student asking question

"Following" có nghĩa là gì?

teacher

Câu trả lời của người bản ngữ

Rebecca

"Following" là tính từ có nghĩa là theo sau. Từ này thường được dùng để giới thiệu một danh sách, vv. Ex: Answer the following questions. (Trả lời những câu hỏi sau.) Ex: The following items were found – a phone, a ring, and a bottle. (Những món đồ sau đã được tìm thấy - một chiếc điện thoại, một chiếc nhẫn, và một cái chai.) Nó cũng có thể được sử dụng như một danh từ để chỉ điều tiếp theo. Ex: The following is a summary of events. (Phần tiếp theo là phần tóm tắt của những sự kiện.)

Hỏi &Đáp phổ biến

04/18

Hoàn thành biểu thức với một bài kiểm tra!

Đó là lý do tại sao mọi người chỉ được rời nhà với những mục đích cụ thể sau.