit" và "transportation" khác nhau như thế nào?

"I bet ~" có nghĩa là gì?

"Good smooch" có nghĩa là gì?

"Little" trong câu này có nghĩa là gì?

"Give it a shot" và "try it again" có nghĩa giống nhau không? "Give it a shot" có được sử dụng nhiều trong giao tiếp không?

"Like" trong câu này có nghĩa là gì?

Could you explain me what does "goes with everything" mean? and what expression is it?

"He's a character" có nghĩa là gì?

"Want no part of this" có nghĩa là gì?

"Hopped up on something" có nghĩa là gì?

Từ động nghĩa của "pull all-nighters" là gì?

Có phải "never ever" có nghĩa nhấn mạnh hơn "never" không?

What does "in which" mean here? Are there any relative pronouns can be replaced here?

"Vigilante" là ai? Có phải giống như "villain" không?

Không phải "positive" là tính từ sao? Tại sao lại có mạo từ "a" đứng trước nó vậy?

"Brave" trong câu này có nghĩa là gì?

Why does "grandmother's quilt" appear suddenly? What is the purpose of this sentence?

"Came across" có nghĩa là gì?

"Shindig" có nghĩa là gì?

Isn't it right to say "he is mighty"? Why is the order like that?

Có phải câu này có nghĩa là "This is a dish that has existed for long time, but it is unexpectedly delicious" đúng không?

"To decide" trong câu này có nghĩa là gì?

RedKiwi Dạy tiếng Anh qua video trên YouTube
Sao bạn có thể nói tiếng Anh khi bạn không hiểu chứ? Đã đến lúc cải thiện kỹ năng nghe tiếng Anh của bạn rồi!
Sao bạn có thể nói tiếng Anh khi bạn không hiểu chứ?

Đã đến lúc cải thiện kỹ năng nghe tiếng Anh của bạn rồi!
googlePlay
appStore
logo
phone-background
phone
screen
Video có nội dung thú vị
Video có nội dung thú vị Do đội ngũ RedKiwi chọn lọc Được đăng tải hàng ngày
Hỏi&Đáp với giáo viên bản ngữ
Cùng học với nhiều người khác qua chuyên mục Hỏi&Đáp Xem phần Hỏi&Đáp của bạn trong mục riêng
Đánh giá chân thực từ người dùng trên toàn thế giới
Đánh giá chân thực từ người dùng trên toàn thế giới
Người sử dụng RedKiwi đã đưa ra đánh giá tuyệt vời về app.
Hãy là người tiếp theo trải nghiệm sự tuyệt vời này!
Rất nhiều người đã sử dụng RedKiwi. Hãy là người tiếp theo sử dụng RedKiwi.
 • person
  Hyelim Chi
  starstarstarstaremptyStar
  좋아요! 무료로 이런 앱을 사용할 수 있어서 좋아요 나중에 1년 사용권도 구매해서 써보려구요
  2020-10-20
 • person
  Jiya Kim
  starstarstarstarstar
  가끔 녹음기능에서 오류가 뜨긴 하지만 좋아요~
  2020-10-20
 • person
  Isabel Souza
  starstarstarstarstar
  Muito bom amoooooooooo
  2020-10-20
 • person
  Great Hawk
  starstarstarstarstar
  I have been used this app for 1 years. I feel getting better my listning skills day by day ・・・
  2020-10-19
 • person
  刻み海苔
  starstarstarstarstar
  楽しくリスニングできるアプリです。
  2020-10-17
 • person
  오도남
  starstarstarstarstar
  굿굿굿 더 이상 더 좋은 영어공부앱은 없는 듯
  2020-10-15
 • person
  てゆ
  starstarstarstarstar
  素晴らしいアプリです。 ただ英会話を聞くだけでなくディクテーションができるのはこのアプリだけだと思います。様々なジャンルの動画があって普通にためになるしとても面白いです。 これから ・・・
  2020-10-13
 • person
  高津健
  starstarstarstaremptyStar
  英語が聞き取れるようになってきました
  2020-10-02
 • person
  하울랑이
  starstarstarstarstar
  레드키위어플로 매일1시간씩 듣고있는 군인입니다.. 매일1시간씩들으니 영상이 약간 부족하다는 생각이드네요 그외에는 가격면에서도 품질면에서도 다만족이에요 영상을 더많 ・・・
  2020-10-02
 • person
  송아가탯
  starstarstarstaremptyStar
  뭔가는 것은 유료니까 4변 평가 나타나는 것.
  2020-09-28
 • person
  Breno Freitas
  starstarstarstarstar
  The best way to learn languages
  2020-09-27
 • person
  kiyoshida kiyoshida
  starstarstarstarstar
  分節ごとに番組をみれるので練習しやすい。あとは続けれるか内面との戦い、結局は。
  2020-09-27
 • person
  김김현호
  starstarstarstarstar
  정말 좋습니다 만족하구요 다름이 아니라 제가 12개월 프리미엄 멤버쉽가입을 하려고 하는데 원래가격이 45만으로 적혀있고 현재는 59000원으로 되어있던데 이 할인 ・・・
  2020-09-26
 • person
  Seung Chul Lee
  starstarstarstarstar
  매일매일 감사히 잘 사용중입니다.
  2020-09-25
 • person
  김예지
  starstarstarstarstar
  이용한지 반년정도 되었습니다! 관심있는 카테고리의 영상들을 거의 다 해버려서 😂난이도 높은 영상들이 더 많아졌으면 좋겠어요. 업데이트도 자주 해주시고 불철주야 ・・・
  2020-09-24
 • person
  BROWN PINK
  starstarstarstaremptyStar
  일단 이런앱이있다는것 자체가 만족스럽구요 듀어링고와 케이크 사용했었는데 이둘을 합친듯한 기능이 너무 유용하고 컨텐츠도 케이크에 없는컨텐츠들 좀 더 유투브스러운 컨 ・・・
  2020-09-23
 • person
  래빔
  starstarstarstarstar
  생각보다 꽤 괜찮은 앱 인것 같아요
  2020-09-23
 • person
  starstarstarstarstar
  일단 재밌어요 공부하기에 좋아요. 광고에 떠서 호기심에 들어갔는데 재밌어서 결제까지 해버렸어요 게임처럼 영어공부 할수있어서 다른앱보다 꾸준히 할수 있는점에서 좋은 ・・・
  2020-09-22
 • person
  최주연
  starstarstarstarstar
  리스닝도움돼요 영상이 좋아요
  2020-09-21
 • person
  성이름
  starstarstarstaremptyStar
  반복 재생하면 가끔 이상하게 재생돼요 예를 들어 someone posted on their blog recently that they ~ 라는 대사를 반복 재생하 ・・・
  2020-09-19
 • person
  Lu Polarstars
  starstarstarstaremptyStar
  中国大陆不方面购买,能不能增加其他付款订阅方式? 比如在web上用wechat或alipay 支付?
  2020-09-19
 • person
  miki inaba
  starstarstarstarstar
  最高に楽しんでます。 特に超リアルな英語に触れられるトークショーやバラエティーなどのコンテンツが気に入ってます。 趣味で韓国語も勉強してるので、出来たら韓国版もあるとうれしいです。 ・・・
  2020-09-18
 • person
  stella park
  starstarstarstarstar
  잘 쓰고 있었는데... 얼마전부터 해설이 화면을 덮는 바람에 녹음기능을 사용할수가 없네요ㅠ
  2020-09-15
 • person
  SEYOUNG LEE
  starstarstarstarstar
  좋아요. 콘텐츠가 조금만 더 다양하면 좋겠어요.
  2020-09-14
 • person
  hans gunsche
  starstarstarstarstar
  Buena app para poder escuchar ingles y divertirse viendo videos
  2020-09-11
 • person
  beni t
  starstarstarstarstar
  個人的にベストなアプリ!単語帳みたいなのを作れれば最高!
  2020-09-10
 • person
  Juri Okano
  starstarstarstarstar
  素晴らしい!の一言に尽きる。
  2020-09-09
 • person
  復帰ミス煽るマン
  starstarstarstarstar
  英語が嫌いだったが興味を引かれる動画につられてついつい見てしまい、勉強できる。ひたすら綺麗な女優さんが話してる動画を一杯出してくれ。もしくはニュースが見る気にもなるし、勉強にも相応 ・・・
  2020-09-09
 • person
  Masashi Iwata
  starstarstarstarstar
  少しお金がかかりますが、質問できるのはうれしいです。
  2020-09-07
 • person
  おちょぼ口武雄
  starstarstarstarstar
  ディクテーション用アプリでこれほど優れたものは他にないと思う。 フリー登録でも1時間ごとに10分は利用できるので、一本聞き取りを行うのにちょうどいい。 上級者はシャドウイング用にも ・・・
  2020-09-04