student asking question

"Pressing something" và "suppress something" khác nhau như thế nào?

teacher

Câu trả lời của người bản ngữ

Rebecca

Hai cụm từ này có nghĩa tương tự. "To suppress something" có nghĩa là ngăn cản hay kiềm chế cái gì đó. Còn "pressing something" có nghĩa là nhấn nút, hoặc có nghĩa là một vấn đề quan trọng mà một người cần giải quyết. Ex: I will suppress the desire to get up and go to the fridge for some cake. (Tôi sẽ kìm nén ham muốn đứng dậy và đến tủ lạnh lấy bánh.) Ex: Stop pressing the wrong button on the remote! (Đừng bấm điều khiển lung tung nữa!) Ex: Sir, there is a pressing issue that needs your attention right away. (Thưa ngài, có vấn đề quan trọng cần ngài giải quyết.)

Hỏi &Đáp phổ biến

04/08

Hoàn thành biểu thức với một bài kiểm tra!

Chúng ta chưa bao giờ nhìn thấy khối áp mạnh như thế, dải nhiệt ở ngay phía trên Tây Thái Bình Dương, nén nhiệt ở đó, nhiệt độ cũng không giảm kể cả vào ban đêm,