student asking question

"Have something to do with" có nghĩa là gì?

teacher

Câu trả lời của người bản ngữ

Rebecca

"Something to do with" có nghĩa là điều gì đó liên quan đến cái gì khác. Ex: I don't remember everything he said, but it had something to do with the letter he received yesterday. (Tôi không nhớ tất cả mọi điều anh ấy đã nói, nhưng có liên quan đến lá thư anh ấy nhận ngày hôm qua.) Ex: Maybe she didn't commit the crime, but I know she had something to do with it. (Có thể cô ấy không phạm tội, nhưng tôi biết là cô ấy có dính líu đến vụ này.)

Hỏi &Đáp phổ biến

04/19

Hoàn thành biểu thức với một bài kiểm tra!

Lý do thứ nhất là mong muốn về sự đa dạng, có rất nhiều thứ liên quan đến lý do này.