student asking question

"Have nothing to show for something" có nghĩa là gì?

teacher

Câu trả lời của người bản ngữ

Rebecca

"To have nothing to show for it" là cách nói thông thường, có nghĩa là mặc dù một người có làm hay nỗ lực như nào, họ chẳng thu lại được lợi ích gì từ điều họ làm. Bạn có thể sử dụng cụm từ này khi bạn muốn nói rằng mặc dù bạn rất cố gắng nhưng bạn chẳng đạt được gì cả. Người mẹ dùng cụm từ này để nói rằng cô ấy đã từ bỏ hết những hy vọng, ước mơ của mình và chẳng đạt được thành tựu gì cả. Ex: I've been working all day but have nothing to show for it. (Tôi làm việc cả ngày mà chẳng được gì cả.) Ex: Even though I've been in this industry for 20 years, I have nothing to show for it. (Mặc dù tôi làm trong ngành 20 năm rồi, nhưng tôi chẳng đạt được thành tựu gì cả.)

Hỏi &Đáp phổ biến

04/18

Hoàn thành biểu thức với một bài kiểm tra!

Mẹ đã từ bỏ hết những hy vọng và ước mơ của mình, và giờ thì mẹ chẳng có gì để nói đến cả.